Orzeł
A A A

Rekrutacja

drukuj drukuj

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (maturalne). Tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o przyjęcie po 30 czerwca, tj. po dniu otrzymania świadectwa dojrzałości.
Rekrutacja trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalności, jednak nie później niż do:

  •     30 września - rekrutacja na semestr zimowy.
  •     28 lutego - rekrutacja na semestr letni.

W uzasadnionych wypadkach rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia  

Rekrutacja do Wydziału Zamiejscowego w Tychach składa się z następujących etapów:

Etap I - wypełnij podanie na studia Podanie
Przy wypełnianiu formularza zwróć uwagę na to

  • czy adres zameldowania podałeś dokładnie tak jak masz go wpisanego w dowodzie osobistym
  • czy wpisałeś poprawnie numer świadectwa dojrzałości (UWAGA kandydaci posiadający nową maturę - świadectwo dojrzałości to świadectwo, które otrzymujesz w czerwcu, więc nie spiesz się i nie wpisuj danych ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, które otrzymujesz w kwietniu)
  • czy podpisałeś wszystkie dokumenty

 

Etap II - przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty do złożenia na studia, opłać postępowanie kwalifikacyjne


Etap III - tak przygotowane dokumenty złóż w Dziale Rekrutacji w oddziale Zamiejscowym Krakowskiej Akademii 


Etap IV - jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na dwa kierunki studiów lub na studia stacjonarne i niestacjonarne wypełnij ponownie kwestionariusz, skompletuj drugi komplet dokumentów i złóż go w Dziale Rekrutacji.


Etap V - Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne. Po wynik postępowania kwalifikacyjnego zgłoś się w dniu wyznaczonym przy składaniu dokumentów (znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia dokumentów) lub w przeciągu kilku najbliższych dni od wyznaczonej daty do Działu Rekrutacji).  


Etap VI - odbierając decyzję z postępowania kwalifikacyjnego od razu podpiszesz Umowę o świadczenie nauki.


Proces rekrutacji zakończony jest wpisaniem na listę studentów, nadaniem numeru albumu (indeksu).  

Wymagane dokumenty:

  • wypełnione podanie-kwestionariusz
  • kserokopia oryginału świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).
  • 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami.
  • kserokopia dowodu osobistego (w przypadku obcokrajowca paszportu), którą pracownik Działu Rekrutacji będzie mógł potwierdzić za zgodność widząc Twój dokument tożsamości, dlatego nie zapomnij o nim. Jeżeli dokumenty będzie składał ktoś inny w imieniu kandydata lub kandydat będzie je wysyłał droga pocztową wówczas kserokopia dowodu musi być potwierdzona za zgodność przez notariusza.
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu)

 

Przeniesienia z innych Uczelni

Jeżeli już studiowałeś i masz zaliczony (bez żadnych warunków) przynajmniej 1 semestr to możesz się przenieść do Krakowskiej Akademii.
 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie  na studia studiów na semestr wyższy niż pierwszy jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów oraz:
a) w przypadku studentów przenoszących się z innych uczelni:
    podania o przeniesienie z adnotacją obecnego dziekana
    indeksu z wszystkich zaliczonych semestrów,
b) w przypadku osób, które studiowały wcześniej na naszej Uczelni ale przerwały naukę
    podanie o reaktywację
    indeks

Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. osoba która zaliczyła na innej uczelni 3 semestry może zostać przyjęta najwyżej na 4 semestr. Wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem, z którego oceny mają być brane pod uwagę.
Pod uwagę przy wyliczaniu różnic programowych brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne - na postawie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).
Decyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje dziekan właściwego Wydziału.

Dziekanat - Tychy

ul. Ciasna 3, 43-100 Tychy
tel. 32 326 51 01 w. 100

 

Filia w Tychach

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rekrutacja
ul. Ciasna 3, 43-100 Tychy - dziekanat (I piętro)

tel. 32 326 51 01 wew. 100

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito