Orzeł
A A A

dr Renata Pawlik

drukuj drukuj
Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - 2007). Studia magisterskie i późniejsze studia doktoranckie - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozprawa doktorska z zakresu prawa karnego: „Pełnienie czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 180 k.k.) - zagadnienia teoretyczne i praktyczne.”

Z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego związana od roku 2003, początkowo, jako asystent, później, jako adiunkt w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych.

Poza działalnością naukowo- dydaktyczną w Krakowskiej Akademii pełniła m.in. funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów, Koordynatora Wydziałowego ECTS, Prodziekana Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, aktualnie zaś pełni funkcję Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WNoB.


Kształtując swój wizerunek zawodowy stara się łączyć teorię z czynnym praktycznym wykonywanie zawodu dbając jednocześnie o systematyczne, wielopłaszczyznowe poszerzanie zdobytej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji poprzez udział w licznych  stażach, studiach podyplomowych i szkoleniach, a także licznych konferencjach i sympozjach tak krajowych jak i międzynarodowych. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz szereg studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), prawa europejskiego (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi), ekonomii i prawa gospodarczego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prawa cywilnego (Polska Akademia Nauk w Warszawie).


Zainteresowania naukowo – badawcze to przede wszystkim problematyka przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, konstytucyjne podstawy odpowiedzialności karnej, granice odpowiedzialności karnej, a także prawo karne gospodarcze i prawo karne materialne w ujęciu prawnoporównawczym.

Staże badawcze Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg (Niemcy),Ecole de droit de la Sorbonne (Francja),Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät (Austria), Vilniaus Universitetas (Litwa), University of Oxford (W.Brytania);

Lata 2012-2016 grant NCN 2011/03/D/HS5/01456 Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń. Analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym.

 

Publikacje:

R. Pawlik, Odpowiedzialność sprawcy wypadku w komunikacji za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała w kodeksach karnych z roku 1969 i 1997 z uwzględnieniem planowanej nowelizacji, Paragraf na drodze nr 2 z 2003;

R. Pawlik, Odpowiedzialność kursanta i instruktora oraz egzaminowanego i egzaminatora w razie spowodowania wypadku w komunikacji, Paragraf na drodze nr 8 z 2004 r.;

R. Pawlik, Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd mechaniczny- rozważania na marginesie wyroku SN z dnia 18 marca 2003r. sygn. III KKN 390/01., Prokuratura i Prawo nr 7-8 z 2004r,

R. Pawlik, Kompetencje Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do stanowienia sankcji karnych, ((w:) Europeizacja prawa pod redakcją Tadeusza Biernata, Kraków 2009,

R. Pawlik, Urządzenie niedozwolone jako jedno ze znamion przestępstwa sharingu ( art. 7  ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 z późn. zm.)- kilka uwag po  wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-403/08., Studia Prawnicze, Rozprawy i Materiały, 2012 nr 2(11);

R. Pawlik, Społeczna szkodliwości czynu – wybrane zagadnienia na przykładzie wykroczenia typizowanego w art. 87 k.w.., Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 4 z 2013r.;

R. Pawlik, Ochrona dobra prawnego z perspektywy procesu kontrawencjonalizacji-wybrane zagadnienia, Granice Kryminalizacji i penalizacji pod red. St. Pikulskiego i M. Romańczuk- Grąckiej, Olsztyn 2013;

R. Pawlik, Konstytucyjne podstawy i zakres prawa karania – zagadnienia wybrane z perspektywy odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie. Demokratyczne i socjalne państwo prawne – społeczeństwo, polityka, gospodarka. Księga Jubileuszowa Profesora Zbigniewa Maciąga, pod red. M. Grzybowskiego; Kraków 2014;

R. Pawlik, Wybrane zagadnienia granic kryminalizacji i ich ewolucja na przykładzie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. (w:) Idee nowelizacji kodeksu karnego pod red. M.Lubelskiego, R.Pawlik, A.Strzelca, Kraków 2014;

Idee nowelizacji kodeksu karnego pod red. M.Lubelskiego, R.Pawlik, A.Strzelca, Kraków 2014;

R. Pawlik, Znamię stanu pod wpływem środka odurzającego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu Karnego. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr specjalny (13)/ 2014r.

R. Pawlik, Znamiona ilościowe w procesie kontrawencjonalizacji w kontekście zasady nullum crimen sine lege – zagadnienia wybrane. Studia Prawnicze, Rozprawy i Materiały, 2014 nr 2;

R. Pawlik, Ewolucja instytucji zatarcia skazania w polskim prawie karnym z perspektywy European Criminal Records Information System-zagadnienia wybrane; Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1 z 2014/ pod. red. B. Bednarczyk;

R. Pawlik, Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Reforma prawa karnego, pod red. I. Sepioło-Jankowskiej; CH Beck 2014;

R. Pawlik, Identity of Criminal Law at the Time of European Integration Based on the Example of Poland – Some Comments. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2015/1; ISSN 1339-5467

R. Pawlik, Proces kontrawencjonalizacji - kilka uwag w kontekście aktualnych kierunków reformy prawa karnego oraz alternatywnych sposobów reakcji na przestępstwo, [w;] „Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo” pod. Red. St. Pikulskiego i M. Romańczuk – Grąckiej; Olsztyn 2015; ISBN: 9788364736476

R. Pawlik, Z.M. Dymińska; The space of validity the Polish Criminal Code Act from the perspective of European integration – The international context (1). Národná a medzinárodná bezpečnosť Liptovsky Mikulas, Slovakia 2015,  ISBN 978-80-8040-515-1

R. Pawlik, Z.M. Dymińska; The space of validity the Polish Criminal Code Act from the perspective of European integration – The national context (2). Národná a medzinárodná bezpečnosť Liptovsky Mikulas, Slovakia 2015,  ISBN 978-80-8040-515-1

R. Pawlik, Czyny drobne w systemie polskim na tle porównawczym-stabilność rozwiązań czy potrzeba zmian ?; (w:)Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego pod red. T. Biernata; Kraków 2016;

R.Pawlik; Ius puniendi and its sources in the era of European integration – selected issues on the example of Poland, SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2016/2;

R.Pawlik; Sanctions from the perspective of ius puniendi: between criminal liability and liability for a misdemeanour, and administrative liability. The example of Poland., SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2016/3;

R. Pawlik; Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń. Analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym. “Contraventionalization in Polish criminal law and the law of misdemeanours. A theoretico-dogmatic analysis from a comparative perspective”, Kraków 2016, monografia będąca efektem grantu NCN 2011/03/D/HS5/01456;

R. Pawlik, Instytucja zatarcia skazania w kontekście kryteriów dopuszczenia do pracy lub pełnienia służby związanej z dostępem do informacji niejawnych w administracji wojskowej. (w:) Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa, pod red. S.M. Mazura, M.Ostrowskiej, Bezpieczeństwo i obronność 2016;

R. Pawlik; Miara prawnokarnej ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa jednostki w zakresie działalności gospodarczej na przykładzie odpowiedzialności karnej za nie zgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej (art. 586 k.s.h.); Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2 z 2016/ pod. red. B. Bednarczyk;

R. Pawlik; O koniecznej koegzystencji nauk penalnych i nie tylko – kilka uwag w kontekście dylematu: stabilność czy zmienność prawa karnego. (w:) „Między stabilnością a zmiennością prawa karnego - dylematy ustawodawcy" pod. Red. W. Cieślaka i M. Romańczuk – Grąckiej; Olsztyn 2017;

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito