Orzeł
A A A

Pedagogika resocjalizacyjna

drukuj drukuj

Studia II stopnia - specjalność do wyboru od II semestru studiów

Studia magisterskie uzupełniające na specjalności: pedagogika resocjalizacyjna (profil praktyczny) przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich tej samej specjalności i kierunków pokrewnych.

Kluczowe przedmioty składające się na plan studiów uwzględniają interdyscyplinarność i komplementarność zagadnień odnoszących się do szeroko rozumianej myśli i praktyki resocjalizacyjnej. Ich treści rozszerzają wiedzę i umiejętności absolwentów studiów pierwszego stopnia i koncentrują się przede wszystkim na współczesnych tendencjach w zakresie diagnozowania problemów społecznych (zwłaszcza nowych form zaburzeń i zjawisk patologicznych), identyfikowania osób i środowisk wymagających interwencji profilaktyczno-resocjalizacyjnej oraz projektowania programów pracy wychowawczo-terapeutycznej, zarówno w ramach izolacyjnych instytucji korekcyjnych, jak i w środowisku wolnościowym.

Program specjalności uzupełnia praktyka pedagogiczna w instytucjach profilaktyczno-resocjalizacyjnych, a dodatkowo - obok kursów obowiązkowych - zawiera szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, uwzględniających potrzeby dzisiejszego rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia – obok dostarczenia niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie studiowanej specjalności -  uwzględniają też kształtowanie szczególnej wrażliwości absolwentów na potrzeby osób i środowisk zmarginalizowanych. 

Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się wspieraniem osób nie radzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej (jako wychowawca resocjalizacyjny w instytucjach dla osób niedostosowanych społecznie, pedagog szkolny, wychowawca penitencjarny, organizator i realizator programów interwencyjnych, profilaktycznych, kurator sądowy, streetworker).

Wybrane przedmioty:

 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne tendencje w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Projektowanie programów profilaktyczno-resocjalizacyjnych
 • Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
 • Współczesne systemy profilaktyki społecznej
 • Współczesne systemy resocjalizacji
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Diagnoza i rozwiązania pomocowe dla eurosierot
 • Interwencja pedagogiczna w sytuacjach zachowań agresywnych i przemocowych
 • Mediacje w resocjalizacji
 • Elementy pedagogiki i psychologii sądowej
 • Psychologia i profilaktyka uzależnień
 • Sport i rekreacja w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
 • Taniec współczesny w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej

Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r.
 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito