Orzeł
A A A

Kierunek Lekarski

drukuj drukuj

Kierunek lekarski

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Lekarz
Profil studiów: ogólnoakademicki
Język studiów: Polski – oferujemy również studia lekarskie w języku angielskim
Czas trwania studiów: 12 semestrów (w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku)
Tryb studiów: stacjonarny
Liczba godzin zajęć ogółem: 5728
Liczba ECTS ogółem: 360

Profil absolwenta

Absolwent kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie lekarza w ramach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego.
 

Kierunek z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Po przeprowadzonej ocenie programowej na kierunku lekarskim Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Prezydium PKA stwierdziło, że Wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Ocenę w pełni spełniającą kryteria otrzymały między innymi koncepcja kształcenia, program kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia oraz opieka nad studentami.

Możliwości zatrudnienia

Lekarz - zawód zaufania publicznego

Zawód lekarza cieszy się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. Jednocześnie w Polsce stwierdza się znaczny niedobór lekarzy, co niekorzystnie wpływa na dostępność i poziom świadczeń zdrowotnych. W lipcu 2015 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim, a od października 2016 roku rozpoczęła kształcenie przyszłych lekarzy.

Absolwent kierunku może przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie daje prawo wykonywania zawodu i umożliwia podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest poprzez zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich, a także oddziałach klinicznych.

Plan studiów i organizacja zajęć

Kształcimy w oparciu o unikatowy i nowatorski program
Program studiów na naszej Uczelni nawiązuje do doświadczeń najlepszych zagranicznych uczelni medycznych i odzwierciedla najnowsze tendencje dotyczące kształcenia lekarzy. Jest to program zintegrowany, w znacznej mierze oparty na modułach przekraczających granice tradycyjnych dyscyplin i specjalności. Nauczanie przedmiotów podstawowych odbywa się w ramach modułów takich jak: Układ nerwowy, Układ krążenia i oddechowy, Układ pokarmowy czy Układ moczowo-płciowy, które łączą treści z zakresu anatomii, radiologii, histologii i fizjologii. Zintegrowane jest również nauczanie przedmiotów klinicznych, poprzez tworzenie modułów takich jak: Kardiologia, Gastroenterologia, Choroby układu endokrynnego czy Choroby nerek i dróg moczowych, na które składają się zagadnienia właściwe dla chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej czy medycyny nuklearnej. Dzięki realizacji takiego modelu nauczania przyswojenie przez studentów holistycznego i wielowymiarowego sposobu lekarskiego myślenia staje się łatwiejsze.

Wczesny kontakt z chorym człowiekiem połączony z nauczaniem humanizującym
Na pierwszym roku zadbano, aby biologiczne, chemiczne i fizyczne podstawy nauczania medycyny uzupełnić treściami o charakterze ogólnohumanizującym wprowadzając między innymi przedmioty: „Jak być lekarzem”, „Śmierć w aspekcie biologicznym, społecznym i kulturowym”.

Nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
W dniu 25 marca 2019 w Krakowie podpisana została umowa o dofinansowanie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej tworzonego przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ministerstwo Zdrowia reprezentowali pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Zbigniew Król, natomiast ze strony Krakowskiej Akademii podpis pod umową złożył kanclerz Klemens Budzowski. Dofinansowanie z UE w Programie Wiedza Edukacja Rozwój wyniesie 13 mln 768,8 tys. zł  całkowity koszt projektu to ok. 15,5 mln złotych.
Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” wpisuje się w światowe trendy w kształceniu studentów kierunków lekarskich. Symulacja medyczna jako metoda dydaktyczna umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu nabytej wiedzy oraz równoczesne rozwijanie tzw. kompetencji miękkich takich jak umiejętność pracy w zespole, komunikacja z pacjentem czy podejmowanie decyzji.
W ramach projektu utworzone i wyposażone zostaną m.in. symulator karetki, pracownia umiejętności chirurgicznych i technicznych, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, szpitalny oddział ratunkowy, sala intensywnej terapii, blok operacyjny z pracownią anestezjologiczną, sala porodowa. Z zajęć w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej skorzysta ponad 600 osób z kierunków medycznych.
Nasi studenci będą mieli możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum umożliwi również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe. Systemy teleinformatyczne umożliwią analizę i omówienie przebiegu zajęć, zweryfikowanie błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki kształceniu z udziałem symulacji medycznej możliwe będzie lepsze przygotowanie studentów do realnych sytuacji, z którymi zetkną się oni w trakcie zajęć klinicznych oraz późniejszej praktyki.


Zajęcia praktyczne
Zajęcia o charakterze praktycznym obejmują ćwiczenia kliniczne (tzw. nauczanie przy łóżku chorego), które obejmują ponad 1200 godzin w trakcie 5 lat studiów, a także ćwiczenia laboratoryjne (mikroskopowe, fantomowe). Ponadto, zajęcia w miejscu pracy, zgodnie ze Standardami kształcenia obejmują 4 tygodnie praktyk wakacyjnych po każdym roku studiów tj. łącznie 600 godzin (20 pkt. ECTS), które odbywać się będą w wyznaczonych przez Uczelnię zakładach opieki  zdrowotnej.  Rok VI-ty w całości przeznaczony jest na nauczanie kliniczne (30 tygodni) realizowane w różnych jednostkach opieki zdrowotnej. Całość umiejętności uzyskanych na VI roku sprawdzana będzie poprzez standaryzowany egzamin praktyczny typu OSCE.

Dlaczego warto studiować u nas

  • Program jest przyjazny studentom jednocześnie gwarantuje realizację efektów kształcenia określonych w Standardach.
  • Organizacja studiów oparta na systemie tutoringu zapewnia studentom pomoc i wsparcie opiekuna na każdym etapie edukacji.
  • Krakowska Akademia  posiada dobrze wyposażone laboratoria (pracownie), a jej kampus zlokalizowany jest blisko centrum miasta.
  • Baza kliniczna obejmująca renomowane krakowskie szpitale.
  • Doskonale wyposażone Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
  • Największą wartość Akademii stanowią jej pracownicy, kompetentni i przyjaźni studentom.

Rekrutacja - terminy

Podania o przyjęcie na studia na kierunek lekarski można składać:

  • na studia w języku polskim od 25 maja do 18 września 2020 r.
  • na studia w języku angielskim od 25 maja do 7 września 2020 r.

Koszt studiów w roku akademickim 2020/21

Studia w języku polskim - 22 000 zł za semestr

Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Wpisowe - 2500 zł
Kandydat zakwalifikowany na studia na kierunku lekarskim wpłaca wpisowe w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu, a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji.

Ostateczna wysokość czesnego podana zostanie w połowie lipca br, po opublikpowaniu przez GUS wskaźnika inflacji czerwiec 2020 / czerwiec 2019  (korekta +-200 PLN)  

Kryteria przyjęć - Kierunek lekarski w języku polskim

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski w języku polskim stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch spośród trzech przedmiotów: biologia, chemia, fizyka.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki nie niższe niż:
1. w przypadku nowej matury – 30%
2.  w przypadku Matury Międzynarodowej (dyplom International Baccalaureate)
- dla poziomu podstawowego (SL) - 4
- dla poziomu wyższego (HL) - 2
3. w przypadku Matury Europejskiej (European Baccalaureate)
- dla poziomu podstawowego - 6
- dla poziomu rozszerzonego - 3

W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny za granicą wymagany jest wynik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju, w którym wydane zostało świadectwo dojrzałości po przeliczeniu nie niższy niż 30%.

W przypadku kandydatów ze starą maturą wymagany jest wynik 3.0 lub wyższy, przy czym w razie potrzeby brany jest pod uwagę  także wynik egzaminu maturalnego z drugiego wymaganego przedmiotu.

Zasady przeliczeń wyników z przedmiotów kierunkowych:
- nowa matura - wynik egzaminu maturalnego z chemii i biologii  lub chemii i fizyki lub biologii i fizyki (maksymalnie po 100 punktów za przedmiot):
a) na poziomie rozszerzonym - wynik na świadectwie,
b) na poziomie podstawowym - wynik na świadectwie dzielony przez 2,
- stara matura - wynik na świadectwie przemnożony przez 20
- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) - wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
- matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego(SL) - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
- matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
- matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego - wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
- matura zagraniczna poziom rozszerzony - wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
- matura zagraniczna poziom podstawowy - wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze

W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów – brane są pod uwagę wyniki z dwóch najlepiej zdanych przedmiotów.

Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z biologii lub chemii otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (tj. 200) i są przyjmowani na studia w pierwszej kolejności.
Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych uczelni limitów przyjęć.

Jeżeli liczba kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne, jest mniejsza od przyznanego uczelni limitu miejsc, na wakujące wolne miejsca są przyjmowani, z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych, absolwenci następujących kierunków: lekarsko-dentystyczny, biologia, chemia, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, weterynaria.  

Więcej informacji

Dział Rekrutacji Krakowskiej Akademii

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04 
e-mail: rekrutacja@afm.edu.pl

Rejestracja on-line

Rekrutacja - Lekarski

Dział Rekrutacji
Krakowskiej Akademii

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)  

tel. 12 252 44 04

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito