Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Wsparcie o charakterze dedykowanym

drukuj drukuj

Środki dotacji w ramach wsparcia o charakterze dedykowanym mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

1. zapewnienie w trakcie zajęć dydaktycznych usług specjalistów takich jak tłumacze języka migowego, translatorzy posługujący się fotogestami,
2. zapewnienie pomocy naukowych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności w trakcie zajęć dydaktycznych,
3. pokrycie kosztów udzielania pomocy przez osobistych asystentów studentów niepełnosprawnych, o których mowa w §§ 20-22,
4. zapewnienie indywidualnej opieki dla osób niepełnosprawnych na czas wyjazdów w ramach wymian międzynarodowych, wyjazdów studyjnych i edukacyjnych, na które zostanie  zakwalifikowana osoba niepełnosprawna,

 

W ramach środków pochodzących z dotacji wsparcie o charakterze dedykowanym może otrzymać student:

a) legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a w  przypadku ubiegania się o wsparcie w postaci usług asystenta, o których mowa w § 20, student, któremu został orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
b) posiadający uregulowany status studenta w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
c) nie przebywający na długoterminowym urlopie od zajęć.
2. Wsparcie dedykowane w postaci usług dostępnych dla poszczególnych studentów niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, przez Komisję ds. stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia – zwaną dalej „Komisją”.
3. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia dedykowanego oraz tryb pracy Komisji określają postanowienia §§ 14-19 Regulaminu.
4. Wsparcie o charakterze dedykowanym w postaci dostępu przez poszczególnych studentów niepełnosprawnych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych odbywa się na zasadach wypożyczenia, uregulowanych w odrębnym zarządzeniu.  

Zasady udzielania wsparcia o charakterze dedykowanym

1. O wsparcie o charakterze dedykowanym ze środków dotacji może ubiegać się każdy student spełniający warunki określone w § 6 ust. 1 Regulaminu.
2. Wsparcie dedykowane przyznawane jest z początkiem każdego semestru.
3. Wsparcie dedykowane udzielane jest na okres nie dłuższy niż semestr.

Jak starać się o wsparcie o charakterze dedykowanym

1. Wsparcie o charakterze dedykowanym przyznawane jest na wniosek studenta, składany na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w § 16 ust. 1 oraz złożone bez zachowania wymaganego formularza pozostawia się bez rozpoznania.
2. Proponowane przez uczelnię rodzaje wsparcia, o które może ubiegać się student niepełnosprawny podawane są do wiadomości studentów na zasadach określonych w § 12.
3. Terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 1, określa rektor osobnym zarządzeniem.
4. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane są na kolejnym posiedzeniu Komisji.
5. Studenci niepełnosprawni składają wnioski, o których mowa w ust. 1 w biurze Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych.
6. Do wniosku o przyznanie wsparcia o charakterze indywidualnym student dołącza kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
7. W razie, gdy okres na jaki orzeczono niepełnosprawność upływa przed końcem okresu, na który przyznane zostało wsparcie indywidualne, student obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
8. W przypadku niedostarczenia przez studenta aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od końca okresu, na jaki poprzednio orzeczono niepełnosprawność, udzielenie wsparcia indywidualnego zostaje wstrzymane.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu udzielania wsparcia o charakterze dedykowanym określa REGULAMIN 

 

Pliki do pobrania

uprawnienia_obowiazujace_od_1-06-2012.doc

Uprawnienia na przejazdy komunikacją miejską obowiązujące na terenie miasta Krakowa od 1 czerwca 2012 roku

ankieta-d.doc

Ankieta - Student

oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.doc

Oświadczenie o stanie zdrowia - Asystent

wniosek.doc

Wniosek - Student

oswiadczenie_zleceniobiorcy.doc

Oświadczenie zleceniobiorcy - Asystent

rachunek.doc

Rachunek - Asystent

kwestionariusz_osobowy.doc

Kwestionariusz osobowy - Asystent

wniosek_wypozyczalnia_sprzetu.doc

Wypożyczalnia Sprzętu

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito