Orzeł
A A A

Strona Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

drukuj drukuj

Drodzy Studenci i Studentki Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych,

chcielibyśmy Państwa serdecznie powitać w nowym roku akademickim oraz wyjaśnić zasady obowiązujące na Uczelni. W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej (w murach uczelni).
Wykładowcy mają wyznaczone terminy konsultacji na cały semestr. Możecie je znaleźć w harmonogramach ich zajęć. Konsultacje w semestrze zimowym będę odbywać się zarówno na Uczelni, jak i w formie zdalnej.

Z troski o jakość procesu kształcenia została uruchomiona skrzynka e -mail:  , na którą możecie kierować swoje uwagi, wnioski oraz pisać w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Możecie również kontaktować się drogą mailową z opiekunami kierunków:
dr Joanna Aksman – prodziekan, opiekun kierunku Pedagogika
mgr Ewa Krysakowska-Budny – pełnomocnik Dziekana, opiekun kierunku Filologia
dr Łukasz Barwiński – prodziekan, opiekun kierunku Psychologia

Chcielibyśmy również zachęcić Państwa, jeżeli zaistnieje potrzeba, do kontaktu z Dziekanatem drogą mailową lub telefoniczną i ustalenia, czy sprawa wymaga osobistego stawiennictwa.

Dziekani i Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia


Prowadzimy:
jednolite studia magisterskie na kierunkach:
Psychologia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia I stopnia na kierunkach:
Filologia
Pedagogika stosowana

studia II stopnia na kierunku:
Pedagogika

Pedagogika oferuje możliwość kształcenia na studiach pedagogicznych drugiego stopnia na ścieżkach specjalizacyjnych: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodą Marii Montessori, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Filologia to studia pierwszego stopnia. Dla nowych studentów oferujemy 2 ścieżki specjalizacyjne: Język angielski w biznesie: English in Business, English/Polish and Polish/English Translation.


Kształcenie na wszystkich kierunkach odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych, takich jak: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, konsultacje, warsztaty oraz praktyki. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są m. in.: internet, projektory multimedialne, rzutniki pisma i wideo. Duży nacisk położony jest na stosowanie metod aktywizujących pracę studenta. Studenci mogą liczyć na pomoc pracowników dydaktycznych podczas indywidualnych konsultacji. Studenci Wydziału uczestniczą także w działaniach kół naukowych: Koła Naukowego Pedagogów Studentów Krakowskiej Akademii oraz Koła Naukowego Studentów Psychologii Krakowskiej Akademii.
 
Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych skupia kilkudziesięciu pracowników naukowych w tym profesorów tytularnych i nadzwyczajnych. Są wśród nich przedstawiciele wielu dziedzin, m. in.: psychologowie, socjologowie, pedagodzy, kulturoznawcy, filolodzy, filozofowie. Wielu z nich to członkowie Komitetów Badawczych PAN i PAU oraz laureaci nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Pracownicy naukowi Wydziału podejmują różne inicjatywy badawcze, związane z rozwojem istniejących na nim specjalności oraz z funkcjonowaniem jego katedr i zakładów. Efektem działalności naukowej są konferencje, materiały dydaktyczne i publikacje.

Dwa wiodące kierunki na Wydziale: Psychologia i Pedagogika podlegały ocenie przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wszystkie kryteria oceny: a) koncepcja rozwoju kierunku, b) cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, c) program studiów, d) zasoby kadrowe, e) infrastruktura dydaktyczna, f) prowadzenie badań naukowych, g) system wsparcia studentów w procesie uczenia się, h) wewnętrzny system zapewniania jakości, zostały w ocenie Komisji w pełni spełnione na obu kierunkach, a kierunek Pedagogika pod względem infrastruktury dydaktycznej i wewnętrznego systemu zapewniania jakości otrzymał nawet ocenę wyróżniającą.

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o kierunku Psychologia:
Należy stwierdzić, że koncepcja kształcenia na studiach psychologicznych po pierwsze może zapewnić rozwój indywidualny studentów, po drugie – pozwala im zapoznać się z aktualną wiedzą psychologiczną (…) po trzecie wyposaża potencjalnych absolwentów w szereg umiejętności i kompetencji potrzebnych w zawodzie i pożądanych także w wielu „pozapsychologicznych” miejscach pracy. (…)  Wydział posiada warunki pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości kształcenia oraz realizację kierunkowych efektów kształcenia. Ich wyznacznikami jest stabilna, profesjonalnie
przygotowana kadra naukowo – dydaktyczna, dobra baza dydaktyczna, właściwe zaplecze biblioteczne, odpowiednio przygotowana procedura realizacji praktyk zawodowych, wdrażany wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. (…) Wyniki pracy naukowej pracowników Wydziału obrazowane licznymi publikacjami krajowymi i zagranicznymi mają niewątpliwie duże znaczenie, i to nie tylko dla rozwoju nauki w ogóle, podniesienia rangi Jednostki jako ośrodka naukowego, ale także dla realizowanego procesu kształcenia.

Z Raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji w dniach 16-17 listopada 2013 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dotyczącej oceny kierunku Psychologia

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o kierunku Pedagogika:
Pracownicy Wydziału realizują znaczące badania naukowe, które pozostają równocześnie w bezpośredniej relacji z procesem dydaktycznym. Minimum kadrowe z naddatkiem spełnia wymogi formalne. Wydział stworzył też niezbędne podstawy dla zbudowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia, który obecnie w sposób wzorcowy wdraża w życie. Należy też podkreślić, że Uczelnia stworzyła studentom wręcz komfortowe warunki studiowania, co wyróżnia ją w tym względzie spośród wielu uczelni publicznych i niepublicznych.
Z Raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji w dniach 31.01.2014 r. i 01.02.2014 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dotyczącej oceny kierunku Pedagogika.

 


Zawartość stron wydziałowych uzupełniana przez Wydział

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito