Orzeł
A A A

Strona Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie

drukuj drukuj

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczoną pracą dziekanatu, w pilnych sprawach, prosimy studentów wszystkich kierunków o kontakt telefoniczny pod nr 12 252 46 35.

 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie kształci studentów na kierunku:

 • bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia/ licencjackie (6 semestrów)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia/ licencjackie (6 semestrów)
 • bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia/ magisterskie (3 lub 4 semestry)


Wydział Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi również seminaria doktorskie:

 • z uwagi na posiadane uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie


Wydział Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi również studia podyplomowe i kursy

Bezpieczeństwo narodowe

jest realizowane w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Na studiach pierwszego stopnia realizowanych jest sześć ścieżek specjalizacyjnych które studenci wybierają po trzecim semestrze studiów. Są to:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością,
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • siły i służby specjalne


Na studiach drugiego stopnia realizowany jest program w cyklu trzy lub cztero semestralnym. Krótszy, trzy semestralny, przewidziany jest dla absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Zaś cztero semestralny program przewidziany jest dla absolwentów pozostałych kierunków. Realizowane są dwie ścieżki specjalizacyjne:

 • Obrona Terytorialna
 • Ochrona informacji

Bezpieczeństwo wewnętrzne

jest realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia,
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na 2 ścieżkach specjalizacyjnych, które studenci wybierają po trzecim semestrze. Są to:

 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • detektywistyka

Studia na obu kierunkach są realizacją przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawczego. Właściwy dobór teorii, ugruntowany praktyką edukacyjną zapewnia przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w ciągle wzrastającej liczbie wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa. Absolwenci są w sposób właściwy przygotowani do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa. Absolwenci kierunków mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Mogą uzyskać również uprawnienia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela lub wykładowcy „Edukacji dla bezpieczeństwa narodowego” na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Są też przygotowani do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Program studiów dodatkowo uzupełniony jest szkoleniem strzeleckim (sportowym i specjalnym), uzyskiwaniem uprawnień ratownika przedmedycznego, orienteeringiem czy szkoleniem spadochronowym. Absolwenci przygotowywani są również do zdawania egzaminów do służb mundurowych a także egzaminów na wyższe stopnie kwalifikacyjne.

 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie został powołany uchwałą Senatu (jeszcze wówczas Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) dnia 21 lutego 2007 roku. Swoją działalność rozpoczął z początkiem roku akademickiego 2008/2009, co było wynikiem uzyskania stosownych uprawnień.
•    Na podstawie uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 31 stycznia 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu  21 lutego 2008 roku decyzję o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
•    Na podstawie uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 marca 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał  w dniu 23 kwietnia 2010 r. decyzję o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
•    Na podstawie uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 września 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 17 października 2011 r. decyzję o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
•    Na podstawie opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 30 maja 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, nadała Wydziałowi Nauk
o Bezpieczeństwie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
 
Wydział może poszczycić się także kadrą naukową i dydaktyczną reprezentującą różne obszary bezpieczeństwa i obronności. W jej skład wchodzą osoby pełniące funkcje
w centralnych instytucjach krajowych i międzynarodowych (w tym stanowiska ministrów), a także centralnych instytucjach zarządzających bezpieczeństwem i służbami specjalnymi. Są wśród nich przedstawiciele naszego kraju reprezentujący nas w centralnych instytucjach UE, dowództwach NATO oraz strukturach ONZ. Wymienić tu można m.in.: gen. prof. nadzw. dra Mieczysława Bieńka ( b. zastępcę dowódcy NATO w USA, b. dowódcę 6 Brygady Powietrznodesantowej  i 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, b. doradcę Ministra Obrony Narodowej), gen bryg. prof. zw. dra hab. inż Janusza Kręcikija (do niedawna Komendanta - Rektora Akademii Obrony Narodowej), gen. broni Edwarda Gruszkę (pierwszego dowódcę Wojsk Specjalnych, b. dowódcę i szefa Sztabu Wojsk Lądowych, b. Dowódcę Operacyjnego SZ, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych), płk. GS prof. zw. dr hab. inż. Michala Pružinskiego (b. Komendanta - Rektora Akademii Sił Zbrojnych Armii Słowackiej w Liptovskim Mikulášu), gen. dyw. dra Cezarego Podlasińskiego (dowódcę Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego, dowódcę Strategiczno- Operacyjnego EU OHQ V4), gen. bryg. mgr Bogdana Tworkowskiego (b. dowódcę 6 Brygady Powietrznodesantowej, dowódcę XI zmiany PWK w Afganistanie, b. szefa Sztabu w Dowództwie NATO w Izmirze w Turcji),  gen. bryg. mgr Jerzego Guta (dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych, b. dowódcę Wojsk Specjalnych, b. dowódcę JW GROM). W skład kadry wchodzą również byli Komendanci Wojewódzcy jak i byli zastępcy Komendanta Głównego Policji: nadinspektorzy Eugeniusz Szczerbak, Bogusław Strzelecki, Andrzej Rokita, a także komendanci różnych szczebli Państwowej Straży Pożarniczej, a wśród nich st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – komendant Szkoły Aspirantów Pożarnictwa. Są wśród nich również przedstawiciele kadry kierowniczej i dowódczej służb specjalnych (wojskowych i cywilnych) w tym również szczebla centralnego.

 

Odnotować również należy efekty działalności naukowej i edukacyjnej. Są one wynikiem pracy na Wydziale także osób z dużym doświadczeniem jak byłych rektorów, dziekanów, dyrektorów departamentów, koordynatorów badań centralnych programów prowadzonych przez Urząd Rady Ministrów, centralne resorty jak i Komisje EU. Wydział wydaje cyklicznie: monografie, podręczniki i zeszyty naukowe. Ukazują się one w serii wydawniczej: "Bezpieczeństwo i obronność", „Bezpieczeństwo - teoria i praktyka” oraz "Edukacja dla Bezpieczeństwa".


Program studiów oraz odbywane w ramach niego praktyki realizowane są na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie przy ścisłym współdziałaniu z szeregiem instytucji z którymi podpisane zostały porozumienia o współpracy. Między innymi z : Dowództwem Wojsk Specjalnych, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwem Komponentu Lądowego, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Komendą Główną Policji, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Zarządem Głównym Ligi Obrony Kraju, Zespołem Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie, Szkołą Aspirantów Pożarnictwa, Szkołą Policji w Katowicach, Komendą Wojewódzką i Miejską Policji, Strażą Miejską a także Towarzystwem Strzeleckim „Bractwo Kurkowe” w Krakowie oraz szeregiem uczelni w kraju i za granicą.
 

Rekomendacja
Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe jest rekomendowany przez Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Radcę Pełnomocnego Ministra Obrony Narodowej oraz Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli.


Zawartość stron wydziałowych uzupełniana przez Wydział

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito