Orzeł
A A A

Informacje dla wykładowców

drukuj drukuj

Lista rankingowa projektów badawczych finansowanych z subwencji MNiSW w roku 2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy treść uchwały nr 3 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dn. 19.11.2020 r. oraz  uchwały  Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia z dn. 27.11.2020r. 

 

Uchwała nr 3 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 19.11.2020r. w sprawie listy rankingowej projektów badawczych finansowanych z subwencji MNiSW w roku 2021

Na podstawie Zarządzenia Rektora KA nr 58/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie trybu ubiegania się pracowników KAAFM o środki z subwencji MNiSW na badania naukowe, w wyniku głosowania nad wnioskami badawczymi pracowników Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika sporządziła następujący ranking przedłożonych projektów:

 

 1. Projekt pod tytułem: Polski egzamin maturalny z języka obcego w ujęciu diachronicznym – 28,5 punktów (171:6);
 2. Projekt pod tytułem: Oczekiwania nauczycieli wychowawców wobec badań edukacji – 28 punktów (140:5);
 3. Projekt pod tytułem: Edycja krytyczna źródeł z zakresu edukacji zdrowotnej (1919-1939) – 27,8 punktów (139:5);
 4. Projekt pod tytułem: Metodyka nauczania plastyki na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w kontekście przemian we współczesnym świecie – 24,3 punktów (146:6).

 

 

Kraków, 27.11.2020 r.

 

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia przy WPPiNH KAAFM

 z dnia 27 listopada 2020 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora KA nr 58/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie trybu ubiegania się pracowników KAAFM o środki z subwencji MNiSW na badania w ramach działalności statutowej, w wyniku głosowania nad wnioskami badawczymi pracowników o dotację w roku 2021, Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia ustaliła następujący ranking przedłożonych projektów (średnie arytmetyczne przyznanych punktów):

 

 1. Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki „Konstrukcja skali stylów negocjacyjnych”: 28,80 pkt
 2. Prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka „Ocena empatii u pracowników ochrony zdrowia – opracowanie własnego Kwestionariusza Empatii”: 28,60 pkt
 3. Dr Łukasz Barwiński „Poznawcze i wykonawcze mechanizmy przetwarzania emocji w psychopatii”: 27,60 pkt
 4. Prof. KAAFM dr hab. Tadeusz Ostrowski „Opracowanie Kwestionariusza Poczucia Sensu Życia”: 26,40 pkt
 5. Dr n. med. Robert Kowalczyk „Charakterystyka psychologiczna i seksuologiczna sprawców zgwałceń skazanych z art. 197 K.K”: 25,67 pkt (dotacja może zostać udzielona po wskazaniu przez kierownika projektu psychologii jako dyscypliny naukowej)
 6. Dr Andrzej Mirski „Twórczość a jakość życia. Określenie stymulatorów i inhibitorów twórczości i kreatywności, opracowywanie i wdrażanie technik stymulacji i treningu twórczości i kreatywności oraz badania nad wykorzystaniem kreatywności nad poprawą jakości życia oraz stanu zdrowia”: 25,00 pkt
 7. Mgr Michał Kupczyk „Prężność, stres pourazowy a występowanie wypalenia zawodowego u pracowników opieki zdrowotnej podczas pandemii COVID-19”: 21,33 pkt

 

 

Szkolenie zaburzenia psychiczne

Szanowni Państwo,
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych KAAFM zatrudnionych na etacie na szkolenie w zakresie współpracy ze studentami i doktorantami zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi, realizowane ze środków w/w dotacji. Proponowany termin szkolenia to 7.12.2015 r. od 8.00-11.00 lub 7.12.2015 r. od 11.00-14.00. Osoby zainteresowane proszę o kontakt drogą mailową: bon@afm.edu.pl.

Z upoważnienia Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Anna Piziak-Rapacz
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
pok. 053, budynek C (Rekrutacja)
tel. 12 25 24 512

Zadania realizowane w  zakresie wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Badania naukowe przewidziane do finansowania ze środków na działalność statutową w roku 2014

 

Badania naukowe przewidziane do finansowania

ze środków na działalność statutową w roku 2014

 

W roku 2013 pracownicy Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych złożyli łącznie dziesięć wniosków o dofinansowanie badań naukowych w następnym roku kalendarzowym. Wnioski te zostały ocenione przez Wydziałową Komisję ds. Badań i Rozwoju zgodnie z kryteriami przewidzianymi przez Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dn. 9 grudnia 2010 roku. Wnioski te układają się w następujący ranking:

 • 1. Modelowanie postaw prospołecznych i proekologicznych dzieci w młodszym wieku szkolnym (wariant I)
  Kierownik zadania: dr Jolanta Pułka – 25 punktów
 • 1. Aspekty teoretyczne i praktyczny wymiar działań samorządu lokalnego i organizacji trzeciego sektora na rzecz realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na przykładzie Krakowa.
  Kierownik zadania: dr Mariusz Parlicki – 25 punktów
 • 2. Profilaktyczny wymiar działalności kuratorów sądowych.

Kierownik zadania: dr Beata Zinkiewicz – 24 punkty

 • 3. Grecy a Unia Europejska. Kryzys widziany oczami intelektualistów
  Kierownik zadania: mgr Agnieszka Konik – 21 punktów
 • 4. Rola stereotypów w procesie integracji akademickiej. Polska i Polacy w oczach studentów. Kierownik zadania: doc. dr Małgorzata Leśniak – 20 punktów
 • 5. Biopsychospołeczne zasoby zdrowia dzieci i młodzieży.

Kierownik zadania: prof. nadzw. dr Zofia Dołęga – 19 punktów

 • 5. Funcjonalność i dysfuncjonalność uczelni publicznych i niepublicznych 
  Kierownik zadania: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Michalczyk- 19 punktów
 • 6. Wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia.
  Kierownik zadania: prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka – 18 punktów
 • 6. Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka.
   Kierownik zadania prof. dr hab. Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy – 18 punktów
 • 7. Regresja antropologiczna w kontekście cywilizacji technokratycznej i kryzysowego stadium funkcjonowania rynkowego systemu społeczno-ekonomicznego – aspekty społeczne, kulturowe i psychologiczne.
   Kierownik zadania prof. dr hab. Jan Szmyd – 16 punktów

 

 

Od rozstrzygnięć komisji przysługuje odwołanie do Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji komisji.

 

 

 

 

 

 

Badania naukowe przewidziane do finansowania ze środków na działalność statutową w roku 2013

Badania naukowe przewidziane do finansowania

ze środków na działalność statutową w roku 2013

 

W roku 2012 pracownicy Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych złożyli łącznie osiem wniosków o dofinansowanie badań naukowych w następnym roku kalendarzowym.  Wnioski te zostały ocenione przez Wydziałową Komisję ds. Badań i Rozwoju zgodnie z kryteriami przewidzianymi przez Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dn. 9 grudnia 2010 roku. Wnioski te układają się w następujący ranking:

 

 

 

Miejsca I  (25 punktów)

  

Internet jako narzędzie zdobywania wiedzy i poszukiwania informacji

Kierownik zadania: dr Joanna Bierówka

Polityka, religia i społeczeństwo w świecie arabskim u progu demokratycznych

       przemian

       Kierownik zadania: dr Katarzyna Brataniec

 Grecy a Unia Europejska – grecki kryzys widziany oczami intelektualistów

Kierownik zadania: mgr Agnieszka Ostafińska-Konik

Samorząd terytorialny wobec wyzwań wspierania budowy społeczeństwa

       obywatelskiego – w kontekście promocji idei 1% podatku

     kierownik zadania: dr Grażyna Piechota

  Profilaktyczny wymiar działalności kuratorów sądowych

kierownik zadania: dr Beata Zinkiewicz

 

 

 Miejsca II (20 punktów)

 

Biopsychospołeczne zasoby zdrowia dzieci i młodzieży

      Kierownik zadania: prof. nadzw. dr hab. Zofia Dołęga

Podmioty animujące aktywność    społeczną mieszkańców Krakowa – ewaluacja form i  

    metod ich działania 

     Kierownik zadania: dr Krystyna Kluz

 Funkcjonalność i dysfunkcjonalność uczelni publicznych i niepublicznych  (na

      przykładzie wybranych uczelni Krakowa)

      kierownik zadania: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Michalczyk

 

 

Od rozstrzygnięć komisji przysługuje odwołanie do Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji komisji. Po otrzymaniu od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ostatecznej decyzji o wysokości przyznanej dotacji na rok 2013 komisja rozdysponuje środki zgodnie z powyższym rankingiem.

 

 

 

Badania ankietowe na terenie Uczelni

Zgodnie z decyzją Kolegium Rektorskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przeprowadzanie badań ankietowych skierowanych do studentów/ pracowników Uczelni może nastąpić jedynie po wyrażeniu zgody przez Kolegium Rektorskie. Podania w tej sprawie nalezy kierować do Dziekana Wydziału. Będą one przekazywane na posiedzenie Kolegium Rektorskiego.

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito