Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Konkursy NCN - SONATINA 4 i ETIUDA 8

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • SONATINA 4 na projekty badawcze dla osób będących do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • ETIUDA 8 na stypendia doktorskie.

Termin składania wniosków w konkursach upływa 16 marca 2020 r.

 

Ruszył nabór wniosków do programów „Społeczna odpowiedzialność nauki” i „Doskonała nauka”

Zapraszamy do udziału w programach „Społeczna odpowiedzialność nauki” i „Doskonała nauka”.  Wnioski składa się w systemie ZSUN OSF do 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00. Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosków w systemie ZSUN OSF.

 

Materiały

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Doskonała Nauka

Planowany harmonogram konkursów w 2020 roku

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2020. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

  2020
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
CEUS-UNISONO nabór ciągły od lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej pierwsze wyniki: druga połowa 2020 r.

OPUS 19

PRELUDIUM 19

POLS*

16 marca 16 czerwca grudzień 2020 r.

SONATA BIS 10

MAESTRO 12

DAINA 2

15 czerwca 15 września

marzec 2021 r.

maj 2021 r. (DAINA 2)

OPUS 20 + LAP

PRELUDIUM BIS 2

SONATA 16

BEETHOVEN CLASSIC 4

15 września 15 grudnia

czerwiec 2021 r. 

LAP – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

październik 2021 r. (BEETHOVEN CLASSIC 4)

SONATINA 5

SHENG 2

15 grudnia 15 marca 2021 r.

wrzesień 2021 r. (SONATINA 5)

październik 2021 r. (SHENG 2)

DIOSCURI 4 grudzień marzec 2021 r. październik 2021 r.

MINIATURA 4*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.

 

Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło dobrze znane konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.


PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

PRELUDIUM BIS to elitarna ścieżka w ramach szkół doktorskich, która pozwoli na sfinansowanie projektów badawczych, staży zagranicznych oraz stypendiów dla 300 młodych naukowców – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Liczymy, że zagwarantowanie najlepszym stabilnego finansowania przez 4 lata przygotowywania doktoratu będzie stanowić konkurencyjną ofertę dla osób, które rozważają studia doktoranckie zagranicą lub pracę  w biznesie.

Projekty będą realizowane przez doktorantów pod opieką ich promotorów, którzy będą pełnić rolę kierowników projektów. Zespół badawczy może składać się wyłącznie z kierownika projektu i doktoranta, a badania można zaplanować na 36 lub 48 miesięcy, stosownie do okresu kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej. W ramach projektu ze środków NCN możliwe będzie sfinansowanie stypendiów oraz kosztów projektu i kosztów pośrednich. Koszt części badawczej nie może przekraczać 180 tys. zł, a kierownik projektu może być beneficjentem maksymalnie 40 tys. zł w ramach tej kwoty. Dodatkowo NAWA sfinansuje koszty stażu zagranicznego. W konkursie nie ma możliwości zakupu ani wytworzenia aparatury badawczej. Budżet konkursu wynosi 160 mln zł. PRELUDIUM BIS zostanie rozstrzygnięte na początku 2020 r., a rozpoczęcie finansowania nastąpi od października 2020 r.

Począwszy od tej edycji we wszystkich konkursach NCN koszty pośrednie będą wynosić 20%, ale w przeciwieństwie do poprzednich regulacji będą naliczane również od kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowanie. Istotna zmiana została wprowadzona także w warunkach konkursu OPUS, w którym maksymalny czas realizacji projektu został wydłużony do 4 lat. Kolejną ważną zmianą jest rozszerzenie tego konkursu o ścieżkę międzynarodową. Naukowcy, niezależnie od etapu kariery naukowej, mogą zaplanować realizację projektów również w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych bądź w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej. Mogą również planować projekty realizowane przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Rozszerzenie zakresu konkursu OPUS umożliwi realizowanie w jego ramach projektów badawczych, które dotychczas były finansowane w konkursie HARMONIA – wyjaśnia prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Zaletą konkursu OPUS jest możliwość finansowania projektów, w których można zaplanować zakup aparatury naukowo-badawczej o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 500 tys. zł, co było niemożliwe w konkursie HARMONIA. Dodatkowo OPUS stwarza większe możliwości w konstruowaniu zespołu badawczego. 

W ramach konkursu OPUS 18 kierownicy projektów mogą sfinansować wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. W tej edycji badacze mogą zawalczyć o łączną kwotę w wysokości aż 400 mln zł.

PRELUDIUM 18 to konkurs przeznaczony dla młodych naukowców nieposiadających jeszcze stopnia naukowego doktora. Wysokość finansowania zależy od długości realizacji badań: 70 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł dla projektów, w których okres realizacji potrwa 24 miesiące, zaś 210 tys. zł dla badań zaplanowanych na 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. W PRELUDIUM 18 do zdobycia jest kwota 30 mln zł.

Z kolei SONATA 15 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie w stworzeniu unikatowego warsztatu naukowego i prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Do rozdysponowania jest 100 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w czerwcu 2020. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza trzy konkursy krajowe oraz dwa międzynarodowe

NCN już po raz szesnasty otwiera nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA.

W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą zostaje natomiast uruchomiony BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1.

W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł.

Po sukcesach dwóch poprzednich edycji konkursu BEETHOVEN rusza kolejna – pod nową nazwą, lecz na tych samych warunkach. W ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze będzie można składać wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł.

Nowością w ofercie konkursowej jest BEETHOVEN LIFE, będący uzupełnieniem konkursu BEETHOVEN CLASSIC. Skierowany jest do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W pierwszej edycji rolę agencji wiodącej pełnić będzie DFG. W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych. W konkursie BEETHOVEN LIFE do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Cieszy nas fakt, że współpraca z Niemiecką Wspólnotą Badawczą została rozszerzona o konkurs z dziedziny nauk o życiu. Dzięki temu oferta konkursowa dla badaczy współpracujących ze stroną niemiecką stała się kompletna – komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Biuro Centrum ma zaś okazję sprawdzić, jak spisuje się Lead Agency Procedure w usprawnianiu i przyspieszaniu oceny wniosków w konkursach organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami. W przyszłości chcielibyśmy stosować ten system oceny we wszystkich takich konkursach.

Oprócz programów międzynarodowych ogłoszono flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM i SONATĘ. W tej edycji znacznie zwiększono budżety wszystkich trzech konkursów. Na OPUS 16 przeznaczono 350 mln zł, na PRELUDIUM 16 – 40 mln zł, zaś na SONATĘ 14 – 90 mln zł.

OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy w ofercie NCN. Poziom składanych wniosków z roku na rok jest coraz wyższy i zdarzało się, że dobre wnioski były odrzucane ze względu na niewystarczający budżet danego konkursu. Dlatego też zależało nam, aby zwiększyć pulę środków finansowych, dzięki czemu więcej wartościowych projektów będzie miało szansę na realizację – tłumaczy prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.

Konkurs OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. 

PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Z kolei SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania etatów w grantach NCN. Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc .

Zmiana ta ma na celu stworzenie warunków do wzrostu mobilności naukowców, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Umożliwienie współpracy z badaczami, reprezentującymi inne doświadczenia czy kulturę pracy, korzystnie wpływa na cały zespół naukowy i jakość prowadzonych badań – wyjaśnia prof. Janeczek.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.

 

Ogłoszenie konkursów NCN: GRIEG, IdeaLab, MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło aż pięć konkursów, z których naukowcy mogą pozyskać łącznie kwotę 161 mln zł oraz blisko 42 mln euro na badania podstawowe.

GRIEG  to konkurs przeznaczony na polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk, a w szczególności obejmujący tematykę badań polarnych oraz projekty z zakresu nauk społecznych. Badania będą realizowane przez przedstawicieli polskich i norweskich zespołów badawczych. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Konkurs MAESTRO 11 ma na celu wsparcie doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych, a także kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych

Z kolei SONATA BIS to konkurs skierowany do uczonych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Jego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Badacz występujący z wnioskiem musi wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne oraz osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

UWERTURA 4 ma na celu wsparcie w skutecznym ubieganiu się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest okazją do zdobycia cennego doświadczenia w tym zakresie. Badacze, którzy w konkursie UWERTURA będą ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i muszą mieć doświadczenie w kierowaniu własnym projektem badawczym wyłonionym w drodze konkursu lub być laureatami prestiżowych stypendiów.

Konkursy NCN: OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf

Planowany harmonogram konkursów w 2019 roku

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2019.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu 2019
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 17

PRELUDIUM 17

15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
MOZART 15 marca nabór ciągły, wyniki konkursu ogłaszane na bieżąco, począwszy od grudnia 2019 r.

SONATA BIS 9

MAESTRO 11

UWERTURA 4

GRIEG*

17 czerwca 17 września marzec 2020 r.

IDEALAB*

17 czerwca 19 sierpnia

marzec 2020 r.

ALPHORN 1 lipca 8 października czerwiec 2020 r.

OPUS 18

PRELUDIUM 18

SONATA 15

DAINA 2**

16 września 16 grudnia

czerwiec 2020 r.

SONATINA 4

ETIUDA 8

POLS*

16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.

MINIATURA 3

nabór ciągły, przewidywane ogłoszenie: nie później niż 18 czerwca 2019 r.

 

Nowe konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • UWERTURA 3 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
 • SONATINA 3 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • ETIUDA 7 – na stypendia doktorskie.

Wnioski w konkursach przyjmowane są do 15 marca 2019 r.

Konkurs SONATINA 3 jest przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy.

W SONATINIE 3 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł - podano w komunikacie.

UWERTURA 3 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. "W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł" - informuje NCN.

Z kolei ETIUDA 7 jest konkursem dla osób stojących u progu swojej kariery naukowej, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpoczyna się 1 października 2019 r.

Dodatkowo w ramach grantu można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. W ETIUDZIE 7 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. NCN, podkreśla, że budżet konkursu wynosi 20 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

"Konkursy mają sprzyjać zwiększeniu mobilności polskiego środowiska naukowego, a w szczególności młodszych badaczy. Wiemy, jak ważna jest wymiana doświadczeń w międzynarodowych zespołach badawczych, na nich bowiem opiera się współczesna nauka. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki umożliwiające polskim badaczom pracę za granicą, stąd też decyzja o zwiększeniu kwoty stypendium do 12 tys. zł" – komentuje dyrektor NCN Zbigniew Błocki, cytowany w komunikacie.

Jak informuje NCN, wnioski w ogłoszonych konkursach można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów SONATINA 3, UWERTURA 3 oraz ETIUDA 7 będą znane jesienią 2019 r. Z treścią ogłoszeń konkursowych można się zapoznać na stronie NCN (ncn.gov.pl). (PAP)

Nowe konkursy NCN: MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8, SHENG 1

Konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze jest nowością w ofercie konkursowej Centrum. Porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a chińską agencją finansującą badania naukowe – National Natural Science Foundation of China (NSFC) – zostało podpisane pod koniec marca w Pekinie. W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu padań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, natomiast budżet polskiej części projektu badawczego nie może przekroczyć 250 tys. zł.radycyjnie już w czerwcu ogłaszany jest konkurs SONATA BIS, którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W ósmej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.

MAESTRO jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dziesiąty, a jego budżet to 40 mln zł.

Dziesiąty raz ogłaszana jest również HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 17 września 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r.

Wykaz czasopism punktowanych

Wykaz czasopism punktowanych to narzędzie naukometryczne wykorzystywane do ustalenia liczby punktów przydzielanych jednostkom naukowym za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach recenzowanych.

Początkowo wykazy tworzone były przez Komitet Badań Naukowych, obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PCsearch – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010-2017 – umożliwia sprawdzenie, czy dane czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism punktowanych i jaką liczbę punktów posiada.

Punktacja za publikacje naukowe

Obowiązuje punktacja za publikacje zgodnie z Rozporządzeniem (Dz. U. 2016 poz. 2154) dot. parametryzacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, która została przeprowadzona w 2017 r.

Artykuł naukowy

§ 8.2. Przez publikację rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych recenzowane opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym oraz glosy lub komentarze prawnicze.

Artykuł wydany w suplemencie

§ 8.5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym mowa w § 14 ust. 1.

Monografia naukowa

§ 8.3. Monografie naukowe (w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków) zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

3) poddane były procedurze recenzji wydawniczych;

4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.2)), lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

7) posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

§ 8.6. Do monografii nie zalicza się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków określonych w ust. 3, monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

Rozdział monograficzny

§ 8.7. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego (…) oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i  słownikowych o  objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone w ust. 3.

Monografia wybitna

§ 8.4. Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.

Zasady punktowania monografii wybitnej zob. załączniki 5 i 6 Rozporządzenia (karty kompleksowej oceny jednostki naukowej).

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki informuje, że ze względu na liczbę wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki finansowe określone przez Radę uchwałą nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 r., Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

Wnioski założone w systemie ZSUN/OSF można wysłać do Narodowego Centrum Nauki w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59. Wnioski wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/ OSF

Uprzejmie informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków do konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14.

Nowe konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze.

Wnioski w konkursach można składać do 15 grudnia 2017 r.

 

Konkursy NCN: MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Formularze wniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Informujemy, że formularze wniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13 zostaną udostępnione w najbliższych dniach. Obecnie trwają prace techniczne w systemie OSF polegające na dostosowaniu formularzy do warunków tych konkursów.

NCN rozstrzygnęło cztery konkursy!-463 mln zł na badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln złotych.

W konkursie OPUS 12 startować mógł każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Nic dziwnego, że złożono w nim najwięcej wniosków, bo aż 1786. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 409 projektów, których autorzy otrzymają łącznie 304 mln złotych.Wśród nagrodzonych badaczy znalazł się między innym dr hab. Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski psycholog będzie kontynuował swoje badania nad doświadczeniem bólu w ramach projektu „Społeczny kontekst bólu. Wpływ informacji społecznych dotyczących bólu na doświadczenie i pamięć bólu”, na który otrzymał ponad 884 tys. złotych.

PRELUDIUM 12 dedykowane jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1171 wniosków, z których finansowanie w wysokości 39 mln zł otrzyma 372. W ramach konkursu PRELUDIUM zostaną zrealizowane między innymi badania lek. Aleksandry Hernik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, poświęcone przyczynom i przebiegowi zaburzeń hematologicznych, które towarzyszą chorobom tarczycy. Projektowi przyznano finansowanie w wysokości 149 tys. złotych.

SONATA 12 to natomiast konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 882 wnioski, z czego do finansowania wybrano 224. Budżet konkursu wyniesie 91 mln złotych. Jednym z nagrodzonych naukowców jest dr Andrzej Siódmok z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. W ramach projektu „Kolorowa precyzja dla Wielkiego Zderzacza Hadronów” będzie on pracować nad udoskonaleniem metod pomiarowych przez rozwój generatorów przypadków Monte Carlo, czyli swego rodzaju „wirtualnych zderzaczy hadronów”. Na swoje badania dr Siódmok otrzyma 136 tys. złotych.

POLONEZ 3 należy do grupy konkursów NCN nakierowanych na wzmocnienie współpracy między polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Program umożliwia przyjazd zagranicznych uczonych na staże badawcze do Polski. Na 380 złożonych wniosków do sfinansowania skierowano 37 na łączną kwotę 28 mln złotych. Do grona badaczy przyjeżdżających do naszego kraju należy m.in. dr Asiya Bulatova, która swój staż odbędzie na Uniwersytecie Warszawskim. Na projekt „Science of the Self: Human Agency in Formalist Theories of Literature and Biomedical Research, 1917-1925” badaczka otrzymała 590 tys. złotych.

 

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3 można sprawdzić na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków w konkursach trwa do 16 czerwca 2017 r.

 

Nowe konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1:

 • ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie,
 • SONATINA 1 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • UWERTURA 1 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
 • MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe.

 

65 mln zł od NCN na stypendia, staże naukowe i małe granty

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

Harmonogram Konkursów NCN 2017

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/NCN_tapeta_3840x2160_aktualizacja_31-03-17.jpg

Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części. W części A znalazło się 11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Nawet 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach z grupy A.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2209 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 punktów.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 punktów.

Nagrody Naukowe Rektora za rok 2015

Nagrody Naukowe
Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za rok 2015
przyznane w trzech kategoriach na podstawie Zarządzenia 31/2016 z dnia 20 lipca 2016 w sprawie Regulaminu nagród naukowych dla pracowników naukowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

1.    Monografia naukowa, w której liczba autorów jest nie większa niż 3, a ich udział nie jest wyodrębniony

Nagroda I stopnia:
Profesor nadzw. dr hab. Mariusz Załucki (Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych) “Uniform European Inheritance Law. Myth, Dream or Reality of the Future” (Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2015) (35 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Nagroda II stopnia:
•    dr Monika Augustyniak (WPAiSM) „Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Wzory pism i dokumentów. Schematy działań (Wolters Kluwer, 2015) (30 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)


•    dr Grażyna Piechota (WPAiSM) Fakty i mity o jednym procencie podatku. Odpis podatkowy w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego (TAiWPN Universitas, 2015) (30 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)


2.    Cykl publikacji ogłoszony w czasopismach z listy A, B i C znajdujących się w wykazie MNISW
Nagroda I stopnia:
Profesor zw. dr hab. Maria Pąchalska (Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych) (publikacje w  Annals of Agricultural and Environmental Medicine;  Acta Neuropsychologica;  Medical Science Monitor (116 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Nagroda II stopnia:
Prof. zw. dr hab. Maria Kapiszewska (WZINM); Proceedings of The Royal Society B-Biological Sciences, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, American Journal of Human Biology 77,5 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Prof. zw. dr hab. Jan Widacki (WPAISM); Journal of the History of the Neurosciences, Problemy Kryminalistyki, European Polygraph, Państwo i Prawo, Przegląd Lekarski (61 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Dr Anna Goździalska (WZINM); Postępy Dermatologii i Alergologii, Państwo i Społeczeństwo,  International Orthopaedics; (57 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Dr Robert Kowalczyk (WPINH); Archives of Sexual Behavior, Ginekologia Polska, Ginekologia i Położnictwo (56 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)
    
3.    W kategorii: monografia naukowa oraz publikacje w czasopismach punktowanych o mierzalnym współczynniku wpływu IF
Nagroda I stopnia:
Dr Marta Majorek (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej); monografia naukowa: Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności  (Universitas, Kraków, 2015; oraz cykl publikacji w: Games and Culture, Państwo i Społeczeństwo, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN (75 pkt. zg. z Zarządzeniem Rektora)


Nagroda II stopnia:
Prof. nadzw. dr hab. Jan Wnęk (WPINH) - monografia naukowa:  Rozwój ideologii przemysłowej w Galicji 1866 – 1918 (Instytut Historii Nauki PAN, 2015); cykl publikacji: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Italica Wratislaviensia, Przegląd Leśniczy, Życie Weterynaryjne, Studia Historyczne (74 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)


Dr Sebastian Koczur (WPAISM) - monografia naukowa: Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015); cykl publikacji: Monitor Prawa Pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki Społecznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Przegląd Prawa Handlowego (58 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)


Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer (WPAISM) - monografia naukowa:  Rezydencje środkowoeuropejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego. Studia i szkice (Wydawnictwo  Uniwersytetu Opolskiego, 2015); Cykl publikacji : Krakowskie Studia Międzynarodowe (34 pkt zg. z Zarządzeniem Rektora)

 

NCN ogłosiło wyniki konkursów

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM oraz POLONEZ. W konkursie OPUS mogą startować wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. W jedenastej edycji zgłoszono aż 1830 projektów, z czego 500 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 348 mln zł.

SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Tym razem nadesłano 757 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 204 zwycięskie projekty. Budżet konkursu wyniesie 86,7 mln zł.

Dla osób na najwcześniejszym etapie kariery naukowej – nie posiadających jeszcze stopnia naukowego doktora – przeznaczony jest konkurs PRELUDIUM. Wnioski nadesłało 1196 badaczy, a finansowanie o łącznej wysokości 38,5 mln zł otrzyma 360 z nich.

POLONEZ jest adresowany do naukowców z zagranicy, którzy chcieliby prowadzić badania naukowe w Polsce. W drugiej edycji zgłosiło się 319 badaczy, z których 26 będzie miało możliwość pracować w polskich jednostkach naukowych. Na sfinansowanie ich projektów przeznaczono łącznie 21 mln zł.

Jednocześnie Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje konkursowe dla 12. edycji konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM.

Konkurs Diamentowy Grant

Rusza VI edycja Diamentowego Grantu

Terminy: nabór wniosków do 16 stycznia 2017 r.

Kto: absolwenci studiów I stopnia; osoby, które ukończyły trzeci rok studiów na studiach pięcioletnich jednolitych; osoby, które ukończyły czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich jednolitych

Budżet: maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 180 tys. dla projektów humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 220 tys. dla projektów ścisłych, technicznych, przyrodniczych, etc. 

To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla początkujących badaczy. Oprócz dofinansowania prowadzonych przez siebie badań, laureaci programu otrzymają również możliwość wcześniejszego rozpoczęcia doktoratu. 

Podobnie jak w poprzednim roku, zgłaszane projekty przejdą przez dwuetapowy proces recenzencki. W pierwszej kolejności oceniana będzie sylwetka kandydata - jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne, aktywność naukowa, etc. W następnym etapie dwóch niezależnych recenzentów przyjrzy się projektom.

 

 

 

 

Formularze wniosków dla konkursów NCN dostępne

Na początku listopada w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
 • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
 • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

 

Projekt BIHSENA

Łączenie innowacji, zdrowia i społeczeństw: budowanie potencjału w obszarze szkolnictwa wyższego w regionie Europy Wschodniej

Projekt BIHSENA jest odpowiedzią na brak możliwości kształcenia w zakresie interdyscyplinarnych aspektów nauk o zdrowiu i innowacji w naukach medycznych w dwóch sąsiadujących krajach, tj. w Rosji i na Ukrainie. Projekt ma na celu tworzenie pomostu pomiędzy naukami medycznymi i społecznymi, światem nauki i biznesu, jak również między społecznościami lokalnymi i międzynarodowymi.

Członkowie konsorcjum będą współpracować w celu opracowania i aktualizacji programów nauczania, takich jak „Innowacje dla zdrowia " (Rosja) czy „Zarządzanie w ochronie zdrowia” (Ukraina).
Partnerstwo siedmiu uniwersytetów zakłada także opracowanie nowych kursów online, prowadzonych wspólnie przez członków konsorcjum. Pierwszy z nich będzie poświęcony  umiejętnościom łączenia perspektyw medycznych i społecznych w naukach o zdrowiu, drugi zaś zarządzaniu w ochronie zdrowia i przykładom z krajów postkomunistycznych. Z kursów prowadzonych w trybie online będą mogli korzystać także studenci KAAFM.

Wykładowcy z krajów partnerskich zostaną przeszkoleni w dziedzinie nauczania problemowego i wykorzystania technologii ICT w prowadzeniu kształcenia skoncentrowanego na studencie.

Zespół projektowy zorganizuje również cztery otwarte spotkania dotyczące tematyki zdrowia, medycyny i społeczeństwa. Wydarzenia te zgromadzą naukowców i praktyków z różnych dyscyplin i dziedzin, a także przyczynią się do podtrzymywania dialogu i współpracy na rzecz efektywnych rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego.

Więcej na temat projektu BIHSENA można dowiedzieć się ze strony https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl/bridging-innovations-health-and-societies-1
 

Wysoka pozycja WPAiSM w zestawieniu NCN

Wysoka pozycja Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych w zestawieniach jednostek naukowych starających się o środki na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki.

Z satysfakcja informujemy, że Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii znalazł się w gronie wydziałów prawa najlepiej wykorzystujących środki na badania naukowe. Takie wyniki przynosi zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015. Wśród 23 wydziałów prawa korzystających ze środków NCN, nasz Wydział znalazł się na 5 miejscu. Zestawienie pokazuje aktywność grantową wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki.
 

Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017

NCN wprowadziło korektę ogłosznego harmonogramu konkursów na lata 2016-2017.

więcej informacji 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty

Zapraszamy na całodniowe warsztaty  dla osób zaangażowanych w przygotowanie wniosku projektowego do I Fazy Instrumentu MŚP.  Warsztaty odbędą się 7 lipca  2016r.

Warsztaty poprowadzą Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Warsztaty: „Jak napisać dobry wniosek i odnieść sukces w Programie H2020? Warsztaty z pisania wniosków do I Fazy Instrumentu MŚP”

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:

Marta Krutel, tel. 728 518 587 email:  marta.krutel@kpk.gov.pl

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.

 • MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
 • SONATA BIS 6 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2016 r.

Granty i stypendia 2016

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów aplikowania):

 • USA – stypendia Fulbright Senior Award (doktor, profesor) oraz Fulbright Junior Advanced Research Award (doktoranci); termin aplikowania: 15 maja 2016; http://www.fulbright.edu.pl/pl/category/programy/dla-polakow/
 • Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, prof.; termin: 15 maja 2016; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html
 • Francja – stypendia naukowe rządu francuskiego dla osób po doktoracie; termin: 16 maja 2016; http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/#
 • Różne kraje w Europie - stypendia EURIAS dla osób po doktoracie; termin składania wniosków: 8 czerwca 2016; http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/types-fellowships
 • Konkursy NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2; termin: 15 czerwca 2016; https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-15-ogloszenie-konkursow
 • Różne kraje – grant badawczy National Geographic; 19 czerwca 2016; http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/
 • Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i osoby po doktoracie; 19 czerwca; http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza-16-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; 20 czerwca 2016; http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/
 • Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków: 24 czerwca 2016; http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php
 • Australia – stypendia Rządu Australijskiego dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 30 czerwca 2016; https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
 • Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 30 czerwca 2016; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx
 • Konkurs PGNiG „Młodzi Innowacyjni”; termin: 30 czerwca; http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig
 • Różne kraje – stypendia EMBO na krótkie pobyty badawcze; wnioski można przesyłać cały rok, min. 3 msc. przed planowaną wizytą; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about

 

Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2

15 marca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 2 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

 

Przypominamy o możliwości nadsyłania zgłoszeń w trwających konkursach NCN.

Centrum przyjmuje aktualnie aplikacje w następujących programach:
Symfonia 4
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2016 r.
Budżet: 30 mln zł
Na grant mają szansę naukowcy, których badania przekraczają granice między różnymi dziedzinami nauki. Zgłoszenia muszą łączyć w sobie przynajmniej dwa z trzech obszarów badawczych (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ścisłe i techniczne; nauki o życiu). Prace nad projektem badawczym mogą trwać 36, 48 lub 60 miesięcy.
Etiuda 4
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2016 r.
Kto: osoby przygotowujące rozprawy doktorskie
Budżet: 10 mln zł
Wnioskodawca musi odbyć staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na czas przygotowania pracy doktorskiej laureaci otrzymają stypendia w wysokości 3000 zł miesięcznie. W ramach konkursu pokryte zostaną również koszty pobytu za granicą i podróży.
Fuga 5
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2016 r.
Kto: naukowcy, którzy zdobyli stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku
Budżet: 25 mln zł
Finansowane w konkursie staże mogą trwać od 12 do 26 miesięcy. Jednostka, do której trafia stażysta otrzyma środki m.in. na jego zatrudnienie (od 9 do 11 tys. miesięcznie) i prowadzone przez niego badania naukowe (nawet 72 tys. na 12 miesięcy stażu). Wybrana przez uczestnika konkursu placówka nie może znajdować się w tym samym województwie, w którym studiował lub pracował naukowo.
 

Konkursy NCN: już niedługo do polskich naukowców trafi 340 mln zł

We wrześniu Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję swoich najpopularniejszych konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10. Dwa z nich doczekały się zwiększenia budżetu. 

Podczas lutowego posiedzenia Rada NCN podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 100 mln na kolejne edycje konkursów. 70 mln zł trafi do zespołów ubiegających się o grant w konkursie OPUS, zaś młodzi doktorzy rozpoczynający karierę naukową i startujący w SONACIE otrzymają 30 mln więcej.

W sumie z 250 mln zł, które trafią do laureatów konkursu Opus, zespoły zajmujące się naukami humanistycznymi, społecznymi i o sztuce otrzymają 40 mln. Do nauk ścisłych i technicznych trafią 102,5 mln zł, zaś nauki o życiu w sumie dostaną 107,5 mln zł.

W konkursie SONATA 10 finansowanie w wysokości 60 mln zł zostało podzielone w następujący sposób: do nauk humanistycznych trafi 10,8 mln zł, ścisłych i technicznych – 24 mln, a do nauk o życiu 25,2 mln zł. W kolejnej edycji Preludium doktoranci będą mogli otrzymać w sumie 30 mln zł.

 

OPUS, PRELUDIUM i SONATA - statystyki kolejnej edycji konkursów

Na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawiło się szczegółowe zestawienie statystyczne dotyczące rozstrzygniętych w listopadzie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9. Zapraszamy do zapoznania się z dokładnymi danymi.

Lista punktowanych czasopism na 2015 rok

Polscy naukowcy i badacze mogą już zapoznać się z najnowszą listą czasopism naukowych na rok 2015. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie.

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części. W części A znalazło się 11114 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Aż 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2212 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 p.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 p.

 

Konkursy SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4.

 • SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce;
 • FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • ETIUDA 4 na stypendia doktorskie.

Termin składania wniosków w konkursach to 15 marca 2016 r.
   

Ogłoszenie konkursów

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

    OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
    PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
    SONATA 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
    POLONEZ 1 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2015 r.
 

Młodzi liderzy nauki otrzymają wsparcie z NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło kolejną, już szóstą edycję programu Lider.

W tym roku dzięki wsparciu NCBR swoje innowacyjne projekty będzie realizować trzydziestu czterech młodych naukowców. Sukces w konkursie oznacza dla nich nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość stworzenia i zarządzania własnym zespołem badawczym.
– Potrzebujemy młodych liderów ze świata nauki, którzy w dobie globalnej konkurencji będą swym działaniem inspirować innych.  Kluczowe jest przy tym zacieśnianie więzi pomiędzy nauką a biznesem i pokazanie korzyści, jakie płyną z ich współpracy. Młodzi naukowcy wyróżnieni w programie Lider mogą stać się wzorem do naśladowania i przykładem połączenia naukowego talentu, pomysłowości i przedsiębiorczości – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Celem programu Lider jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. Udział w programie daje im wyjątkową szansę, by zarządzać własnym zespołem badawczym. Jednocześnie program stymuluje współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami, a także mobilność uczonych wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem.
– Oprócz najciekawszych i najlepszych projektów eksperci nagradzają najbardziej obiecujących naukowców młodego pokolenia. Promują osoby, które mają cechy przywódcze i potrafią kierować pracą zespołu w działaniach prowadzących do osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Jestem przekonany, że wyniki prac badawczych naszych Liderów przyczynią się do podniesienia konkurencyjności polskiej  gospodarki – podkreśla dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.
W szóstej edycji programu Lider o dofinansowanie starało się 358 młodych naukowców. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie do samodzielnej realizacji projektu, który ma szansę na zastosowanie w praktycznych działaniach. Kolejnym etapem były rozmowy kwalifikacyjne. 149 najwyżej ocenionych wcześniej autorów, musiało przed wybitnymi ekspertami udowodnić znaczenie swojego pomysłu dla polskiej gospodarki i nauki. Panel ekspercki wyłonił 34 najlepsze projekty. Na ich wsparcie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło prawie 40 mln zł. Średnio na jeden projekt młodego naukowca przypada zatem ponad 1,1mln zł. Najwięcej zwycięskich projektów pochodzi z dziedziny inżynierii materiałowej (5) oraz nauk inżynieryjnych i technicznych (4).
 Dotychczas odbyło się pięć edycji programu Lider, w których wyłoniono 179 Liderów. Łącznie otrzymali z NCBR wsparcie w wysokości ponad 184 mln zł. Najwięcej laureatów programu pochodzi z Politechniki Warszawskiej - to aż 16 młodych naukowców. Liczną grupą Liderów mogą się również pochwalić Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka oraz uniwersytety - Gdański i Warszawski.

Szczegółowe informacje o wynikach VI edycji programu Lider dostępne są na stronie NCBR.gov.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito