Orzeł
A A A

Seminaria doktorskie

drukuj drukuj

Rekrutacja na seminaria 2022/23

Uprzejmie informujemy, że zasady i terminy rekrutacji na seminaria doktorskie w roku akademickim 2022/2023 zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelni za lata 2017-2021

Regulamin prowadzenia seminariów doktorskich i przewodów doktorskich na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzyn.

Regulamin - tutaj

REKRUTACJA NA SEMINARIA DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE NAUKI PRAWNE ORAZ W DYSCYPLINIE NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI 2021/2022

REKRUTACJA NA SEMINARIA DOKTORSKIE 2021/2022

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

W roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą prowadzone seminaria doktorskie z zakresu Nauk o polityce i administracji.

 

Zasady prowadzenia seminariów doktorskich oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego określa uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 24 września 2019 r.-. tutaj

 

 

O zakwalifikowanie do udziału w seminarium doktorskim może się ubiegać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

Przyjęcia na seminarium doktorskie prowadzi komisja kwalifikacyjna. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą podane do wiadomości indywidualnej każdemu Kandydatowi.

 

DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na seminarium doktorskie składa podanie do komisji kwalifikacyjnej-tutaj

 

Do podania należy dołączyć:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  2. życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej kandydata,
  3. autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych kandydata,
  4. wykaz ewentualnych publikacji naukowych kandydata,
  5. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów magisterskich,
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych- tutaj

 

 

TERMIN

 

Ostateczny termin składania kompletnych podań upływa z dniem 20 września 2021 r. ( budynek C pok. 219)

 

 

 

OPŁATA

 

Opłata za udział w seminariach doktorskich-tutaj

 

 PKO BP SA 94 1020 2892 0000 5702 0017 1371

 

ZASADY REKRUTACJI

 

I etap- weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Kandydatów

II etap- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami ( termin rozmowy zostanie podany po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji)         

 

 

Uchwała Senatu zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia seminariów dokt. i sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia

uchwała -tutaj

Uchwała postępowania doktorskie

uchwała - tutaj

 

wykaz certyfikatów- tutaj

wzór dyplomu - tutaj

Zarządzenie Rektora- wysokość opłat sem. dr 2021/2022

zarządzenie- tutaj

Zasady rekrutacji 2021-2022-uchwała Komisji ds. Stopnia Naukowych

uchwała - tutaj

Zasady pobierania opłat od uczestników seminariów doktorskich

info-tutaj

 

Zmiana rachunku bankowego

 

Opłaty związanie z uczestnictwem w seminariach doktorskich oraz przewodami doktorskimi powinny być dokonywane na następujący rachunek:

 

 

 

  PKO BP SA 94 1020 2892 0000 5702 0017 1371

Zarządzenie Rektora KA Nr 42/2021- wysokość opłat sem. dr 2021/2022

zarządzenie - tutaj

Nowelizacja ustawy podpisana przez Prezydenta RP dotycząca doktorantów i postępowań awansowych.

Nowelizacja ustawy podpisana przez Prezydenta RP dotycząca doktorantów i postępowań awansowych.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-doktorskie-doktoranci-postepowania-awansowe--zmiana-ustawy-podpisana-przez-prezydenta-rp

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską.

Szanowni Państwo,

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne i redakcja miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego oraz promocję szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.

 

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Do konkursu można zgłosić pracę doktorską dotyczącą zagadnień z zakresu prawa gospodarczego. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego lub przesłać pocztą do 31.01.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2023 r.

 

Nagrodą w konkursie jest:

a) za zajęcie pierwszego miejsca – wydanie pracy w formie książki drukowanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne albo nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”;

b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (www.pwe.com.pl) w zakładce „Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PUG”:

 

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/o-czasopismie/konkurs-na-najlepsza-prace

Seminaria doktorskie 2022/2023

Uprzejmie informuję, że zasady i terminy rekrutacji na seminaria doktorskie w roku akademickim 2022/2023 zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelni za lata 2017-2021
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito