Orzeł
A A A

Egzamin dyplomowy

drukuj drukuj

PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

1. Praca dyplomowa. Informacje podstawowe

Student jest zobowiązany przygotować i złożyć pracę dyplomową (magisterską lub licencjacką). Uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny pracy dyplomowej jest jednym z warunków dopuszczenia Studenta do egzaminu dyplomowego.

Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez Studenta pod kierunkiem wybranego promotora.

Lista promotorów, prowadzących seminaria dyplomowe, ze wskazaniem obszarów tematycznych, w ramach których są gotowi objąć opieką naukową pracę dyplomową, znajduje się w dziekanacie.  Studenci (kierunek Pedagogika, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kierunek Filologia) wpisują się na listę na spotkaniu przeznaczonym na zapisy na seminarium. Spotkanie jest ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla kierunku Psychologia wybór promotorów odbywa się za pomocą systemu informatycznego, link do zapisów jest podawany na stronie wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem.

Seminarium dyplomowe powinno liczyć około 10-15 seminarzystów.

Zmiana promotora może zostać dokonana z powodów organizacyjnych lub na uzasadniony wniosek studenta decyzją Dziekana po uzyskaniu zgody promotora dotychczasowego i promotora przyjmującego.

Promotorzy przydzielają bądź ustalają tematy prac dyplomowych z uczestnikiem w pierwszym semestrze seminarium. Szczegółowe zasady przygotowania od strony formalnej i merytorycznej pracy dyplomowej wskazuje promotor w czasie seminarium.

Oceny pracy dyplomowej, która musi być poprzedzona sprawdzeniem pracy za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), dokonuje promotor oraz jeden recenzent. Jeśli promotor ocenił pracę na niedostatecznie, nie jest przedkładana do recenzji i nie może być dopuszczona do obrony. Recenzje prac dyplomowych są jawne dla studenta i podlegają udostępnieniu w Wirtualnym Dziekanacie (WD) przed datą egzaminu dyplomowego.

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną, dziekanat przekazuje każdą pracę dyplomową do ogólnopolskiego oraz uczelnianego Repozytorium Prac Dyplomowych ERIKA.

Każdego roku Rektor ogłasza Konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Informacja o nagrodach uzyskanych przez studentów dostępna jest na stronie wydziału.

2. Struktura pracy dyplomowej

Strona tytułowa pracy dyplomowej/według wzoru TUTAJ

Struktura pracy dyplomowej dla kierunku Psychologia TUTAJ

Struktura pracy dyplomowej dla kierunków: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika stosowana TUTAJ

Struktura pracy dyplomowej dla kierunku Filologia TUTAJ

Oświadczenie/według wzoru TUTAJ

3. Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

Ocena pracy dyplomowej musi być poprzedzona sprawdzeniem pracy za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Weryfikacji w JSA dokonuje promotor i analizuje otrzymany raport.

Praca dyplomowa nie będzie uznawana za złożoną, jeśli nie przejdzie weryfikacji za pomocą JSA z wynikiem pozytywnym.

4. Termin do złożenia i forma pracy

Termin do złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem sesji poprawkowej w ostatnim semestrze studiów. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, Dziekan może na wniosek Studenta przedłużyć powyższy termin, jednak nie więcej niż o trzy miesiące.

Student skierowany na powtarzanie przedmiotu lub przedmiotów studiowanych w ostatnim semestrze studiów zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminie przewidzianym do zaliczenia powtarzanego przedmiotu lub przedmiotów.

Termin do złożenia pracy dyplomowej jest dochowany pod warunkiem pozytywnej oceny przez promotora oraz weryfikacji przez JSA z wynikiem pozytywnym.

Student składa w Dziekanacie: (1) pracę w wersji elektronicznej, w formacie pdf, w rozmiarze nie większym, niż 15 MB. Ewentualne załączniki, należy przesłać w formie jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) a rozmiar poszczególnych plików nie może przekraczać 60 MB; (2) podpisane własnoręcznie oświadczenie, którego tekst znajduje się TUTAJ; (3) podpisany przez promotora wydruk z JSA o dopuszczeniu pracy do egzaminu dyplomowego.

Modyfikacja zasad w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z COVID-19

Promotor po zaakceptowaniu ostatecznej wersji pracy dyplomowej przesyła do dziekanatu elektroniczną wersję pracy wraz z raportem JSA i oświadczeniem o dopuszczeniu do obrony.

Dziekanat przekazuje pracę w wersji elektronicznej recenzentowi.

Student przesyła do dziekanatu oświadczenie w postaci skanu, podpisanego własnoręcznie oświadczenia przez studenta, a jeśli student dysponuje podpisem elektronicznym – w formie elektronicznej.

5. Egzamin dyplomowy. Informacje podstawowe

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: (1) zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów przewidzianych programem studiów i planem studiów; (2) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS określonej w programie studiów; (3) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny pracy dyplomowej.

Dziekan wyznacza termin egzaminu nie wcześniej, niż na dwa tygodnie od daty złożenia przez Studenta wszystkich wymaganych dokumentów, opisanych w pkt. 4 powyżej, przy czym termin obrony (egzaminu dyplomowego) ustalany jest przez promotora w porozumieniu z przewodniczącym komisji, recenzentem i studentem.

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego następuje po stwierdzeniu, że student nie zalega z opłatami za studia.

Promotor i recenzent sporządzają recenzje pracy dyplomowej i są zobowiązani udostępnić je w Wirtualnym Dziekanacie (WD) nie później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Studentowi zapewnia się możliwość zapoznania się z recenzjami za pośrednictwem WD. Student przesyła do dziekanatu oświadczenie o możliwości zapoznania się z recenzją na WD, wzór oświadczenia TUTAJ w postaci skanu, podpisanego własnoręcznie przez studenta, a jeśli student dysponuje podpisem elektronicznym – w formie elektronicznej.

Jeżeli ocena wystawiona przez promotora jest pozytywna, a recenzent ocenił pracę negatywnie, dziekan powołuje dodatkowego recenzenta. W takim przypadku warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy przez dodatkowego recenzenta. Termin obrony wyznaczany jest wówczas nie wcześniej niż po zamieszczeniu w WD pozytywnej recenzji sporządzonej przez drugiego recenzenta.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą: (1) dziekan albo upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora - jako przewodniczący; (2) promotor pracy dyplomowej; (3) recenzent.

6. Forma i zakres egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się w języku, w którym student przygotował pracę.

W trakcie egzaminu dyplomowego student otrzymuje co najmniej 2 pytania z tematyki pracy dyplomowej oraz co najmniej 1 pytanie z zakresu studiów z dziedziny, z której broniona jest praca dyplomowa. Ocena z egzaminu jest liczona, jako średnia arytmetyczna ocen za poszczególne pytania i zaokrąglana zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów.

Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą Uczelni przy użyciu takich narzędzi komunikacji jak: (1) platforma ZOOM; (2) MS Teams; (3) nowa platforma e-Learningowa KA. Egzamin może także odbyć się w trybie mieszanym, polegającym na tym, że część komisji lub część komisji i student biorą udział w egzaminie dyplomowym na terenie uczelni a pozostałe osoby biorą udział w egzaminie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych. Decyzje w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego podejmuje komisja, z tym, że jeżeli student wnioskuje o określoną formę egzaminu dyplomowego należy, w miarę możliwości, uwzględnić jego wniosek.

Student przystępujący do egzaminu poza siedzibą uczelni powinien: (1) dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę, głośnika i mikrofon oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniające należytą jakość przekazu audio i wideo; (2) przygotować pomieszczenie, w którym będzie przystępował do egzaminu w taki sposób, żeby nie przebywała w nim żadna inna osoba i żeby nie znajdowały się w nim inne urządzenia multimedialne niż te, za pośrednictwem których student zamierza składać egzamin (w szczególności telefon, tablet). W uzasadnionych przypadkach, student niepełnosprawny może zostać zwolniony z powyższych wymogów.

Student musi wyrazić zgodę na rejestrowanie egzaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wzorem WZÓR/Załącznik do zarządzenia Rektora nr 96/2020 w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.

W trakcie egzaminu student ma obowiązek udostępniania obrazu i dźwięku oraz znajdować się nieprzerwanie w kadrze kamery w taki sposób, aby widoczna była cała jego sylwetka od pasa w górę. Na żądanie komisji student jest zobowiązany pokazać do kamery otoczenie, w którym przebywa w trakcie egzaminu. Zabrania się wyłączania przez studenta kamery oraz mikrofonu lub wyciszania mikrofonu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, w tym zwłaszcza w przypadku wątpliwości co do samodzielnej pracy studenta, komisja ma prawo przerwać egzamin, co powinno być poprzedzone ostrzeżeniem przez komisję. Przerwanie egzaminu ze względu na wątpliwości co do samodzielnej pracy studenta jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

W przypadku przerwania połączenia ze studentem lub którymś z członków komisji w takcie trwania egzaminu dyplomowego, przewodniczący zarządza przerwę w egzaminie i wznawia egzamin bezpośrednio po tym, jak uda się ponownie nawiązać połączenie. Jeśli przerwanie połączenia ze studentem nastąpiło przed udzieleniem odpowiedzi na któreś z pytań lub w jej trakcie, komisja może zdecydować o zmianie tego pytania na inne. Jeśli przerwa w egzaminie trwa dłużej niż 15 minut, a także w razie ponownego zerwania połączenia, egzamin należy powtórzyć.

W naradzie nad wynikami egzaminu dyplomowego uczestniczą wyłącznie członkowie komisji. Po ustaleniu wyniku egzaminu, komisja informuje o nim studenta, za pośrednictwem technologii informatycznej, za pomocą której był prowadzony egzamin.

7. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na egzaminie dyplomowym lub otrzymanie oceny niedostatecznej

W przypadku uzyskania na egzaminie dyplomowym oceny niedostatecznej albo nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznaczy termin egzaminu poprawkowego.

Egzamin poprawkowy może się odbyć nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w terminie poprawkowym, albo nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do poprawkowego egzaminu dyplomowego, Student zostaje skreślony z listy studentów.

8. Ukończenie studiów i oceny

Ukończenie studiów następuje z chwilą złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: (1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i przedmiotów kończących się zaliczeniem, za wyjątkiem WF, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów; (2) ocena z pracy dyplomowej; (3) ocena z egzaminu dyplomowego.

Ostateczny wynik studiów stanowi 60% oceny wymienionej w pkt 1 oraz po 20% ocen wymienionych w  pkt 2 i 3.

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany zgodnie z zasadą:

1) do 3,25 - dostateczny,

2) 3,26 do 3,75 - dostateczny plus,

3) 3,76 do 4,25 - dobry,

4) 4,26 do 4,50 - dobry plus,

5) od 4,51 - bardzo dobry.

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów: 1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach; 2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach. 

Warunkiem otrzymania tłumaczenia odpisu dyplomu/suplementu bezpłatnie jest złożenie stosownego wniosku do dnia obrony przez studenta.

Po tym terminie student może złożyć wniosek o wydanie ww. dokumentów z opłatą odpowiednią dla naboru, w którym rozpoczął studia.

Wzór wniosku o wydanie dyplomu/suplementu dla naborów przed 2019/2020 (odpis dyplomu/suplementu, który wydawany jest w ramach tzw. bezpłatnego kompletu dyplomu) TUTAJ

Wzór wniosku o wydanie dyplomu/suplementu dla naboru 2019/2020 (odpis dyplomu/suplementu, który wydawany jest w ramach tzw. bezpłatnego kompletu dyplomu) TUTAJ

9. Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Egzamin licencjacki:

Kierunek Filologia TUTAJ

Kierunek Pedagogika TUTAJ

Egzamin magisterski:

Kierunek Pedagogika   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- specjalność nauczycielska TUTAJ

                                      Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią TUTAJ

                                      Pedagogika resocjalizacyjna i Pedagogika resoacjalizacyjna z elementami kryminologii TUTAJ

Kierunek Psychologia TUTAJ

Opracowano na podstawie:

  • Regulamin studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii in. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zasad składania i dopuszczania do obrony prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii in. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 96/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów prowadzonego poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych;
  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii in. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 99/2020 w sprawie zasad prowadzenia kształcenia oraz niektórych innych zasad funkcjonowania uczelni od 19 października 2020 r.;
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito