Orzeł
A A A

prof. dr hab. Andrzej Chodyński

drukuj drukuj
prof. dr hab. Andrzej Chodyński
Doktor nauk technicznych, doktor habilitowany oraz profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zarządzania. Praca doktorska dotyczyła zagospodarowania odpadów pogórniczych. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: „Jakość ekologiczna wyrobów i procesów wytwórczych w rynkowych strategiach przedsiębiorstw”.

Zainteresowania naukowe dotyczą następujących  głównych grup tematycznych w ramach problematyki rozwoju organizacji:
• Aspekt społeczny i ekologiczny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w tym: współczesne modele biznesu, biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy, strategie przedsiębiorstw, współczesne koncepcje zarządzania, kryzys pozaekonomiczny organizacji
• Tworzenie kompetencji sustainability  przedsiębiorstw w oparciu o zarządzanie wiedzą i kapitał intelektualny, rola jakości i innowacyjności ekologicznej jako przejaw tych kompetencji oraz znaczenie odpowiedzialnej przedsiębiorczości  i odpowiedzialnej innowacyjności. Produktowe i procesowe innowacje ekologiczne w rozwoju przedsiębiorstw
• Bezpieczeństwo w zarządzaniu organizacjami
   Dorobek po habilitacji obejmuje około 150 pozycji naukowych , w tym 8  monografii.
                                                      Monografie:
1. A.Chodyński, Kreowanie odpowiedzialnego biznesu, Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2016.
2. A.Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.
3. A.Chodyński, Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007
4. A.Chodyński, A.S. Jabłoński i M.M. Jabłoński, Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007
5. A.Chodyński, Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, WSZiM, Sosnowiec 2003
6. A.Chodyński, Zarządzanie rozwojem firmy. Strategia jakości ekologicznej. WSZiM, Sosnowiec 2002
7. A.Chodyński, Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie, Wyd. Innowacje, WSMiZ, Bielsko – Biała 2000
8. A.Chodyński, Proekologiczny system zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa (włókienniczego), BIT, Bielsko – Biała 2000.
                        Prace zbiorowe pod red. nauk. A. Chodyńskiego (od roku 2012):
-Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy, Oficyna Wyd. AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013
- Improving the competitiveness of the public and private sector by networking  competences, University of Niš, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Niš 2012, Serbia ( co-editor)
- Zarządzanie odpowiedzialnym rozwojem przedsiębiorstwa, Oficyna Wyd. AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012
- Current problems of competitiveness improvement in national economies and                   enterprises, University of Niš, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Niš 2012, Serbia ( co-editor).
                           Wybrane publikacje (od roku 2013):
- A.Chodyński, Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2016, 4(XXV), s. 41-55.
- A.Chodyński, Przedsiębiorstwo sprężyste –  odpowiedzialność w skrajnie turbulentnym otoczeniu, [w:] Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu, red. nauk. D. Fatuła, Oficyna Wyd. AFM, Kraków 2016, s. 37-51.
- A.Chodyński, Odpowiedzialna innowacyjność  przedsiębiorstwa oparta o synergię procesów: innowacyjnego i legitymizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 1/2016 Zarządzanie, s. 9-25.
-A.Chodyński, Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność organizacji a bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2015, 1(XVIII), s.13-26.
-A.Chodyński, Odpowiedzialny biznes w integrującej się Europie - aspekty kulturowe, Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2015 , nr 4(XII), pod. red. Bogusławy Bednarczyk, pt. Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym, s. 33-46.
- A.Chodyński, Sustainability a innowacyjność biznesu, Państwo i Społeczeństwo, Elementy społecznej odpowiedzialności biznesu - zarządzanie innowacyjnością i bezpieczeństwem pracy (pod red. D. Fatuły), 2014 (XIV), 3. s. 7- 21.
-A.Chodyński, Legitymizacja działań przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, Tom 4, red. nauk. M. Grzybowski, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, KA,UJ, Oficyna Wyd. AFM, Kraków 2014, s. 397-419
-A.Chodyński, Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2014, 1(XIV), s.13-27
-A.Chodyński, Kompetencje sustainability przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu pozaekonomicznego, Przegląd Organizacji, 2013, 1, s. 14-19
-A.Chodyński, Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu – paradygmaty i tożsamość, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2013, 2(XI), s.7-18
-A.Chodyński, Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu, Folia Oeconomica Cracoviensia, PAN, Oddział w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013, Vol. LIV, s. 171-180

 Działalność naukową łączył z aktywnością organizatorską związaną z międzynarodową wymianą poglądów i wdrażaniem dorobku naukowego do praktyki gospodarczej, mianowicie:
- W latach 2003 - 2005 był sekretarzem naukowym bądź współorganizatorem trzech międzynarodowych konferencji poświęconych zarządzaniu wiedzą (w Polsce i w Niemczech).
- W latach 1995 - 2004 kierował bądź był członkiem zespołów, realizujących dziewięć projektów badawczych celowych, finansowanych przez przedsiębiorstwa i Komitet Badań Naukowych, dotyczących produktów innowacyjnych – geosyntetyków.. Był członkiem International Geosynthetics Society. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów.
- W latach 2006 - 2009 był przewodniczącym kapituły corocznego, ogólnopolskiego konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Środowiska – Firma Bliska Środowisku. W latach 2008 i 2009 był również przewodniczącym kapituły ogólnopolskiego konkursu pod patronatem Ministra Środowiska pod nazwą Gmina Bliska Środowisku. Konkursy były organizowane przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.
  Pracował początkowo w jednostkach badawczo – rozwojowych przemysłu. W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka Naukowo-Badawczego. Kierował Centralnym Programem Badawczo-Rozwojowym. Następnie podjął pracę w Beskidzkim Instytucie Tekstylnym w Bielsku – Białej, gdzie pełnił funkcję  zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju.
W ramach działalności w szkolnictwie wyższym zatrudniony był na stanowisku  Kierownika Katedry Systemów i Technik Zarządzania w Politechnice Łódzkiej (filia w Bielsku-Białej). Pracował również w niepublicznych szkołach wyższych. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zajmuje  stanowisko Dyrektora Instytutu Rozwoju Organizacji i Zarządzania Ekologicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W latach 2000-2001 był wykładowcą na seminarium doktorskim w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie. W latach 2002-2003 był wykładowcą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie.
Kilkakrotny laureat nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

 

Repozytorium (autorstwo publikacji): https://repozytorium.ka.edu.pl/browse?value=Chody%C5%84ski%2C+Andrzej&type=author

Repozytorium (redaktor publikacji): https://repozytorium.ka.edu.pl/browse?value=Chody%C5%84ski%2C+Andrzej+%28red.%29&type=author

Terminy dyżurów http://www.ka.edu.pl/ziks/dyzury/

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito