Orzeł
A A A

Konwent

drukuj drukuj

Ramy organizacyjne Konwentu WPAiSM:

§ 1

1. Dziekan WPAiSM powołuje Konwent WPAiSM, jako organ o charakterze doradczo-opiniodawczym, którego główną rolą będzie stworzenie forum dla współpracy i wymiany poglądów ze środowiskiem gospodarczym, organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi oraz absolwentami WPAiSM.

2. Konwent WPAiSM skupia przedstawicieli organów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, korporacji zawodowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców. 

§ 2

1. Członków Konwentu WPAiSM zaprasza do współpracy Dziekan WPAiSM spośród przedstawicieli organów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, korporacji zawodowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców.

2. Skład Konwentu WPAiSM ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej oparte jest na społecznej pracy jej członków.

3. Spotkania Konwentu WPAiSM odbywają się cyklicznie nie rzadziej niż raz w roku akademickim. Równocześnie realizowana będzie na dotychczasowych zasadach współpraca indywidualna dotycząca organizacji konferencji, konkursów studenckich, praktyk studenckich, staży, wolontariatów, szkoleń oraz innych wspólnych projektów. 

§ 3

1. Głównym celem Konwentu WPAiSM jest współpraca z władzami WPAISM w zakresie wytyczania kierunku rozwoju Wydziału i doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach studiów: Prawo, Administracja, Kryminologia i resocjalizacja, Stosunki międzynarodowe oraz Turystyka i rekreacja.

2. Do zadań Konwentu WPAiSM należy:

  • opiniowanie jego strategii rozwojowej, 

  • formułowanie założeń programów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia,

  • inicjowanie możliwości kształcenia we współpracy z organizacjami gospodarczymi, publicznymi i społecznymi, w szczególności na zamówienie pracodawcy,

  • rekomendowanie tematyki badawczej szczególnie przydatnej w gospodarce regionu,

  • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk zawodowych, staży i wolontariatów oraz ułatwiających start zawodowy absolwentów Wydziału. 

 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito