Orzeł
A A A

Seminaria doktorskie

drukuj drukuj

Regulamin prowadzenia seminariów doktorskich i przewodów doktorskich na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzyn.

Regulamin - tutaj

Zarządzenie Rektora KA Nr 41/2019 z dn. 7 października 2019- zasady pobierania opłat

info-tutaj

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W FORMIE BEZPOŚREDNIEJ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją podaną w dn. 24 kwietnia 2020 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  okres zawieszenia zajęć w formie bezpośredniej na studiach, studiach podyplomowych i studiach doktoranckich zostaje przedłużony do dnia 24 maja 2020 r. Jednocześnie przypominamy, że dalszym ciągu realizowane są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie Rektora KA Nr 51/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania KA w okresie od 25.05.20r do 30.09.20r.

zarządzenie - tutaj

REKRUTACJA NA SEMINARIA DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE NAUKI PRAWNE 2020/2021

REKRUTACJA NA SEMINARIA DOKTORSKIE 2020/2021

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

W roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą prowadzone seminaria doktorskie z zakresu Nauk prawnych.

 

Zasady prowadzenia seminariów doktorskich oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego określa uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 24 września 2019 r.-. tutaj

 

 

O zakwalifikowanie do udziału w seminarium doktorskim może się ubiegać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

Przyjęcia na seminarium doktorskie prowadzi komisja kwalifikacyjna. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą podane do wiadomości indywidualnej każdemu Kandydatowi.

 

DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na seminarium doktorskie składa podanie do komisji kwalifikacyjnej- tutaj.

 

Do podania należy dołączyć:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  2. życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej kandydata,
  3. autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych kandydata,
  4. wykaz ewentualnych publikacji naukowych kandydata,
  5. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów magisterskich,
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych- tutaj

 

 

TERMIN

 

Ostateczny termin składania kompletnych podań upływa z dniem 30 października 2020 r. ( budynek C pok. 219)

 

 

 

OPŁATA

 

Opłata za udział w seminariach doktorskich-tutaj

 

 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

PEKAO S.A. o/Kraków

 

77 1240 4722 1111 0000 4855 0963

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

I etap- weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Kandydatów

II etap- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami ( termin rozmowy zostanie podany po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji)         

 

 

 

  OPIEKUNOWIE NAUKOWI  

 Lista opiekunów naukowych prowadzących seminaria doktorskie w zakresie dyscypliny nauki prawne w roku akademickim 2020/2021:

 

1. Prof. dr hab. Jan Widacki, zakres merytoryczny: Kryminologia, Kryminalistyka, Nauki o policji

 

2. Prof. drhab. Anna Walaszek- Pyzioł, zakres merytoryczny: Prawo gospodarcze publiczne

 

3. Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, zakres merytoryczny: Prawo gospodarcze prywatne

 

4. Prof. dr hab. Jerzy Malec, zakres merytoryczny: Historia prawa

 

5. Prof. dr hab. Mariusz Załucki, zakres merytoryczny: Prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo międzynarodowe prywatne

 

6. Prof. KAAFM dr hab. Monika Augustyniak, zakres merytoryczny: Prawo administracyjne

 

7. Prof. KAAFM dr hab. Magdalena Bainczyk- zakres merytoryczny: Prawo UE, Prawa człowieka, niemieckie prawo publiczne

 

8. Prof. KAAFM dr hab. Katarzyna Banasik, zakres merytoryczny: Prawo karne

 

9. Prof. KAAFM dr hab. Konrad Kohutek,  zakres merytoryczny: Prawo gospodarcze publiczne

 

10.Prof. KAAFM dr hab. Tomasz Srogosz, zakres merytoryczny: Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo żywnościowe

 

 

Zarządzenie Rektora KA w sprawie wysokości opłat- seminaria dokt. 2020/2021

zarządzenie- tutaj

Uchwała Senatu zmieniająca uchwałę w sprawie zasad prowadzenia seminariów dokt. i sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia

uchwała -tutaj

Uchwała postepowania doktorskie

uchwała - tutaj

 

wykaz certyfikatów- tutaj

wzór dyplomu - tutaj

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito