Orzeł
A A A

Informacje dla wykładowców

drukuj drukuj

Informacja w sprawie możliwości finansowania działań projakościowych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

10-06-2014

 

1.      Do ubiegania się o dofinansowanie działań projakościowych uprawnieni są pracownicy prowadzący zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zatrudnieni w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako podstawowym miejscu pracy oraz stali współpracownicy-praktycy. Strategia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przewiduje działania koncentrujące się w trzech kluczowych obszarach: dydaktyki, badań naukowych i budowania pozytywnego wizerunku i mocnej pozycji Wydziału.

 

2.      Wśród podstawowych działań kwalifikujących się do finansowania w ramach nagrody/dotacji projakościowej ministerstwa należy wskazać:

- organizowanie dodatkowych warsztatów mistrzowskich dla zainteresowanych studentów;

                - szkolenia dla wykładowców podnoszące ich kwalifikacje;

- publikacje monografii i artykułów (ze wskazaniem na punktowane czasopisma o randze międzynarodowej);

                - tłumaczenia tekstów na języki kongresowe;

                - udział w konferencjach naukowych, spotkaniach branżowych, kongresach;

                - badania naukowe i kwerendy;

                - wyjazdy studyjne do zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych.

 

3.      Przyjmowanie wniosków trwa przez cały rok kalendarzowy, poza lipcem i sierpniem. Wnioski należy składać w Dziekanacie WZiKS, skąd są one przekazywane na posiedzenie Komisji ds. dotacji projakościowej, w składzie: przedstawiciel władz wydziału, przedstawiciel wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia i przedstawiciel pracowników. Komisja ma 14 dni na podjęcie decyzji, od dnia złożenia wniosku.

 

4.      Każdorazowo wniosek musi zawierać informacje dotyczące:

                - wnioskodawcy,

                - celu finansowania, 

- kosztorys (przyznane środki muszą być wykorzystane zgodnie z przedstawionym kosztorysem);

- uzasadnienie (w jakim zakresie wnioskowane działanie wpłynie  na podnoszenie jakości kształcenia),

- niezbędne załączniki (np. potwierdzenie udziału w konferencji, potwierdzenie znajomości języka obcego w przypadku wyjazdu studyjnego, pre-print publikacji itd.).

 

5.      Do rozstrzygania dopuszczane są wnioski, które spełniają wymagania formalne wskazane w punkcie 3 i 4 niniejszej informacji i zawierają prawdziwe informacje. Komisja rozstrzyga każdy wniosek w trakcie głosowania.  Wnioski rozstrzygane są do 14 dni od daty wpłynięcia.

 

6.      Na lata 2014-2017 stworzony został fundusz celowy, przeznaczony na dofinansowanie działań projakościowych.  Władze jednostki mogą zawiesić dofinansowanie ze względu na wyczerpanie środków.

 

7. Wnioskodawca po otrzymaniu faktur/y, mających potwierdzenie w działaniach zaplanowanych w pozytywnie zaopiniowanym przez Komisję wniosku,  każdorazowo opisuje dokument i przekazuje do dziekanatu WZiKS celem sprawdzenie i parafowania przez kierownika jednostki/ dziekana.

 

8. W przypadku procedur wymagających podpisania umów (zlecenia, dzieła) osobą właściwą do reprezentowania jednostki jest jej kierownik/ dziekan. W wyjątkowych przypadkach (np. znacznych zobowiązań finansowych) przewiduje się możliwość parafowania umowy przez Kanclerza KA.

 

10. Wszelkie zobowiązania finansowe (przelewy, rachunki) należy kierować do Działu Księgowości (rozliczanie projektów). Osobą zajmującą się rozliczaniem dotacji projakościowej jest Pan Artur Hałat (nr wewnętrzny 718). 

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito