Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 2 listopada br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie młodych badaczy, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł.  

O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość
i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2020 r. włącznie FNP przyznała 3 736 stypendiów na kwotę ponad 84,5 mln zł.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków: LINK

Wnioski w konkursie START 2021 można składać do 2 listopada br.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r.

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych

 

 

Ruszył nabór do programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence

Projekty naukowe z certyfikatem tzw. pieczęci doskonałości mogą zyskać dofinansowanie w ramach programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence - ogłosiła we wtorek Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Inicjatywa skierowana jest do polskich uczelni, instytutów i naukowców. Jak poinformowała NAWA w komunikacie przesłanym PAP, jest to pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence, otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. Nabór wniosków w I edycji programu jest prowadzony od 15 września do 15 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.nawa.gov.pl.

Granty Interwencyjne NAWA - nowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie – to cel programu Granty Interwencyjne NAWA. Jak zaznaczono w komunikacie, chodzi o zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze. Wnioski o granty mogą składać polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego. Grant będzie wynosił do pół miliona złotych na jeden projekt naukowy, trwający od 3 do 12 miesięcy. Wspierane będą projekty, które nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach innych istniejących mechanizmów finansowania. Granty Interwencyjne NAWA będą przyznawane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu, który wynosi 1,5 mln zł.

NAWA podała, że ocena złożonego wniosku odbywać się będzie w ciągu 30 dni, aby naukowcy mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji projektów.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski - mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Do 30 września 2020 r. kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. W celu zgłoszenia kandydata do stypendium należy wypełnić wniosek (w jęz. angielskim) w systemie informatycznym FNP. Wnioski oceniają niezależni recenzenci będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kierując się ocenami recenzentów.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2021 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie naukowcom indywidualnych nagród i stypendiów, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np. programy wydawnicze). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Trzy prestiżowe granty badawcze ERC będą realizowane w Polsce

W Polsce realizowane będą trzy kolejne prestiżowe europejskie granty badawcze. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła w czwartek nazwiska 436 laureatów nowej edycji programu Starting Grant. Dwa projekty zrealizują badacze z UW, a jeden - badaczka z AGH. Budżet tego konkursu wyniósł 677 mln euro. Pieniądze mają pomóc początkującym naukowcom budować własne zespoły i prowadzić pionierskie badania. Granty są częścią unijnego programu Horyzont 2020. Laureaci otrzymują do 1,5 mln euro na swój trwający 5 lat projekt badawczy. Najwięcej grantów - 88 - realizowanych będzie w Niemczech. 62 w Wielkiej Brytanii (mimo że jest już poza Unią Europejską, ciągle bierze udział w programie), 42 w Holandii i 38 we Francji.

W Polsce realizowane będą trzy granty. Jeden z nich wywalczyła dr hab. inż. Urszula Stachewicz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badaczka opracowuje systemy izolacji termicznej. Inspiracją dla jej badań są materiały takie jak pióra pingwinów, skóra krokodyla czy sierść niedźwiedzi polarnych. To bowiem nie tylko świetne izolatory termiczne, ale i materiały, które są biodegradowalne. Jak tłumaczy, odpowiednia izolacja termiczna zapobiegać może stratom energii i gwarantować ma oszczędności - zarówno na poziomie całych budynków, jak i niewielkich urządzeń elektronicznych czy nawet kabli. "Badania w tym grancie skupią się na wykorzystaniu elektroprzędzonych membran polimerowych zbudowanych zazwyczaj z włókien o średnicy poniżej 1 mikrona. Porowatość takich membran osiąga często wielkości powyżej 90 proc. Właśnie tego typu membrany mogą zostać wykorzystane do izolacji, a także pełnić funkcje rozproszenia ciepła systemów elektrycznych w wielu urządzeniach" - wyjaśniła PAP prof. Stachewicz. Granty trafią też do dwójki informatyków z Wydziału Matematyki, Informatyki Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia ministra nauki o ewaluacji jakości działalności naukowej, która doprecyzowuje przepisy, by płynnie przeprowadzić tę ewaluację w 2022 roku.

"Wprowadzone zmiany doprecyzowują przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz dostosowują przepisy epizodyczne do nowego terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji. Mają przyczynić się do płynnego i sprawnego przeprowadzenia ewaluacji w 2022 roku. Uwzględniają szereg postulatów zgłaszanych przez środowisko naukowe" - podsumowuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Resort wyjaśnia, że w rozporządzeniu doprecyzowano przepisy dotyczące m.in. dopuszczalnej liczby monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji, zmniejszenia liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji w przypadku niezłożenia oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową, daty przyznania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy. W nowelizacji zniesiono obowiązek składania przez kierowników ewaluowanych podmiotów oświadczenia o wprowadzeniu do systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji. Wskazano także, że ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie danych dostępnych w tym systemie 31 stycznia roku, w którym jest dokonywana ewaluacja. Poza tym, jak informuje MNiSW, zwiększono punktację artykułów recenzyjnych, a także monografii naukowych będących edycjami naukowymi tekstów źródłowych i opatrzonymi aparatem naukowym przekładami. Do 100 proc. wartości punktowej zostaje zwiększona punktacja monografii będącej edycją tekstów źródłowych, która powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej bądź programu związanego z wdrażaniem takiego programu. W ramach nowelizacji rozporządzenia rozszerzono katalog projektów uwzględnianych w ramach drugiego kryterium ewaluacji. W katalogu ujęto projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz projekty współfinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki. W ramach finansowanego ze środków programu „DIALOG” projektu „Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce” zrealizowano pilotażowe badanie procedury oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Analiza wyników pilotażowego badania zaowocowała wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących trzeciego kryterium ewaluacji oraz sposobu przedstawiania dowodów wpływu na potrzeby przeprowadzenia tej oceny. Między innymi wyodrębniono dwa kryteria oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (zasięg wpływu i znaczenie wpływu). Zdecydowano o przygotowaniu jednej oceny opisu wpływu, wypracowanej w warunkach współpracy ekspertów, oraz jednego uzasadnienia tej oceny. Rozwiązanie to ma zapewnić spójność i porównywalność ocen wpływu, opartych o możliwie jednolite podejście ekspertów do stosowanych kryteriów oceny. Ewaluowane podmioty będą przedstawiały dowody wpływu przed rozpoczęciem oceny, a nie dopiero na wezwanie ekspertów. W katalogu osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ewaluacji, ujętym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, m.in. zrezygnowano z wymagań dotyczących minimalnej objętości publikacji w zakresie dyscyplin artystycznych oraz zmieniono objaśnienie dotyczące oceny wybitnego osiągnięcia artystycznego. Zmiany te są odpowiedzią na propozycje środowiska reprezentującego dyscypliny artystyczne

Ruszył nabór wniosków do programów „Społeczna odpowiedzialność nauki” i „Doskonała nauka”

Zapraszamy do udziału w programach „Społeczna odpowiedzialność nauki” i „Doskonała nauka”.  Wnioski składa się w systemie ZSUN OSF do 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00. Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosków w systemie ZSUN OSF.

 

Materiały

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Doskonała Nauka

Ogłoszenie konkursów NCN: GRIEG, IdeaLab, MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło aż pięć konkursów, z których naukowcy mogą pozyskać łącznie kwotę 161 mln zł oraz blisko 42 mln euro na badania podstawowe.

GRIEG  to konkurs przeznaczony na polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk, a w szczególności obejmujący tematykę badań polarnych oraz projekty z zakresu nauk społecznych. Badania będą realizowane przez przedstawicieli polskich i norweskich zespołów badawczych. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Konkurs MAESTRO 11 ma na celu wsparcie doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych, a także kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych

Z kolei SONATA BIS to konkurs skierowany do uczonych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Jego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Badacz występujący z wnioskiem musi wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne oraz osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

UWERTURA 4 ma na celu wsparcie w skutecznym ubieganiu się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest okazją do zdobycia cennego doświadczenia w tym zakresie. Badacze, którzy w konkursie UWERTURA będą ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i muszą mieć doświadczenie w kierowaniu własnym projektem badawczym wyłonionym w drodze konkursu lub być laureatami prestiżowych stypendiów.

Konkursy NCN: OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf

Planowany harmonogram konkursów w 2019 roku

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2019.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu 2019
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 17

PRELUDIUM 17

15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
MOZART 15 marca nabór ciągły, wyniki konkursu ogłaszane na bieżąco, począwszy od grudnia 2019 r.

SONATA BIS 9

MAESTRO 11

UWERTURA 4

GRIEG*

17 czerwca 17 września marzec 2020 r.

IDEALAB*

17 czerwca 19 sierpnia

marzec 2020 r.

ALPHORN 1 lipca 8 października czerwiec 2020 r.

OPUS 18

PRELUDIUM 18

SONATA 15

DAINA 2**

16 września 16 grudnia

czerwiec 2020 r.

SONATINA 4

ETIUDA 8

POLS*

16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.

MINIATURA 3

nabór ciągły, przewidywane ogłoszenie: nie później niż 18 czerwca 2019 r.

 

Projekt BIHSENA

Łączenie innowacji, zdrowia i społeczeństw: budowanie potencjału w obszarze szkolnictwa wyższego w regionie Europy Wschodniej

Projekt BIHSENA jest odpowiedzią na brak możliwości kształcenia w zakresie interdyscyplinarnych aspektów nauk o zdrowiu i innowacji w naukach medycznych w dwóch sąsiadujących krajach, tj. w Rosji i na Ukrainie. Projekt ma na celu tworzenie pomostu pomiędzy naukami medycznymi i społecznymi, światem nauki i biznesu, jak również między społecznościami lokalnymi i międzynarodowymi.

Członkowie konsorcjum będą współpracować w celu opracowania i aktualizacji programów nauczania, takich jak „Innowacje dla zdrowia " (Rosja) czy „Zarządzanie w ochronie zdrowia” (Ukraina).
Partnerstwo siedmiu uniwersytetów zakłada także opracowanie nowych kursów online, prowadzonych wspólnie przez członków konsorcjum. Pierwszy z nich będzie poświęcony  umiejętnościom łączenia perspektyw medycznych i społecznych w naukach o zdrowiu, drugi zaś zarządzaniu w ochronie zdrowia i przykładom z krajów postkomunistycznych. Z kursów prowadzonych w trybie online będą mogli korzystać także studenci KAAFM.

Wykładowcy z krajów partnerskich zostaną przeszkoleni w dziedzinie nauczania problemowego i wykorzystania technologii ICT w prowadzeniu kształcenia skoncentrowanego na studencie.

Zespół projektowy zorganizuje również cztery otwarte spotkania dotyczące tematyki zdrowia, medycyny i społeczeństwa. Wydarzenia te zgromadzą naukowców i praktyków z różnych dyscyplin i dziedzin, a także przyczynią się do podtrzymywania dialogu i współpracy na rzecz efektywnych rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego.

Więcej na temat projektu BIHSENA można dowiedzieć się ze strony https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl/bridging-innovations-health-and-societies-1

Nowe konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • UWERTURA 3 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
 • SONATINA 3 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • ETIUDA 7 – na stypendia doktorskie.

Wnioski w konkursach przyjmowane są do 15 marca 2019 r.

Konkurs SONATINA 3 jest przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy.

W SONATINIE 3 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł - podano w komunikacie.

UWERTURA 3 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. "W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł" - informuje NCN.

Z kolei ETIUDA 7 jest konkursem dla osób stojących u progu swojej kariery naukowej, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpoczyna się 1 października 2019 r.

Dodatkowo w ramach grantu można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. W ETIUDZIE 7 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. NCN, podkreśla, że budżet konkursu wynosi 20 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

"Konkursy mają sprzyjać zwiększeniu mobilności polskiego środowiska naukowego, a w szczególności młodszych badaczy. Wiemy, jak ważna jest wymiana doświadczeń w międzynarodowych zespołach badawczych, na nich bowiem opiera się współczesna nauka. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki umożliwiające polskim badaczom pracę za granicą, stąd też decyzja o zwiększeniu kwoty stypendium do 12 tys. zł" – komentuje dyrektor NCN Zbigniew Błocki, cytowany w komunikacie.

Jak informuje NCN, wnioski w ogłoszonych konkursach można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów SONATINA 3, UWERTURA 3 oraz ETIUDA 7 będą znane jesienią 2019 r. Z treścią ogłoszeń konkursowych można się zapoznać na stronie NCN (ncn.gov.pl). (PAP)

Nowe konkursy NCN: MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8, SHENG 1

Konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze jest nowością w ofercie konkursowej Centrum. Porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a chińską agencją finansującą badania naukowe – National Natural Science Foundation of China (NSFC) – zostało podpisane pod koniec marca w Pekinie. W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu padań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, natomiast budżet polskiej części projektu badawczego nie może przekroczyć 250 tys. zł.radycyjnie już w czerwcu ogłaszany jest konkurs SONATA BIS, którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W ósmej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.

MAESTRO jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dziesiąty, a jego budżet to 40 mln zł.

Dziesiąty raz ogłaszana jest również HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 17 września 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r.

Wykaz czasopism punktowanych

Wykaz czasopism punktowanych to narzędzie naukometryczne wykorzystywane do ustalenia liczby punktów przydzielanych jednostkom naukowym za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach recenzowanych.

Początkowo wykazy tworzone były przez Komitet Badań Naukowych, obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PCsearch – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010-2017 – umożliwia sprawdzenie, czy dane czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism punktowanych i jaką liczbę punktów posiada.

Punktacja za publikacje naukowe

Obowiązuje punktacja za publikacje zgodnie z Rozporządzeniem (Dz. U. 2016 poz. 2154) dot. parametryzacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, która została przeprowadzona w 2017 r.

Artykuł naukowy

§ 8.2. Przez publikację rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych recenzowane opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym oraz glosy lub komentarze prawnicze.

Artykuł wydany w suplemencie

§ 8.5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym mowa w § 14 ust. 1.

Monografia naukowa

§ 8.3. Monografie naukowe (w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków) zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

3) poddane były procedurze recenzji wydawniczych;

4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.2)), lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

7) posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

§ 8.6. Do monografii nie zalicza się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków określonych w ust. 3, monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

Rozdział monograficzny

§ 8.7. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego (…) oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i  słownikowych o  objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone w ust. 3.

Monografia wybitna

§ 8.4. Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.

Zasady punktowania monografii wybitnej zob. załączniki 5 i 6 Rozporządzenia (karty kompleksowej oceny jednostki naukowej).

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki informuje, że ze względu na liczbę wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki finansowe określone przez Radę uchwałą nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 r., Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

Wnioski założone w systemie ZSUN/OSF można wysłać do Narodowego Centrum Nauki w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59. Wnioski wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/ OSF

Uprzejmie informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków do konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14.

Nowe konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze.

Wnioski w konkursach można składać do 15 grudnia 2017 r.

 

Konkursy NCN: MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Formularze wniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Informujemy, że formularze wniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13 zostaną udostępnione w najbliższych dniach. Obecnie trwają prace techniczne w systemie OSF polegające na dostosowaniu formularzy do warunków tych konkursów.

NCN rozstrzygnęło cztery konkursy!-463 mln zł na badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln złotych.

W konkursie OPUS 12 startować mógł każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Nic dziwnego, że złożono w nim najwięcej wniosków, bo aż 1786. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 409 projektów, których autorzy otrzymają łącznie 304 mln złotych.Wśród nagrodzonych badaczy znalazł się między innym dr hab. Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski psycholog będzie kontynuował swoje badania nad doświadczeniem bólu w ramach projektu „Społeczny kontekst bólu. Wpływ informacji społecznych dotyczących bólu na doświadczenie i pamięć bólu”, na który otrzymał ponad 884 tys. złotych.

PRELUDIUM 12 dedykowane jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1171 wniosków, z których finansowanie w wysokości 39 mln zł otrzyma 372. W ramach konkursu PRELUDIUM zostaną zrealizowane między innymi badania lek. Aleksandry Hernik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, poświęcone przyczynom i przebiegowi zaburzeń hematologicznych, które towarzyszą chorobom tarczycy. Projektowi przyznano finansowanie w wysokości 149 tys. złotych.

SONATA 12 to natomiast konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 882 wnioski, z czego do finansowania wybrano 224. Budżet konkursu wyniesie 91 mln złotych. Jednym z nagrodzonych naukowców jest dr Andrzej Siódmok z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. W ramach projektu „Kolorowa precyzja dla Wielkiego Zderzacza Hadronów” będzie on pracować nad udoskonaleniem metod pomiarowych przez rozwój generatorów przypadków Monte Carlo, czyli swego rodzaju „wirtualnych zderzaczy hadronów”. Na swoje badania dr Siódmok otrzyma 136 tys. złotych.

POLONEZ 3 należy do grupy konkursów NCN nakierowanych na wzmocnienie współpracy między polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Program umożliwia przyjazd zagranicznych uczonych na staże badawcze do Polski. Na 380 złożonych wniosków do sfinansowania skierowano 37 na łączną kwotę 28 mln złotych. Do grona badaczy przyjeżdżających do naszego kraju należy m.in. dr Asiya Bulatova, która swój staż odbędzie na Uniwersytecie Warszawskim. Na projekt „Science of the Self: Human Agency in Formalist Theories of Literature and Biomedical Research, 1917-1925” badaczka otrzymała 590 tys. złotych.

 

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3 można sprawdzić na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków w konkursach trwa do 16 czerwca 2017 r.

 

Nowe konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1:

 • ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie,
 • SONATINA 1 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • UWERTURA 1 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
 • MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe.

 

65 mln zł od NCN na stypendia, staże naukowe i małe granty

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

Harmonogram Konkursów NCN 2017

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/NCN_tapeta_3840x2160_aktualizacja_31-03-17.jpg

Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części. W części A znalazło się 11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Nawet 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach z grupy A.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2209 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 punktów.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 punktów.

Nagrody Naukowe Rektora za rok 2015

Nagrody Naukowe
Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za rok 2015
przyznane w trzech kategoriach na podstawie Zarządzenia 31/2016 z dnia 20 lipca 2016 w sprawie Regulaminu nagród naukowych dla pracowników naukowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

1.    Monografia naukowa, w której liczba autorów jest nie większa niż 3, a ich udział nie jest wyodrębniony

Nagroda I stopnia:
Profesor nadzw. dr hab. Mariusz Załucki (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych) “Uniform European Inheritance Law. Myth, Dream or Reality of the Future” (Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2015) (35 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Nagroda II stopnia:
•    dr Monika Augustyniak (WPAiSM) „Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Wzory pism i dokumentów. Schematy działań (Wolters Kluwer, 2015) (30 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)


•    dr Grażyna Piechota (WPAiSM) Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego (TAiWPN Universitas, 2015) (30 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)


2.    Cykl publikacji ogłoszony w czasopismach z listy A, B i C znajdujących się w wykazie MNISW
Nagroda I stopnia:
Profesor zw. dr hab. Maria Pąchalska (Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych) (publikacje w  Annals of Agricultural and Environmental Medicine;  Acta Neuropsychologica;  Medical Science Monitor (116 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Nagroda II stopnia:
Prof. zw. dr hab. Maria Kapiszewska (WZINM); Proceedings of The Royal Society B-Biological Sciences, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, American Journal of Human Biology 77,5 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Prof. zw. dr hab. Jan Widacki (WPAISM); Journal of the History of the Neurosciences, Problemy Kryminalistyki, European Polygraph, Państwo i Prawo, Przegląd Lekarski (61 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Dr Anna Goździalska (WZINM); Postępy Dermatologii i Alergologii, Państwo i Społeczeństwo,  International Orthopaedics; (57 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Dr Robert Kowalczyk (WPINH); Archives of Sexual Behavior, Ginekologia Polska, Ginekologia i Położnictwo (56 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)
    
3.    W kategorii: monografia naukowa oraz publikacje w czasopismach punktowanych o mierzalnym współczynniku wpływu IF
Nagroda I stopnia:
Dr Marta Majorek (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej); monografia naukowa: Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności  (Universitas, Kraków, 2015; oraz cykl publikacji w: Games and Culture, Państwo i Społeczeństwo, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN (75 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Nagroda II stopnia:
Prof. nadzw. dr hab. Jan Wnęk (WPINH) - monografia naukowa:  Rozwój ideologii przemysłowej w Galicji 1866 – 1918 (Instytut Historii Nauki PAN, 2015); cykl publikacji: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Italica Wratislaviensia, Przegląd Leśniczy, Życie Weterynaryjne, Studia Historyczne (74 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)


Dr Sebastian Koczur (WPAISM) - monografia naukowa: Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015); cykl publikacji: Monitor Prawa Pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki Społecznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Przegląd Prawa Handlowego (58 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)


Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer (WPAISM) - monografia naukowa:  Rezydencje środkowoeuropejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego. Studia i szkice (Wydawnictwo  Uniwersytetu Opolskiego, 2015); Cykl publikacji : Krakowskie Studia Międzynarodowe (34 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)

 

NCN ogłosiło wyniki konkursów

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM oraz POLONEZ. W konkursie OPUS mogą startować wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. W jedenastej edycji zgłoszono aż 1830 projektów, z czego 500 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 348 mln zł.

SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Tym razem nadesłano 757 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 204 zwycięskie projekty. Budżet konkursu wyniesie 86,7 mln zł.

Dla osób na najwcześniejszym etapie kariery naukowej – nie posiadających jeszcze stopnia naukowego doktora – przeznaczony jest konkurs PRELUDIUM. Wnioski nadesłało 1196 badaczy, a finansowanie o łącznej wysokości 38,5 mln zł otrzyma 360 z nich.

POLONEZ jest adresowany do naukowców z zagranicy, którzy chcieliby prowadzić badania naukowe w Polsce. W drugiej edycji zgłosiło się 319 badaczy, z których 26 będzie miało możliwość pracować w polskich jednostkach naukowych. Na sfinansowanie ich projektów przeznaczono łącznie 21 mln zł.

Jednocześnie Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje konkursowe dla 12. edycji konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM.

Konkurs Diamentowy Grant

Rusza VI edycja Diamentowego Grantu

Terminy: nabór wniosków do 16 stycznia 2017 r.

Kto: absolwenci studiów I stopnia; osoby, które ukończyły trzeci rok studiów na studiach pięcioletnich jednolitych; osoby, które ukończyły czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich jednolitych

Budżet: maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 180 tys. dla projektów humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 220 tys. dla projektów ścisłych, technicznych, przyrodniczych, etc. 

To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla początkujących badaczy. Oprócz dofinansowania prowadzonych przez siebie badań, laureaci programu otrzymają również możliwość wcześniejszego rozpoczęcia doktoratu. 

Podobnie jak w poprzednim roku, zgłaszane projekty przejdą przez dwuetapowy proces recenzencki. W pierwszej kolejności oceniana będzie sylwetka kandydata - jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne, aktywność naukowa, etc. W następnym etapie dwóch niezależnych recenzentów przyjrzy się projektom.

 

 

 

 

Formularze wniosków dla konkursów NCN dostępne

Na początku listopada w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
 • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
 • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

 

Projekt BIHSENA

Łączenie innowacji, zdrowia i społeczeństw: budowanie potencjału w obszarze szkolnictwa wyższego w regionie Europy Wschodniej

Projekt BIHSENA jest odpowiedzią na brak możliwości kształcenia w zakresie interdyscyplinarnych aspektów nauk o zdrowiu i innowacji w naukach medycznych w dwóch sąsiadujących krajach, tj. w Rosji i na Ukrainie. Projekt ma na celu tworzenie pomostu pomiędzy naukami medycznymi i społecznymi, światem nauki i biznesu, jak również między społecznościami lokalnymi i międzynarodowymi.

Członkowie konsorcjum będą współpracować w celu opracowania i aktualizacji programów nauczania, takich jak „Innowacje dla zdrowia " (Rosja) czy „Zarządzanie w ochronie zdrowia” (Ukraina).
Partnerstwo siedmiu uniwersytetów zakłada także opracowanie nowych kursów online, prowadzonych wspólnie przez członków konsorcjum. Pierwszy z nich będzie poświęcony  umiejętnościom łączenia perspektyw medycznych i społecznych w naukach o zdrowiu, drugi zaś zarządzaniu w ochronie zdrowia i przykładom z krajów postkomunistycznych. Z kursów prowadzonych w trybie online będą mogli korzystać także studenci KAAFM.

Wykładowcy z krajów partnerskich zostaną przeszkoleni w dziedzinie nauczania problemowego i wykorzystania technologii ICT w prowadzeniu kształcenia skoncentrowanego na studencie.

Zespół projektowy zorganizuje również cztery otwarte spotkania dotyczące tematyki zdrowia, medycyny i społeczeństwa. Wydarzenia te zgromadzą naukowców i praktyków z różnych dyscyplin i dziedzin, a także przyczynią się do podtrzymywania dialogu i współpracy na rzecz efektywnych rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego.

Więcej na temat projektu BIHSENA można dowiedzieć się ze strony https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl/bridging-innovations-health-and-societies-1
 

Wysoka pozycja WPAiSM w zestawieniu NCN

Wysoka pozycja Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych w zestawieniach jednostek naukowych starających się o środki na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki.

Z satysfakcja informujemy, że Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii znalazł się w gronie wydziałów prawa najlepiej wykorzystujących środki na badania naukowe. Takie wyniki przynosi zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015. Wśród 23 wydziałów prawa korzystających ze środków NCN, nasz Wydział znalazł się na 5 miejscu. Zestawienie pokazuje aktywność grantową wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki.
 

Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017

NCN wprowadziło korektę ogłosznego harmonogramu konkursów na lata 2016-2017.

więcej informacji 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty

Zapraszamy na całodniowe warsztaty  dla osób zaangażowanych w przygotowanie wniosku projektowego do I Fazy Instrumentu MŚP.  Warsztaty odbędą się 7 lipca  2016r.

Warsztaty poprowadzą Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Warsztaty: „Jak napisać dobry wniosek i odnieść sukces w Programie H2020? Warsztaty z pisania wniosków do I Fazy Instrumentu MŚP”

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:

Marta Krutel, tel. 728 518 587 email:  marta.krutel@kpk.gov.pl

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.

 • MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
 • SONATA BIS 6 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2016 r.

Granty i stypendia 2016

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów aplikowania):

 • USA – stypendia Fulbright Senior Award (doktor, profesor) oraz Fulbright Junior Advanced Research Award (doktoranci); termin aplikowania: 15 maja 2016; http://www.fulbright.edu.pl/pl/category/programy/dla-polakow/
 • Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, prof.; termin: 15 maja 2016; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html
 • Francja – stypendia naukowe rządu francuskiego dla osób po doktoracie; termin: 16 maja 2016; http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/#
 • Różne kraje w Europie - stypendia EURIAS dla osób po doktoracie; termin składania wniosków: 8 czerwca 2016; http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/types-fellowships
 • Konkursy NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2; termin: 15 czerwca 2016; https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-15-ogloszenie-konkursow
 • Różne kraje – grant badawczy National Geographic; 19 czerwca 2016; http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/
 • Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i osoby po doktoracie; 19 czerwca; http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza-16-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; 20 czerwca 2016; http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/
 • Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków: 24 czerwca 2016; http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php
 • Australia – stypendia Rządu Australijskiego dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 30 czerwca 2016; https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
 • Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 30 czerwca 2016; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx
 • Konkurs PGNiG „Młodzi Innowacyjni”; termin: 30 czerwca; http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig
 • Różne kraje – stypendia EMBO na krótkie pobyty badawcze; wnioski można przesyłać cały rok, min. 3 msc. przed planowaną wizytą; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about

 

Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2

15 marca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 2 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

 

Przypominamy o możliwości nadsyłania zgłoszeń w trwających konkursach NCN.

Centrum przyjmuje aktualnie aplikacje w następujących programach:
Symfonia 4
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2016 r.
Budżet: 30 mln zł
Na grant mają szansę naukowcy, których badania przekraczają granice między różnymi dziedzinami nauki. Zgłoszenia muszą łączyć w sobie przynajmniej dwa z trzech obszarów badawczych (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ścisłe i techniczne; nauki o życiu). Prace nad projektem badawczym mogą trwać 36, 48 lub 60 miesięcy.
Etiuda 4
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2016 r.
Kto: osoby przygotowujące rozprawy doktorskie
Budżet: 10 mln zł
Wnioskodawca musi odbyć staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na czas przygotowania pracy doktorskiej laureaci otrzymają stypendia w wysokości 3000 zł miesięcznie. W ramach konkursu pokryte zostaną również koszty pobytu za granicą i podróży.
Fuga 5
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2016 r.
Kto: naukowcy, którzy zdobyli stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku
Budżet: 25 mln zł
Finansowane w konkursie staże mogą trwać od 12 do 26 miesięcy. Jednostka, do której trafia stażysta otrzyma środki m.in. na jego zatrudnienie (od 9 do 11 tys. miesięcznie) i prowadzone przez niego badania naukowe (nawet 72 tys. na 12 miesięcy stażu). Wybrana przez uczestnika konkursu placówka nie może znajdować się w tym samym województwie, w którym studiował lub pracował naukowo.
 

Konkursy NCN: już niedługo do polskich naukowców trafi 340 mln zł

We wrześniu Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję swoich najpopularniejszych konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10. Dwa z nich doczekały się zwiększenia budżetu. 

Podczas lutowego posiedzenia Rada NCN podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 100 mln na kolejne edycje konkursów. 70 mln zł trafi do zespołów ubiegających się o grant w konkursie OPUS, zaś młodzi doktorzy rozpoczynający karierę naukową i startujący w SONACIE otrzymają 30 mln więcej.

W sumie z 250 mln zł, które trafią do laureatów konkursu Opus, zespoły zajmujące się naukami humanistycznymi, społecznymi i o sztuce otrzymają 40 mln. Do nauk ścisłych i technicznych trafią 102,5 mln zł, zaś nauki o życiu w sumie dostaną 107,5 mln zł.

W konkursie SONATA 10 finansowanie w wysokości 60 mln zł zostało podzielone w następujący sposób: do nauk humanistycznych trafi 10,8 mln zł, ścisłych i technicznych – 24 mln, a do nauk o życiu 25,2 mln zł. W kolejnej edycji Preludium doktoranci będą mogli otrzymać w sumie 30 mln zł.

 

OPUS, PRELUDIUM i SONATA - statystyki kolejnej edycji konkursów

Na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawiło się szczegółowe zestawienie statystyczne dotyczące rozstrzygniętych w listopadzie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9. Zapraszamy do zapoznania się z dokładnymi danymi.

Lista punktowanych czasopism na 2015 rok

Polscy naukowcy i badacze mogą już zapoznać się z najnowszą listą czasopism naukowych na rok 2015. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie.

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części. W części A znalazło się 11114 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Aż 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2212 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 p.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 p.

 

Konkursy SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4.

 • SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce;
 • FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • ETIUDA 4 na stypendia doktorskie.

Termin składania wniosków w konkursach to 15 marca 2016 r.
   

Ogłoszenie konkursów

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

    OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
    PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
    SONATA 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
    POLONEZ 1 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2015 r.
 

Młodzi liderzy nauki otrzymają wsparcie z NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło kolejną, już szóstą edycję programu Lider.

W tym roku dzięki wsparciu NCBR swoje innowacyjne projekty będzie realizować trzydziestu czterech młodych naukowców. Sukces w konkursie oznacza dla nich nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość stworzenia i zarządzania własnym zespołem badawczym.
– Potrzebujemy młodych liderów ze świata nauki, którzy w dobie globalnej konkurencji będą swym działaniem inspirować innych.  Kluczowe jest przy tym zacieśnianie więzi pomiędzy nauką a biznesem i pokazanie korzyści, jakie płyną z ich współpracy. Młodzi naukowcy wyróżnieni w programie Lider mogą stać się wzorem do naśladowania i przykładem połączenia naukowego talentu, pomysłowości i przedsiębiorczości – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Celem programu Lider jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. Udział w programie daje im wyjątkową szansę, by zarządzać własnym zespołem badawczym. Jednocześnie program stymuluje współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami, a także mobilność uczonych wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem.
– Oprócz najciekawszych i najlepszych projektów eksperci nagradzają najbardziej obiecujących naukowców młodego pokolenia. Promują osoby, które mają cechy przywódcze i potrafią kierować pracą zespołu w działaniach prowadzących do osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Jestem przekonany, że wyniki prac badawczych naszych Liderów przyczynią się do podniesienia konkurencyjności polskiej  gospodarki – podkreśla dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.
W szóstej edycji programu Lider o dofinansowanie starało się 358 młodych naukowców. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie do samodzielnej realizacji projektu, który ma szansę na zastosowanie w praktycznych działaniach. Kolejnym etapem były rozmowy kwalifikacyjne. 149 najwyżej ocenionych wcześniej autorów, musiało przed wybitnymi ekspertami udowodnić znaczenie swojego pomysłu dla polskiej gospodarki i nauki. Panel ekspercki wyłonił 34 najlepsze projekty. Na ich wsparcie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło prawie 40 mln zł. Średnio na jeden projekt młodego naukowca przypada zatem ponad 1,1mln zł. Najwięcej zwycięskich projektów pochodzi z dziedziny inżynierii materiałowej (5) oraz nauk inżynieryjnych i technicznych (4).
 Dotychczas odbyło się pięć edycji programu Lider, w których wyłoniono 179 Liderów. Łącznie otrzymali z NCBR wsparcie w wysokości ponad 184 mln zł. Najwięcej laureatów programu pochodzi z Politechniki Warszawskiej - to aż 16 młodych naukowców. Liczną grupą Liderów mogą się również pochwalić Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka oraz uniwersytety - Gdański i Warszawski.

Szczegółowe informacje o wynikach VI edycji programu Lider dostępne są na stronie NCBR.gov.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito