Orzeł
A A A

Kosmetologia

drukuj drukuj

Kosmetologia - studia I stopnia

studia stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
studia niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Studia na kierunku Kosmetologia w Krakowskiej Akademii pozwalają na przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz regeneracyjnych skóry, potrafiących ściśle współpracować  z  lekarzem  dermatologiem  w  zakresie  skóry  zmienionej  chorobowo.  Absolwent zdobędzie  umiejętności  posługiwania  się  wiedzą  ogólna  z  zakresu  nauk  o  zdrowiu  oraz  wiedzą szczegółową z zakresu estetyki  i makijażu, kosmetologii, w szczególności, obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej.

W toku kształcenia realizowane są przedmioty kierunkowe, takie jak: kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca, dermatologia, estetyka, higiena, chemia surowców kosmetycznych, receptura kosmetyczna i ziołolecznictwo, przedmioty podstawowych nauk medycznych: anatomia, fizjologia i patofizjologia, przedmioty biologiczno-chemiczne: biochemia, farmakologia, immunologia, mikrobiologia i biofizyka, a także wybierane przez studentów przedmioty fakultatywne, m.in. alergologia, żywienie w kosmetologii, psychodietetyka, suplementy diety, SPA i wellness, techniki masażu w kosmetologii, aromaterapia, analiza sensoryczna, elementy wizażu, elementy podologii, podstawy prawne działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, biznes plan.

Szczególną uwagę poświęca się przygotowaniu praktycznemu studentów do wykonywania zawodu. Uczelnia posiada własne zaplecze laboratoryjne oraz pracownie kosmetyczne, w których prowadzone są ćwiczenia przez wykwalifikowaną kadrę czynnych zawodowo kosmetologów. Po pierwszym i drugim roku studiów realizowane są także praktyki zawodowe, których głównym celem jest zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zdobytych w toku ćwiczeń. Uczelnia umożliwia samodzielny wybór dogodnego miejsce odbywania praktyki.

Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, a także w zależności od wybranej specjalizacji współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów estetycznych bądź dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ukończenie studiów I stopnia stanowi podstawę do dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Nasze atuty:
 

 • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych.
 • Dysponujemy również doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności pielęgnacyjne.
 • Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach kosmetologicznych, dzięki którym nasz student zapozna się z tajnikami pracy w zawodzie pod kierunkiem najlepszych specjalistów.

 

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA
W toku kształcenia realizowane są przedmioty teoretyczne i praktyczne. Szczególną uwagę poświęca się na praktyczne i aktywizujące oraz specjalistyczne nauczanie. Program realizowany jest zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na podstawie stosownych regulacji prawnych. Obejmuje przedmioty biologiczno-chemiczne, kierunkowe, kliniczne, morfologiczne, behawioralne, dydaktyczno-badawcze, nauk o zdrowiu, prawno-organizacyjne oraz fakultatywne – o których wyborze decydują studenci.

 

Przedmioty biologiczno chemiczne:  

 • Biochemia
 • Biologia z genetyką
 • Histologia
 • Biofizyka
 • Farmakologia w kosmetologii
 • Immunologia
 • Mikrobiologia
 • Podstawy chemii

 

Przedmioty kierunkowe wspólne dla specjalności:

 • Mechanizmy starzenia się skóry
 • Chemia surowców kosmetycznych
 • Podstawy kosmetologii leczniczej
 • Aparatura w kosmetologii
 • Dermatologia
 • Badanie bezpieczeństwa i efektywności działania składników kosmetyków
 • Higiena i profilaktyka zawodowa
 • Estetyka
 • Metody i techniki biorewitalizacji skóry
 • Fizykoterapia i masaż
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Rośliny w kosmetologii
 • Kosmetologia upiększająca
 • Substancje aktywne kosmetyków
 • Receptury kosmetyczne z elementami technologii kosmetycznej
 • Ziołolecznictwo

 

Przedmioty kliniczne:

 • Doraźna pomoc przedmedyczna

 

Przedmioty morfologiczne:

 • Anatomia
 • Fizjologia i patofizjologia


Przedmioty behawioralne:

 • Filozofia z etyką
 • Psychologia


Przedmioty dydaktyczno-badawcze:

 • Metodologia badań naukowych
 • Statystyczne metody wspomagania badań naukowych w medycynie
 • Technologia informacyjna

 

Przedmioty nauk o zdrowiu:

 • Dietetyka

 

Przedmioty prawno-organizacyjne:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Warsztaty kreatywności zawodowej
 • Podstawy prawne funkcjonowania gabinetu kosmetycznego

 

Przedmioty fakultatywne:

 • Dieta w zdrowiu i chorobie /Promocja zdrowia psychofizycznego
 • Alergologia/Żywienie w kosmetologii
 • Podstawy języka migowego/Odnowa biologiczna
 • Niefarmakologiczne metody leczenia w dermatologii i kosmetologii/Toksykologia
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej/Prawo podatkowe
 • Aromaterapia/Analiza sensoryczna
 • Psychologia masażu/Elementy podologii
 • Psychodietetyka/Suplementy diety
 • Techniki masażu w kosmetologii/Elementy wizażu
 • Zarządzanie personelem/Biznes plan
 • SPA i Wellness/Naturalne surowce kosmetyczne
 • Promocja zdrowia-źródła informacji medycznej/Pierwszy krok na rynku pracy
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

 

W zależności od wybranej specjalności program nauczania różni się przedmiotami kierunkowymi:

 

Specjalność – kosmetologia estetyczna:

 • Estetyka a środowisko pracy
 • Estetyka w stanach nowotworowych
 • Estetyka a stany chorobowe skóry
 • Estetyka w poszczególnych okresach życia

 

Specjalność – kosmetologia medyczna:

 • Kosmetologia w sporcie
 • Kosmetologia i medycyna pracy
 • Kosmetologia w stanach chorobowych
 • Specjalistyczna kosmetologia poszczególnych okresów życia

 

W realizacji programu kluczowe znaczenie mają praktyki zawodowe po pierwszym i drugim roku studiów. Studenci mają możliwość samodzielnego wyboru miejsca realizacji praktyk.
Studia kończą się egzaminem teoretyczno-praktycznym oraz obroną pracy licencjackiej.
Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjat kierunku Kosmetologia specjalności kosmetologia estetyczna bądź medyczna.
 

Koło naukowe

W dniu 4.4.2013 roku na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych powołano Koło Naukowe „Manufaktura piękna”. Celem Koła Naukowego Kosmetologii „Manufaktura piękna” jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, kursów i szkoleń, udział w konferencjach i targach kosmetycznych, SPA i wellness, przygotowywanie skryptów i rozpraw naukowych, organizowanie wycieczek o charakterze naukowym, współudział w badaniach naukowych w zakresie kosmetologii, współpraca z innymi organizacjami realizującymi podobne cele, a ponadto organizowanie imprez integracyjnych.

Opiekunem Koła jest mgr kosmetologii Marta Spodzieja.
Osoby zainteresowane współpracą z Kołem prosimy o kontakt z opiekunem.

 

Osobą odpowiedzialną za kierunek studiów jest:
Pełnomocnik Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ds. Kosmetologii: dr n. farm. Anna Goździalska e-mail:

 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito