Orzeł
A A A

Zasady przyjęć na studia

drukuj drukuj

Zasady przyjęć na studia

Aby zostać naszym studentem, należy złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wnieść wymagane opłaty.

Poniżej kryteria przyjęć obowiązujące na kierunkach:

Aktorstwo, Architektura, kierunek Lekarski w języku polskim, kierunek Lekarski w języku angielskim, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Filologia oraz studia w języku angielskim

Aktorstwo - kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć na jednolite studia magisterskie na kierunku „aktorstwo” w roku akademickim 2020/2021 
W związku z sytuacją epidemiczną nastąpiła zmiana sposobu przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na studia aktorskie. Egzamin na studia aktorskie zostanie przeprowadzony w formie on-line.

Kryteria i harmonogram przyjęć na stronie Wydziału

Architektura - kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek ARCHITEKTURA studia I stopnia jest pozytywna ocena prac przygotowanych i zaprezentowanych przez kandydata oraz wniesienie stosownych opłat.

UWAGA, w związku z sytuacją epidemiczną, w roku akademickim 2020/2021 Senat Krakowskiej Akademii zmienił warunki Rekrutacji i odstąpił od osobistej prezentacji prac przez kandydatów. O przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów. Opłata rekrutacyjna ulega zmianie i wynosi 85 pln


Warunkiem przyjęcia na kierunek ARCHITEKTURA studia II stopnia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów zawodowych na kierunku Architektura lub Architektura i urbanistyka wraz z suplementem, pozytywna ich ocena oraz wniesienie opłat.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Architektura - mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Architektura (Architektura i urbanistyka)

Kierunek lekarski (w języku polskim) - szczegółowe kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski w języku polskim stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch spośród trzech przedmiotów: biologia, chemia, fizyka.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki nie niższe niż:
1. w przypadku nowej matury – 30%
2.  w przypadku Matury Międzynarodowej (dyplom International Baccalaureate)
- dla poziomu podstawowego (SL) - 4
- dla poziomu wyższego (HL) - 2
3. w przypadku Matury Europejskiej (European Baccalaureate)
- dla poziomu podstawowego - 6
- dla poziomu rozszerzonego - 3

W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny za granicą wymagany jest wynik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju, w którym wydane zostało świadectwo dojrzałości po przeliczeniu nie niższy niż 30%.

W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 3.0 lub wyższy, przy czym w razie potrzeby brany jest pod uwagę  także wynik egzaminu maturalnego z drugiego wymaganego przedmiotu.

Zasady przeliczeń wyników z przedmiotów kierunkowych:
- nowa matura - wynik egzaminu maturalnego z chemii i biologii  lub chemii i fizyki lub biologii i fizyki (maksymalnie po 100 punktów za przedmiot):
a) na poziomie rozszerzonym - wynik na świadectwie,
b) na poziomie podstawowym - wynik na świadectwie dzielony przez 2,
- stara matura - wynik na świadectwie przemnożony przez 20
- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) - wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego(SL) - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
- matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
- matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
- matura zagraniczna poziom rozszerzony - wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
- matura zagraniczna poziom podstawowy - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze

W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów – brane są pod uwagę wyniki z dwóch najlepiej zdanych przedmiotów.

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z biologii lub chemii otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (tj. 200) i są przyjmowani na studia w pierwszej kolejności.
Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych uczelni limitów przyjęć.

Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne, jest mniejsza od przyznanego uczelni limitu miejsc, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych, absolwenci następujących kierunków: lekarsko-dentystyczny, biologia, chemia, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria.  

Kierunek lekarski (w języku angielskim) - szczegółowe kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski w języku angielskimwyniki egzaminu maturalnego z  biologii lub chemii lub  fizyki lub modułu, w skład którego wchodzi przynajmniej jeden z wymienionych przedmiotów  oraz udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Za wynik egzaminu maturalnego wystarczający do podjęcia studiów uznaje się wynik 30% lub wyższy.

Jeżeli liczba kandydatów, którzy spełniają kryteria przyjęć będzie mniejsza od przyznanego Uczelni limitu przyjęć, decyzją Rektora podjętą na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, mogą być przyjęci także kandydaci nie spełniający tego kryterium.

Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona:
a) wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą, kandydaci z zagraniczną maturą),
b) wynikiem egzaminu dojrzałości (kandydaci ze stara maturą),
c) egzaminem wstępnym (kandydaci zagraniczni, których egzamin maturalny nie obejmował języka angielskiego lub obejmował tylko część ustną)
d) jednym z niżej wymienionych dyplomów studiów lub certyfikatów językowych

Udokumentowana znajomość języka angielskiego obejmuje:
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 60% lub więcej.

W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 4.0 lub wyższy w części pisemnej rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego.  

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) - 4 punkty lub więcej - dotyczy programów z językiem wykładowym innym niż angielski.  

Kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.

W przypadku kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą podstawę przyjęcia na studia stanowi pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.

Jeśli zagraniczne świadectwo dojrzałości nie zawiera odniesienia do poziomu znajomości języka angielskiego według ESOKJ, kandydat zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub ośrodka egzaminacyjnego o uzyskanym na egzaminie poziomie według ESOKJ.

Do egzaminu wstępnego przeprowadzanego na uczelni lub w punktach egzaminacyjnych mogą przystąpić kandydaci, których egzamin maturalny zdawany zagranicą nie obejmował języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego, ani dodatkowego albo egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował tylko część ustną.

Lista dyplomów ukończenia:
- studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
- nauczycielskich kolegiów języków obcych,
- studiów wyższych za granicą, których językiem wykładowym był język angielski.

Lista certyfikatów

Pielęgniarstwo

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo - mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Fizjoterapia

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Fizjoterapia mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994).

Filologia oraz studia w języku angielskim - szczegółowe kryteria

International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy, Management, Film and TV Production Management.

Warunkiem przyjęcia jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).  

Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona
a) wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą),
b) egzaminem wstępnym (kandydaci zagraniczni, których egzamin maturalny nie obejmował języka angielskiego lub obejmował tylko część ustną)
c) jednym z niżej wymienionych dyplomów studiów lub certyfikatów językowych

Udokumentowana znajomość języka angielskiego obejmuje:
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 30% lub więcej.

W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 4.0 lub wyższy w części pisemnej według rozszerzonego programu nauczania.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) - 4 punkty lub więcej - dotyczy programów z językiem wykładowym innym niż język angielski.  

Kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.

W przypadku kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą podstawę przyjęcia na studia stanowi pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.

Jeśli zagraniczne świadectwo dojrzałości nie zawiera odniesienia do poziomu znajomości języka angielskiego według ESOKJ, kandydat zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub ośrodka egzaminacyjnego o uzyskanym na egzaminie poziomie według ESOKJ.

Do egzaminu wstępnego przeprowadzanego na uczelni lub w punktach egzaminacyjnych mogą przystąpić kandydaci, których egzamin maturalny zdawany zagranicą nie obejmował języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego, ani dodatkowego albo egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował tylko część ustną.

Lista dyplomów ukończenia:
- studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
- nauczycielskich kolegiów języków obcych,
- studiów wyższych za granicą, których językiem wykładowym był język angielski.

Lista certyfikatów

Kwalifikacje języka angielskiego pozwalające na podjęcie studiów w języku angielskim posiadają również:

a) kandydaci, dla których język angielski w szkole był językiem nauczania i egzaminów, o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę.
b) absolwenci i studenci szkół wyższych, którzy w toku studiów złożyli egzamin z języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2.

Pozostałe kierunki - kryteria przyjęć

Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku:
Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Kosmetologia, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Prawo, Psychologia, Ratownictwo medyczne, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie
jest złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywna ich ocena.
 
Warunkiem podjęcia studiów jest wniesienie stosownych opłat w wymaganych terminach.
 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito