Orzeł
A A A

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

drukuj drukuj

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami kryminologii będą mogli ubiegać się o pracę w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w różnorodnych typach placówek, zarówno państwowych, jak i zlokalizowanych w sektorze pozarządowym, m.in. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach (w charakterze kuratorów sądowych, mediatorów), zakładach poprawczych, zakładach karnych i aresztach śledczych (zarówno w charakterze wychowawców penitencjarnych, jak i w służbie więziennej), ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze streetworkerów), szkołach (w charakterze pedagogów szkolnych), ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie.

Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu kryminologii i wiktymologii mogą profilować własne ścieżki zainteresowań w obszarze profilaktyki i resocjalizacji w obrębie wymienionych wyżej placówek lub starać się o pracę w organizacjach działających na rzecz byłych skazanych (po odbyciu kary pozbawienia wolności) lub dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.
Kadrę prowadzącą zajęcia stanowić będą osoby z minimum kadrowego kierunków: Pedagogika, Psychologia i Prawo, jak również doświadczeni praktycy.

Wybrane przedmioty:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • psychologia kliniczna
 • podstawy diagnostyki pedagogicznej
 • dydaktyka ogólna
 • komunikacja społeczna
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • pomoc postpenitencjarna
 • projektowanie programów w pracy resocjalizacyjnej
 • psychoterapia w praktyce resocjalizacyjnej
 • mediacje w resocjalizacji
 • nauka o więziennictwie
 • patologie życia seksualnego
 • kryminologia
 • zasady procesu karnego
 • kryminalistyka
 • subkultury młodzieżowe i przestępcze


Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r.
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito