Orzeł
A A A

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

drukuj drukuj

STRUKTURA SYSTEMU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Strukturę systemu tworzą:

Komisja, Podkomisje, Zespoły oraz Osoby powołane przez Dziekana do określonych zadań związanych z zapewnieniem i doskonaleniem  jakości kształcenia na Wydziale.

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr Krystyna Grzesiak – przewodnicząca,

dr Joanna Aksman – prodziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, zajmująca się w szczególności sprawami kierunku Pedagogika,

dr Szymon Czapliński - prodziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, zajmujący się w szczególności sprawami kierunku Psychologia oraz koordynator ds. ewaluacji dydaktyki na Wydziale

mgr Ewa Krysakowska-Budny – pełnomocnik dziekana ds. dydaktyki studiów I stopnia na kierunku Filologia angielska,

dr Beata Zinkiewicz – przewodnicząca Wydziałowej Podkomisji ds. Hospitacji Zajęć Dydaktycznych,

mgr Ksenia Cielebąk – koordynator ds. strony internetowej na kierunku Psychologia,

dr Michał Kranc - koordynator ds. strony internetowej na kierunku Pedagogika,

mgr Katarzyna Ślęzak - koordynator ds. strony internetowej na kierunku Filologia angielska,

mgr Katarzyna Kopeć – kierownik dziekanatu pełniąca funkcję sekretarza Komisji.

 

WYDZIAŁOWA PODKOMISJA DS. HOSPITACJI ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH

Skład:

dr Beata Zinkiewicz – przewodnicząca,

członkowie Podkomisji:

na kierunku Pedagogika

prof. KAAFM dr hab. Teresa Olearczyk,

prof. KAAFM dr hab. Anna Kožuh,

dr Krystyna Grzesiak,

dr Agnieszka Misiuk,

dr Maria Kocór.

na kierunku Psychologia:

prof. KAAFM dr hab. Joanna Konarska,

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki,

dr Anna Czerniak,     

dr Agnieszka Gałkowska.

na kierunku Filologia angielska:

prof. KAAFM dr hab. Ewa Donesch – Jeżo,

mgr Katarzyna Ślęzak.

 

PODKOMISJA DS. EWALUACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Koordynatorzy:

na kierunku Psychologia – dr Szymon Czapliński, dr Łukasz Barwiński,

na kierunku Pedagogika – dr Joanna Aksman, prof. KAAFM dr hab. Monika Bachowska, dr Marcin Cziomer

na kierunku Filologia angielska -  mgr Ewa Krysakowska – Budny,

dr Michał Kranc – koordynator ds. organizacji prac Podkomisji.

 

PODKOMISJA DS. OCENY PRAC DYPLOMOWYCH W PROCEDURZE SUPERRECENZJI

Skład:

prof. KAAFM dr hab. Dorota Jasiecka  - Psychologia (przewodnicząca),

prof. KAAFM dr hab. Anna Kožuh - Pedagogika,

mgr Ewa Krysakowska – Budny - Filologia angielska,

dr Agnieszka Misiuk - koordynator ds. organizacji prac Podkomisji.

 

ZESPÓŁ DS. PRAKTYK I INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZYCH

Koordynatorzy:

na kierunku Pedagogika:

dr Jolanta Pułka,

na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

dr Krystyna Grzesiak,

dr Maria Kocór,

dr Jolanta Pułka,

mgr Iwona Szyniec

na kierunku Psychologia:

mgr Michał Kupczyk.            

na kierunku Filologia angielska:

dr Katarzyna Brataniec.

 

ZESPÓŁ DS. OCENY TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (POD KĄTEM ZGODNOŚCI ICH TEMATYKI Z KIERUNKIEM STUDIÓW I DYSCYPLINĄ)

Koordynatorzy:

na kierunku Pedagogika:

prof. KAAFM dr hab. Anna Kožuh,

prof. KAAFM dr hab. Teresa Olearczyk,

na kierunku Psychologia:

prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek – Rużyczka,

prof. KAAFM dr hab. Dorota Jasiecka, 

na kierunku Filologia angielska:

prof. KAAFM dr hab. Ewa Donesch – Jeżo,

dr Jerzy Freundlich.

 

ZESPÓŁ DS. STUDENCKICH

Skład:

Przewodniczący: przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

Skład Zespołu Studenckiego proponują Samorząd Studencki oraz dziekan i prodziekani Wydziału.

 

OSOBY POWOŁANE DO OKREŚLONYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE

 

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia na odległość – dr Szymon Czapliński,

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej – dr Rafał Majka

 

WERYFIKATORZY SYLLABUSÓW:

na kierunku Pedagogika:

prof. KAAFM dr hab. Jan Wnęk,

dr Maria Kocór (koordynator ds. weryfikacji syllabusów),

dr Agnieszka Misiuk,

dr Jolanta Pułka,

mgr Andrzej Rokicki.

na kierunku Filologia angielska:

mgr Ewa Krysakowska – Budny.

na kierunku Psychologia:

dr Anna Czerniak,

dr Agnieszka Gałkowska,

dr Maria Borczykowska-Rzepka.

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

- opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na Wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów,

- wdrażanie wydziałowych procedur służących zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia,

- zapewnianie publicznej dostępności opisu programów studiów oraz informacji o zasadach, celach i organizacji wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,

- współpraca z Uczelnianym Zespołem Ewaluacji Dydaktyki w zakresie przeprowadzanej oceny zajęć dydaktycznych,

- zbieranie sugestii i potrzeb zgłaszanych przez Podkomisje, Zespoły i Osoby powołane przez dziekana do określonych zadań związanych z zapewnieniem i doskonaleniem  jakości kształcenia na Wydziale - do opracowania uczelnianej ankiety ewaluacyjnej.

Zadania Wydziałowej Podkomisji ds. Hospitacji Zajęć Dydaktycznych:

- opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na Wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów,

- ocena formy i organizacji zajęć,

- analiza metod kształcenia oraz oceny czy umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się,

- ocena zasad weryfikacji efektów uczenia się poprzez sprawdzenie czy te metody prowadzą do osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów, czy sprzyjają aktywnemu udziałowi studentów w procesie nauczania i uczenia się oraz czy umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej o stopniu osiągnięcia tych efektów,

- współpraca z Uczelnianym Zespołem Ewaluacji Dydaktyki w zakresie przeprowadzanej oceny zajęć dydaktycznych,

- opracowanie harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych w oparciu o procedury przedstawione przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,

- analiza uzyskanych efektów hospitacji zajęć dydaktycznych oraz podejmowanych działań naprawczych.

Zadania Wydziałowej Podkomisji ds. Ewaluacji Efektów uczenia się:

- opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na Wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów,

- dokonywanie okresowych przeglądów planów oraz programów studiów w zakresie zgodności ze strategią uczelni, dyscypliną lub dyscyplinami, do których przyporządkowany został kierunek studiów oraz ich powiązaniem z działalnością naukową prowadzoną na Wydziale lub otoczeniem społeczno-gospodarczym i zawodowym rynkiem pracy,

- analiza i ocena realizacji programów studiów z uwzględnieniem treści programowych oraz ich zgodności z efektami uczenia się,

- ocena formy i organizacji zajęć,

- analiza metod kształcenia oraz oceny czy umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się,

- systematyczne dokonywanie przeglądu studenckich osiągnięć naukowych (prac egzaminacyjnych, projektów studenckich, dzienników praktyk etc.) w kierunku oceny czy stanowią potwierdzenie efektów uczenia się.

Zadania Wydziałowej Podkomisji ds. Oceny Prac Dyplomowych w Procedurze Superrecenzji:

- opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na Wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów,

- dokonywanie okresowych przeglądów prac dyplomowych pod kątem zgodności ich tematyki z kierunkiem studiów oraz dyscypliną.

Zadania Zespołu ds. Praktyk i Interesariuszy Zewnętrznych:

- opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na Wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów,

- nawiązywanie kontaktów z interesariuszami,

- zasięganie opinii interesariuszy na temat programów i planów studiów, w szczególności użyteczności zajęć praktycznych i praktyk pod kątem wykorzystania ich w przyszłej pracy zawodowej absolwenta.

Zadania Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych (pod kątem zgodności ich tematyki z kierunkiem studiów i dyscypliną):

- opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na Wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów,

- dokonywanie okresowych przeglądów prac dyplomowych pod kątem zgodności ich tematyki z kierunkiem studiów oraz dyscypliną.

Zadania Zespołu ds. Studenckich:

 - opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na Wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów,

- zasięganie opinii studentów na temat programów studiów oraz sposobów ich realizacji.

Zadania osób powołanych do określonych zadań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia na Wydziale:

- opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na Wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów.

Zadania weryfikatorów syllabusów:

- dokonywanie okresowego przeglądu kart przedmiotów pod kątem ich aktualności, metod dydaktycznych oraz weryfikacyjnych.

 

 

Procedura dyplomowania- pobierz

Procedura hospitacji zajeć dydaktycznych-pobierz

Procedura weryfikacji osiągania efektów uczenia się- pobierz

Procedura upowszechniania informacji o programach i planach studiów  oraz innych informacji na stronie wppinh- pobierz

System monitorowania zajęć zdalnych- pobierz

Roczny raport z przeglądu programu kształcenia WPPiNH 2019-2020- pobierz

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia- pobierz

Wsparcie pracowników po hospitacjach- pobierz

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito