Orzeł
A A A

Rozpocznij rekrutację

drukuj drukuj

Drodzy Kandydaci
W trosce o Wasze bezpieczeństwo ze względu na rygory sanitarne powodujące ograniczenie w Dziale Rekrutacji wizyt bezpośrednich kandydatów na studia do absolutnego minimum zachęcamy do przesyłania dokumentów pocztą (list polecony) oraz kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Jednocześnie informujemy, że wizyty konieczne będą mogły mieć miejsce wyłącznie indywidualnie bez osób towarzyszących przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (maturalne).

UWAGA: w związku z pandemią COVID-19 nastąpiła zmiana terminów rekrutacji.

  • Rejestracja na studia zaczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 rozpoczyna się 25 maja 2020.  Wyjątek:
    • kierunek lekarski od 25 maja do 18 września 2020 r.,
    • kierunek lekarski w języku angielskim od 25 maja do 7 września 2020 r.,
    • kierunek aktorstwo od 20 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r.

Od tej daty można składać dokumenty w Dziale Rekrutacji (tegoroczni maturzyści będą mogli składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości tj. sierpień 2020 r.).

  • Rejestracja na studia realizowane od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 rozpoczyna się 4 stycznia 2021 r.


W uzasadnionych wypadkach rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia
 

Terminy prezentacji prac plastycznych na architekturę (I stopień) ustalane są indywidualnie po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.
Uwaga zmiana zasad: w związku z sytuacją epidemiczną, w roku akademickim 2020/2021 Senat Krakowskiej Akademii zmienił warunki Rekrutacji i odstąpił od osobistej prezentacji prac przez kandydatów. O przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów. Opłata rekrutacyjna ulega zmianie i wynosi 85 pln

Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z języka angielskiego (wyłącznie dla kandydatów z zagraniczną maturą, która nie obejmowała języka angielskiego w części pisemnej) na studia prowadzone w języku angielskim ustalany jest po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z języka polskiego (wyłącznie dla obcokrajowców) ustalany jest po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.
Kandydaci zdają tylko egzamin pisemny. Z odpowiednim wyprzedzeniem będzie podana instrukcja i zasady postępowania na egzaminie w związku z epidemią.
• 15.07, godz. 10.00
• 08.09, godz. 10.00
• 23.09, godz. 10.00

Egzaminy wstępne na kierunek aktorski - szczegóły na stronie Wydziału

Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia przebiega w następujących etapach:

Jeżeli rekrutujesz się na Studia Podyplomowe przejdź tu

Etap I - rejestracja na studia

wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny na naszej stronie rekrutacja.ka.edu.pl  

Przy wypełnianiu formularza zwróć uwagę na:

  • poprawność wszystkich danych przed zatwierdzeniem
  • w części dotyczącej poziomu wybranego języka obcego sprawdź jego poziom rozwiązując zamieszczony tutaj test językowy (placement)

Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu system wygeneruje kwestionariusz kandydata na studia. Wydrukuj go, sprawdź i uzupełnij wymagane punkty, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz deklarację językową. Podpisz wszystkie dokumenty.

Etap II

przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty do złożenia na studia, opłać postępowanie kwalifikacyjne - patrz Wymagane dokumenty. Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Etap III

złóż dokumenty w Dziale Rekrutacji Krakowskiej Akademii (ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, bud C, parter, w godzinach otwarcia Działu Rekrutacji)

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji osobiście, pocztą tradycyjną (polecony) lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej u notariusza (notarialne) lub osobiście w Dziale Rekrutacji u upoważnionego pracownika. Pełnomocnictwo może obejmować wszystkie czynności związane z procesem rekrutacyjnym oraz wpisania na listę studentów (tj. złożenie dokumentów, odbiór skierowania na badania lekarskie, odbiór decyzji, podpisanie umowy o kształcenie (studia projektowe), odbiór skierowania do domu studenckiego, dopełnienie formalności związanych z zakwaterowaniem) lub poszczególne czynności wybrane przez Kandydata. Dokumenty od osób trzecich bez stosownego upoważnienia nie będą przyjmowane. Dział Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów przesłanych drogą elektroniczną oraz bez podpisanego kwestionariusza rekrutacyjnego.

Etap IV

jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na dwa kierunki studiów lub na studia stacjonarne i niestacjonarne dokonujesz rejestracji na każdy kierunek studiów, kompletujesz dokumenty dla każdego kierunku/trybu studiów i składasz je w Dziale Rekrutacji. Opłacasz każde postępowanie odrębnie. 

Etap V

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne. Po wynik z postępowania kwalifikacyjnego zgłoś się do Działu Rekrutacji w dniu wyznaczonym przy składaniu dokumentów (znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia dokumentów). 

Etap VI

odbierając wynik z postępowania kwalifikacyjnego od razu podpiszesz Umowę o świadczenie nauki (studia projektowe) oraz będziesz miał możliwość wniesienia opłat (kaucja/wpisowe) na otrzymany indywidualny numer rachunku bankowego.
Jeśli nie możesz zgłosić się osobiście w wyznaczonym dniu, informacje o wpisie na listę studentów (obywatele polscy) wyślemy Ci pocztą elektroniczną w podanym terminie, w którym miałeś się zgłosić. Jeśli aplikowałeś na studia projektowe musisz w terminie 7 dni podpisać umowę przystąpienia do projektu i wpłacić kaucję. Jeśli jesteś cudzoziemcem, a decyzję otrzymasz pocztą i tak musisz przyjechać podpisać umowę z uczelnią w przypadku studiów projektowych oraz dokonać wpłaty kaucji lub wpisowego w terminie 7 dni od daty odbioru decyzji (cudzoziemcy). Możesz też ustanowić pełnomocnika, który odbierze za Ciebie decyzję i podpisze umowę udziału w projekcie. Pełnomocnictwo musi zostać sporządzone w obecności pracownika Działu Rekrutacji lub notariusza.

Proces rekrutacji zakończony jest wpisaniem na listę studentów, nadaniem numeru albumu (indeksu) i wygenerowaniem indywidualnego numeru konta bankowego oraz wpłatą jednorazowego wpisowego.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito