Orzeł
A A A

Obcokrajowcy

drukuj drukuj

Informacja dla kandydatów na studia posiadających świadectwo zagraniczne

Świadectwo dojrzałości uzyskane w innym kraju niż Polska może być podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia, pod warunkiem, że uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania oraz zostało zalegalizowane do obrotu prawnego przez odpowiednie władze państwa.


W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo zagraniczne z kraju UE, OECD i EFTA lub z którym obowiązuje Polskę umowa międzynarodowa (chyba, że umowa lub przepisy o oświacie stanowią inaczej), wymagany jest komplet dokumentów obejmujący:

 1. zalegalizowane świadectwo dojrzałości (jeżeli zagraniczne świadectwo dojrzałości zostało wydane przez szkołę działającą w systemie edukacji państwa - strony Konwencji znoszącej wymóg legalizacji to przedkłada się oryginał świadectwa (ewentualnie duplikat) z umieszczoną na nim albo dołączoną apostille wydaną przez właściwy organ państwa, w którego systemie edukacyjnym wydano świadectw,
 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (lista tłumaczy przysięgłych),
 3. jeżeli chcesz podjąć naukę na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka lub kosmetologia to musisz złożyć aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Aby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zostało uznane za prawidłowe, musi ono spełniać następujące wymogi: lekarz wykonujący badanie posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy, uwzględniony zostaje adres Szkoły Wyższej, do której wystawiane jest zaświadczenie, oznaczona jest data wykonania następnego badania oraz stwierdzenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, na zaświadczeniu muszą znajdować się odpowiednie pieczątki instytucji wydającej oraz lekarza medycyny pracy.
  Jeżeli chcesz studiować kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię, dietetykę lub kosmetologię to dodatkowo będzie Ci potrzebne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które wystawi Ci również lekarz na podstawie aktualnych badań. Orzeczenie takie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres Uczelni - Krakowska Akademia, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia nauki na kierunku na którym istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, datę wystawienia zaświadczenie oraz datę następnego badania. Na zaświadczeniu muszą znajdować się 2 pieczątki: instytucji wydającej oraz lekarza przeprowadzającego badanie. W przypadku kierunku dietetyka na zaświadczeniu może być stwierdzenie o braku przeciwskazań zdrowotnych - zdolny do podjęcia prac w procesie produkcji i obrocie żywnością.
 4. do wglądu paszport lub kopia notarialna w przypadku pełnomocnictwa,
 5. 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy oraz brwi, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami.
 6. certyfikat znajomości języka wykładowego na poziomie minimum B1 na studia w języku polskim lista certyfikatów albo potwierdzenie znajomości języka angielskiego w przypadku aplikacji na studia w języku angielskim lista certyfikatów
 7. akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym (dotyczy kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu oraz innych, którzy w paszporcie w miejscu urodzenia mają podany tylko kraj) do wglądu

W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo z kraju nieobjętego umową międzynarodową lub z poza wymienionego obszaru, przepisy o systemie oświaty wymagają nostryfikacji posiadanego świadectwa. Komplet dokumentów obejmuje:

 1. świadectwo dojrzałości wraz z decyzją administracyjną kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za równoważne polskim świadectwom*
 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (lista tłumaczy przysięgłych)
 3. jeżeli chcesz podjąć naukę na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka lub kosmetologia to musisz złożyć aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Aby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zostało uznane za prawidłowe, musi ono spełniać następujące wymogi: lekarz wykonujący badanie posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy, uwzględniony zostaje adres Szkoły Wyższej, do której wystawiane jest zaświadczenie, oznaczona jest data wykonania następnego badania oraz stwierdzenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, na zaświadczeniu muszą znajdować się odpowiednie pieczątki instytucji wydającej oraz lekarza medycyny pracy.
  Jeżeli chcesz studiować kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapię, dietetykę lub kosmetologię to dodatkowo będzie Ci potrzebne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które wystawi Ci również lekarz na podstawie aktualnych badań. Orzeczenie takie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres Uczelni - Krakowska Akademia, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia nauki na kierunku na którym istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, datę wystawienia zaświadczenie oraz datę następnego badania. Na zaświadczeniu muszą znajdować się 2 pieczątki: instytucji wydającej oraz lekarza przeprowadzającego badanie. W przypadku kierunku dietetyka na zaświadczeniu może być stwierdzenie o braku przeciwskazań zdrowotnych - zdolny do podjęcia prac w procesie produkcji i obrocie żywnością.
 4. do wglądu paszport lub kopia notarialna w przypadku pełnomocnictwa,
 5. 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami.
 6. certyfikat znajomości języka wykładowego na poziomie minimum B1 na studia w języku polskim lista certyfikatów albo potwierdzenie znajomości języka angielskiego w przypadku aplikacji na studia w języku angielskim lista certyfikatów

 

* Decyzję o nostryfikacji posiadanego świadectwa wydaje Kuratorium Oświaty w miejscu zamieszkania kandydata w Polsce lub Wojewódzkim Kuratorium Oświaty w Krakowie (właściwym ze względu na siedzibę Krakowskiej Akademii) po spełnieniu wymaganych wymogów formalnych.

Dyplomy IB (International Baccalaureate) i EB (Europeean Baccalaureate) zwolnione są z obowiązku nostryfikacji.  

Bliższe informacje na temat uznawalności zagranicznego wykształcenia w Polsce są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Jeśli posiadasz zagraniczny dyplom ukończenia studiów magisterskich, pierwszego stopnia lub równoważny...

i pragniesz podjąć naukę na studiach drugiego stopnia to zasady uznawania dyplomów ukończenia studiów za granicą za równorzędne z dyplomami uzyskanymi w Polsce, określają umowy międzynarodowe.
Jeżeli dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową (tzn. nie spełnia zapisów danej umowy lub pochodzi z kraju, z którym Polska takiej umowy nie podpisała), ale uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U, poz. 1668.).

Przedłożony dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem musi być zalegalizowany (jeżeli zagraniczny dyplom został wydany przez szkołę wyższą działającą w systemie edukacji państwa - strony Konwencji znoszącej wymóg legalizacji to przedkłada się oryginał dyplomu wraz z suplementem (ewentualnie duplikat/kopię notarialną) z umieszczoną na nim albo dołączoną apostille wydaną przez właściwy organ państwa, w którego systemie edukacyjnym wydano dyplom,
Tłumaczenie przysięgłe dyplomu wraz z suplementem wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (lista tłumaczy przysięgłych),
Opinię Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  o przedłożonym dyplomie, stwierdzającą uprawnienia do podjęcia studiów w Polsce - link

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito