Orzeł
A A A

Kierunek Lekarski

drukuj drukuj

studia stacjonarne w języku polskim; 12 semestrów (6 lat) w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku.

Kierunek z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Po przeprowadzonej ocenie programowej na kierunku lekarskim Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
Prezydium PKA stwierdziło, że Wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Ocenę w pełni spełniającą kryteria otrzymały między innymi koncepcja kształcenia, program kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia oraz opieka nad studentami.

 

Oferujemy także studia lekarskie w języku angielskim

Lekarz - zawód zaufania publicznego
Zawód lekarza cieszy się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. Jednocześnie w Polsce stwierdza się znaczny niedobór lekarzy, co niekorzystnie wpływa na dostępność i poziom świadczeń zdrowotnych. W lipcu 2015 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim, a od października 2016 roku rozpoczęła kształcenie przyszłych lekarzy.

Dlaczego warto podjąć studia lekarskie w Krakowskiej Akademii?

Kształcimy w oparciu o unikatowy i nowatorski program
Program studiów na naszej Uczelni nawiązuje do doświadczeń najlepszych zagranicznych uczelni medycznych i odzwierciedla najnowsze tendencje dotyczące kształcenia lekarzy. Jest to program zintegrowany, w znacznej mierze oparty na modułach przekraczających granice tradycyjnych dyscyplin i specjalności. Nauczanie przedmiotów podstawowych odbywa się w ramach modułów takich jak: Układ nerwowy, Układ krążenia i oddechowy, Układ pokarmowy czy Układ moczowo-płciowy, które łączą treści z zakresu anatomii, radiologii, histologii i fizjologii. Zintegrowane jest również nauczanie przedmiotów klinicznych, poprzez tworzenie modułów takich jak: Kardiologia, Gastroenterologia, Choroby układu endokrynnego czy Choroby nerek i dróg moczowych, na które składają się zagadnienia właściwe dla chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej czy medycyny nuklearnej. Dzięki realizacji takiego modelu nauczania przyswojenie przez studentów holistycznego i wielowymiarowego sposobu lekarskiego myślenia staje się łatwiejsze.

Wczesny kontakt z chorym człowiekiem połączony z nauczaniem humanizującym
Na pierwszym roku zadbano, aby biologiczne, chemiczne i fizyczne podstawy nauczania medycyny uzupełnić treściami o charakterze ogólnohumanizującym wprowadzając między innymi przedmioty: „Jak być lekarzem”, „Śmierć w aspekcie biologicznym, społecznym i kulturowym”.

Zajęcia praktyczne
Zajęcia o charakterze praktycznym obejmują ćwiczenia kliniczne (tzw. nauczanie przy łóżku chorego), które obejmują ponad 1200 godzin w trakcie 5 lat studiów, a także ćwiczenia laboratoryjne (mikroskopowe, fantomowe). Ponadto, zajęcia w miejscu pracy, zgodnie ze Standardami kształcenia obejmują 4 tygodnie praktyk wakacyjnych po każdym roku studiów tj. łącznie 600 godzin (20 pkt. ECTS), które odbywać się będą w wyznaczonych przez Uczelnię zakładach opieki  zdrowotnej.  Rok VI-ty w całości przeznaczony jest na nauczanie kliniczne (30 tygodni) realizowane w różnych jednostkach opieki zdrowotnej. Całość umiejętności uzyskanych na VI roku sprawdzana będzie poprzez standaryzowany egzamin praktyczny typu OSCE.

Program jest przyjazny studentom jednocześnie gwarantuje realizację efektów kształcenia określonych w Standardach. Organizacja studiów oparta na systemie tutoringu zapewnia studentom pomoc i wsparcie opiekuna na każdym etapie edukacji.
Krakowska Akademia  posiada dobrze wyposażone laboratoria (pracownie), a jej kampus zlokalizowany jest blisko centrum miasta.
Największą wartość Akademii stanowią jej pracownicy, kompetentni i przyjaźni studentom.  

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy lekarza.

Rekrutacja - terminy

Podania o przyjęcie na studia na kierunek lekarski można składać:

  • na studia w języku polskim od 15 maja do 31 sierpnia 2018 r.

Kryteria przyjęć

O przyjęciu na studia na kierunek lekarski w języku polskim decyduje wynik punktowy w oparciu o świadectwo dojrzałości lub egzamin wstępny.

W przypadku kandydatów z nową maturą (świadectwa OKE wydane od 2005 r.) podstawę przyjęcia na studia stanowi:
1. wynik egzaminu maturalnego z chemii - 30% lub wyższy
2. wynik egzaminu maturalnego z biologii - 30% lub wyższy  

Zasady przeliczeń wyników z przedmiotów kierunkowych
1. wynik egzaminu maturalnego z chemii i biologii (maksymalnie po 100 punktów za przedmiot):
a) na poziomie rozszerzonym - wynik na świadectwie,
b) na poziomie podstawowym - wynik na świadectwie dzielony przez 2,

W przypadku kandydatów ze starą maturą podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik z egzaminów wstępnych z chemii i biologii.

Egzamin wstępny z chemii i biologii jest egzaminem pisemnym i obejmuje zagadnienia obowiązujące na egzaminie maturalnym (poziom rozszerzony).

Wyniki egzaminu wstępnego podawane są w procentach, przy czym za pozytywny wynik uznaje się 30%

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z biologii lub chemii otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (tj. 200) i są przyjmowani na studia w pierwszej kolejności.

W przypadku kandydatów posiadających świadectwa uzyskane za granicą stosuje się następujące zasady przeliczeń wyników:

- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) - wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego(SL) - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
- matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
- matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
- matura zagraniczna poziom rozszerzony - wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
- matura zagraniczna poziom podstawowy - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze

Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych uczelni limitów przyjęć.
Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne, jest mniejsza od przyznanego uczelni limitu miejsc, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych, absolwenci studiów magisterskich na jednym z następujących kierunków: biologia, chemia, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria.

Koszt studiów

Studia w języku polskim - 20 000 zł za semestr

Opłata rekrutacyjna - 5 000 zł
W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia połowa opłaty rekrutacyjnej podlega zaliczeniu w poczet czesnego za pierwszy semestr studiów.
Kandydatowi, który złoży rezygnację przed zawarciem z uczelnią pisemnej umowy o świadczenie nauki, zwracana jest połowa opłaty rekrutacyjnej. 
Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty na studia z powodu nie spełnienia kryterów przyjęć lub wyczerpania limitu miejsc, opłata rekrutacyjna jest zwracana po potrąceniu 10% na pokrycie poniesionych kosztów.

Więcej informacji

Dział Rekrutacji Krakowskiej Akademii

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04 
e-mail: rekrutacja@afm.edu.pl

Plany studiów - Kierunek lekarski, studia stacjonarne, nabór 2017/18

Rok I, semestr I
lp.    Przedmiot    Ogółem godzin    Punkty ECTS
1.1    Fizyko-chemiczne podstawy życia    60    5
1.2    układ kostno-mięśniowy    102    7
1.3    Mikroskopowa budowa ciała     35    3
1.4    Podstawy obrazowania diagnostycznego    20    2
1.5    Jak być lekarzem    15    1
1.6    Psychospołeczne uwarunkowania zachowań    45    3
1.7    Historia medycyny    20    1
1.8    Biologia rozwoju prenatalnego    60    4
1.9    Śmierć w aspekcie biologicznym, społecznym i kulturowym    15    1
1.10    Medical English    30    2
1.11    Pierwsza pomoc     16    1
1.12    szkolenie BPH    5    0
    suma    423 g.    30 p. ECTS

Rok I, semestr II
2.1    Składniki żywej Materii    60    4
2.2    Układ nerwowy    73    5
2.3    Układ krążenia  i oddechowy    84    5
2.4    Człowiek i środowisko    45    2
2.5    Spotkanie z chorym człowiekiem    30    2
2.6    przygotowanie do praktyki pielęgniarskiej    14    1
2.7    Cytobiologia    45    3
2.8    Medical English    30    2
2.9    przedmiot fakultatywny    30    2
    suma    411 g.    26 p. ECTS
    PRAKTYKI        ECTS
    Praktyka wakacyjna z zakresu opieki nad chorym     120    4
    suma    531 g.    30 p. ECTS

 

Plany studiów - Kierunek lekarski, studia stacjonarne, nabór 2016/17

Rok II, semestr III            
lp.    Przedmiot    Ogółem godzin    Punkty ECTS
3.1    Metabolizm i homeostaza    40    4
3.2    Układ pokarmowy    82    6
3.3    Układ dokrewny, zmysły i powłoki ciała    58    5
3.4    Układ moczowo-płciowy    84    6
3.5    Przestrzenna organizacja ciała    44    3
3.6    Psychospołeczne aspekty zdrowia i choroby    30    1
3.7    Badanie podmiotowe    30    1
3.8    Informatyka i telemedycyna    45    2
3.9    język angielski    30    2
    suma    443 g.    30 p. ECTS

Rok II, semestr IV
4.1    Patologia ogólna    80    6
4.2    Genetyka    45    3
4.3    Podstawy mikrobiologii i parazytologii    45    3
4.4    Systemy obronne organizmu    60    4
4.5    Badanie przedmiotowe    35    1
4.6    Podstawy naukowego myślenia    45    3            
4.7    Zdrowie publiczne    30    2
4.8    Język angielski    30    2
4.9    Fakultet    30    2
    suma    400 g.    26 p. ECTS
    PRAKTYKI        ECTS
4.10    Praktyka wakacyjna w zakresie lecznictwa otwartego    90    3
4.11    Praktyka wakacyjna w zakresie pomocy doraźnej    30    1
    suma    120 g.    30 p. ECTS

 

Rejestracja on-line

Rekrutacja - Lekarski

Dział Rekrutacji
Krakowskiej Akademii

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)  

tel. 12 252 44 04

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito