Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Strona Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych

drukuj drukuj

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych  został powołany uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 2008 roku.  Początki działaności Wydziału związane były z utworzeniem studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Kolejne lata pracy dydaktycznej i naukowej pozwoliły stopniowo wzbogacać ofertę edukacyjną, powołując nowe kierunki studiów: ratownictwo medyczne, fizjoterapię i kosmetologię. W październiku 2014 roku, Wydział uruchomił studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, a także studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka.  Ostatnio, we wrześniu 2016 r. otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku "fizjoterapia" na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.

 

Kształcenie na wszystkich kierunkach odbywa się w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Duży nacisk w procesie dydaktycznym kładzie się na różnorodność metod i form kształcenia, opartych o współczesne standardy dydaktyki medycznej. Studenci zdobywają wiedzę korzystając z bogato wyposażonych, multimedialnych sal wykładowych, a umiejętności zawodowe doskonalą w specjalistycznych pracowniach praktycznej nauki zawodu. Uczelnia oferuje bogaty wachlarz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, realizowanych w renomowanych placówkach związanych z danym profilem kształcenia. 

 

Wydział dysponuje bogato wyposażonymi pracowniami praktycznej nauki zawodu, umiejętności pielęgniarskich, medycznych czynności ratunkowych, kosmetologii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz dietetyki. Zajęcia z medycznych czynności ratunkowych prowadzone są z wykorzystaniem dostępnego na Uczelni ambulansu. W kształceniu praktycznym wykorzystywane są nowoczesne metody dydaktyczne, takie jak symulacja medyczna, PBL (ang. Problem Based Learning) - nauczanie oparte o problem, studium przypadku oraz innowacyjne metody ewaluacji osiąganych przez Studentów efektów kształcenia: mini-CEX (ang. Mini Clinical Examination), OSCE (ang. Objective Structured Clinical Examination) - obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny. Proces kształcenia dodatkowo wspierany jest poprzez możliwość korzystania z platformy e-learningowej, tak aby w najlepszym stopniu utrwalić efekty kształcenia także poza zajęciami dydaktycznymi organizowanymi w siedzibie Uczelni. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe i w przypadku Studentów ratownictwa medycznego, obozy szkoleniowo - sprawnościowe. Studenci mogą także liczyć na indywidualne konsultacje z pracownikami naukowo - dydaktycznymi, udział w studenckich kołach naukowych, dzięki którym możliwe jest indywidualizowanie procesu zdobywania wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych.

 

W ramach programu Erasmus plus Wydział prowadzi współpracę z Maastricht University (Holandia) i Uniwersytetem Katolickim w Rużomberoku (Słowacja). Obecnie intensywnie rozwijana jest sieć współpracujących uczelni zagranicznych w zakresie nauk medycznych. Dzięki tej współpracy Studenci Wydziału mogą otrzymać stypendium umożliwiające podjęcie nauki w uczelni partnerskiej lub zrealizowanie wybranej praktyki zawodowej.

 

Grono pracowników Wydziału tworzy kilkudziesięciu nauczycieli akademickich i samodzielnych pracowników naukowych, w tym profesorów tytularnych i nadzwyczajnych. Są wśród nich przedstawiciele wielu dyscyplin i dziedzin z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, realizujący w tym zakresie badania naukowe i praktycy zawodu: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, farmakolodzy, itd. Wielu z nich to członkowie komitetów badawczych, towarzystw i innych organizacji naukowych oraz laureaci nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Pracownicy naukowi Wydziału podejmują różnorodne inicjatywy badawcze, związane z rozwojem istniejących w strukturze Wydziału katedr i zakładów. Efektem pracy naukowej są publikacje, konferencje naukowe i meteriały dydaktyczne.

 

Nieustająco pracujemy nad doskonaleniem jakości kształcenia, modyfikacją planów studiów, treści i metod kształcenia tak, aby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania naszych Studentów i ich przyszłych pracodawców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek A, pok. 017

tel. 12 252 45 20, 12 252 45 21, 12 252 45 25, fax: 12 252 45 23

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito