Orzeł
A A A

dr Agnieszka Misiuk

drukuj drukuj
dr Agnieszka Misiuk
Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła w trybie stacjonarnym 5-letnie studia na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja przedszkolna i terapia dziecka oraz licencjat na kierunku Pedagogika, specjalność Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną.

W trakcie studiów uczestniczyła w ponad 400 godzinach warsztatów i treningów (m.in.: Trening umiejętności terapeutyczno-wychowawczych, Warsztaty terapii dziecka, Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, Trening umiejętności wychowawczych, Warsztat pracy z grupą).
W roku 2005/2006 uzyskała stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w nauce oraz nagrodę Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla najlepszego absolwenta kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW (2006).
W roku 2011 promotor jej pracy doktorskiej dr hab. Maria Deptuła, prof. UKW otrzymała grant promotorski - Umowa z NCN nr 4329/B/H03/2011/40 na realizację opracowanego przez nią projektu badawczego pt. Diagnoza następstw wybranych praktyk edukacyjnych dla rozwoju kompetencji społecznych uczniów klas I-II szkoły podstawowej.

Agnieszka Misiuk odbyła liczne kursy i szkolenia, m.in.: Studium Umiejętności Psychologicznych akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w wymiarze 251 godzin), „Spójrz Inaczej", „Spójrz Inaczej na Agresję", „Metody pracy z dziećmi z FAS”, „Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, „Metoda projektów w przedszkolu”, „Wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym” oraz „Metoda interwencji profilaktycznej w szkole. Charakterystyka procedury”.
Samodzielnie prowadziła szkolenia dla pedagogów, rodziców i nauczycieli z zakresu pracy z uczniami zdolnymi i pomocy młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, a także warsztaty z komunikacji interpersonalnej, rozwijania umiejętności radzenia sobie z agresją oraz profilaktyki uzależnień.

Uczestniczyła czynnie w licznych konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (w Czechach, na Słowacji i w Szwajcarii).
Od roku 2009 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Autorka kilkunastu artykułów naukowych, które ukazały się w recenzowanych monografiach i czasopismach. Napisała także w ramach projektu grantowego pt.: „Opracowanie i udostępnianie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów” poradnik dla dzieci w młodszym wieku szkolnym pt.: „Poznaję zawody” (2011).
Przez wiele lat pracowała jako wolontariusz, m.in. w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym, oratorium, świetlicy środowiskowej i domach pomocy społecznej.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki badania następstw praktyk edukacyjnych dla rozwoju psychospołecznego dzieci, diagnozy pedagogicznej, poradnictwa, komunikacji interpersonalnej i pracy z uczniem zdolnym.
Prywatnie miłośniczka muzyki, opery i kontaktu z naturą.

Wybrane publikacje:
1. Trudności w realizacji zadań rozwojowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin dysfunkcyjnych. [W:] M. Duda [red.] Rodzina wobec zagrożeń. Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008;
2. Znaczenie kompetencji społecznych dla rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym. [W:] A. Guzik, R. Sigva [red.] Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji. Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego, Kraków 2009;
3. Dziecko zdolne w klasie szkolnej [W:] O. Boczarowa, J. Aksman [red.] Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego, Kraków 2010;
4. Rozwój zdolności do współpracy dzieci w młodszym wieku szkolnym [W:] I. Adamek, M. Grochowalska, E. Żmijewska [red.] Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010;
5. Rozumienie sytuacji społecznej przez dzieci w klasie I a ich umiejętność współpracy z rówieśnikami i popularność w grupie. Tekst we współautorstwie z M. Deptułą. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje. 2011, nr 2 (114)
6. Umiejętność współpracy uczniów klas I a ich pozycja w grupie rówieśniczej [W:] M. Karwowska- Struczyk, D. Sobierańska, M. Szpotowicz [red.] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – badania, opinie, inspiracje. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2011;
7. Praca metodą projektów jako sposób rozwijania kompetencji społecznych dzieci [W:] A. Douskova, S. Porubsky [red.] Problemy a perspektivy prymarnej edukacie. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – zbiór elektroniczny, Banská Bystrica 2011.
8. Umiejętność współpracy dzieci w czasach ponowoczesnych [W:] J. Aksman, J. Pułka [red.] Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito