Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Zasady przyjęć na studia

drukuj drukuj

Zasady przyjęć na studia

Aby zostać naszym studentem, należy złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wnieść wymagane opłaty.

Poniżej kryteria przyjęć obowiązujące na kierunkach:

Architektura, kierunek Lekarski, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Pedagogika (specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią), Filologia, Stosunki międzynarodowe (International Business, International Tourism, International Relations and Diplomacy), Zarządzanie oraz Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - kierunki w języku angielskim

Architektura - kryteria przyjęć

Podstawą przyjęcia na kierunek ARCHITEKTURA jest ocena prac przygotowanych i zaprezentowanych przez kandydata.

  • Na kierunku ARCHITEKTURA należy przedstawić 10 prac w technice ołówkowej, na arkuszach formatu B2 (50 x 70 cm), w kategoriach: 3 rysunki z natury - pejzaż, 3 rysunki z natury - architektura, 3 rysunki martwej natury (proste bryły, krzesło, stół, sprzęty, tkaniny), 1 rysunek z wyobraźni na temat architektury.
  • Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów zawodowych na kierunku Architektura lub Architektura i urbanistyka, pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej oraz wniesienie opłat. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Achitektura - mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Architektura (Architektura i urbanistyka)

Kierunek lekarski - szczegółowe kryteria przyjęć

O przyjęciu na studia na kierunek lekarski w języku polskim decyduje wynik punktowy w oparciu o świadectwo dojrzałości lub egzamin wstępny.

W przypadku kandydatów z nową maturą (świadectwa OKE wydane od 2005 r.) podstawę przyjęcia na studia stanowi:
1. wynik egzaminu maturalnego z chemii - 30% lub wyższy
2. wynik egzaminu maturalnego z biologii - 30% lub wyższy
 

Zasady przeliczeń wyników z przedmiotów kierunkowych
1. wynik egzaminu maturalnego z chemii i biologii (maksymalnie po 100 punktów za przedmiot):
a) na poziomie rozszerzonym - wynik na świadectwie,
b) na poziomie podstawowym - wynik na świadectwie dzielony przez 2,

W przypadku kandydatów ze starą maturą podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik z egzaminów wstępnych z chemii i biologii.

Egzamin wstępny z chemii i biologii jest egzaminem pisemnym i obejmuje zagadnienia obowiązujące na egzaminie maturalnym (poziom rozszerzony).

Wyniki egzaminu wstępnego podawane są w procentach, przy czym za pozytywny wynik uznaje się 30%

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z biologii lub chemii otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (tj. 200) i są przyjmowani na studia w pierwszej kolejności.

W przypadku kandydatów posiadających świadectwa uzyskane za granicą stosuje się następujące zasady przeliczeń wyników:

- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) - wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego(SL) - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
- matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
- matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
- matura zagraniczna poziom rozszerzony - wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
- matura zagraniczna poziom podstawowy - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze

 

Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych uczelni limitów przyjęć.
Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne, jest mniejsza od przyznanego uczelni limitu miejsc, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych, absolwenci studiów magisterskich na jednym z następujących kierunków: biologia, chemia, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria.

 

O przyjęciu na studia na kierunek lekarski w języku angielskim decyduje wynik punktowy z przedmiotów biologia lub chemia w oparciu o świadectwo dojrzałości (egzamin maturalny) lub egzamin wstępny oraz kwalifikacje językowe.

Za wynik wystarczający do podjęcia studiów uznaje się 60% w przypadku matury podstawowej lub bez określania poziomu oraz 30% w przypadku matury na poziomie rozszerzonym.

Warunkiem przyjęcia jest również udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
a) w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 60% lub więcej,
b) w części ustnej:
- w roku szkolnym 2011/2012 i w latach późniejszych - z wynikiem 60% lub więcej,
- przed rokiem szkolnym 2011/2012 - na poziomie rozszerzonym z wynikiem 60% lub więcej,
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej:
1) z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) - 4 punkty lub więcej,
2) z języka angielskiego z elementami literatury (A2) - 4 punkty lub więcej.
3) kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, pod warunkiem, że zachodzą podstawy do uznania takiego świadectwa za równoważne ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w kraju.
Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą), egzaminem wstępnym (kandydaci ze starą maturą oraz obcokrajowcy) lub jednym z wymienionych dyplomów lub certyfikatów językowych - dyplomy ukończenia:
a) studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) studiów wyższych za granicą - uznaje się język wykładowy - angielski.

Lista certyfikatów

Pielęgniarstwo

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo - mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Fizjoterapia

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Fizjoterapia mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994).

Pedagogika, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej i posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu lub w klasach I-III szkoły podstawowej.

Filologia, Stosunki międzynarodowe - specjalności anglojęzyczne* - szczegółowe kryteria

* International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy

Warunkiem przyjęcia jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
a) w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 30% lub więcej,
b) w części ustnej:
- w roku szkolnym 2011/2012 i w latach późniejszych - z wynikiem 50% lub więcej,
- przed rokiem szkolnym 2011/2012 - na poziomie rozszerzonym z wynikiem 30% lub więcej,
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej:
1) z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) - 4 punkty lub więcej,
2) z języka angielskiego z elementami literatury (A2) - 4 punkty lub więcej.
3) kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, pod warunkiem, że zachodzą podstawy do uznania takiego świadectwa za równoważne ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w kraju.


Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą), egzaminem wstępnym (kandydaci ze starą maturą oraz obcokrajowcy) lub jednym z wymienionych dyplomów lub certyfikatów językowych

dyplomy ukończenia:
a) studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) studiów wyższych za granicą - uznaje się język wykładowy - angielski.

Lista certyfikatów

Zarządzanie oraz Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - kierunki w języku angielskim

Warunkiem przyjęcia jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według standardów określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
W przypadku kandydatów z nową maturą podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego
a) w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem 50% lub więcej,
b) w części ustnej:
- w roku szkolnym 2011/2012 i w latach późniejszych - z wynikiem 50% lub więcej,
- przed rokiem szkolnym 2011/2012 - na poziomie rozszerzonym z wynikiem 50% lub więcej,
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie podstawę przyjęcia na studia stanowi egzamin Matury Międzynarodowej:
1) z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL) - 4 punkty lub więcej,
2) z języka angielskiego z elementami literatury (A2) - 4 punkty lub więcej.
3) kwalifikacje językowe na studia posiadają również kandydaci z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których język angielski był w szkole językiem nauczania i egzaminów - o ile okoliczność ta zostanie udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez szkołę, której absolwentem jest kandydat. Dotyczy to również kandydatów z dyplomem EB (European Baccalaureate) lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, pod warunkiem, że zachodzą podstawy do uznania takiego świadectwa za równoważne ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w kraju.


Znajomość języka angielskiego może być potwierdzona wynikami egzaminu maturalnego (kandydaci z nową maturą), egzaminem wstępnym (kandydaci ze starą maturą oraz obcokrajowcy) lub jednym z wymienionych dyplomów lub certyfikatów językowych

dyplomy ukończenia:
a) studiów na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) studiów wyższych za granicą - uznaje się język wykładowy - angielski.

Lista certyfikatów

 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 292 62 16
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito