Orzeł
A A A

Strona Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych

drukuj drukuj

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

W poniższych plikach do pobrania znajduje się program praktyk dla studentów pedagogiki. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące celów, zakresu tematycznego, ramowego harmonogramu oraz dokumentowania praktyk.

KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW DZIAŁA

ECO- ZAGADKA DLA KILKULATKA
 
    W dniu 29.03.2019 Koło Naukowe Pedagogów zorganizowało przedstawienie teatralne, połączone z warsztatami ekologicznymi dla dzieci. Akcja odbyła się w przedszkolu w Radziszowie. Tematem zajęć była ochrona środowiska naturalnego oraz segregowanie i przetwarzanie surowców wtórnych.
Celem zajęć było :
-nauka zachowań proekologicznych
-nauka segregowania odpadów
-uwrażliwienie na problem zanieczyszczenia środowiska i najbliższego otoczenia.
Zajęcia składały się z dwóch części :
-przedstawienie połączone z interakcją z publicznością (zabawy ruchowe, zgadywanki)
-warsztaty plastyczne (wykonanie pracy grupowej i prac indywidualnych). 
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom
🦊 Lis- Gosia Leśniak
🦔 Jeż- Angelika Pacułt
🐈 Kot - Joanna Kuta-Jurczak
🐱  Kot-Aldo Mirga
🐇Zając - Ewa Łazowy
 

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

 

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

 

 

§ 1

 1. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje obowiązek odbycia przez studentów praktyki zawodowej. Wymiar obowiązkowych praktyk na studiach o profilu praktycznym wynosi trzy miesiące, chyba że z przepisy prawa (standardy kształcenia, przepisy dotyczące zawodów regulowanych) przewidują obowiązek zapewnienia praktyki w innym wymiarze.
 2. Program studiów o profilu ogólnoakademickim może przewidywać obowiązek odbycia przez studentów praktyki zawodowej w wymiarze określonym przez radę wydziału.
 3. Praktyki nie ujęte w programie studiów lub w wymiarze wykraczającym poza obowiązkowe praktyki ujęte w programie studiów, student odbywa we własnym zakresie, z tym, że decyzją dziekana mogą mu być przyznane z tego tytułu dodatkowe punkty ECTS.

 

§ 2

 1. Celem praktyki jest:
 1. zastosowanie zdobytej przez studenta wiedzy teoretycznej i posiadanych umiejętności w praktyce oraz zapoznanie się z praktyczną problematyką z zakresu danego kierunku lub kierunku i specjalności studiów;
 2. zapoznanie się ze specyfiką pracy w instytucjach związanych z kierunkiem studiów;
 3. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, umiejętności pracy w zespole oraz efektywnego zarządzenia czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania.
 1. Praktyki są realizowane zgodnie z ramowym programem praktyk ustalonym przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk i zatwierdzonym przez radę właściwego wydziału.
 2. Ramowy program praktyk jest częścią programu studiów i określa:
 1. szczegółowe cele praktyki, w tym zwłaszcza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które student powinien nabyć w wyniku odbycia praktyki,
 2. wymiar praktyki i liczbę punktów ECTS,
 3. rodzaje jednostek, w których student może odbyć praktykę,
 4. semestr lub semestry, w których student zobowiązany jest do odbycia praktyki,
 5. warunki zaliczenia praktyki.

 

§ 3

 1. Studenci mogą odbywać praktyki, w zależności od kierunku lub specjalności, w jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, podmiotach leczniczych i innych jednostkach.
 2. Studenci mogą także odbywać praktyki w jednostkach organizacyjnych uczelni, jeżeli przewiduje to ramowy program praktyki, a cele praktyki zostaną w ten sposób osiągnięte.
 3. Studenci mogą odbywać praktyki zagraniczne w jednostkach organizacyjnych analogicznych do wymienionych w ust. 1.
 4. Praktyki mogą być również realizowane indywidualnie lub grupowo przez studentów poprzez wykonywanie określonych zadań służących osiągnięciu wskazanych przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk celów społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, wychowawczych, promocyjnych lub edukacyjnych.

 

§ 4

 1. Student powinien zaliczyć praktyki nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, z tym, że plan studiów może przewidywać inny termin odbycia praktyki - w szczególności po zaliczeniu przez studenta wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów, a przed egzaminem dyplomowym.
 2. W uzasadnionych przypadkach  pełnomocnik dziekana ds. praktyk może wyrazić zgodę na odbycie przez studenta praktyki w innym terminie niż przewiduje ramowy program praktyk.
 3. Zaliczenie obowiązkowej praktyki jest traktowane na równi z zaliczeniem każdego obowiązkowego przedmiotu. Student, który nie uzyskał zaliczenia praktyki do końca semestru, w którym zgodnie z programem studiów powinien odbyć praktykę, nie uzyskuje zaliczenia semestru i może być na swój wniosek skierowany na jego powtarzanie albo wpisany warunkowo na wyższy semestr warunkowo.
 4. Student może odbywać praktykę w tygodniach, dniach i godzinach rozproszonych na przestrzeni roku akademickiego lub zintegrowanych, następujących po sobie w ilości przewidzianej programem praktyki.
 5. Student odbywa praktyki w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

§ 5

 1. Za organizację praktyk dla studentów danego wydziału odpowiada pełnomocnik dziekana ds. praktyk. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką prowadzonych na wydziale kierunków studiów, dziekan może powołać więcej niż jednego pełnomocnika.
 2. Pełnomocnik dziekana ds. praktyk:
 1. opracowuje ramowe programy praktyk i wnioskuje do dziekana o ich uchwalenie przez radę wydziału,
 2. współpracuje z wydziałową komisją ds. jakości kształcenia w zakresie corocznej analizy efektów kształcenia osiąganych przez studentów podczas praktyk zawodowych i ich przydatności na rynku pracy,
 3. inicjuje współpracę z instytucjami i jednostkami przyjmującymi studentów na praktyki, w tym zwłaszcza podejmuje działania w celu podpisania wymaganej liczby umów o przyjmowanie studentów na praktyki,
 4. informuje studentów o zasadach organizacji i odbywania praktyk oraz zasadach ich zaliczania,
 5. udostępnia studentom listę instytucji i jednostek, w których mogą odbywać praktyki,
 6. kieruje studentów na praktykę do określonej instytucji lub jednostki,
 7. nadzoruje przebieg praktyki z ramienia uczelni,
 8. weryfikuje przebieg praktyki odnotowany w dzienniczku praktyk i na tej podstawie zalicza studentom praktykę i podejmuje decyzje dotyczące praktyk z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych dla organów uczelni.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pełnomocnika dziekana ds. praktyk określa dziekan.

 

§ 6

 1. Pełnomocnik dziekana ds. praktyk kieruje studenta w celu odbycia praktyki do:
  1. jednostki pozauczelnianej, z którą Uczelnia zawarła umowę o przyjmowanie studentów na praktyki,
  2. wykonania określonego zadania zgodnie z celami, o których mowa w § 3 ust. 4,
  3. jednostki organizacyjnej Uczelni,
  4. zagranicznej jednostki organizacyjnej.
 2. Wykaz jednostek, w których studenci mogą odbywać praktyki jest do wglądu u pełnomocnika dziekan ds. praktyk.
 3. Pełnomocnik dziekana ds. praktyk wystawia studentowi skierowanie do odbycia praktyki w określonej jednostce, wskazując zakres praktyki i okres jej odbywania. Przy kierowaniu studenta do określonej jednostki bierze się pod uwagę konieczność sprawnej organizacji praktyk, a w miarę możliwości także propozycje studenta.
 4. Pełnomocnik dziekana ds. praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w wybranym przez studenta zakładzie pracy, pod warunkiem, że proponowany program praktyki okaże się zgodny z ramowym programem praktyk. Warunkiem skierowania studenta na praktykę jest zawarcie umowy między uczelnią a instytucją, w której student będzie odbywać praktykę.

 

§ 7

 1. Praktyki mogą być zaliczane w systemie dniówkowym, godzinowym i mieszanym.
 2. W systemie dniówkowym student zobowiązany jest odbyć 5 dni praktyki w każdym przewidzianym dla danego kierunku (specjalności) tygodniu praktyki. Dzienny wymiar jego czasu pracy nie może przekroczyć  8 godzin.
 3. W systemie godzinowym student zobowiązany jest odbyć 40 godzin praktyki w każdym przewidzianym dla danego kierunku (specjalności) tygodniu praktyki. Dzienny wymiar jego czasu  pracy nie może przekroczyć 12 godzin.
 4. W systemie mieszanym student może łączyć dniówkowy i godzinowy system odbywania praktyki.

 

§ 8

 1. Opiekę nad studentem w czasie odbywania przez niego praktyki sprawuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej lub wyznaczony przez niego pracownik tej jednostki (patron).  
 2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 patrona dla studenta odbywającego praktykę wyznacza pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej i wyznaczony do opieki nad studentem patron dbają o przestrzeganie w trakcie praktyki przepisów dotyczących odbywania praktyk studenckich i przepisów prawa pracy.

 

§ 9

 1. W związku z odbywaniem praktyki student ma prawo do:
  1. realizacji zakładanego programu praktyki,
  2. poszanowania podczas odbywania praktyki warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. pomocy pełnomocnika dziekana ds. praktyk we wszystkich sprawach dotyczących praktyk,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki,
  5. ubiegania się o zgodę pełnomocnika dziekana ds. praktyk na odbywanie praktyki w instytucji lub przedsiębiorstwie wybranym przez studenta, a także zmianę terminu odbywania praktyki lub inną formę jej indywidualizacji.
 2. Student odbywający praktykę ma obowiązek:
  1. zapoznać się z ramowym programem praktyki oraz regulaminem praktyk,
  2. sumiennie realizować program praktyki, stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy i przepisów porządkowych obowiązujących w instytucji, w której odbywana jest praktyka oraz poleceń opiekuna praktyki,
  3. rzetelnie uzupełniać dzienniczek praktyk,
  4. informować pełnomocnika dziekana ds. praktyk o ewentualnych nieprawidłowościach związanych z odbywaniem praktyki,
  5. terminowo rozliczać się z pozostałych obowiązków związanych z zaliczeniem praktyki.

 

§ 10

Student odbywający praktykę nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia.

 

§ 11

 1. Dziekan może odwołać z praktyki studenta, który naruszy dyscyplinę zakładu pracy lub zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w zakładzie pracy, w którym praktyka jest odbywana.
 2. Odwołanie z praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem praktyki. W takim przypadku sposób odbycia przez studenta praktyki określa dziekan. W szczególności dziekan może skierować studenta na powtarzanie przedmiotu.
 3. Przepisy poprzedzające nie wyłączają możliwości pociągnięcia studenta do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

§ 12

 1. Przebieg praktyk jest dokumentowany w dzienniczku praktyk.
 2. Student odnotowuje w wydanym mu przez uczelnię dzienniczku praktyk datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, czas jej odbywania, zakres wykonywanych czynności i zadań oraz nabytych umiejętności.
 3. Przebieg praktyki odnotowany w dzienniczku praktyk potwierdza podpisem i pieczątką jednostki organizacyjnej opiekun praktyki lub kierownik jednostki organizacyjnej, w której student odbywał praktykę. Poświadczenie stanowi podstawę do zaliczenia praktyki przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk.
 4. Zaliczenie praktyki jest wpisywane do indeksu.

 

§ 13

 1. Zaliczenie praktyki powinno nastąpić nie później niż do końca semestru, w którym student był zobowiązany do jej odbycia, chyba że ramowy program praktyki stanowi inaczej.
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie przez studenta zakładanego programu praktyki oraz wykazanie się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, przewidzianymi w ramowym programie praktyki.
 3. Student, który nie zaliczył praktyki w wymaganym terminie może być ponownie na jej powtarzanie.

 

§ 14

 1. Dziekan może zaliczyć studentowi w całości lub części praktykę, jeżeli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, która odpowiada programowi praktyki.
 2. Do wniosku o zaliczenie praktyki student dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, na podstawie których ubiega się o jej zaliczenie. W razie potrzeby dziekan określa sposób udokumentowania okoliczności, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej przez studenta działalności.

 

§ 15

 1. Jeżeli co innego nie wynika z zawartej przez Uczelnię umowy o organizację praktyk, Uczelnia nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przyjęciem studenta na praktykę, jej organizacją, przebiegiem i zaliczeniem.
 2. Jednostka organizacyjna przyjmująca studenta na praktykę może pokryć koszty utrzymania studenta, zapewnić mu noclegi bądź też wypłacić wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 

§ 16

W przypadkach, gdy jest to uzasadnione specyfiką praktyki zawodowej przewidzianej rowowym programem praktyk, rada wydziału może uchwalić szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk.

 

 

KARTA OCENY EFEKTÓW PRAKTYKI

 

 

KARTA OCENY EFEKTÓW UZYSKANYCH W TOKU PRAKTYKI

 

przez studentkę/studenta filologii/profil ogólnoakademicki

 

…………………………………………………………………….………………………………..…………….

nazwisko studenta

 miejsce odbywania praktyki………………………………………………………………………..………….

 

opiekun praktyk………………………………………………………………………………………………………….

 

Proszę zaznaczyć w jakim stopniu Pani/Pana zdaniem student osiągnął zakładane efekty otaczając kółkiem wybraną wartość w skali 1-5, gdzie 5= bardzo dobrze, 1=niedostatecznie.

 

K_W06

ma uporządkowaną wiedzę na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego

5  4  3  2  1

K_W08

 

ma uporządkowaną wiedzę podstawową  z dziedziny przekładu

5  4  3  2  1

K_W10

ma podstawową wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej i społecznej

5  4  3  2  1

K_W13

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

5  4  3  2  1

K_W18

zna specyfikę różnych form wypowiedzi w języku angielskim i języku polskim oraz wpływ decyzji stylistycznych na funkcję komunikacyjną tekstu

5  4  3  2  1

K_U02

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje używając różnych źródeł i sposobów

5  4  3  2  1

K_U03

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje używając różnych źródeł i sposobów

5  4  3  2  1

K_U07

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach profesjonalnych

5  4  3  2  1

K_U17

posiada rozwinięte umiejętności komunikacji  interpersonalnej; umie wyrażać się w sposób klarowny

5  4  3  2  1

K_K01

rozumie konieczność ustawicznego kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł informacji

5  4  3  2  1

 K_K02

ugruntowuje w sobie w sobie postawę otwartości poznawczej i rozwija swoje umiejętności kreatywne

5  4  3  2  1

K_K05

rozumie konieczność odpowiedzialnego planowania oraz właściwego gospodarowania czasem i środkami w trakcie realizacji projektów indywidualnych i zespołowych

5  4  3  2  1

K_K06

ma przekonanie o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w działalności zawodowej

5  4  3  2  1

                                                                                                                                     

 

 

Dodatkowe uwagi Opiekuna Praktyk …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………..                                     ………………………………….

Miejscowość i data                                                                                       podpis Opiekuna Praktyk

 

ZASADY PRAKTYK

KRAKOWSKA AKADEMIA

IM. A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK HUMANISTYCZNYCH

KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 

Zasady, program i miejsca praktyk

Czas odbywania praktyk

Studenci anglistyki KA  zobowiązani są do odbycia 100 godzin praktyk studenckich po zaliczeniu II roku studiów.   Praktyki należy zakończyć do końca szóstego semestru studiów.

Zasada ta obowiązuje zarówno studentów studiujących w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Podstawowe  informacje i zasady  

 • Uczelnia zapewnia miejsca praktyki w Krakowie, jednak ze względu na specyfikę specjalności: język angielski w biznesie  studenci zachęcani są do podejmowania praktyki w urzędach, firmach handlowych krajowych i zagranicznych oraz usługach.
 • Studenci odbywają praktykę w wybranej przez siebie placówce  pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna merytorycznego lub pełnomocnika dziekana Wydziału d/s praktyk.
 • Ze względu na ograniczenia organizacyjne studenci mogą odbywać praktyki w czasie i trybie uzgodnionym z placówką i zatwierdzonym przez Uczelnię i placówkę.
 • Student może odbyć praktykę w więcej niż jednej placówce (min.25 godz. w każdej) .
 • Praktyki mogą być realizowane w ciągu roku akademickiego (jeśli nie kolidują
  z zajęciami dydaktycznymi) lub w okresie wakacji. Tym samym odbywanie praktyk nie może być usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach dydaktycznych.
 • Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk.
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych d/s praktyk na kierunku filologia angielska może zaliczyć na poczet części lub całości  praktyk   pracę zawodową, staż lub aktualnie odbywany wolontariat  po okazaniu przez studentów zaświadczenia o charakterze wykonywanych obowiązków i  nadzorze.
 • Zaliczone mogą być szkolenia i umiejętności, jeśli są one związane z kierunkiem    studiówStudent może uzyskać zaliczenie praktyki, stażu odbytych za granicą po przedłożeniu stosownych dokumentów potwierdzających jego pobyt i .

 

Celem praktyk jest:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie słownictwa i terminologii używanej w miejscu praktyk
 • doskonalenie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł i zasobów
 • wykorzystanie umiejętności językowych w typowych sytuacjach profesjonalnych
 • ugruntowanie postawy otwartości poznawczej
 • sprawdzenie w praktyce, w trakcie samodzielnie wykonywanych zadań umiejętności i wiedzy nabytej w toku studiów ;

Podstawowe umiejętności rozwijane w toku praktyk:

 • umiejętności rozwijania swobodnej komunikacji zarówno  w sytuacjach zawodowych jak i nieformalnych przy zachowaniu norm poprawności obowiązujących w danym środowisku zawodowym
 • umiejętności samodzielnego zbierania i przetwarzania informacji;
 • umiejętności stawiania priorytetów przy realizacji zadań
 • umiejętności zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny
 • umiejętności pracy w zespole.

Realizacja w/w celów następuje poprzez:

 • obsługę klientów, prowadzenie korespondencji mailowej i rozmów telefonicznych w języku angielskim,
 • włączanie się w organizowanie i realizację określonych zadań biznesowych według wskazań opiekuna praktyki; takich jak udział w spotkaniach biznesowych prowadzonych w języku angielskim w charakterze tłumacza
 • samodzielne wykonywanie zadań: sporządzanie umów z klientami, tłumaczenie na język angielski folderów reklamowych, promocyjnych, dokumentacji firmowej, sprawdzanie i redagowanie tekstów w języku angielskim
 • uczestnictwo w szkoleniach proponowanych przez firmę
 • możliwie pełne uczestnictwo w życiu firmy
 • wykonywanie poleceń opiekuna praktyki

                 System kontroli oraz sposób zaliczania zajęć praktycznych

 • Odbywane przez studenta praktyki są monitorowane oraz oceniane przez pełnomocnika Dziekana ds. praktyk i wyznaczonego pracownika w miejscu odbywanej przez studenta praktyki zwanego opiekunem praktyki. Opiekun praktyki po jej zakończeniu wypełnia Kartę Oceny Efektów Uzyskanych w Toku Praktyki
 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest oddanie podpisanej umowy o praktykę
  (w przypadku gdy student sam znalazł miejsce praktyki) i wypełnionego dzienniczka praktyk.

 

 

 

 

KARTA OCENY

 

 

KARTA OCENY EFEKTÓW UZYSKANYCH W TOKU PRAKTYKI

 

przez studentkę/studenta filologii/profil praktyczny

 

…………………………………………………………………….………………………………..…………….

 

miejsce odbywania praktyki………………………………………………………………………..………….

 

opiekun praktyk………………………………………………………………………………………………………….

 

Proszę zaznaczyć w jakim stopniu Pani/Pana zdaniem student osiągnął zakładane efekty otaczając kółkiem wybraną wartość w skali 1-5, gdzie 5= bardzo dobrze, 1=niedostatecznie.

 

K_W02

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z językoznawstwa zorientowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze właściwej dla wybranej specjalności

5  4  3  2  1

K_W04

ma podstawową wiedzę o celach, budowie i funkcjonowaniu oraz  normach i procedurach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną specjalnością

5  4  3  2  1

K_W06

Zna zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

5  4  3  2  1

K_W07

Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości niezbędną w pracach w instytucjach związanych z wybraną specjalnością

5  4 3  2  1

K_U02

potrafi  planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

5  4  3  2  1

K_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę dla rozwoju profesjonalnego przy użyciu różnych środków i sposobów

5  4  3  2  1

K_U04

potrafi umiejętnie argumentować z wykorzystaniem  rożnych źródeł, w tym ICT

5  4  3  2  1

K_U05

potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim

5  4  3  2  1

K_K02

Potrafi współdziałać w grupie i rozwija umiejętność swobodnej komunikacji w sytuacjach  zawodowych,  z zachowaniem norm etycznych i roli jaką spełnia w danej sytuacji

5  4  3  2  1

 K_K06

 

Jest gotów do rozwiązywania problemów praktycznych i zawodowych w miejscu pracy na bazie zdobytej wiedzy

5  4  3  2  1

                                                                                                                                                                              

Dodatkowe uwagi Opiekuna Praktyk ...…..……….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………..                                                                 ………………………………….

Miejscowość i data                                                                                       podpis Opiekuna Praktyk

 

ŚLADAMI MISTRZÓW

W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyła się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego konferencja z cyklu " Państwo - Gospodarka - Społeczeństwo". Kierunek Pedagogika przygotował sesję naukowo - praktyczną dotyczącą tematu " Wychowawnie przez i do sztuki we współczesnych procesach dydaktycznych i wychowawczych".

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. " Śladami mistrzów..." prezentująca prace plastyczne uczniów z klas I - III szkół podstawowych. 

Wystawa przygotowana była przez nauczycieli prowadzących moduł " Nauka, Sztuka, Edukacja" w 12 szkołach Krakowa, Olkusza, Wieliczki, Oświęcimia, Jaworzna i Słopnic. Na wystawie znalazły się także prace studentów kierunku pedagogika wyróżnione przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia związane z wychowaniem przez sztukę ( Pani Dziekan dr Joanna Aksman, Pani Prof. Nadzw. dr hab. Anna Kożuch, Pani Prof. Nadzw. dr hab. Agata Rościecha -Kanownik, Pani dr Anna Dettloff, Pan dr Marcin Cziomer). 

 Wystawę otworzył Pan Dziekan Wydziału Prof. Zw. dr hab. Zbigniew Nęcki, a swoją obecnością zaszczycił Pan Rektor KAFAM Prof. Zw. dr hab. Jerzy Malec

 

 

NOWA SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Od roku akademickiego 2018/2019 studenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli wybrać na I i II stopniu studiów nową specjalnośc: pedagogikę resocjalizacyjną z elementami kryminologii.

Program studiów zostanie poszerzony o moduł przedmiotów związanych z kryminologią. Wybrane przedmioty tego modułu to: kryminalistyka, elementy postępowania karnego, polityka kryminalna.

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PROBLEMY PSYCHOLOGII

W dniu 11 czerwca 2018, w ramach XVII Konferencji Naukowej: Państwo Gospodarka Społeczeństwo, sekcja tematyczna przygotowana przez psychologów z naszego Wydziału nosiła tytuł Teoretyczne i praktyczne problemy psychologii. Ujęcia antropologiczne. To kontynuacja pewnej tradycji spotkań naukowych poświęconych teoretycznym problemom psychologii z 2012 oraz 2015 roku, tym razem rozszerzona także o perspektywę praktyków psychologii.

Zaprezentowano 13 referatów, w których poruszano m.in. wątki zadań i wyzwań jakie stoją przed psychologią jako nauką w obliczu wyłaniania się nowych nurtów i w relacji do innych dziedzin nauki (prawo, nauki medyczne, szczególnie zajmujące się funkcjonowaniem mózgu). Wśród bardziej teoretycznych wątków przewijały się także zagadnienia umysłu, który może i uzdrawiać i szkodzić; języka, który jest narzędziem tegoż umysłu. Rozważano także zadania jakie stoją przed psychologią  jako dziedziną praktycznych oddziaływań w odniesieniu do jednostek i społeczności. Poruszano problemy diagnozy oraz terapii psychologicznej, a także pomagania osobom chorym przewlekle i niepełnosprawnym. Wśród wątków związanych z funkcjonowaniem społecznym pojawiły się zagadnienia poczucia przynależności i wykluczenia społecznego oraz sprzeciwu i uległości wobec wpływu innych, zaś z najszerszej bo międzykulturowej perspektywy przedstawiono zagadnienie doświadczeń sensualnych. 

 

Filologia angielska - specjalności

Rok akademicki 2017/2018 dobiega pomału końca. Jest on ostatnim rokiem kiedy na filologię prowadziliśmy nabór na studia o profilu ogólno akademickim. Studenci tego rocznika wybrali specjalność translatorską.

Od roku 2018/2019 filologia  prowadzona będzie na profilu praktycznym. Nowym studentom proponujemy następujące specjalności, z których jedną wybiorą w pierwszym semestrze nauki:

Filologia – język angielski i język chiński w biznesie i mediach  (Philology – English and the Chinese in business and the media)

Filologia – język angielski i język hiszpański w biznesie i mediach  (Philology – English and Spanish  in business and the media);

Filologia – specjalność translatorska, język polski i angielski (Philology – Polish English and English Polish translation).

  Wszystkim obecnym i przyszłym Studentom życzymy wspaniałych wakacji 

 

FILOLOGOGIA

June 11

At the annual  International Conference: Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo (State, Economy, Society) the English philology section concerned Art in Foreign Language  Education. A range of topics was covered in four presentations: from an attempt to define art to practical application of picture postcards  in language classroom.

In the first presentation professor Monika Kusiak-Pisowacka concentrated on the definition of art, role of creativity in a language classroom and also gave examples of picture books an language games.

Professor Ewa Donesch-Jeżo reviewed EFL textbooks at advanced level to find if and how art is used in language teaching.

Dr Marcin Cziomer presented advertisements and commercials created by students of International Tourism.

Mgr Ewa Krysakowska-Budny ran a workshop on how picture postacards can be used in developing students’ oral skills.

ŚWIĘTO KIERUNKU PEDAGOGIKA

 

Już po raz drugi studenci kierunku pedagogika przygotowali spektakl teatralny towarzyszący corocznej konferencji naukowej - „Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo”.

W roku 2017 na scenie wystąpili studenci i wykładowcy kierunku pedagogika ze spektaklem    „ Niezwyczajne Historie”,  inicjując tym samym coroczne święto naszego kierunku.

Święto to jest spotkaniem Studentów, Wykładowców, Władz Wydziału i Uczelni podsumowującym sukcesy dydaktyczne kierunku. Spotkanie  łączy się z wręczeniem dyplomów dla wyróżniających się studentów i wykładowców.

 W roku 2018 zwieńczeniem warsztatów teatralnych dla studentów II roku studiów II stopnia pedagogiki był pokaz spektaklu "Małgosia contra Małgosia". Adaptacji powieści Ewy Nowackiej pod takim samym tytułem dokonali studenci. Tekst ten został przełożony na mały ekran w latach siedemdziesiątych, ale nigdy nie był wystawiany jako sztuka teatralna, więc wystawienie go w Krakowskiej Akademii było polską prapremierą.

10 czerwca sala 227 w budynku A, czyli sala architektów, zamieniona została w salę teatralną ze sceną, z rzędami krzeseł dla 130 widzów,  kulisami i prostą, ale efektowną  scenografią. Sala została wyciemniona, dzięki czemu możliwe było wykorzystanie świateł scenicznych prowadzonych  przez Zespół Realizatorów Studia TV u "Frycza".

Warsztaty w wymiarze 45 godzin przez dwa semestry prowadzone były przez mgr Artura Dobrzańskiego, który wyreżyserował spektakl.

W pracy nad sztuką wzięło udział 26 studentów. Grupa ta stworzyła spektakl od podstaw i zajmowała się też  wszystkimi okołoscenicznymi działaniami takimi jak: projektowanie plakatu i zaproszeń, zorganizowanie kostiumów, przygotowywanie sali do prób i pokazu itp.

Na scenie wystąpiło 13 studentów wcielających się w postacie współczesne, historyczne, a także nierealistyczne (Dytko). Na wyróżnienie zasługują wszyscy młodzi aktorzy, którzy nawet w epizodycznych rolach wykazali się świadomością sceniczną i zawodowstwem. Znakomicie z rolą tytułową poradziła sobie Ewa Mazur. Prowadziła postać z lekkością, wdziękiem, naturalnością godną zawodowej aktorki. Świetna w roli narratorki była Kinga Niedoba o nieprzeciętnym głosie i muzykalności, co mieliśmy szansę docenić, ponieważ wykonała trzy piosenki z polskiej pop klasyki (Małgośka, Pod śliwką, By coś zostało z tych dni) .

Postmodernistyczna forma spektaklu bardzo sprawdziła się  dla tego tekstu. Konwencja przeciwieństw i kontrastów polegała na mieszaniu  realizmu i fantazji, dramatu i komedii, groteski i powagi, popkultury z literaturą i sztuką. Podkreślić należy świetną oprawę muzyczną, świetlną i kostiumową.

Przekaz spektaklu jest głęboko humanistyczny. Człowiek nie jest doskonały, ale w każdym z nas jest wiele wartości, które w pewnych okolicznościach mogą się ujawnić. Każdy może zrobić wiele dobrego dla innych i dla siebie. Możemy być lepsi, możemy lepiej rozumieć innych ( nawet naszych przodków) i możemy powstrzymać się od  pochopnych ocen i krytyki tego, czego nie znamy.

 I forma, i przekaz były znakomicie przyjęte przez publiczność. Młodzi artyści nagradzani oklaskami długo nie mogli zejść ze sceny. Artystyczny pokaz zakończyło odśpiewanie na bis Małgośki  .

 

MAŁGOSIA - Ewa Mazur

NARRATORKA KLAUDIA - Kinga Niedoba

MAMA - Anna Kamińska

MATULA - Małgorzata Nowak

CIOTUNIA FRANCISZKA - Angelika Łoboda

SIOSTRA KLARA - Małgorzata Zgoda

KUCHARKA - Patrycja Mączka

SIOSTRA ZAKONNA - Magdalena Czajkowska

SZLACHCIANKA - Anna Pyzioł

JOACHIM - Bartosz Wenczyński

DYTKO - Ewa Kowalczyk

SŁUŻACA 1 - Urszula Krzysztofek,

SŁUŻĄCA 2 Klaudia Guzik

SUFLER - Karolina Sosnowska

MUZYKA- Klaudia Cieśla, Agnieszka Basoń

OPRACOWANIE PLSTYCZNE - Katarzyna Cieślak, Katarzyna Saternus

REKWIZYTOR - Justyna Lenart,

ŚWIATŁA - Kamila Jagielnik

OBSŁUGA TECHNICZNA Paulina Stefańska, Kamila Zajd

KRONIKARZ - Karolina Bachleda

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja ktvi.pl z wizyty prof. Zimbardo

Profesor Philip Zimbardo Profesorem Honorowym KA

W dniu 17 marca 2016 r. światowej sławy psycholog, profesor Philip Zimbardo otrzymał tytuł Profesora Honorowego KAAFM.

Prof. Zimbardo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych naukowców naszych czasów. Zasłynął m.in. przeprowadzeniem słynnego ,,Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego'' zrealizowanego w 1971 roku. Autor licznych publikacji popularyzujących psychologię, założyciel "Kliniki Nieśmiałości", twórca Projektu Bohaterskiej Wyobraźni podczas uroczystości wygłosił wykład "From Evil to Heroism: Transformation of Polish Youth".

Gratulacje i pozdrowienia Profesora Philipa Zimbardo dla Akademii

Studenci Wydziału kształcą się na kierunkach: Psychologia, Pedagogika, Filologia angielska.

Psychologia to studia jednolite magisterskie. Studenci mogą wybrać jedną z czterech specjalności: Psychologia kliniczno-sądowa, Psychologia kliniczna z neuropsychologią (NOWOŚĆ od naboru 2015/2016), Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia biznesu i zarządzania.

Pedagogika oferuje możliwość kształcenia na studiach pierwszego stopnia w ramach czterech specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym – specjalność nauczycielska, Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim – specjalność nauczycielska, Pedagogika resocjalizacyjna, Kreator działań społecznych w biznesie.

Na studiach pedagogicznych drugiego stopnia istnieje siedem specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodą Marii Montessori, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika inkluzywna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska, Kreator przedsiębiorczości - specjalność nauczycielska

Filologia to studia pierwszego stopnia. Oferuje trzy specjalności: Filologia angielska - język angielski w mediach, Filologia angielska z elementami języka chińskiego w komunikacji biznesowej oraz Filologia angielska - specjalność translatorska.


Kształcenie na wszystkich kierunkach odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych, takich jak: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, konsultacje, warsztaty oraz praktyki. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są m. in.: internet, projektory multimedialne, rzutniki pisma i wideo. Duży nacisk położony jest na stosowanie metod aktywizujących pracę studenta. Studenci mogą liczyć na pomoc pracowników dydaktycznych podczas indywidualnych konsultacji. Studenci Wydziału uczestniczą także w działaniach kół naukowych: Koła Naukowego Pedagogów Studentów Krakowskiej Akademii oraz Koła Naukowego Studentów Psychologii Krakowskiej Akademii.
 
Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych skupia kilkudziesięciu pracowników naukowych w tym profesorów tytularnych i nadzwyczajnych. Są wśród nich przedstawiciele wielu dziedzin, m. in.: psychologowie, socjologowie, pedagodzy, kulturoznawcy, filolodzy, filozofowie. Wielu z nich to członkowie Komitetów Badawczych PAN i PAU oraz laureaci nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Pracownicy naukowi Wydziału podejmują różne inicjatywy badawcze, związane z rozwojem istniejących na nim specjalności oraz z funkcjonowaniem jego katedr i zakładów. Efektem działalności naukowej są konferencje, materiały dydaktyczne i publikacje.

 

Dwa wiodące kierunki na Wydziale: Psychologia i Pedagogika były w ostatnim czasie oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wszystkie kryteria oceny: a) koncepcja rozwoju kierunku, b) cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, c) program studiów, d) zasoby kadrowe, e) infrastruktura dydaktyczna, f) prowadzenie badań naukowych, g) system wsparcia studentów w procesie uczenia się, h) wewnętrzny system zapewniania jakości, zostały w ocenie Komisji w pełni spełnione na obu kierunkach, a kierunek Pedagogika pod względem infrastruktury dydaktycznej i wewnętrznego systemu zapewniania jakości otrzymał nawet ocenę wyróżniającą.

 

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o kierunku Psychologia:
Należy stwierdzić, że koncepcja kształcenia na studiach psychologicznych po pierwsze może zapewnić rozwój indywidualny studentów, po drugie – pozwala im zapoznać się z aktualną wiedzą psychologiczną (…) po trzecie wyposaża potencjalnych absolwentów w szereg umiejętności i kompetencji potrzebnych w zawodzie i pożądanych także w wielu „pozapsychologicznych” miejscach pracy. (…)  Wydział posiada warunki pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości kształcenia oraz realizację kierunkowych efektów kształcenia. Ich wyznacznikami jest stabilna, profesjonalnie
przygotowana kadra naukowo – dydaktyczna, dobra baza dydaktyczna, właściwe zaplecze biblioteczne, odpowiednio przygotowana procedura realizacji praktyk zawodowych, wdrażany wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. (…) Wyniki pracy naukowej pracowników Wydziału obrazowane licznymi publikacjami krajowymi i zagranicznymi mają niewątpliwie duże znaczenie, i to nie tylko dla rozwoju nauki w ogóle, podniesienia rangi Jednostki jako ośrodka naukowego, ale także dla realizowanego procesu kształcenia.

Z Raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji w dniach 16-17 listopada 2013 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dotyczącej oceny kierunku Psychologia

 

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o kierunku Pedagogika:
Pracownicy Wydziału realizują znaczące badania naukowe, które pozostają równocześnie w bezpośredniej relacji z procesem dydaktycznym. Minimum kadrowe z naddatkiem spełnia wymogi formalne. Wydział stworzył też niezbędne podstawy dla zbudowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia, który obecnie w sposób wzorcowy wdraża w życie. Należy też podkreślić, że Uczelnia stworzyła studentom wręcz komfortowe warunki studiowania, co wyróżnia ją w tym względzie spośród wielu uczelni publicznych i niepublicznych.
Z Raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji w dniach 31.01.2014 r. i 01.02.2014 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dotyczącej oceny kierunku Pedagogika.

 

Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek A, pok. 209, 210

tel. 12 252 46 20, 12 252 46 21 fax: 12 252 46 22

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito