Orzeł
A A A

Historia Wydziału

drukuj drukuj

Historia Wydziału Prawa i Administracji i Stosunków Międzynarodowych

W styczniu 2000 r. Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na utworzenie w Krakowie „wyższej szkoły zawodowej” o nazwie „Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. 8 października 2000 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowej Uczelni. Na pierwszy rok zapisało się wówczas 1274 studentów, którzy podęli studia na sześciu specjalnościach: administracja, amerykanistyka, handel zagraniczny, integracja europejska, nauki o rodzinie, marketing i zarządzanie. Studia na kierunku administracja, licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadził Wydział Administracji. W roku 2002, za zgodą Ministra Edukacji Narodowej (decyzja z dnia 7.06.2002), uruchomiono kierunek prawo, a Wydział Administracji zmienił nazwę na Wydział Prawa i Administracji.

Pierwszym dziekanem Wydziału Administracji Publicznej, z którego w roku 2002 wyłoniły się: Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych, był prof. dr hab. Jerzy Malec (2000–2002). Prof. Malec został też pierwszym dziekanem nowo utworzonego Wydziału Prawa i Administracji i pełnił tę funkcję do czasu, gdy przeszedł na stanowisko prorektora (2002), a wkrótce rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej. Dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych została dr hab. Bogusława Bednarczyk, prof. KSW, która kierowała Wydziałem do roku 2012, kiedy Wydział połączył się z Wydziałem Prawa i Administracji. Po przejściu prof. Jerzego Malca do władz rektorskich stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Administracji objęła dr hab. Barbara Stoczewska, prof. UJ, która urząd ten sprawowała od roku 2002 do roku 2005, kiedy została prorektorem Szkoły. Następnie dziekanami Wydziału byli kolejno: dr hab. Tadeusz Biernat, prof. KA (2005–2011) i dr hab. Andrzej Oklejak, prof. UJ (2011–2012), a w roku 2012, po przedwczesnej śmierci prof. Oklejaka, funkcję dziekana objął prof. dr hab. Jan Widacki.
 

Pierwszych magistrów prawa wypromowano w czerwcu 2007 r. Fakt ten w połączeniu z dorobkiem naukowym pracowników Wydziału pozwolił ubiegać się o uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Prawa i Administracji w dniu 17 grudnia 2007 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o polityce (wedle dzisiejszej klasyfikacji: nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji), a 27 października 2008 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie prawo (wedle obecnej klasyfikacji: z nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne).

Do ważnych zadań Wydziału, obok obowiązków standardowych – kształcenia studentów i uprawiania nauki – należało możliwie szybkie wykształcenie własnej kadry naukowej bądź też pozyskanie nowych pracowników, którzy swe kariery zwiążą z Wydziałem. Dlatego też uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora było dla Wydziału tak ważne. Co więcej, posiadanie tych uprawnień umożliwiło uruchomienie studiów doktoranckich i prowadzenie seminariów doktorskich, co w sposób istotny wpłynęło na ożywienie życia naukowego. Ponieważ nasza Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach (prawa i nauk o polityce), stała się uczelnia akademicką w rozumieniu ustawy: ze „szkoły wyższej” stała się, na mocy uchwały sejmu, Akademią.
W tym czasie Wydział stał się na tyle atrakcyjny jako środowisko naukowe, że wybrało go jako swoje pierwsze miejsce pracy trzech doktorów habilitowanych, dotąd zatrudnionych w innych uczelniach, a kolejnych pięciu pracowników Wydziału uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. W efekcie nastąpiła znacząca wymiana kadry naukowej. Nawet bez żmudnego liczenia punktów za dorobek piśmienniczy widać, że pracownicy Wydziału publikują z każdym rokiem więcej monografii i artykułów naukowych oraz uczestniczą w większej liczbie konferencji naukowych, w tym zagranicznych. Profesorowie naszego Wydziału zajmują ważne stanowiska w organizacjach naukowych, są doceniani w kraju i za granicą: jeden z profesorów został członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN (prof. Mariusz Załucki), inny jest przewodniczącym Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN i wiceprzewodniczącym Komisji Prawniczej PAU (prof. Jan Widacki), natomiast były dziekan, późniejszy rektor, a wciąż profesor na Wydziale otrzymał za granicą doktorat honorowy (prof. Jerzy Malec).
Na Wydziale redagowane są trzy czasopisma z zakresu nauk prawnych: „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” oraz „European Polygraph”.  W roku 2004, z inicjatywy profesora Andrzeja Kapiszewskiego, Wydział rozpoczął wydawanie periodyku „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, który do dzisiaj ukazuje się staraniem pracowników WPAiSM.
Niż demograficzny spowodował spadek liczby studentów, co – paradoksalnie – pozwala na lepszą organizację zajęć. Nasi najlepsi studenci objęci są programem tutoringu, seminaria magisterskie prowadzą wyłącznie profesorowie i doktorzy habilitowani (kiedyś, gdy liczba studentów była ogromna, seminaria magisterskie prowadzili także doktorzy). Nasi studenci odnoszą sukcesy w skali krajowej, a także międzynarodowej, uczestniczą w rozmaitych konkursach i seminariach, prowadzą społecznie wysoko ocenianą Studencką Poradnię Prawną, z której korzystają osoby niemające środków na wynajęcie adwokata lub radcy prawnego – w ten sposób studenci zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, a społeczeństwo ma dostęp do darmowej porady prawnej. Łączy to dodatkowo Akademię ze środowiskiem społecznym.
Absolwentów kierunku prawo rokrocznie poddaje się swoistemu audytowi zewnętrznemu, jakim są przyjęcia na aplikacje prawnicze. Wedle danych, co roku publikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, audyt ten wypada dla naszych absolwentów bardzo korzystnie. Podobnie jak w rankingach „Perspektyw” czy „Rzeczypospolitej”, w których nasz Wydział zaliczany jest do grona najlepszych spośród Wydziałów Prawa uczelni niepublicznych. Uzyskane ostatnio uprawnienia habilitacyjne dodatkowo wzmocnią naszą pozycję w rankingach.
Część naszych absolwentów kontynuuje pracę naukową bądź to na studiach doktoranckich, bądź też na seminariach doktorskich. 12 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych nadano pierwszy stopień doktora (w zakresie nauk o polityce) pani mgr Annie Diawoł-Sitko, na podstawie rozprawy Miejsce Afryki Północnej w polityce śródziemnomorskiej Unii Europejskiej w latach 2004–2009 (promotor: prof. dr hab. Erhard Cziomer). Pierwszy stopień doktora w zakresie nauk prawnych uzyskał mgr Marcin Ożóg 26 marca 2014 r., na podstawie rozprawy Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych (promotor: prof. dr hab. Piotr Ślęzak). Od tego czasu Rada Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KAAFM nadała 57 stopni doktora, z tego 43 w zakresie nauk prawnych, 14 w zakresie nauk o polityce. Otwartych jest kolejnych 76 przewodów doktorskich (63 z nauk prawnych, 13 z nauk o polityce i administracji), ma więc Wydział znaczący wkład w kształcenie młodych kadr naukowych i podnoszenie kwalifikacji prawniczych ludzi zatrudnionych w sądach, czy korporacjach.

Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim formalnie powstał 22 lipca 1400 r., ma już zatem 620 lat tradycji. Wydział Prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego powstał 6 czerwca 2002 r. – jest więc o ponad 600 lat młodszy. Dorobek 620 lat jest nieporównywalny z dorobkiem niespełna 20 lat, co więcej – porównywanie tych dorobków pozbawione jest wszelkiego sensu. Jednak nasz dorobek, ten niespełna dwudziestoletni, nasz aktualny potencjał naukowy i poziom kształcenia został stosunkowo niedawno oceniony i doceniony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, która decyzją z 28 października 2019 r. przyznała Krakowskiej Akademii uprawniania do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, tym samym Wydział został zaliczony do grona pełnoprawnych i samowystarczalnych Wydziałów Prawa. W możliwości nadawania stopni naukowych dorównaliśmy najlepszym uczelniom w Polsce, wyprzedzając pod tym względem wiele uczelni publicznych i niepublicznych. Nawet w przypadku uczelni publicznych nie wszystkie wydziały prawa mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Jest to zasługa obecnej kadry naukowej, ale też owoc pracy wszystkich tych, którzy od roku 2000 począwszy, tworzyli Wydział, mieli jego wizję i wierzyli w sukces. Zasługa także tych, którzy już tu nie pracują, i tych, którzy odeszli na zawsze. Im również należy się nasza wdzięczność i nasza pamięć. Prawo habilitowania jest dziś naszym największym powodem do dumy, ale też wielkim zobowiązaniem na przyszłość.

Jan Widacki
Powyższy tekst stanowi fragment rozdziału autorstwa prof. dr hab. Jana Widackiego pt.: „Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych”, w: „Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020”, Oficyna Wydawnicza KA AFM, Kraków 2020, s. 112-125.
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito