Orzeł
A A A

Filologia

drukuj drukuj

Prowadzenie kształcenia w zakresie filologii angielskiej umożliwia uczestnikom studiów pogłębianie znajomości języków obcych, poszerzanie wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Jest przejawem dążeń do poprawy jakości życia społecznego w Polsce w dziedzinie szkolnictwa (w zakresie nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania na specjalności nauczycielskiej), a także w sferze działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, poprzez rozwijanie zdolności językowych i interpersonalnych absolwentów w komunikacji z kontrahentami zagranicznymi (na specjalności język angielski w biznesie).

Wymagania wstępne
Od kandydatów wymagany jest poziom znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według ESOKJ. Obowiązują zasady rekrutacji zgodne z Uchwałą Senatu Krakowskiej Akademii w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia.

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia
Kierunek Filologia angielska należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i spełnia wszystkie efekty kształcenia przewidziane dla profilu ogólnoakademickiego.
Dziedziny i dyscypliny nauki do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia
Zakładane efekty kształcenia na kierunku filologia angielska odnoszą się do następujących dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia oraz kulturoznawstwo.

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia – typowe miejsca pracy
Ogólnymi celami kształcenia na kierunku filologia angielska są:

  • nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu filologii angielskiej, obejmujących biegłą znajomość języka angielskiego oraz znajomość literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego
  • umożliwienie absolwentom kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia
  • nabycie umiejętności i kompetencji umożliwiających podjęcie pracy w instytucjach i firmach mających kontakty zagraniczne, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka

 

Typowe miejsca zatrudnienia absolwentów to biura w firmach, instytucjach biznesowych i kulturalnych, urzędach lokalnych, wszędzie tam, gdzie biegła znajomość języka angielskiego jest nieodzowna, a znajomość drugiego języka wskazana.
Uwzględnienie zbieżności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy
Na podstawie obserwacji ogłoszeń prasowych i badania stron internetowych stwierdzić można istniejące wśród pracodawców zapotrzebowanie na osoby, które dobrze znają języki obce i posiadają rozwinięte soft skills.

Wykorzystanie wzorców międzynarodowych
Ze względu na przypisywany językowi angielskiemu status lingua franca oraz doniosłą rolę krajów obszaru anglojęzycznego w kształtowaniu światowej polityki, gospodarki i kultury, studia z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa angielskiego oferowane są przez uczelnie na całym świecie, służąc bogactwem tradycji i wzorców.  W krajach obszaru anglojęzycznego i niektórych krajach obcojęzycznych realizowane są one w ramach kierunku English Studies. Natomiast w wielu placówkach europejskich (jak choćby Uniwersytet w Monachium, Freien Universitat Berlin czy Uniwersytet w Heidelbergu), studia anglistyczne prowadzone są na  kierunku Filologia Angielska, a przewidziane efekty kształcenia są zbieżne z efektami proponowanymi w ofercie naszej uczelni.

Wśród międzynarodowych wzorców, do których odwołują się efekty kształcenia przewidziane na kierunku filologia angielska, można wymienić:

  • brytyjskie standardy dla stopni naukowych Languages and related studies  – subject benchmark statements (2007) opracowane przez powołaną w 1997 roku jednostkę The Quality Assurance Agency for Higher Education, której celem jest dbałość o odpowiedni akademicki  standard i jakość edukacji w Wielkiej Brytanii
  • szkockie standardy ujęte w The framework for qualifications of higher education institutions in Scotland (2001), opracowane przez The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA Scotland) w Szkocji
  • Deskryptory Dublińskie, które wywodzą się z Deklaracji Bolońskiej, a których celem jest zapewnienie jakości studiów drugiego i trzeciego stopnia w Europie.


W czasie trzyletnich studiów licencjackich z zakresu filologii angielskiej studenci osiągają wysoki poziom znajomości języka angielskiego, poznają literaturę, historię i kulturę Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, poszerzają wiedzę z zakresu gramatyki opisowej i kontrastywnej, a także zdobywają doświadczenie w dziedzinie przekładu. Doskonalą swoje umiejętności w zakresie różnych form komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim, przydatne na studiach drugiego stopnia.
Nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje, by ubiegać się o pracę w polskich organizacjach i firmach, które w swej działalności gospodarczej, społecznej czy kulturalnej współpracują z kontrahentami zagranicznymi i wymagają zaawansowanej znajomości języka angielskiego i dobrej znajomości drugiego języka obcego.
 

W roku akademickim 2018/2019 na kierunku Filologia oferowane są specjalności:

  • Filologia - język angielski i język hiszpański biznesie i mediach
  • Filologia - język angielski i język chiński w biznesie i mediach
  • Filologia - specjalność translatorska

Filologia - język angielski i język hiszpański w biznesie i mediach

Specjalność zakłada opanowanie języka angielskiego na poziomie C1, a hiszpańskiego na poziomie B2. Wraz z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w czasie studiów, stwarza to studentom szansę zatrudnienia w firmach i instytucjach kooperujących z krajami, gdzie dominującym językiem jest język hiszpański.

Przykładowe przedmioty wszystkich specjalności to: Presentation skills, Introduction to media studies, Negotiatios and business meetings.

Filologia - język angielski i język chiński w biznesie i mediach

Ideą utworzenia tej specjalności jest stale rosnące zainteresowanie językiem i kulturą Kraju Środka. Świadczyć może o tym również fakt, że studenci filologii chętnie wybierali specjalność Filologia angielska z elementami języka chińskiego w komunikacji biznesowej oferowaną dotąd na profilu ogólnoakademickim. Propozycja połączenia języka angielskiego z podstawami języka chińskiego i elementami biznesu i mediów daje studentom kończącym studia tej specjalności nowe i ciekawe możliwości zatrudnienia. W ramach specjalności studenci, oprócz podstawowej znajomości kolejnego języka, zdobywają umiejętności komunikowania się w biznesie i mediach. Studenci zaliczają wszystkie przedmioty z zakresu filologii angielskiej, a moduł specjalnościowy obejmuje 380 godzin podstawowego kursu języka chińskiego oraz historię i kulturę Chin.

Filologia - specjalność translatorska

Specjalność doskonale wypełnia zakładane efekty kształcenia dla profilu praktycznego. Wybierając tę specjalność studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie przekładu tekstu z języka polskiego i angielskiego z różnych dziedzin.

Przykładowe przedmioty dla tej specjalności to: Translation of literary texts, Translation of non-literary texts czy Film translation.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito