Orzeł
A A A

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

drukuj drukuj

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WPAiSM

dr Agnieszka Kubiak-Cyrul - Przewodnicząca WKJK

adres mailowy:

SKŁAD WKJK

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia pracuje w trzech zespołach:

1. ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W DYSCYPLINIE NAUKI PRAWNE:

Przewodnicząca: dr Agnieszka Kubiak Cyrul

Członkowie:

dr Iga Bałos Stoczewska,

dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta,

dr Katarzyna Jasińska,

dr Aleksandra Partyk,

dr Renata Pawlik,

dr Adam Strzelec,

dr Kamil Szpyt,

mgr Paweł Klimek

przedstawiciele studentów;

2. ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W DYSCYPLINIE NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI:

Przewodnicząca: prof. KAAFM dr hab. Beata Molo

Członkowie:

prof. KAAFM dr hab. Małgorzata Czermińska

prof. KAAFM dr hab. Rafał Czachor

prof. KAAFM dr hab. Marcin Lasoń

dr Natalia Adamczyk

dr Anna Bałamut

dr Katarzyna Brataniec

dr Anna Paterek

przedstawiciele studentów;

3. ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W DYSCYPLINIE GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

Przewodniczący: prof. dr hab. Rajmund Mydel

Członkowie:

dr Małgorzata Bajgier-Kowalska

dr Iwona Cybula

prof. KAAFM dr hab. Izabela Kapera

przedstawiciel studentów.

ZADANIA WKJK

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:

 • opracowanie rozwiązań i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na wydziale w ramach poszczególnych kierunków studiów,
 • wdrażanie wydziałowych procedur służących zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia,
 • dokonywanie okresowych przeglądów planów oraz programów studiów w zakresie zgodności ze strategią uczelni, dyscypliną lub dyscyplinami, do których przyporządkowany został kierunek studiów oraz ich powiązaniem z działalnością naukową prowadzoną na wydziale lub otoczeniem społeczno-gospodarczym i zawodowym rynkiem pracy,
 • analiza i ocena realizacji programów studiów z uwzględnieniem treści programowych oraz ich zgodności z efektami uczenia się,
 • ocena formy i organizacji zajęć,
 • analiza metod kształcenia oraz oceny czy umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się,
 • ocena zasad weryfikacji efektów uczenia się poprzez sprawdzenie czy te metody prowadzą do osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów, czy sprzyjają aktywnemu udziałowi studentów w procesie nauczania i uczenia się oraz czy umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej o stopniu osiągnięcia tych efektów,
 • systematyczne dokonywanie przeglądu studenckich osiągnięć naukowych (prac egzaminacyjnych, projektów studenckich, dzienników praktyk etc.) w kierunku oceny czy stanowią potwierdzenie efektów uczenia się,
 • dokonywanie okresowych przeglądów prac dyplomowych pod kątem zgodności ich tematyki z kierunkiem studiów oraz dyscypliną,
 • zasięganie opinii studentów na temat programów studiów oraz sposobów ich realizacji,
 • dokonywanie okresowego przeglądu kart przedmiotów pod kątem ich aktualności, metod dydaktycznych oraz weryfikacyjnych,
 • zapewnianie publicznej dostępności opisu programów studiów oraz informacji o zasadach, celach i organizacji wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 • współpraca z Uczelnianym Zespołem Ewaluacji Dydaktyki w zakresie przeprowadzanej oceny zajęć dydaktycznych,
 • opracowanie harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych w oparciu o procedury przedstawione przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito