Orzeł
A A A

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią

drukuj drukuj

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia, kierunku: Pedagogika, specjalności: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna lub Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, posiadających już kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wynikające ze standardów kształcenia nauczycieli.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na tą ścieżkę specjalizacyjną zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od logopedy o poprawnej wymowie.

Ścieżka realizowana od I semestru studiów

Studia II – stopnia
studia stacjonarne – 2 lata (4 semestry), studia niestacjonarne – 2 lata (4 semestry)

  • Pierwsza ścieżka w Krakowie na studiach magisterskich łącząca pedagogikę z logopedią
  • Program przygotowany we współpracy z czynnymi zawodowo logopedami
  • Studia wprowadzają w tajniki teorii i praktyki logopedycznej niezbędnej współcześnie ze względu na coraz częściej pojawiające się dysfunkcje w rozwoju mowy dziecka
  • Absolwenci zdobywają podwójne kompetencje: możliwość pracy jako nauczyciel o tytule magistra w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz nauczyciel-logopeda


Studia II stopnia (magisterskie) z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z logopedią to studia kwalifikacyjne, podnoszące potencjał wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych osób posiadających już uprawnienia nauczycielskie do pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uprawniające do pracy w charakterze logopedy – także w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły i ośrodki kształcenia specjalnego) oraz w placówkach służby zdrowia (przychodnie rejonowe, poradnie specjalistyczne).

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do stwarzania optymalnych warunków rozwoju i uczenia się dzieciom i młodzieży oraz społecznego funkcjonowania osobom dorosłym, ujawniającym nietypowe zachowania w zakresie komunikowania się. Zasadniczymi elementami tego przygotowania jest:

  • Wiedza o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój (zwłaszcza mowy) dziecka
  • Umiejętność rozpoznawania  zachowań werbalnych odbiegających od normy (diagnoza i prognoza logopedyczna)
  • Wiedza o metodach wspomagania rozwoju mowy i usuwania jej zaburzeń


Absolwent drugiego stopnia studiów „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią” będzie dysponował nowoczesną wiedzą z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń mowy, będzie posiadał umiejętności umożliwiające podjęcie pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów. Dodatkowo, będzie posiadał wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela – logopedy.
Będzie mógł prowadzić zajęcia dydaktyczne z emisji głosu i techniki mówienia we wszystkich placówkach prowadzących tego typu przedmioty.

Ukończenie studiów magisterskich stanowi podstawę do otwarcia praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne).
W ramach proponowanej ścieżki specjalizacyjnej podnoszone będą kwalifikacje absolwenta jako nauczyciela – logopedy. Pozwoli to kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami o sprzężonych zaburzeniach rozwojowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich znacznie przekracza podstawowe wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów.
Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

W planie studiów ścieżki specjalizacyjnej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią znajdują się następujące moduły:
Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego m.in:
Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne
Logika
Psychologia
Socjologia
Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego, m.in.:
Andragogika
Pedeutologia
Pedagogika porównawcza
Moduł przedmiotów specjalnościowych (podstawowych, uzupełniających i do wyboru):
Pedagogiczno – psychologiczny
Logopedyczny   

Ponadto moduły:
Edukacji językowej – edukacja na poziomie średniozaawansowanym
Praktyk zawodowych


Studia mają profil praktyczny, w ich realizacji przewiduje się współpracę z doświadczonymi instytucjami oraz osobami praktycznie wykonującymi zawód pedagoga i logopedy.

Cena za semestr: stacjonarne 2800 zł, niestacjonarne 2600 zł.

Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz. U. poz. 1442, p.55

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito