Orzeł
A A A

Egzamin dyplomowy

drukuj drukuj

Procedura dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Procedura dyplomowania dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej uchwalona przez Radę Wydziału w dniu 22 czerwca 2021 r. - aktualny dokument „Procedura dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” pobierz składa się  następujących części:

1. Opis procedury dyplomowania dla kierunków, których program studiów przewiduje pisanie pracy dyplomowej

2. Opis procedury dyplomowania dla kierunków, których program studiow nie obejmuje pisania pracy dyplomowej

3. Wymogi merytoryczne i edycyjne dotyczące pisania prac dyplomowych:

opis wymogów technicznych został podzielony na

- strukturę pracy: strona tytułowa, spis treści, wstęp, zasadnicza cześć pracy, posumowanie, bibliografia, tabele, fotografie, rysunki, załączniki

- układ graficzny pracy: format i postać maszynopisu, krój pisma, przypisy, ciągłość poszczególnych rozdziałów, objętość pracy dyplomowej, uwagi edycyjne.

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory dla wymaganych w pracy dyplomowej części):

- strona tytułowa, title page

- oświadczenie do pracy, authenticity declaration ENG

- opis koperty z zapisem elektronicznym pracy, 

- załącznik nr 3 (oświadczenie), attachment no.3 (declaration) ENG 

- oświadczenie studenta (egzamin dyplomowy zdalny) oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych, ENG version

- formularz oceny pracy dyplomowej,

- opinia promotora (przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej),

- opinia promotora (wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej/egzaminu dyplomowego).

W celu dopuszczenia do egzaminu dyplomowego do dziekanatu student składa następujące dokumenty:

pracę dyplomową wydrukowaną  wg zasad opisanych w Procedurze dyplomowania (dwie nieoprawione prace należy złożyć do dziekanatu w papierowych teczkach opisanych imieniem, nazwiskiem i numerem albumu, każdy egzemplarz zawiera podpisane własnoręcznie oświadczenie autora o samodzielnym napisaniu pracy oraz zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową zgodne z obowiązującym wzorem oraz podpisany przez promotora raport z systemu antyplagiatowego). Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową z końcem sesji poprawkowej w ostatnim semestrze studiów. - PATRZ AKTUALNE INFORMACJE dot. składania prac

pracę dyplomową w wersji elektronicznej – przygotowaną wg zasad opisanych w Procedurze dyplomowania,

kartę obiegową – potwierdzoną przez właściwe jednostki organizacyjne uczelni (pobierz) - PATRZ AKTUALNE INFORMACJE dot. składania prac

dowód wniesienia opłaty za dyplom ukończenia studiów oraz 2 odpisy - wpłaty w wysokości 60 zł należy dokonać na swój indywidualny numer rachunku bankowego (dotyczy studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

 

AKTUALNE INFORMACJE dot. składania prac:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 99/2020 z dn. 19.10.2020 r. ZAWIESZA SIĘ:

1) stosowanie art. 3 pkt 3 zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii nr 19/2020 z dnia 6.03.2020 r. w sprawie zasad składania i dopuszczania do obrony prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich. PROMOTOR po zaakceptowaniu ostatecznej wersji pracy dypomowej przesyła do dziekanantu ELEKTRONICZNĄ WERSJĘ PRACY RAZEM Z RAPORTEM Z JSA (plik PDF) i oświadczeniem o dopuszczeniu studenta do obrony. Dziekanat przekazuje pracę w wersji elektronicznej recenzentowi. Oświadczenie studenta o prawach autorskich może być przesłane w formie elektronicznej.

2) OBOWIĄZEK składania w dziekanacie karty obiegowej przez osoby kończące studia. Przed dopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego dziekanat weryfikuje rozliczenie studenta z działem spraw finansowych i biblioteką za pośednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje:

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Po upływie tego terminu student zwraca legitymację studencką do dziekanatu. Studenci studiów  magisterskich  zwracają legitymację studencką do dziekanatu w dniu złożenia egzaminu dyplomowego.

Dyplom ukończenia studiów może zostać wydany absolwentowi, na jego wniosek upoważnionej osobie (upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię lub notariusza) do rąk własnych lub wysłany pocztą, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów: 1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach; 2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach. 

Warunkiem otrzymania tłumaczenia odpisu dyplomu/suplementu bezpłatnie jest złożenie stosownego wniosku najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego. Do wniosku o wydanie odpisu dyplomu/suplemetu w jezyku obcym złozonego po terminie egzaminu dyplomowego należy dołączyć dowód wpłaty w odpiwedniej wysokości (w zależności od naboru studiów).  

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku obcym - dotyczy naboru od 2019/2020 tutaj 

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu/suplemetu w języku obcym  - dotyczy naboru przed rokiem akademickim 2019/2020 tutaj

Akty prawne:

1. Wytyczne Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie opinii promotora, jako załącznika do wniosku studenta o przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej oraz wznowienia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego pobierz

2. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2020 z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zasad składania i dopuszczania do obrony prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach jednolitych magisterskich pobierz

3. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 96/2020 z dnia 8.10.2020 roku w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych pobierz

4. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 99/2020 z dnia 19.10.2020 roku w sprawie zasad  prowadzenia kształcenia oraz niektórych innyc zasad funkcjonowania uczelni od 19.10.2020 roku pobierz

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito