Orzeł
A A A

Projekty badawcze

drukuj drukuj

Zadania badawcze dofinansowane w ramach działalności statutowej WZiKS w roku 2016

Badanie implikacji dla rozwoju e-learningu w szkołach wyższych na przykładzie Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

Marta Woźniak-Zapór.

Płaca minimalna w Polsce a współczesna teoria kapitału ludzkiego – analiza i ocena

Barbara Oliwkiewicz

Polska prasa muzyczna w XXI wieku - stan i perspektywy

Dariusz Baran

Kształtowanie i rozwój kapitału relacyjnego organizacji w warunkach dominacji technologii teleinformatycznej

dr Daniel Gach

Powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw

dr Krzysztof Waśniewski

Zróżnicowanie efektu immersji przy zastosowaniu mobilnych, przestrzennych i statycznych narzędzi rozszerzonej rzeczywistości

dr Marta Majorek

Współczesne kino izraelskie – tom II

dr Joanna Preizner

Bezpieczeństwo i ochrona rynku jako priorytetowy obszar działania Służby Celnej - zarządzanie działaniami ukierunkowanymi na ograniczanie szarej strefy

dr Jowita Świerczyńska

Wpływ kultur wysokiego i niskiego kontekstu na procesy komunikowania w serwisach społecznościowych

dr Grażyna Piechota

Badanie istotności poszczególnych komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego

Marta Woźniak-Zapór

 

Zadania badawcze dofinansowane w ramach działalności statutowej WZiKS w roku 2015

 1. Nowe technologie komunikacyjne w służbie polskich organizacji pozarządowych (dr Marta du Vall).
 2. Praktyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - perspektywa interesariuszy (mgr Wojciech Huszlak, Instytut Rozwoju Organizacji i Zarządzania Ekologicznego).
 3. Posiadanie kapitału jako czynnik dyskrecjonalnej władzy podmiotów sektora publicznego (dr Krzysztof Waśniewski).
 4. Badanie implikacji dla rozwoju e-learningu w szkołach wyższych na przykładzie Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego (dr inż  Marta Woźniak-Zapór, mgr Mariusz Grzyb, mgr Sebastian Rymarczyk).
 5. Obraz Marca ’68 w polskim kinie (dr Joanna Preizner).
 6. Oczekiwania płacowe absolwentów kierunków ekonomicznych krakowskich uczelni na tle teorii kapitału ludzkiego (mgr Barbara Oliwkiewicz).

Zadania badawcze w ramach działalności statutowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej KA realizowane w roku 2014

1.       Kino izraelskie, dr Preizner Joanna

2.       Koncepcja rozszerzonej rzeczywistości jako narzędzie kreowania nowego wymiaru interakcji społecznych i działań marketingowych, dr Marta Majorek, dr Marta du Vall

3.       Oczekiwania płacowe absolwentów kierunków ekonomicznych krakowskich uczelni na tle teorii kapitału ludzkiego, mgr Oliwkiewicz Barbara

4.       Przedsiębiorczość i innowacyjność jako koncepcja rozwoju inteligentnego miasta (smart city), prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Makieła

5.       Ekomediacje w zarządzaniu interesariuszami przedsiębiorstwa, mgr Wojciech Huszlak

6.       Media samorządowe w samorządowej kampanii wyborczej 2014 r., dr Piechota Grażyna

Projekty badawcze realizowane w ramach DS w 2013 r.

 

 1. Obraz stanu wojennego w polskim kinie, kierownik zadania badawczego: dr Joanna Preisner.
 2. Komu potrzebne są media mniejszości? Przypadek mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie, kierownik zadania badawczego: dr Dariusz Baran.
 3. Protest i zmiana (społeczno-polityczna) w erze nowych mediów. Szanse i zagrożenia, kierownik zadania badawczego: dr Marta du Vall.
 4. Przedsiębiorczość ekologiczna i przedsiębiorcze modele zrównoważonego biznesu, kierownik zadania badawczego: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński.
 5. Wpływ polityki podatkowej na rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce (2000-2010), kierownik zadania badawczego: mgr Barbara Oliwkiewicz.
 6. Wzorce rozwiązań instytucjonalnych sprzyjające efektywności polityki fiskalnej, kierownik zadania badawczego: dr Krzysztof Waśniewski.

Projekty badawcze realizowane w strukturach byłego Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej

2012-2013: Gender mainstreaming w polskim i europejskim dyskursie medialnym.

Zespół badawczy: dr Anna Frątczak (kierownik badania), prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, dr Dariusz Baran, dr Marta Majorek, dr Marta du Vall.  

 

2011-2012: Pozycja RSW w polskim systemie medialnym.

Kierownik badania: prof. nazdw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Igantowicz 

 

2012-2013: Migracje Polaków od XIX do XXI wieku.

Kierownik badania: prof. nadzw. dr hab. Władysław Masiarz

 

2010-2011: Dwadzieścia lat w demokracji - aktywność polityczna pokolenia ‘89.

Współcześni dwudziestolatkowie – kim są, jak postrzegają polityczną rzeczywistość dwudziestu lat demokracji? Czy młodzi Polacy chcą i uczestniczą w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w mikro i makroskali? Czy pokolenie ’89 zechce stać się motorem kolejnej transformacji politycznej, tym razem w świecie mediatyzacji polityki?

Projekt w oparciu o badania sondażowe prowadzone na grupie Polaków urodzonych u progu demokracji ma na celu zbudowanie obrazu dominującej współcześnie kultury politycznej i wskazanie źródeł aktywności politycznej bądź jej braku.

Wyniki badań zostaną przedstawione w formie opracowania naukowego (praca monograficzna; artykuły).

Zespół badawczy: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, dr Marta du Vall, dr Marta Majorek, dr Agnieszka Walecka – Rynduch.

 

 • Katedra Systemów Medialnych i Komunikowania Politycznego
2006: „Współczesne media w Polsce: sukcesy, problemy, dylematy”. Celem projektu była analiza wybranych aspektów funkcjonowania polskich mediów, a szczególnie ich związków z polityką. Rezultatem projektu było przygotowanie cyklu referatów (w sumie 6) wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
2007: „Media w komunikacji politycznej”. Istotą badań w ramach projektu stały się różne aspekty roli mediów w szeroko pojętej komunikacji politycznej, a szczególnie ich rola w okresie kampanii wyborczej 2007 roku. Rezultatem projektu było zorganizowanie 5 grudnia 2007 roku debaty naukowców, dziennikarzy i studentów „Wyboru 2007 – rola mediów”, w której udział wzięli naukowcy z różnych ośrodków akademickich, dziennikarze mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz studenci politologii i dziennikarstwa: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Krakowskiej Szkoły Wyższej. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Rezultatem projektu jest publikacja Wybory 2007. Media w kampanii wyborczej, Kraków 2008 pod. red. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz.
2008: Katedra Systemów Medialnych rozpoczęła realizację projektu badawczego „Transformacja polskiego systemu medialnego. Refleksje w dwudziestą rocznicę Okrągłego Stołu”. Projekt kontynuowany będzie również w 2009 roku. Pracownicy i doktoranci Katedry prowadzą badania nad przekształceniami poszczególnych sektorów rynku medialnego. Rezultatem tych badań będzie planowana na październik 2009 roku konferencja naukowa poświęcona transformacji systemu medialnego i politycznego oraz publikacja wyników badań. 
 
 
 • Katedra Filozofii Społecznej
2007-2008: „Wartości w przestrzeni publicznej”. 
Problematyka aksjologiczna stanowi podłoże większości sporów o charakterze politycznym jak i meta –politycznym, dotyczy to m in. sporu o zakres neutralności światopoglądowej państwa, tolerancji problematyce demagogii i populizmu, edukacji politycznej etc. Wprawdzie współczesny dyskurs polityczny unika nazwania problematyki wartości po imieniu jako problemu najtrudniej poddającego się konsensowi społecznemu, to jednak problemy nie znikają przecież tylko dlatego, że przestaje się o nich mówić.
Celem projektu badawczego jest więc weryfikacja przekonania leżącego i podłoża współczesnej myśli liberalnej znajdującego swój najdoskonalszy wyraz w myśli Rawls’a, że w dyskursie politycznym ani w życiu publicznym nie ma potrzeby rozstrzygać sporów o  charakterze aksjologicznym, pozostając na płaszczyźnie czysto formalnych procedur. W ramach projektu powstał autorski cykl monograficzny realizowany w wymiarze 20 godzin w semestrze zimowym roku akademickiego 2007/2008 pt. Neutralność światopoglądowa państwa – wybrane problemy oraz w wymiarze 30 godzin w semestrze zimowym 2007/2008 pt. Neutralność światopoglądowa państwa demokratycznego.
Publikacje: S. Gałkowski, Ancilla pedagoigae. Czy antropologia filozoficzna może rozstrzygać spory pedagogów? [w:] Tradycja i współczesność filozofii wychowania, red. S. Sztobryn i M. Miksza, Impuls, Kraków 2007, ss. 291-300.
S. Gałkowski, Jedna demagogia wiele populizmów (wspólnie z A. Gałkowską), ”Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr. 1 (7) 2007, s. 183-198.
S. Gałkowski, Polityczna odpowiedzialność dziennikarska? (wspólnie z A. Gałkowską), [w:] Media i polityka, red. M. Szpunar, Wydawnictwo WSIiZ Rzeszów 2007, ss. 75- 90
S. Gałkowski, Polityka – myślenie – religia (rec.) Aleksander Bobko, Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Uniwersytet Rzeszowski, Kraków – Rzeszów 2007, w: „Civitas . Studia z filozofii” polityki nr 10, s. 256-263.
 
 • Katedra Teorii Polityki
 2005-2007:Społeczeństwo Obywatelskie we współczesnym świecie”. W realizację projektu zaangażowani byli zarówno pracownicy naukowi – doktoranci, adiunkci, profesorowie - Krakowskiej Szkoły Wyższej jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Istotnym walorem omawianego projektu było stworzenie zespołu badawczego o zróżnicowanym poziomie doświadczenia w pracy naukowej, co stanowiło cenny wkład w proces kształcenia kadry naukowej. Końcowym efektem tej współpracy była publikacja książki pt. Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, (red.) Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007, ss. 271.
 
 • Katedra Współczesnej Myśli Politycznej             

2005-2008: „Uwspółcześnienie polskiej historycznej myśli politycznej”.            

Celem tego projektu było udzielenie odpowiedzi na pytanie: na ile myśli i koncepcje minionych pokoleń mogą być intelektualną inspiracją dla współczesnych generacji w wyborze miejsca Polski na geopolitycznej mapie współczesnego świata. Wyniki badań zostały przedstawione w formie opracowań naukowych (prace monograficzne; artykuły, recenzje) opublikowanych na łamach kwartalnika KSW „Państwo i Społeczeństwo”.

Redakcja opracowań monograficznych:
S. Kilian, (red.), Media i polityka, „Państwo i społeczeństwo” nr 2/2005, Kraków 2005, ss. 197.
S. Kilian (red.), Społeczeństwo obywatelskie – historyczne źródła i współczesny obraz, „Państwo i Społeczeństwo” nr 1/2006, Kraków 2006.  
S. Kilian, (red.), Polityka historyczna – historia instrumentem bieżącej polityki, „Państwo i Społeczeństwo” nr 2/2008, Kraków 2008. 
 
2008 – 2010: „Idee polskie na progu XXI wieku”.
Celem badawczym tego projektu jest analiza polskiej myśli politycznej pod wpływem czynników wewnętrznych (wzajemnego przenikania wartości i koncepcji politycznych; unifikacji stanowisk i poglądów w zakresie wartości fundamentalnych oraz powszechnego consensusu w budowie społeczeństwa demokratycznego) oraz oddziaływania zewnętrznych idei i prądów intelektualnych zrodzonych w dobie integracji i globalizacji.
Wyniki badań zostaną przedstawione w formie artykułów naukowych zamieszczonych na łamach „Państwa i Społeczeństwa” ( kwartalnik KSW ) nr 2, 2009.
S. Kilian: Agraryzm – neoagraryzm – ekologizm; przemiany myśli ruchu ludowego.
A. Walecka-Rynduch: Od socjalizmu do socjal-liberalizmu” – ewolucja polskiej myśli socjaldemokratycznej w I dekadzie XXI wieku.  
 M. du Vall: Idea społeczeństwa obywatelskiego na peryferiach życia politycznego – obraz aktywności społecznej wspólnot lokalnych Małopolski.
 
 • Katedra Dziejów Polonii, Migracji i Mniejszości Narodowych
2005-2008: „Polacy w Rosji i na Syberii w XIX i XX wieku”  Badania prowadzone w ramach projektu koncentrują się na problematyce tworzenia i trwania polskich społeczności w Rosji, a w szczególności na Syberii w wieku XIX i XX. Do   głównych przedmiotów analizy historycznej zaliczyć należy polskie kolonie na Syberii Wschodniej powstałe na początku XX wieku w wyniku dobrowolnej emigracji ludności polskiej rejonu Małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego oraz działalność społeczną, naukową i gospodarczą Polaków w Rosji i Związku Radzieckim. 
Publikacje powstałe w ramach tego projektu:
W. Masiarz, Dobrowolne przesiedlanie się chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku [w:] „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego” Kraków 2005, nr 6, s.125-134
W. Masiarz, Lwowski ośrodek pomocy więźniom łagrów sowieckich Heleny Wolskiej i Kazimiery Ulanickej 1947-1965 [w:] K. Karolczak (red.) Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, tom V, Ludzie Lwowa, Kraków 2005, s. 408-420.
W. Masiarz, Garść wspomnień o Wacławie Sokołowskim, „Zesłaniec” nr 27, 2006, s. 102-110.
W. Masiarz, Działalność gospodarcza i społeczna Ignacego Sobieszczańskiego w latach 1905-1920 [w:] Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2007, s. 551-579.  
  
We współpracy z Krakowskim Towarzystwem Edukacyjnym sp. z o.o. Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej wydaje pismo naukowe „Państwo i Społeczeństwo”, na łamach którego publikują zarówno pracownicy Wydziału jak i inni pracownicy naukowi Krakowskiej Szkoły Wyższej i innych uczelni z kraju i zagranicy. Wybrane numery „Państwa i Społeczeństwa” poświęcone są zagadnieniom szczególnie związanym z nauką o polityce i nauką o komunikowaniu. (nr 2 z 2005 r. Media i Polityka., nr 1 z 2006 r. Społeczeństwo obywatelskie – historyczne źródła i współczesny obraz.)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito