Orzeł
A A A

Architektura

drukuj drukuj

Rozpocznij studia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM. To jedyne takie studia w Małopolsce.

W tzw. Klasach Mistrzowskich nauczysz się zawodu architekta czerpiąc wiedzę od praktyków, uznanych architektów, o znaczącym dorobku realizacyjnym i naukowym. To właśnie Klasy Mistrzowskie wyróżniają nas!  Studiując architekturę w Krakowskiej Akademii masz wyjątkową możliwość pracy w małych grupach. Nie jesteś anonimowym studentem. W trakcie studiów pracujesz ze swoim Opiekunem – Mistrzem, który przekazuje Ci swoją wiedzę, daje wskazówki do dalszej pracy i wspiera Twój rozwój Taki sposób kształcenia sprawdza się, a dowodem na to są liczne osiągnięcia naszych studentów, których prace są wyróżniane i nagradzane nie tylko w krajowych konkursach architektonicznych.

Przekonaj się: www.ka.edu.pl/aisp/galeria/klasy-mistrzowskie/
Już po ukończeniu studiów I stopnia możesz rozpocząć proces uzyskiwania Uprawnień Budowlanych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: www.mpoia.pl/index.php/wsparcie/uprawnienia
oraz rozpocząć studia magisterskie II stopnia na naszym kierunku.

Co więcej: kierunek Architektura – jako jedyny wśród polskich uczelni niepublicznych - otrzymał akredytację Unii Europejskiej i od 2013 r. jego dyplom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia odbywają się w pełnym wymiarze godzin określonym w programie studiów, realizowane w systemie punktacji w wymiarze 210 punktów ECTS. Wszystkie przedmioty w programie są obowiązkowe. Proces nauczania uwzględnia teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia w równym stopniu. Przedmioty projektowe realizowane są w formie pracowni mistrzowskich prowadzonych przez wybranych architektów z odpowiednim dorobkiem naukowym, projektowym i realizacyjnym. 50% zajęć zaplanowanych w programie nauczania  to seminaria i ćwiczenia projektowe. Zajęcia o charakterze praktycznym stanowią 50% zajęć.

Od nowego roku akademickiego 2018/2019 studenci kształcący się na naszym kierunku oprócz przedmiotów objętych podstawowym programem kształcenia wzbogacą swoją wiedzę z zakresu architektury wnętrz w specjalnie przygotowanym module.

W ramach procesu kształcenia jest możliwość podjęcia jedno lub dwusemestralnych studiów na innej uczelni w ramach wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS. Elementem programu studiów są praktyki zawodowe (plener rysunkowy, praktyka architektoniczna w biurze projektów). Studia pierwszego stopnia kończą się Egzaminem Dyplomowym na który składa się obrona wykonywanego w trakcie siódmego semestru Projektu Inżynierskiego i Egzaminem Teoretycznym z zakresu programu studiów. Przed przystąpieniem do Dyplomu należy uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Opracowany program autorski studiów pozwala na osiągniecie zakładanych efektów kształcenia gwarantując odpowiedni stopień kwalifikacji.
Program studiów realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami dla kierunku: architektura zawartymi w Rozporzędzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. oraz jest zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Koncepcja kształcenia na kierunku architektura ma na celu realizację wytycznych i ustaleń Unii Europejskiej i UIA jakim powinny odpowiadać standardy kształcenia przyszłych architektów. Realizacja programu kształcenia odbywa się we współpracy z SARP i Izbą Architektoniczną celem zapewnienia edukacji zgodnej z wymogami standardów profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu architekta.

Notyfikacja dyplomów zgodnie z art. 21(7) dyrektywy 2005/36/WE

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska i państwa członkowskie UE pozytywnie oceniły i zaaprobowały wniosek notyfikacyjny dotyczący kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odpowiedni Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ukaże się w czerwcu 2013 roku, i od tej chwili dyplomy absolwentów Architektury naszego Wydziału będą automatycznie uznawane we wszystkich krajach UE.
 
Tym samym nasza Uczelnia stała się pierwszą w Polsce niepubliczną uczelnią wyższą, której dyplom architektury uzyskał notyfikacje unijną. Prawo to uzyskało jak dotąd tylko 8 wydziałów architektury w Polsce.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito