Orzeł
A A A

Nowa jakość kierunku pielęgniarstwo

drukuj drukuj

O Projekcie

Projekt „Nowa jakość kierunku pielęgniarstwo - Program Rozwojowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”  dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do 110 studentów I i II roku studiów I stopnia (licencjackich) stacjonarnych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku pielęgniarstwo.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo

Główne rezultaty projektu to:
 - opracowany i wdrożony program rozwojowy,
 - wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo o min. 25%,

W ramach projektu finansowane będą następujące działania skierowane dla studentów kierunku pielęgniarstwo:

 • stypendia z których może korzystać nie więcej niż 50% najlepszych studentów na danym roku kształcenia, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Stypendia w kwocie do 600,00 zł miesięcznie, przyznawane będą maksymalnie 4 semestry (max. 20 miesięcy),
 • dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży (zalecenie Rady pn. „Quality Framework for Traineeships”) tj. między innymi w ramach Projektu będą finansowane praktyki obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 30 tygodni praktyk zgodnie z planem studiów.
 • płatne, ponadprogramowe, 1-miesięczne staże zawodowe w wymiarze 160 godz. dla najlepszych 40 studentów.
 • zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia. Zajęcia dodatkowe będą związane z profilem kształcenia i będą przyczyniać się do nabycia lub poprawy kompetencji przez studentów w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się społeczeństwa), jak również do nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych. W tym zakresie przewidziano 60 godzin.
 • 2 dniowe wizyty studyjne w podmiotach związanych z profilem kierunku dla najlepszych 40 studentów.

 

Ponadto każdy uczestnik programu:

 • otrzyma kompletne umundurowanie
 • będzie miał zagwarantowane ubezpieczenie poekspozycyjne przez cały okres praktyk, szkolenie bhp na stanowisku pracy w każdej placówce, w której będzie realizowana praktyka.
 • w przypadku odbywania stażu lub praktyk poza Krakowem będzie miał zapewnione zostanie zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu.

 

Realizacja Projektu wsparta będzie przez Partnerów – podmioty lecznicze tj.:

 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie
 • Scanmed S.A.
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej


Udział w projekcie gwarantuje zatrudnienie najlepszym absolwentom u Partnerów, po ukończeniu studiów.

Wartość Projektu: 1 828 827,00 zł.
Dofinansowanie Projektu z UE:  1 645 944,30 zł.
 
Zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegóły w zakładce rekrutacja i aktualności.

Personel projektu i kontakt

Biuro Projektu
Dziekanat Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
bud. A, pokój A 017
tel. 12 252 45 23

 • Koordynator projektu -  mgr Artur Hałat, ahalat@afm.edu.pl,
 • Koordynator merytoryczny projektu - dr Grażyna Dębska, gdebska@afm.edu.pl,
 • Specjalista ds. organizacji - mgr Marta Banach, mabanach@afm.edu.pl,
 • Specjalista ds. organizacji -  mgr Izabela Puz, ipuz@afm.edu.pl,
 • Radca Prawny - mgr Marek Balicki, mbalicki@afm.edu.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito