Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Zasady przyjęć na studia

drukuj drukuj

Zasady przyjęć na studia

Aby zostać naszym studentem, należy złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wnieść wymagane opłaty.

Poniżej kryteria przyjęć obowiązujące na kierunkach:

Architektura, kierunek Lekarski, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Pedagogika (specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią), Filologia, Stosunki międzynarodowe (International Business, International Tourism, International Relations and Diplomacy), Architektura II stopnia - kierunek w j.angielskim, Zarządzanie oraz Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - kierunki w j. angielskim

Architektura - kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek ARCHITEKTURA jest ocena prac przygotowanych i zaprezentowanych przez kandydata.

  • Na kierunku ARCHITEKTURA należy przedstawić 10 prac w technice ołówkowej, na arkuszach formatu B2 (50 x 70 cm), w kategoriach: 3 rysunki z natury - pejzaż, 3 rysunki z natury - architektura, 3 rysunki martwej natury (proste bryły, krzesło, stół, sprzęty, tkaniny), 1 rysunek z wyobraźni na temat architektury.
  • Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów zawodowych na kierunku Architektura lub Architektura i urbanistyka, pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej oraz wniesienie opłat. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Achitektura - mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Architektura (Architektura i urbanistyka)

Kierunek lekarski - szczegółowe kryteria przyjęć

O przyjęciu na studia na kierunek lekarski w języku polskim decyduje wynik punktowy w oparciu o świadectwo dojrzałości lub egzamin wstępny.

W przypadku kandydatów z nową maturą (świadectwa OKE wydane od 2005 r.) podstawę przyjęcia na studia stanowi:
1. wynik egzaminu maturalnego z chemii - 30% lub wyższy
2. wynik egzaminu maturalnego z biologii - 30% lub wyższy
 

Zasady przeliczeń wyników z przedmiotów kierunkowych
1. wynik egzaminu maturalnego z chemii i biologii (maksymalnie po 100 punktów za przedmiot):
a) na poziomie rozszerzonym - wynik na świadectwie,
b) na poziomie podstawowym - wynik na świadectwie dzielony przez 2,

W przypadku kandydatów ze starą maturą podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik z egzaminów wstępnych z chemii i biologii.

Egzamin wstępny z chemii i biologii jest egzaminem pisemnym i obejmuje zagadnienia obowiązujące na egzaminie maturalnym (poziom rozszerzony).

Wyniki egzaminu wstępnego podawane są w procentach, przy czym za pozytywny wynik uznaje się 30%

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z biologii lub chemii otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (tj. 200) i są przyjmowani na studia w pierwszej kolejności.

W przypadku kandydatów posiadających świadectwa uzyskane za granicą stosuje się następujące zasady przeliczeń wyników:

- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) - wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego(SL) - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
- matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
- matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
- matura zagraniczna poziom rozszerzony - wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
- matura zagraniczna poziom podstawowy - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze

 

Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych uczelni limitów przyjęć.
Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne, jest mniejsza od przyznanego uczelni limitu miejsc, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych, absolwenci studiów magisterskich na jednym z następujących kierunków: biologia, chemia, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria.

 

O przyjęciu na studia na kierunek lekarski w języku angielskim decyduje wynik punktowy z przedmiotów biologia lub chemia w oparciu o świadectwo dojrzałości (egzamin maturalny) lub egzamin wstępny oraz kwalifikacje językowe.

Za wynik wystarczający do podjęcia studiów uznaje się 60% w przypadku matury podstawowej lub bez określania poziomu oraz 30% w przypadku matury na poziomie rozszerzonym.

Warunkiem przyjęcia jest również udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
a) w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 60% lub więcej,
b) w części ustnej:
- w roku szkolnym 2011/2012 i w latach późniejszych - z wynikiem 60% lub więcej,
- przed rokiem szkolnym 2011/2012 - na poziomie rozszerzonym z wynikiem 60% lub więcej,
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej:
1) z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) - 4 punkty lub więcej,
2) z języka angielskiego z elementami literatury (A2) - 4 punkty lub więcej.
3) kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, pod warunkiem, że zachodzą podstawy do uznania takiego świadectwa za równoważne ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w kraju.
Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą), egzaminem wstępnym (kandydaci ze starą maturą oraz obcokrajowcy) lub jednym z wymienionych dyplomów lub certyfikatów językowych - dyplomy ukończenia:
a) studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) studiów wyższych za granicą - uznaje się język wykładowy - angielski.

Lista certyfikatów

Pielęgniarstwo

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo - mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Fizjoterapia

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Fizjoterapia mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994).

Pedagogika, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej i posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu lub w klasach I-III szkoły podstawowej.

Filologia, Stosunki międzynarodowe - specjalności anglojęzyczne* - szczegółowe kryteria

* International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy

Warunkiem przyjęcia jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
a) w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 30% lub więcej,
b) w części ustnej:
- w roku szkolnym 2011/2012 i w latach późniejszych - z wynikiem 50% lub więcej,
- przed rokiem szkolnym 2011/2012 - na poziomie rozszerzonym z wynikiem 30% lub więcej,
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej:
1) z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) - 4 punkty lub więcej,
2) z języka angielskiego z elementami literatury (A2) - 4 punkty lub więcej.
3) kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, pod warunkiem, że zachodzą podstawy do uznania takiego świadectwa za równoważne ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w kraju.


Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą), egzaminem wstępnym (kandydaci ze starą maturą oraz obcokrajowcy) lub jednym z wymienionych dyplomów lub certyfikatów językowych

dyplomy ukończenia:
a) studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) studiów wyższych za granicą - uznaje się język wykładowy - angielski.

Lista certyfikatów

Architektura studia II stopnia - kierunek w języku angielskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku „architektura” - studia w języku angielskim, mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „architektura” („architektura i urbanistyka”).
Przyjęcia na studia na kierunku „architektura”, są prowadzone do momentu wyczerpania limitu przyjęć.
O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania konkursowego
Limit przyjęć w roku akademickim 2018/2019 wynosi 45 osób.

Podstawą zakwalifikowania na studia jest ocena portfolio kandydata oraz udokumentowana znajomość języka angielskiego. Udokumentowanie znajomości języka angielskiego następuje zgodnie z uchwałą senatu. Ocenie podlegają tylko portfolio tych kandydatów, którzy złożyli w terminie podania i spełnili pozostałe wymogi określone w uchwale.
Podania o przyjęcie na studia w języku angielskim na kierunku „architektura”, finansowane w ramach projektu „KA 2.0 – program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”, można składać od 5 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

Kandydat składa w Dziale Rekrutacji razem z dokumentami wymienionymi w procedurze aplikacji na studia II stopnia
1) podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) na obowiązującym w uczelni formularzu,
2) fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne z dyplomami uzyskanymi w kraju na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz umowach międzynarodowych. W takim przypadku postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio.
Do dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą należy dołączyć jego tłumaczenie przysięgłe.
Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, które uprawniają do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej, powinny zostać: 1) zalegalizowane do obrotu prawnego z zagranicą przez odpowiednie władze państwa, w którym zostały wydane, albo 2) opatrzone apostille wydaną przez właściwy organ państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

3) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (do wglądu),
4) dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
5) portfolio,
6) CV,
7) list referencyjny od nauczyciela akademickiego z uczelni, w której kandydat ukończył lub odbywa studia pierwszego stopnia.


Dopuszcza się składanie podań o przyjęcie na studia bez dołączonego dyplomu ukończenia studiów, pod warunkiem, że w miejsce dyplomu kandydat przedłoży zaświadczenie o ukończeniu studiów, albo zaświadczenie, że jest studentem ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku „architektura” wydane przez uczelnię macierzystą, a podanie spełnia pozostałe wymogi przewidziane w uchwale senatu
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 kandydat podlega sklasyfikowaniu na liście rankingowej, ale decyzja o przyjęciu na studia może być wydana dopiero po dostarczeniu dyplomu. Nie dostarczenie dyplomu ukończenia studiów w terminie wyznaczonym przez komisję kwalifikacyjną skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia oraz zakwalifikowaniem na studia kolejnej osoby z listy rankingowej.


Portfolio powinno zawierać ilustrowaną dokumentację studiów pierwszego stopnia na kierunku „architektura”, w tym projekty kursowe od małej do dużej skali. Materiał powinien być podzielony według lat studiów i opatrzony krótkim opisem każdego projektu. Dodatkowe prace artystyczne kandydata (tj. inne niż powstałe w toku studiów pierwszego stopnia) mogą być prezentowane w portfolio z pisemnym opisem treści i rokiem ukończenia. Portfolio obejmuje indywidualne prace kandydata. Portfolio może obejmować także prace zespołowe, w których kandydat jest jednym z autorów, pod warunkiem, że wszelkie materiały, które nie są wyłącznym dziełem kandydata zostały jasno określone, a konkretny wkład wnioskodawcy w projekt jest opisany. Portfolio należy złożyć w wersji elektronicznej na płycie CD jako pojedynczy plik PDF ze stronami w orientacji poziomej, zaprojektowany i sformatowany do wyświetlania na ekranie (unikać podwójnego rozmieszczenia). Portfolio obejmuje do 20 stron formatu A3. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 15 MB. Portfolio powinno zawierać stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem kandydata. Imię i nazwisko kandydata powinno znajdować się także na każdej stronie portfolio u dołu

W liście referencyjnym powinny znajdować się dane kontaktowe osoby udzielającej referencji: imię, nazwisko, pełniona funkcja na uczelni i telefon.
Portfolio i CV powinny być sporządzone w języku angielskim. Do listu referencyjnego w języku innymi niż język polski albo angielski należy dołączyć jego tłumaczenie przysięgłe.

Zarządzanie oraz Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - kierunki w języku angielskim

Warunkiem przyjęcia jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
a) w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 50% lub więcej,
b) w części ustnej:
- w roku szkolnym 2011/2012 i w latach późniejszych - z wynikiem 50% lub więcej,
- przed rokiem szkolnym 2011/2012 - na poziomie rozszerzonym z wynikiem 50% lub więcej,
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej:
1) z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) - 4 punkty lub więcej,
2) z języka angielskiego z elementami literatury (A2) - 4 punkty lub więcej.
3) kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, pod warunkiem, że zachodzą podstawy do uznania takiego świadectwa za równoważne ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w kraju.


Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą), egzaminem wstępnym (kandydaci ze starą maturą oraz obcokrajowcy) lub jednym z wymienionych dyplomów lub certyfikatów językowych

dyplomy ukończenia:
a) studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) studiów wyższych za granicą - uznaje się język wykładowy - angielski.

Lista certyfikatów

 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito