Orzeł
A A A

Rachunkowość w zarządzaniu

drukuj drukuj

Studia II stopnia - ścieżka specjalizacyjna

Absolwent uzyska zaawansowaną wiedzy kierunkową pogłębiającą znajomość zarządzania w podmiotach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy specjalistycznej obejmującej koncepcje, metody i narzędzia rachunkowości wykorzystywane do podejmowania decyzji ekonomicznych. Oczekiwane efekty kształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej przekazywanej absolwentom obejmują w głównej mierze: znajomość zasad i instrumentów zaawansowanej rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, znajomość metod kontrolingu, rewizji finansowej, audytu wewnętrznego, znajomość procesu planowania finansowego, stosowania narzędzi kontrolowania przyjętych rozwiązań, a także teorię rachunkowości i oraz zagadnienia zakresu harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w skali światowej.

Absolwent posiądzie pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi rachunkowości zarządczej pozwalającą m.in. na samodzielne planowanie i budowę nowoczesnych systemów rachunku kosztów wraz z określeniem centrów odpowiedzialności i budżetowania na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji. Będzie znał zasady organizacji i metody controllingu operacyjnego, audytu wewnętrznego w jednostkach gospodarczych. Pozna uwarunkowania rachunkowości spółek kapitałowych, zasady ustalania i rozliczania różnic z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W prowadzeniu własnej działalności pomocne absolwentowi będą praktyczne umiejętności dotyczące starania się o przyznanie a następnie rozliczanie dotacji unijnych. Pozna nie tylko krajowe, ale także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej uznawane za swoisty język komunikacji w różnych przejawach działalności gospodarczej w skali globalnej.

Absolwent będzie potrafił wykorzystać koncepcje, metody i narzędzia rachunkowości do rozwiązywania problemów zarządczych jednostek i instytucji poprzez prawidłowe identyfikowanie zjawisk i procesów działalności gospodarczej, właściwy dobór metod analizy, umiejętne selekcjonowanie informacji oraz analizowanie dokumentów, formułowanie wniosków, a następnie stosowanie odpowiednich metod kontroli przyjętych rozwiązań.
Proces kształcenia zmierza do ukształtowania u absolwenta studiów drugiego stopnia postaw zachęcających go do podejmowania inicjatywy i zaangażowania się w pracę zespołów, ustawicznego dokształcania i doskonalenia zawodowego, ugruntowania zasad etyki zawodowej i przekonania do stosowania zasad odpowiedzialności społecznej.

Ta ścieżka rozwija kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze kierowników do spraw finansowych, specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej, specjalisty do spraw kontrolingu, menedżera w zakresie rachunkowości oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych, czy też kontunuowanie nauki na trzecim stopniu kształcenia.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne

  • Rachunkowość spółek kapitałowych
  • Zaawansowana rachunkowość zarządcza
  • Teoria rachunkowości
  • Zaawansowana rachunkowość podatkowa
  • Controlling w przedsiębiorstwie
  • Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne
  • Rachunkowość międzynarodowa
  • Rewizja finansowa (gospodarcza)
  • Audyt wewnętrzny

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito