Orzeł
A A A

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

drukuj drukuj

Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia należy, przede wszystkim:

- podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale;

- wdrażanie procedur jakości kształcenia na wydziale;

- przeprowadzanie oceny procesu dydaktycznego realizowanego na wydziale;

- koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi wydziału oraz Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym w zakresie:

  1. ewaluacji;
  2. hospitacji;
  3. akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- przygotowanie corocznego sprawozdania z przeglądu programu kształcenia na wydziale.

 

Kontakt z WKdsJK: komisjajakosci.wziks@afm.edu.pl

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

prof. KAAFM dr hab. Marta du Vall – przewodnicząca komisji

prof. dr hab.Tadeusz Grabiński – honorowy członek komisji, wieloletni przewodniczący wydziałowej i sekretarz uczelnianej komisji jakości kształcenia

prof. KAAFM dr hab. Dariusz Fatuła – dziekan, opiekun kierunku zarządzanie

prof. KAAFM dr hab. K. Pokorna-Ignatowicz – prodziekan, opiekunka kierunków organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr inż. Marta Woźniak-Zapór - prodziekan, opiekunka kierunku informatyka i ekonometria

dr Barbara Oliwkiewicz – prodziekan, opiekunka kierunku finanse i rachunkowość

dr Piotr Stefanów – sekretarz komisji,

dr Piotr Komsta – „importer/eksporter” danych z systemu uczelnianego do ministerialnego

Barbara Folga – kierowniczka dziekanatu,

Przedstawiciel/ka samorządu studentów wydelegowany przez samorząd.

 

Osoby odpowiedzialne za dodatkowe zadania mające związek z jakością kształcenia na wydziale, to:

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk na kierunku zarządzanie - dr Daniel Gach.

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk na kierunkach: organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria - dr Jarosław Grzybczak.

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej - prof. KAAFM dr hab. Marta

Majorek.

Koordynator ds. Programu Erasmus+ - dr Anna Frątczak

Koordynator ds. wydziałowej strony internetowej - Barbara Folga

Kierownik uczelnianego Centrum E-learningu - dr inż. M. Woźniak-Zapór

 

Administratorami systemu komputerowego „syllabus” oraz weryfikatorami sylabusów do przedmiotów (modułów) kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów na wydziale są:

Administratorem systemu jest Barbra Folga.

Weryfikatorami sylabusów są:

-dla kierunku DiKS dr D. Baran,

-dla kierunku OPFiT mgr A. Cieślak,

-dla kierunku FiR dr Barbara Oliwkiewicz,

-dla kierunku IiE dr inż. M. Woźniak-Zapór,

- dla kierunku zarządzanie prof. KAAFM dr hab. Dariusz Fatuła.

 

Wydziałowy system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - pobierz

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych pobierz

Procedura weryfikacji osiągania efektów uczenia oraz zasad oceniania studentów WZIKS pobierz

Procedura upowszechniania informacji o programie, planie, harmonogramie studiów oraz jakości kształceniana WZIKS pobierz

Raport WKdsJK rok akademicki 2019/2020 pobierz

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito