Orzeł
A A A

Regulamin biblioteki

drukuj drukuj

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki

       I.            Postanowienia wstępne

§ 1
Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki.

 

§ 2
Zbiory Biblioteki udostępniane są:
1.            drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalni Biblioteki,
2.            prezencyjnie, tzn. na miejscu, w Czytelni Biblioteki.
 
§ 3
1.            Biblioteka pobiera opłatę za wystawienie duplikatu karty w wysokości 10 zł.
2.            Szczegółowy cennik opłat obowiązujący dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Kierownik Biblioteki w uzgodnieniu z Kwestorem.
 
    II.            Korzystanie z Wypożyczalni
 
§ 4
1.            Prawo do korzystania z księgozbioru wypożyczalni posiadają wyłącznie pracownicy i studenci Wydziału Zamiejscowego w Tychach oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na zasadach określonych odrębnym regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 22/2010 z dnia 25.10.2010 r.
2.            Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest również osoba fizyczna współpracująca z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej.


§ 5
1.            Podstawę zapisu do Biblioteki dla studentów stanowi indeks oraz formularz danych osobowych, potwierdzony własnoręcznym podpisem.
2.            Podstawę zapisu do Biblioteki dla pracowników stanowi dowód osobisty, formularz danych osobowych potwierdzony własnoręcznym podpisem oraz zaświadczenie wydane przez Dział Kadr o pozostawaniu w stosunku zatrudnienia (zawarciu umowy cywilnoprawnej) we WSZiNS, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem ubiegania się o zapisanie do Biblioteki.  
3.            Czytelnik będący jednocześnie studentem Uczelni zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bibliotekę, o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania, zmianie nazwiska, kierunku studiów, adresu email.
4.            Czytelnik będący jednocześnie pracownikiem Uczelni zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bibliotekę, o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania, zmianie nazwiska, adresu email oraz o ustaniu stosunku pracy (rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej) z Uczelnią.
5.            Czytelnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych o których mowa w ust. 4, oraz ust. 5 powyżej, a także za niezwłoczne zgłoszenie pracownikom Biblioteki ich aktualizacji.
 
§ 6
1.   Aktywacja konta czytelniczego w przypadku studentów następuje kolejnego dnia po dokonaniu zapisu do Biblioteki oraz po przedłożeniu legitymacji studenckiej, celem umieszczenia na niej kodu karty bibliotecznej.
2.  Aktywacja konta czytelniczego w przypadku pracowników następuje bezpośrednio po dokonaniu zapisu do Biblioteki. Karta biblioteczna wydawana jest w dniu zapisu do Biblioteki i jest aktywna przez cały okres zatrudnienia w Uczelni.
 
§ 7
1.            Karta biblioteczna  jest dokumentem identyfikującym Czytelnika i jest wydawana na czas trwania studiów z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.            Karta biblioteczna pracownika jest wydawana na czas trwania stosunku pracy (czas trwania umowy cywilnoprawnej). W przypadku przedłużenia stosunku pracy (umowy cywilnoprawnej) danego pracownika karta biblioteczna ulega odpowiedniemu przedłużeniu po wcześniejszym zgłoszeniu przedmiotowego faktu przez Czytelnika pracownikom Biblioteki.
3.            Czytelnik – właściciel karty bibliotecznej odpowiada za każde jej użycie.
4.            Przy korzystaniu z wypożyczalni Biblioteki, Czytelnik każdorazowo przedstawia kartę biblioteczną, a na żądanie pracownika Biblioteki również dokument tożsamości ze zdjęciem.
5.            W przypadku zgubienia karty bibliotecznej Czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić  o tym fakcie Bibliotekę, która wystawi duplikat karty, w terminie jednego dnia od daty zgłoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zaniedbania obciążają Czytelnika - właściciela karty.
 
§ 8
Wszystkie operacje przeprowadzane na koncie Czytelnika mają swój zapis komputerowy, który jest obligatoryjny i stanowi podstawę do egzekwowania własności Biblioteki.
 
§ 9
1.     Wypożyczenia dla studentów są realizowane tylko i wyłącznie po uprzednim złożeniu oraz wysłaniu zamówienia z własnego konta czytelniczego.
2.    Wypożyczenia dla pracowników są realizowane po uprzednim złożeniu oraz wysłaniu zamówienia z własnego konta czytelniczego lub po złożeniu zamówienia bezpośrednio u pracownika Biblioteki.
 
§ 10
1.            Liczba książek wypożyczonych przez Studenta nie może przekraczać 6 dzieł. Studentmoże wypożyczyć dzieła na okres do 13 tygodni z możliwością przedłużenia terminu ich zwrotu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.      Liczba książek wypożyczonych przez Pracownika nie może przekraczać 20 dzieł. Pracownik może wypożyczyć dzieła na dany rok akademicki. Liczba wypożyczonych dzieł, za zgodą pracownika Biblioteki może być zwiększona. W przypadku, gdy okres zatrudnienia nie obejmuje całego roku akademickiego, termin zwrotu dzieła przypada najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy danego pracownika WSZiNS (rozwiązania umowy cywilnoprawnej).
3.      Czytelnik może prolongować termin zwrotu pożyczonego dzieła przed jego upływem poprzez swoje konto czytelnicze lub osobiście w wypożyczalni. Każde dzieło można prolongować maksymalnie dwukrotnie. Prolongaty można dokonać najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu dzieła.
4.      W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin ich zwrotu.
5. Czytelnik może wypożyczać dzieła po uregulowaniu wszelkich zaległości na swoim koncie czytelniczym.
 
§ 11
1.            Wyłączną odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieła ponosi Czytelnik wypożyczający dane dzieło.
2.            Przekroczenie terminu zwrotu dzieła powoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości 5 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.
3.            Kara pieniężna w wysokości, o której mowa w ust. 1 jest naliczana oddzielnie za każdy egzemplarz niezwróconego w terminie dzieła. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu dzieła Czytelnik zobowiązany jest do jego zwrócenia, odkupienia takiego samego egzemplarza dzieła lub zapłacenia trzykrotnej wartości dzieła oraz uregulowania kary pieniężnej, naliczanej przez okres nie zwrócenia dzieła, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.
4.            W przypadku nie dokonania przez Pracownika  zwrotu dzieła w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu pracownicy Biblioteki wysyłają do Czytelnika, na adres email, wskazany na zasadach § 5 ust. 2 Regulaminu zawiadomienie o przekroczeniu terminu zwrotu dzieła z prośbą o ich zwrot lub dokonanie prolongaty.
5.            W przypadku nie ustosunkowania się do przesłanego wezwania w terminie do 30 dni dnia Pracownik zobowiązany jest do zapłacenia trzykrotnej wartości dzieła oraz uregulowania kary pieniężnej, naliczanej przez okres nie zwrócenia dzieła.
6.            Zgoda na dokonanie prolongaty na zasadach określonych w ust. 4 powyżej będzie możliwa tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przez danego Czytelnika zatrudnienia na kolejny rok akademicki na zasadach wskazanych w § 5 ust. 2 Regulaminu (uzyskanie zaświadczenia).
 
§ 12
1.              Uregulowanie kary pieniężnej przez studentów  jest możliwe tylko poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na miejscu w Bibliotece.
2.            Uregulowanie kary pieniężnej przez pracowników jest możliwe poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty bezpośrednio u pracownika Biblioteki.
3.         Powstałe zadłużenie blokuje konto Czytelnika do czasu zarejestrowania wpłaty.
 
§ 13
1.            Czytelnik zobowiązany jest właściwie obchodzić się z wypożyczonymi dziełami. Przenosząc dzieła Czytelnik powinien dobrze zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
2.            W przypadku zagubienia dzieła lub ewidentnego jej zniszczenia Czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia trzykrotnej wartości dzieła oraz uregulowania kary pieniężnej, naliczanej przez okres nie zwrócenia dzieła, o ile termin jego zwrotu został przekroczony. Wartość zagubionego lub zniszczonego dzieła jest szacowana według jego aktualnej ceny rynkowej.


§ 14
1.      Z chwilą ukończenia lub rezygnacji ze studiów Student jest zobowiązany do rozliczenia się z Biblioteką, poprzez obowiązkowe uzyskanie pieczątki Biblioteki w indeksie oraz na karcie obiegowej potwierdzającej dokonanie zwrotu wypożyczonych dzieł i uiszczeniu wszelkich nałożonych kar pieniężnych, po uprzednim rozliczeniu się z innymi bibliotekami, których pieczątki znajdują się w indeksie.
2.      Z chwilą ustania stosunku pracy oraz rozwiązania umowy cywilnoprawnej pracownicy zobowiązani są do rozliczenia się z Biblioteką, zwrócić wszystkie wypożyczone dzieła, uregulować naliczone kary pieniężne oraz - w przypadku pracowników etatowych - uzyskać na karcie obiegowej wystawionej przez Dział Kadr pieczątki Biblioteki wraz z podpisem pracownika Biblioteki.
 
§ 15
Nie przestrzeganie Regulaminu może spowodować zablokowanie konta Czytelnika.
 
 
 
 III.            Korzystanie z Czytelni Biblioteki.
 
§ 16
Prawo do korzystania ze zbiorów czytelni Biblioteki posiadają pracownicy i studenci Wydziału Zamiejscowego w Tychach oraz osoby spoza Uczelni po zostawieniu ważnej karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości.
 
§ 17
Czytelników korzystających z Czytelni Biblioteki obowiązują następujące zasady:
1.      właściwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi,
2.      zachowanie ciszy w Czytelni,
3.      zakaz wnoszenia do Czytelni włączonych telefonów komórkowych,
4.      zakaz spożywania posiłków w Czytelni,
5.      zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody bibliotekarza,
6.      stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza.
 
§ 18
Udostępnianie prezencyjne odbywa się w Czytelni po pozostawieniu dyżurującemu pracownikowi Biblioteki karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości. Pracownikowi Biblioteki należy zgłosić wniesione ze sobą materiały.
 
§ 19
Udostępnianie książek w czytelni realizowane jest po złożeniu rewersu z wypisaną sygnaturą wybranego egzemplarza książki.
 
§ 20
Pozycje dostępne w czytelni można zabrać na ksero, pod warunkiem, że zostaną zwrócone w dniu ich udostępnienia na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki.
 
 
 
§ 21
1.      Nie zwrócenie egzemplarzy z czytelni w dniu ich udostępnienia będzie równoznaczne z naliczeniem kary pieniężnej w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Powyższa kara pieniężna naliczana jest oddzielnie za każdy egzemplarz dzieła.  
2.      Pracownicy mogą wypożyczyć książki dostępne w Czytelni na okres do 2 tygodni, bez naliczenia kar pieniężnych.
3.      Po upływie okresu wskazanego w ust. 2 powyżej, kara pieniężna jest naliczana w wysokości i na zasadach wskazanych w ust.1 powyżej.
 
§ 22
W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieła z Czytelni, Czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia jego trzykrotnej wartości oraz uregulowania kary pieniężnej, naliczonej przez okres nie zwrócenia dzieła. Wartość zagubionego lub zniszczonego dzieła jest szacowana według jego aktualnej ceny rynkowej.
 
 
 IV.            Postanowienia końcowe.
 
§ 23
Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 
§ 24
Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Kierownika Biblioteki.
 
§ 25
Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Tychach przez studentów UE w Katowicach

§ 1.
1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywają studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach po uprzednim założeniu karty czytelnika. W celu jej założenia należy przedłożyć:
a)      dowód osobisty,
b)      legitymację studencką studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
c)      kartę biblioteczną wydaną przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
d)     wypełniony formularz danych osobowych potwierdzonych własnoręcznym podpisem.
   2. Do czasu uzyskania przez studenta karty bibliotecznej, o której mowa w ust. 1 pkt c), student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uprawniony jest do złożenia w zamian druku karty informacyjnej wydawanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wierającej pieczęć nagłówkową tej biblioteki, imię i nazwisko studenta oraz numer karty bibliotecznej.

§ 2.
Karta czytelnika ważna jest przez okres studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, nie wolno jej odstępować innym osobom.

§ 3.
W przypadku zgubienia lub kradzieży karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę celem zablokowania konta i uniemożliwienia wypożyczeń innym osobom. Koszt wyrobienia duplikatu karty wynosi 10 zł.
 
§ 4.
W przypadku zmiany danych osobowych należy ten fakt zgłosić w Bibliotece celem dokonania zmian w bazie danych.
 
§ 5.
Student ma prawo do wypożyczenia 2 książek na okres 2 tygodni z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu ich zwrotu na kolejne 2 tygodnie.
 
§ 6.
Wypożyczenia są realizowane tylko i wyłącznie po zamówieniu i wysłaniu zamówienia z własnego konta czytelniczego.
 
§ 7.
Przekroczenie terminu zwrotu książek powoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości 5 zł za każdy rozpoczynający się tydzień, za każdy egzemplarz książki.
 
§ 8.
W przypadku zagubienia książki lub ewidentnego jej zniszczenia czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia trzykrotnej wartości książki według jej aktualnej ceny rynkowej lub odkupienia tego samego tytułu .
 
§ 9.
1. Z chwilą ukończenia studiów lub rezygnacji ze studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach czytelnik jest zobowiązany do rozliczenia z Biblioteką i uzyskania na karcie obiegowej pieczątki stwierdzającej uregulowanie wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.
2. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy byli uprawnieni do korzystania ze zbiorów Biblioteki przed 1 października 2010, z chwilą ukończenia studiów lub rezygnacji ze studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zobowiązani są do rozliczenia się z Biblioteką na zasadach wskazanych w Regulaminie wprowadzonym Zarządzeniem Rektora WSZiNS nr 17/2009 z dnia 15 maja 2009r.
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito