Orzeł
A A A

Język polski akademicki

drukuj drukuj

Język polski akademicki

Przedmiot język polski akademicki jest obowiązkowy dla wszystkich studentów – obcokrajowców i rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

W ramach czesnego standardowy plan nauczania języka polskiego akademickiego obejmuje 60 jednostek dydaktycznych realizowanych w pierwszym semestrze. W drugim semestrze studiów przedmiot obejmuje kolejne 60 jednostek dydaktycznych i jest dodatkowo płatny. Studenci, którzy w pierwszym semestrze uzyskali zaliczenie na ocenę dobrą lub wyższą mogą ubiegać się o obniżenie opłaty za przedmiot w drugim semestrze o 50%, albo zostać zwolnieni z uczęszczania na zajęcia.

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną, która stanowi średnią punktów uzyskanych za poszczególne elementy zaliczenia i zadania wyznaczone przez lektora. Obowiązkowym elementem zaliczenia jest prezentacja oraz zaliczenie dwóch testów w semestrze. Zaliczenie przedmiotu na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem zaliczenia odpowiednio pierwszego i drugiego semestru studiów.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA SEM ZIMOWY

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA SEM LETNI

Zwolnienia z przedmiotu język polski akademicki

Studenci, którzy:

- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie co najmniej B2, lub

- ukończyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

- ukończyli studia wyższe w języku polskim, lub

- ukończyli szkołę średnią w polskim systemie oświaty lub złożyli egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, lub

- odbyli kurs znajomości języka polskiego akademickiego prowadzony na dotychczasowych zasadach, lub

- legitymują się certyfikatem znajomości języka polskiego jako obcego wydanym przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne na poziomie co najmniej B2

mogą być zwolnieni z obowiązku uczęszczania na zajęcia i powinni zgłosić się z odpowiednimi dokumentami do Kierownictwa SJO na początku semestru zimowego.

Wszystkie powyższe informacje dotyczą zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito