Orzeł
A A A

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

drukuj drukuj

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery nowe konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery nowe konkursy w programach: OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS. Wsparcie na badania mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu, i naukowcy z zagranicy, którzy przyjadą prowadzić badania w Polsce.

Wnioski we wszystkich konkursach będzie można składać do 15 grudnia.

W konkursie OPUS 22 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 500 mln zł.

NCN: ruszyła piąta edycja konkursu MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.

Nowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM for Social Sciences and Humanities: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandem

Zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities.

Ogłoszenie konkursowe

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

 1. zmniejszanie słabości i nierówności,
 2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
 3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
 4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
 5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie na stronie sieci T-AP

Planowany harmonogram konkursów w 2021 roku

 

 

Rodzaj konkursu

2021

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

WEAVE-UNISONO

nabór ciągły od stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej

pierwsze wyniki: druga połowa 2021 r.

DIOSCURI 4

23 lutego

15 czerwca

luty 2022 r.

OPUS 21

PRELUDIUM 20

15 marca

15 czerwca

grudzień 2021 r.

MINIATURA 5*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2021 r.

SONATA BIS 11

MAESTRO 13

15 czerwca

15 września

marzec 2022 r.

OPUS 22 + WEAVE

PRELUDIUM BIS 3

SONATA 17

POLONEZ BIS 1

15 września

15 grudnia

czerwiec 2022 r. 

WEAVE – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

SONATINA 6

15 grudnia

15 marca 2022 r.

wrzesień 2022 r.

 

* termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie.

Informacja NCN dotycząca wniosków

Komunikat NCN w sprawie realizacji projektów badawczych w czasie pandemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, że zgodnie:

 • z zapisami umów o realizację i finansowanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz
 • z pismem Dyrektora NCN z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ujednolicenia zasad realizacji projektów

możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu badawczego do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia, dokonane przez podmiot na wniosek kierownika projektu.

Dokument zawierający zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu badawczego należy dostarczyć do Centrum najpóźniej na miesiąc przed upływem dotychczasowego terminu zakończenia realizacji projektu. Przedłużenie o 12 miesięcy nie eliminuje możliwości kolejnego przedłużenia realizacji za zgodą NCN.

Kierownik projektu (o ile nie jest to sprzeczne z regulacjami obowiązującymi w podmiocie) lub podmiot na wniosek kierownika projektu mogą dokonać w projekcie:

 • zmian merytorycznych,
 • zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu,
 • zmian w ramach innych kosztów bezpośrednich.
Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-13-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-badawczych-w-czasie-pandemii-covid-19

Punkt informacyjny NCN dla wnioskodawców

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

Pracownicy NCN udzielają informacji na temat bieżących konkursów, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów.

e-mail: informacja@ncn.gov.pl

telefon:  532 083 796, 532 083 451

Informacje dla realizujących projekty

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, Kierownik Projektu zobowiązany jest do

 1. Umieszczania w publikacjach związanych z projektem wzmianki-"Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer ....." lub jej odpowiednikiem w języku obcym.
 2. Zamieszczania na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu oznaczenia- "Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer..."
 3. Okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych w roku 2011 może zostać przedłużony do 12 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach) bez konieczności zawierania aneksu do umowy o realizację i finansowanie projektu, a jedynie za zgodą jednostki. Dokonane przedłużenie jest skuteczne jedynie w przypadku dostarczenia wspomnianej zgody (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do Centrum nie później niż miesiąc przed zakończeniem pierwotnego okresu realizacji projektu

 

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w ramach współpracy LAP).

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki: http://ncn.gov.pl

Ogłaszamy pierwsze wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA. Do finansowania zakwalifikowaliśmy wnioski 52 naukowców, którzy otrzymają ponad 1,9 mln złotych na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konsultacyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 17 działań o wartości 361 282 zł

nauki ścisłe i techniczne: 14 działań o wartości 570 460 zł

nauki o życiu: 21 działań o wartości 969 477 zł

termin składania wniosków do 30 września 2020 roku https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-09-16-wyniki-konkursu-miniatura4

Ogłaszamy wyniki czwartej edycji konkursu SONATINA. W konkursie SONATINA 4 37 naukowców rozpoczynających karierę otrzyma finansowanie w wysokości ponad 23 mln zł na realizację projektów badawczych i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

UWAGA! W dniu 30 lipca br. zostały opublikowane listy rankingowe zawierające błędy dotyczące wysokości kwot przyznanego finansowania. Skorygowane listy rankingowe przedstawiamy tutaj.

Konkurs SONATINA skierowany jest do osób, które stopień naukowy doktora uzyskały w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym został on nadany do 30 czerwca 2020 r. W czwartej edycji konkursu spośród 166 złożonych wniosków do finansowania eksperci skierowali 37 o łącznej wartości 23 111 323 zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 22%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji projektów badawczych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

Informacje na temat konkursów Narodowego Centrum Nauki można uzyskać pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy oraz w zakładce "Aktualne konkursy" na niniejszej stronie.

Planowany harmonogram konkursów w 2020 roku

 

  2020
Rodzaj konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
CEUS-UNISONO nabór ciągły od 24 lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej pierwsze wyniki: druga połowa 2020 r.
OPUS 19

 

16 marca

 

16 czerwca

 

grudzień 2020 r.

PRELUDIUM 19
POLS*
SONATA BIS 10

 

15 czerwca

 

15 września

marzec 2021 r.
MAESTRO 12 marzec 2021 r.
DAINA 2
maj 2021 r. (DAINA 2)
OPUS 20 + LAP     czerwiec 2021 r.
PRELUDIUM BIS 2     LAP – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów
SONATA 16 15 września 15 grudnia  
BEETHOVEN CLASSIC 4     październik 2021 r. (BEETHOVEN CLASSIC 4)
SONATINA 5 15 grudnia 15 marca 2021 r. wrzesień 2021 r. (SONATINA 5)
SHENG 2 październik 2021 r. (SHENG 2)
DIOSCURI 4 grudzień marzec 2021 r. październik 2021 r.
MINIATURA 4* nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • SONATINA 4 na projekty badawcze dla osób będących do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • ETIUDA 8 na stypendia doktorskie.

Termin składania wniosków w konkursach upływa 16 marca 2020 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło dobrze znane konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł. PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy. Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w czerwcu 2020. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.NCN już po raz szesnasty otwiera nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA.

W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą zostaje natomiast uruchomiony BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1.W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł. Po sukcesach dwóch poprzednich edycji konkursu BEETHOVEN rusza kolejna – pod nową nazwą, lecz na tych samych warunkach. W ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze będzie można składać wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł. Nowością w ofercie konkursowej jest BEETHOVEN LIFE, będący uzupełnieniem konkursu BEETHOVEN CLASSIC. Skierowany jest do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W pierwszej edycji rolę agencji wiodącej pełnić będzie DFG. W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych. W konkursie BEETHOVEN LIFE do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Oprócz programów międzynarodowych ogłoszono flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM i SONATĘ. W tej edycji znacznie zwiększono budżety wszystkich trzech konkursów. Na OPUS 16 przeznaczono 350 mln zł, na PRELUDIUM 16 – 40 mln zł, zaś na SONATĘ 14 – 90 mln zł.  Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2019.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu 2019
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 17

PRELUDIUM 17

15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
MOZART 15 marca nabór ciągły, wyniki konkursu ogłaszane na bieżąco, począwszy od grudnia 2019 r.

SONATA BIS 9

MAESTRO 11

UWERTURA 4

GRIEG*

 

17 czerwca

 

17 września

 

marzec 2020 r.

IDEALAB*

17 czerwca 19 sierpnia

marzec 2020 r.

ALPHORN 1 lipca 8 października czerwiec 2020 r.

OPUS 18

PRELUDIUM 18

SONATA 15

DAINA 2**

 

16 września

 

16 grudnia

 

czerwiec 2020 r.

SONATINA 4

ETIUDA 8

POLS*

 

16 grudnia

 

16 marca 2020 r.

 

wrzesień 2020 r.

MINIATURA 3

nabór ciągły, przewidywane ogłoszenie: nie później niż 18 czerwca 2019 r.

 

Planowany harmonogram konkursów w 2018 roku

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2017 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2018 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu 2018
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 15

PRELUDIUM 15

15 marca

15 czerwca grudzień 2018 r.

SONATA BIS 8

HARMONIA 10

MAESTRO 10

SHENG 1

 

15 czerwca

 

17 września

 

marzec 2019 r.

OPUS 16

PRELUDIUM 16

SONATA 14

BEETHOVEN CLASSIC 3

BEETHOVEN LIFE 1

 

14 września

 

17 grudnia

 

czerwiec 2019 r.

 

październik 2019 r.

(BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

 

14 grudnia

 

15 marca 2019 r.

 

wrzesień 2019 r.

TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły:
 • Etap I: od 14 czerwca do 21 września 2018 r. (do godz. 16:00)
 • Etap II: od momentu zamknięcia I etapu do 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

MINIATURA 2

nabór ciągły, od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

 

Harmonogram konkursów 2016-2017

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Planowany harmonogram konkursów w latach 2016-2017


Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu

2017

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu do

OPUS

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2018

PRELUDIUM

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2018

HARMONIA

15 czerwca

15 września

15 marca 2018

MAESTRO

15 czerwca

15 września

15 marca 2018

SONATA

15 czerwca

15 września

15 marca 2018

SONATA BIS

15 czerwca

15 września

15 marca 2018

SONATINA

15 grudnia

15 marca 2018

15 września 2018

ETIUDA

15 grudnia

15 marca 2018

15 września 2018

UWERTURA

15 grudnia

15 marca 2018

15 września 2018

TANGO

15 grudnia

15 marca 2018

15 września 2018


Rodzaj konkursu

2016

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu do

OPUS

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

PRELUDIUM

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

SONATA

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

SONATA BIS

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

HARMONIA

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

MAESTRO

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

SONATINA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

ETIUDA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

UWERTURA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

POLONEZ

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

30 maja 2017

BEETHOVEN

15 września

15 grudnia

31 października 2017

 

Typy konkursów

 • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce
 • ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
 • FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych
 • POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
   

Harmonogram konkursów w roku 2015

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

Rodzaj konkursu

2015

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu do

OPUS

16 marca

16 czerwca

16 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

PRELUDIUM

16 marca

16 czerwca

16 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

SONATA

16 marca

16 czerwca

16 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2016

SONATA BIS

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

HARMONIA

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

MAESTRO

15 czerwca

15 września

15 marca 2016

FUGA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

ETIUDA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

SYMFONIA

15 grudnia

15 marca 2016

15 września 2016

POLONEZ

15 września

15 grudnia

31 maja 2016 r.

 

Akty prawne

Ustawy 30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm. 30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2014, poz. 782 9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm.

Aktualnie otwarte konkursy krajowe

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy na realizację projektów:
 

ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2018 r.

SONATINA 2 jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r.

UWERTURA 2 jest konkursem na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito