Orzeł
A A A

Strona Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

drukuj drukuj

Drodzy Studenci i Studentki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,

chcielibyśmy Was serdecznie powitać w nowym roku akademickim oraz wyjaśnić zasady obowiązujące na Uczelni i naszym Wydziale w związku z sytuacją epidemiczną. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia są planowane w formie hybrydowej: wykłady, konwersatoria, seminaria w formie zdalnej, natomiast ćwiczenia, laboratoria, warsztaty w formie stacjonarnej.
Przede wszystkim sytuacja wymusiła na nas konieczność przeniesienia części zajęć do sieci i prowadzenia ich z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość. Wykładowcy zostali zobowiązani do korzystania z następujących narzędzi:
- Platformy KA: adres: https://platforma.ka.edu.pl/ - Instrukcja aktywacji
- MS Teams: https://outlook.com/student-afm.edu.pl - Instrukcja
- Zoom: https://zoom.us/ - Instrukcja
- Moodle KA dla SJO: adres: http://moodle.ka1.edu.pl/

Jednocześnie wykładowcy mogą za pośrednictwem Dziekanatu otrzymać kontakt do starostów/maili grupowych. Jeśli zajęcia będą prowadzone na ZOOM to wykładowcy powinni przesłać do dziekanatu linki /hasła do pierwszych lub stałych spotkań.

Warto przypomnieć, że zarówno w formie tradycyjnej, jak zdalnej istnieje obowiązek prowadzenia przez wykładowców list obecności na zajęciach, które po zakończeniu semestru mają być przekazane do dziekanatu. W formie zdalnej prowadzący może odczytywać listę studentów lub wykorzystać do tego zapis na chacie (studenci wpisują się na początku lub końcu zajęć).

Wszyscy wykładowcy mają wyznaczone terminy konsultacji na cały semestr. Możecie je znaleźć w harmonogramach ich zajęć. Konsultacje w semestrze zimowym będę odbywać się zarówno na Uczelni, jak i w formie zdalnej.  
Z troski o jakość procesu kształcenia postanowiono organizować, co miesiąc, spotkania dziekanów i przedstawicieli Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia ze starostami grup w celu uzyskania informacji na temat przebiegu procesu dydaktycznego. Dodatkowo została uruchomiona skrzynka e-mail: komisjajakosci.wziks@afm.edu.pl, na którą możecie kierować swoje uwagi, wnioski oraz pisać w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów.
Możecie również kontaktować się drogą mailową z opiekunami kierunków:
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Fatuła – dziekan, opiekun kierunku zarządzanie, dfatula@afm.edu.pl
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz – prodziekan, opiekunka kierunków organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kpokorna@afm.edu.pl
dr inż. Marta Woźniak-Zapór - prodziekan, opiekunka kierunku informatyka i ekonometria, mwozniak@afm.edu.pl
dr Barbara Oliwkiewicz - prodziekan,  opiekunka kierunku finanse i rachunkowość, boliwkiewicz@afm.edu.pl

Chcielibyśmy również zachęcić Was, jeżeli zaistnieje potrzeba, do kontaktu z Dziekanatem drogą mailową lub telefoniczną i ustalenia, czy sprawa wymaga osobistego stawiennictwa.
Link do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego postepowania nauczycieli akademickich oraz studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w budynkach Kampusu w zakresie zapobiegania zakażeniu SARS CoV-2 w okresie epidemii

Z życzeniami zdrowia,
Dziekani & Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia


 

Kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz zarządzanie z certyfikatami „Studia z Przyszłością”

Rozstrzygnięto I edycję Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", służącego wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Akredytację otrzymały wszystkie cztery kierunki zgłoszone przez Krakowską Akademię, w tym te prowadzone na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej – dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz zarządzanie.

Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Celem Programu "Studia z Przyszłością" jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców! Organizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

O przyznaniu certyfikatów decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową jest jakość programu kształcenia – jego innowacyjność, skuteczność w nabywaniu przez absolwentów efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy.

O Wydziale

Pod aktualną nazwą Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej funkcjonuje od 1 października 2012 r. Wydział powstał z połączenia kierunków "Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna" oraz "Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej" z dotychczasowym Wydziałem Ekonomii i Zarządzania.    

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oferuje kształcenie na kierunkach:

W ramach każdego kierunku oferowane są specjalności dostosowane do oczekiwań rynku pracy. Znajdujące się w ofercie wydziału studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Oprócz dydaktyki pracownicy wydziału publikują artykuły, książki biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, organizują konferencje w ramach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wspierają działalność kół naukowych. Wydział współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi oraz przedsiębiorstwami, jednostkami samorządowymi, Policją, Strażą Pożarną.

Jakość wygrywa! Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnięty

3 grudnia 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu skierowanego do wszystkich polskich uczelni w którym najlepsze programy kształcenia zostały nagrodzone milionem złotych. Spośród zgłoszonych 261 wniosków Komisja najwyżej oceniła 26 programów, wśród nich dziennikarstwo i komunikację społeczną w Krakowskiej Akademii. Decydującym elementem branym pod uwagę przez komisję konkursową powołaną przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego była jakość programu kształcenia na zgłoszonym kierunku. Członkowie komisji oceniali czy programy są innowacyjne i czy przewidziane zajęcia oraz metody kształcenia w sposób przemyślany, spójny i wiarygodny prowadzą do uzyskania przez studentów odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W przypadku profilu praktycznego – a taki jest realizowany na dziennikarstwie i komunikacji społecznej w KA - oceniane było m.in. rozwijanie umiejętności zawodowych studentów, jakość praktyk czy współpraca uczelni z potencjalnymi pracodawcami. Komisja zwracała również uwagę na to jak uczelnie monitorują losy swoich absolwentów, jak skuteczne oceniani są nauczyciele akademiccy i czy metody nauczania wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną. Dzięki ministerialnym środkom możliwe będzie jeszcze lepsze praktyczne przygotowanie studentów do pracy w wybranym zawodzie.

Źródło: Biuro Prasowe KAAFM

STATISTICA Pakiet Zaawansowany - licencja Site License dla wszystkich pracowników, studentów i pracowni studenckich KA

Informacja jak uzyskać program

 


Zawartość stron wydziałowych uzupełniana przez Wydział

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito