Orzeł
A A A

Administracja

drukuj drukuj

Studia I stopnia na kierunku Administracja, specjalność: Administracja publiczna

Student studiów I-go stopnia (licencjackich) na Kierunku Administracja - Specjalność: Administracja Publiczna zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej (ze względu na obowiązkowe praktyki) jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. W trakcie trwających 3 lata (6 semestrów) studiów student nabywa umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Student nabywa umiejętności wykorzystania zdobytej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest również przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent po zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Tytuł ten uprawnia go do podjęcia studiów uzupełniających magisterskich (studia II-go stopnia).

 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito