Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Strona Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych

drukuj drukuj

Relacja ktvi.pl z wizyty prof. Zimbardo

Profesor Philip Zimbardo Profesorem Honorowym KA

W dniu 17 marca 2016 r. światowej sławy psycholog, profesor Philip Zimbardo otrzymał tytuł Profesora Honorowego KAAFM.

Prof. Zimbardo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych naukowców naszych czasów. Zasłynął m.in. przeprowadzeniem słynnego ,,Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego'' zrealizowanego w 1971 roku. Autor licznych publikacji popularyzujących psychologię, założyciel "Kliniki Nieśmiałości", twórca Projektu Bohaterskiej Wyobraźni podczas uroczystości wygłosił wykład "From Evil to Heroism: Transformation of Polish Youth".

Gratulacje i pozdrowienia Profesora Philipa Zimbardo dla Akademii

Studenci Wydziału kształcą się na kierunkach: Psychologia, Pedagogika, Filologia angielska.

Psychologia to studia jednolite magisterskie. Studenci mogą wybrać jedną z czterech specjalności: Psychologia kliniczno-sądowa, Psychologia kliniczna z neuropsychologią (NOWOŚĆ od naboru 2015/2016), Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia biznesu i zarządzania.

Pedagogika oferuje możliwość kształcenia na studiach pierwszego stopnia w ramach czterech specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym – specjalność nauczycielska, Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim – specjalność nauczycielska, Pedagogika resocjalizacyjna, Kreator działań społecznych w biznesie.

Na studiach pedagogicznych drugiego stopnia istnieje siedem specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodą Marii Montessori, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika inkluzywna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska, Kreator przedsiębiorczości - specjalność nauczycielska

Filologia to studia pierwszego stopnia. Oferuje trzy specjalności: Filologia angielska - język angielski w mediach, Filologia angielska z elementami języka chińskiego w komunikacji biznesowej oraz Filologia angielska - specjalność translatorska.


Kształcenie na wszystkich kierunkach odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych, takich jak: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, konsultacje, warsztaty oraz praktyki. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są m. in.: internet, projektory multimedialne, rzutniki pisma i wideo. Duży nacisk położony jest na stosowanie metod aktywizujących pracę studenta. Studenci mogą liczyć na pomoc pracowników dydaktycznych podczas indywidualnych konsultacji. Studenci Wydziału uczestniczą także w działaniach kół naukowych: Koła Naukowego Pedagogów Studentów Krakowskiej Akademii oraz Koła Naukowego Studentów Psychologii Krakowskiej Akademii.
 
Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych skupia kilkudziesięciu pracowników naukowych w tym profesorów tytularnych i nadzwyczajnych. Są wśród nich przedstawiciele wielu dziedzin, m. in.: psychologowie, socjologowie, pedagodzy, kulturoznawcy, filolodzy, filozofowie. Wielu z nich to członkowie Komitetów Badawczych PAN i PAU oraz laureaci nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Pracownicy naukowi Wydziału podejmują różne inicjatywy badawcze, związane z rozwojem istniejących na nim specjalności oraz z funkcjonowaniem jego katedr i zakładów. Efektem działalności naukowej są konferencje, materiały dydaktyczne i publikacje.

 

Dwa wiodące kierunki na Wydziale: Psychologia i Pedagogika były w ostatnim czasie oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wszystkie kryteria oceny: a) koncepcja rozwoju kierunku, b) cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, c) program studiów, d) zasoby kadrowe, e) infrastruktura dydaktyczna, f) prowadzenie badań naukowych, g) system wsparcia studentów w procesie uczenia się, h) wewnętrzny system zapewniania jakości, zostały w ocenie Komisji w pełni spełnione na obu kierunkach, a kierunek Pedagogika pod względem infrastruktury dydaktycznej i wewnętrznego systemu zapewniania jakości otrzymał nawet ocenę wyróżniającą.

 

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o kierunku Psychologia:
Należy stwierdzić, że koncepcja kształcenia na studiach psychologicznych po pierwsze może zapewnić rozwój indywidualny studentów, po drugie – pozwala im zapoznać się z aktualną wiedzą psychologiczną (…) po trzecie wyposaża potencjalnych absolwentów w szereg umiejętności i kompetencji potrzebnych w zawodzie i pożądanych także w wielu „pozapsychologicznych” miejscach pracy. (…)  Wydział posiada warunki pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości kształcenia oraz realizację kierunkowych efektów kształcenia. Ich wyznacznikami jest stabilna, profesjonalnie
przygotowana kadra naukowo – dydaktyczna, dobra baza dydaktyczna, właściwe zaplecze biblioteczne, odpowiednio przygotowana procedura realizacji praktyk zawodowych, wdrażany wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. (…) Wyniki pracy naukowej pracowników Wydziału obrazowane licznymi publikacjami krajowymi i zagranicznymi mają niewątpliwie duże znaczenie, i to nie tylko dla rozwoju nauki w ogóle, podniesienia rangi Jednostki jako ośrodka naukowego, ale także dla realizowanego procesu kształcenia.

Z Raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji w dniach 16-17 listopada 2013 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dotyczącej oceny kierunku Psychologia

 

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o kierunku Pedagogika:
Pracownicy Wydziału realizują znaczące badania naukowe, które pozostają równocześnie w bezpośredniej relacji z procesem dydaktycznym. Minimum kadrowe z naddatkiem spełnia wymogi formalne. Wydział stworzył też niezbędne podstawy dla zbudowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia, który obecnie w sposób wzorcowy wdraża w życie. Należy też podkreślić, że Uczelnia stworzyła studentom wręcz komfortowe warunki studiowania, co wyróżnia ją w tym względzie spośród wielu uczelni publicznych i niepublicznych.
Z Raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji w dniach 31.01.2014 r. i 01.02.2014 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dotyczącej oceny kierunku Pedagogika.

 

Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek A, pok. 209, 210

tel. 12 252 46 20, 12 252 46 21 fax: 12 252 46 22

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito