Orzeł
A A A

Prawo

drukuj drukuj

Prawo – jednolite studia magisterskie

Kształcenie na kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii, organizowane jest w formie 5 letnich (10 semestrów) studiów jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Studenci oprócz przedmiotów obowiązkowych mają możliwość wyboru licznych przedmiotów fakultatywnych, co umożliwia indywidualizację ścieżki kształcenia. W trakcie studiów na kierunku Prawo student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, która rozwija umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej. Studenci zobowiązani są również do nauki języków obcych. Język angielski (lub niemiecki) jest językiem obowiązkowym na kierunku Prawo, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W naszej uczelni istnieje również możliwość wyboru dodatkowego (komercyjnego) lektoratu języka obcego. Kształcenie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Prawo odbywa się przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Zajęcia z prawa procesowego odbywają się w sali przekształconej w salę rozpraw. Wykładowcami są w większości przypadków osoby łączące działalność naukową z wykonywaniem zawodu prawniczego. Na terenie Kampusu studenci mają możliwość korzystania z bogato i nowocześnie wyposażonej biblioteki i czytelni. Ponadto studenci mają dostęp do systemów informacji prawniczej LEX i LEGALIS.

Student studiów na kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ma możliwość zdobycia rozległej wiedzy z zakresu dogmatyki i teorii prawa oraz umiejętności stosowania prawa z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin prawa materialnego i procesowego. Przedmioty objęte planem studiów umożliwiają studentom poznanie poglądów na istotę prawa i jego społeczne funkcje, wskazują doktrynalne źródła instytucji politycznych i prawnych oraz przybliżają historię prawa polskiego na tle dziejów powszechnych. Do modułów obligatoryjnych należą przedmioty umożliwiające studentom pogłębione poznawanie podstawowych gałęzi prawa publicznego i prawa prywatnego, materialnego i procesowego, w szczególności prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Student studiów na kierunku Prawo poznaje również prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej oraz ich relacje z prawem krajowym. Jednocześnie studenci planujący dalszy rozwój naukowy uczestniczyć mogą w zajęciach rozwijających umiejętność prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych. W programie studiów znajdują się również przedmioty dotyczące normatywnych i praktycznych aspektów podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa, samorządu oraz podmiotów gospodarczych, regulacji prawnych z zakresu obrotu handlowego i konsumenckiego oraz stosunków pracy. Studenci mogą również poznawać regulacje prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz problematykę prawa nowych technologii. W planie studiów uwzględniono również moduły rozwijające problematykę związaną z wykonywaniem zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza. Liczne zajęcia warsztatowe rozwijają umiejętność przygotowywania projektów m.in. umów, dokumentacji w spółkach, pism urzędowych oraz pism procesowych. Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego poprzez działalność w Studenckiej Poradni Prawnej.

Studenci zainteresowani zjawiskiem przestępczości mogą pogłębiać zdobytą w trakcie studiów wiedzę w ramach ścieżki specjalizacyjnej Kryminologia. Absolwenci tej ścieżki, mając wszystkie uprawnienia związane z ukończeniem studiów prawniczych (dostęp do wszystkich aplikacji oraz do zawodów prawniczych), uzyskają dodatkowe wykształcenie w zakresie szeroko pojętych nauk kryminologicznych. Wśród przedmiotów wykładanych znajdują się obok kryminologii i kryminalistyki, m.in. seksuologia sądowa, nauka o więziennictwie, nauki policyjne, nauki sądowe (forensic sciences). Ścieżka ta przygotowuje prawników do pracy w służbach policyjnych, specjalnych, w więziennictwie, a także osoby, które chcą po studiach prawniczych, po ukończonej aplikacji, specjalizować się w sprawach karnych.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ułatwiają zatrudnienie w strukturach organizacyjnych administracji, policji, sądów, prokuratury, partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Zasadniczym celem, studiów jest przygotowanie absolwenta do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie rodzaje aplikacji prawniczych min. sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną.

Rozbudowany system seminariów, wspierany przez działalność kół naukowych, przygotowuje absolwenta kierunku Prawo do podjęcia i rozwijania samodzielnej pracy naukowej.  Ma on możliwość kontynowania rozwoju naukowego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach seminariów doktorskich, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.
 

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - w ramach kierunku „prawo” uruchomiona zostaje ścieżka specjalizacyjna „kryminologia”.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito