Orzeł
A A A

Praca dyplomowa / Egzamin dyplomowy

drukuj drukuj

Praca dyplomowa stanowi opracowanie w formie pisemnej określonego zagadnienia lub zagadnień wchodzących w zakres danego kierunku i specjalności studiów.

 

Praca dyplomowa może mieć charakter pracy empirycznej lub teoretycznej. Wybór promotora związany jest z zainteresowaniami studenta i możliwościami kadrowymi w zakresie opieki naukowej nad daną pracą. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego lub odpowiednio kwalifikowanego specjalisty spoza Uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym doktora.

 

Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent stosując skalę ocen: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). W przypadku rozbieżności w ocenie pracy przez promotora i recenzenta, jako ostateczną ocenę pracy przyjmuje się średnią arytmetyczną obu ocen, zaokrągloną zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów.

Struktura pracy dyplomowej Procedura przyjmowania i rejestracji pracy dyplomowej Egzamin dyplomowy Lista promotorów prowadzących seminarium dyplomowe Podstawy prawne określające zasady dyplomowania Materiały do pobrania Prawo, Administracja Stosunki międzynarodowe
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito