Orzeł
A A A

Uni-Lab - projektowanie uniwersalne w kształceniu studentów

drukuj drukuj

O PROJEKCIE:

Projekt Uni-Lab - projektowanie uniwersalne w kształceniu studentów dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany jest w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-00-PU33/19-00)

Okres realizacji projektu: od 2020-04-01 do 2023-09-30

Wartość projektu: 1 337 016,00 zł

Dofinansowanie Projektu ze środków europejskich: 1 126 837,08 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu "Uni-Lab - projektowanie uniwersalne w kształceniu studentów" jest podniesienie kompetencji studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u osób należących do kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

- modyfikacja programów kształcenia na 3 kierunkach, wprowadzająca zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiająca studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, na kierunkach: Architektura, Zarządzanie, Informatyka i ekonometria;

- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr - realizacja szkoleń w celu efektywnego nauczania projektowania uniwersalnego.

 

GRUPA DOCELOWA:

- studenci studiów stacjonarnych I stopnia KAAFM z kierunków Architektura, Zarządzanie, Informatyka;

- kadra dydaktyczna KAAFM.

 

EFEKTY:

Podniesienie kompetencji u 70 studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u 20 osób należących do kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego.

Dzięki modyfikacji programów kształcenia zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, Uczelnia zwiększy dostępność, jakość i efektywność kształcenia co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów KAAFM. Zwiększy się jakość i zakres świadczonego wsparcia dla studentów. Do stałej oferty uczelni zostanie wprowadzony zmodyfikowany program kształcenia, którego celem będzie umożliwienie studentom poznania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praktycznego zastosowania zasad projektowania uniwersalnego produktów i usług. Dzięki udziałowi w szkoleniach w zakresie projektowania uniwersalnego, kadra dydaktyczna zwiększy swoje szanse na rynku pracy.

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito