Orzeł
A A A

Wydawnictwo

drukuj drukuj

Profil wydawnictwa

Oficyna wydaje prace głównie z dziedziny nauk społecznych, w tym: monografie, 6 czasopism naukowych od 2015 roku publikowanych w wersji pierwotnej elektronicznej w wolnym dostępie –  jeden kwartalnik, cztery półroczniki i rocznik, skrypty, materiały konferencyjne, księgi jubileuszowe, reprinty. Istotną część naszych publikacji stanowią książki habilitacyjne i prace osób ubiegających się o profesurę.
Wszystkie teksty są recenzowane zgodnie z obowiązującymi procedurami; na każdym etapie procesu wydawniczego kierujemy się obowiązującymi zasadami etyki wydawniczej. Dbamy o wysoką jakość edytorską naszych publikacji także typograficzną. Dzięki Repozytorium Erika KAAFM systematycznie rośnie liczba tytułów zdigitalizowanych

Radę Wydawniczą Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego tworzą: Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski.

Kontakt

Oficyna Wydawnicza AFM
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
bud. A, pok. 215

oficyna@afm.edu.pl

Redakcja
mgr Halina Baszak Jaroń
halina@kte.pl, tel. 12 252 46 65;

mgr Oleg Aleksejczuk
oaleksejczuk@afm.edu.pl
 
mgr Filip Rekucki-Szczurek
frekucki-szczurek@afm.edu.pl

mgr Kamil Jurewicz
kjurewicz@afm.edu.pl

mgr Carmen Stachowicz
cstachowicz@afm.edu.pl

tel. 12 252 46 63;

dr Anna Szuba-Boroń
aszuba@afm.edu.pl

---

Radca prawny
mgr Ewa Żymankowska-Saługa
ezymankowska–saluga@afm.edu.pl

 

---

Wyróżnienia dla Oficyny Wydawniczej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krzysztof Ingarden
Jakimi mówimy językami?

Kraków 2017
Laureat Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju
Artur Jasiński
Architektura i urbanistyka Izraela

Kraków 2016
Nagroda Ministra Infrastruktury za wybitną publikacje naukową w dziedzinie architektury, urbanistyki, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

 

 

Stanisław Hryń – autor
Anna Dettloff - tekst

Kraków 2015
Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców książek za "Najpiękniejszą Książkę Roku 2015"
 
Anna Dettloff
Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku - twórcy, nurty i tendencje

Kraków 2014
Nominacja do nagrody im. Jana Długosza 2014
 

 

Lucjan Kocik
Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata

Nagroda ATENA 2007 dla najlepszej książki akademickiej 14. Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA 2007
 
Podziękowanie Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Za długoletnią współpracę przy organizacji sympozjum „Ból i Cierpienie” oraz publikację materiałów naukowych wydawanych w latach 2006–2013
 

 

Informacje dla autorów

Ogólne informacje dla autorów na temat przygotowania tekstu do druku oraz informacje dotyczące zasad recenzowania artykułów w czasopismach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Państwo i Społeczeństwo - instrukcja dla autorów tekstów medycznych

Uwagi dla autorów publikacji od redaktora statystycznego czasopism Krakowskiej Akademii

Etyka wydawnicza

Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kieruje się zasadami, które zostały opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w Kodeksie Postępowania COPE (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines).
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA WYDAWCY
§  czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwriting i guest authorship;
§  decyduje, które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii zespołu redakcyjnego oraz na opiniach powołanych w tym celu zewnętrznych recenzentów (zob. zakładka Informacje dla Autorów);
§  ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury;
§  podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową oraz znaczeniem dla rozwoju badań w Polsce i w skali światowej; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje;
§  nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
§  ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych.
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA AUTORA
§  jest zobowiązany zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi;
§  może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem;
§  jest zobowiązany do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników;
§  zgłaszający do wydania materiał autorstwa wielu osób jest zobowiązany określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie;
§  jest zobowiązany załączyć bibliografię zawierającą wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w trakcie tworzenia materiału;
§  w przypadku ustalenia poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.
 
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA REDAKTORA NAUKOWEGO WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
§  decyduje, które materiały zostaną opublikowane w proponowanym przez niego wydawnictwie zbiorowym;
§  bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej oraz wartość naukową wydawnictwa;
§  W przypadku podejrzenia plagiatu lub fałszowania badań przez jednego z Autorów, redaktor jest zobowiązany podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej i poinformować o tym wydawcę.
§  ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie wydawnictwa zbiorowego akceptują jego kształt po pracach redakcyjnych wykonanych przez wydawcę.
 
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA RECENZENTA
§  jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania;
§  jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora;
§  powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac;
§  nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem;
§  jest zobowiązany dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem.
§  Wydawca ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury.
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito