Orzeł
A A A

dr Iga Bałos-Stoczewska

drukuj drukuj
dr Iga Bałos-Stoczewska
Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prywatnym międzynarodowym i postępowaniu arbitrażowym.

W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest stypendystką The Hague Academy of International Law przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze.  Jest jednym z nielicznych prawników, zajmującym się prawnymi aspektami infobrokeringu. Jako praktyk, współpracuje z kancelarią rzeczników patentowych, prowadzi także sprawy związane z ochroną własności intelektualnej przedsiębiorcy, zajmującego się produkcją filmową. Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa prywatnego. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim, przede wszystkim z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz redagowania umów, związanych z produkcją filmową.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu”

Tytuł pracy magisterskiej: „Stosowanie artykułu 52 Konwencji o udzielani patentów europejskich w części dotyczącej programów komputerowych”

 

Wykaz publikacji:

 

Monografie

1. „Stosowanie artykułu 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich w części dotyczącej programów komputerowych”, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, ISBN 978-83-7571-071-7.

 

Artykuły

1. „Prawo właściwe do oceny zdatności arbitrażowej sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym” [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia prawne. Tom 3. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, M. Grzybowski (red.), Kraków 2014, s. 185.

2.  „Reklama porównawcza jako czyn nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie polskich sądów”, dodatek do Monitora Prawniczego „Dwadzieścia lat ustawy o zwalczani nieuczciwej konkurencji”, J. Szwaja (red.), nr 6/2014, C.H. Beck, s. 49.

3. O potrzebie utworzenia stałego sądu polubownego przy Urzędzie Patentowym RP”, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2/2014, s. 51, ISSN 1230-2996.

4. „Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu”, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, J. Widacki, Z. Maciąg (red.), nr 2/2013, s.181, ISSN 1689-8052.

5. „Stosowanie klauzuli porządku publicznego a drażliwe zjawiska społeczne”, Monitor Prawniczy, C.H. Beck, Nr 3/2013, s. 135, ISSN 1230-6509.

6. „Andrzej W. Wiśniewski: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów. Recenzja”, Państwo i Prawo, kwiecień 2013, zeszyt 4, s. 121.

7. „Prawo właściwe dla rozwodu i separacji według Rozporządzenia „Rzym III” oraz nowej polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe”, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Jan Widacki (red.), Nr 1/2012,  Kraków 2012,  s. 71.

8. Umowy niezgodne z prawem w projekcie postanowień Zasad Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT – możliwości i konsekwencje ich zastosowania”, Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, Kraków 2011, ISBN 978-83-61026-25-9.

9. „Sky is the limit. The unification of European Sky, w: World Without Borders-Science Without Borders: Proceedings of the 8th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, s. 109, Toruń 2010, ISBN-13: 978-83-923622-5-8.

10. „Oznaczenia przedsiębiorców. Wymogi ustawowe a postępowanie uczestników obrotu gospodarczego”, Monitor Prawniczy, C.H. Beck, Nr 24/2009, s. 1356, ISSN 1230-6509.

11. „Umowa jurysdykcyjna zawarta na podstawie Konwencji lugańskiej z 16.9.1988 r. w wybranym orzecznictwie sądów polskich i ETS.”, w: Józef. J. Skoczylas, Dariusz P. Kała, Paweł Potakowski, „Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów 45 lat kodeksów cywilnych”, Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ISBN 978-83-7363-825-9.

 

Inne:

1. Autorstwo innowacyjnej koncepcji podręcznika dla prawników oraz jego poszczególnych części:

„Wprowadzenie. Zacznij myśleć jak prawnik” s. 11; „Jak korzystać z tej książki?” s.19;„Poznaj rodzinę Kowalskich!” s. 21; „Gdy coś z czynnością prawną poszło nie tak...(wady oświadczeń woli, nieważność czynności, przekroczenia granic swobody umów, wyzysk” s. 251; „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana okoliczności” s. 265 [w:] Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, M. Załucki, P. Stec (red.), Difin, Warszawa 2014.

2. „Jakich problemów dzisiejsze prawo autorskie nie rozwiązuje?”, opinia sporządzona na zlecenie ZAIKSu , zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. “Amicus Curiae Brief, Case G3/08 Referral under Art. 112 (1) b EPC by the President of the EPO (Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal”, publikacja na oficjalnej stronie internetowej European Patent Office (Europejskiego Urzędu Patentowego).

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito