Orzeł
A A A

Program kształcenia

drukuj drukuj

Opis programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA I STOPNIA 

Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo narodowe

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjat)

Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Uzyskany tytuł zawodowy daje absolwentowi możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe II stopnia (magisterskie) oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju

Prowadzenie kierunku studiów: bezpieczeństwo narodowe  w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wynika z podstawowych założeń misji Uczelni i w pełni wpisuje się w ogólnouczelnianą strategię rozwoju. Wyraża się w działaniach edukacyjnych i naukowo-badawczych odpowiadających współczesnym wyzwaniom, zwłaszcza w sferze rozwoju społeczno-ekonomicznego i postępu techniczno-technologicznego. Przedsięwzięcia te ukierunkowywane są na kształtowanie osobowości studentów i absolwentów oraz formowanie relacji grupowych i międzygrupowych, budujących społeczeństwo i gospodarkę oparte na wiedzy. Czyni ich zdolnymi do podejmowania wyzwań związanych z pracą w instytucjach Systemu Bezpieczeństwa Państwa, a także z własnym rozwojem zawodowym i działalnością związaną z bezpiecznym rozwojem kraju i regionu poprzez racjonalne działania na rzecz bezpieczeństwa. Nabór kandydatów na kierunek: bezpieczeństwo narodowe jest zgodny z podstawowym celem strategicznym Uczelni w obszarze dydaktyki, zakładającym dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i preferencji kandydatów na studia. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, chcącej zdobyć cenioną na rynku pracy wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania pracy w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem. Ponadto należy także do kierunków rozwojowych Uczelni w strategicznym obszarze badań naukowych i rozwoju Kadry.

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe  mieści się w obszarze nauk społecznych. Jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, wykazującą zależności i powiązania z innymi kierunkami tego obszaru. Wszystkie efekty kształcenia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  mieszczą się w zakresie obszarowych efektów kształcenia obszaru nauk społecznych.

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia

Ważnymi dla kierunku: bezpieczeństwo narodowe  są następujące dyscypliny wiedzy: nauki o obronności, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, zarządzanie,  socjologia, psychologia, polityka społeczna, zdrowie publiczne w zakresie dotyczącym: istoty, prawidłowości i problemów związanych z zapewnieniem jednostkom, narodowi i państwu pożądanego poziomu bezpieczeństwa, tworzenia więzi i budzenia szeroko rozumianej aktywności społecznej związanej z działaniami dla bezpieczeństwa oraz określania rządzących nimi prawidłowości istotnych z punktu widzenia społecznych procesów integracyjnych. Zasoby wiedzy przynależne do wyżej wymienionych  dyscyplin naukowych pozwalają na analizę zjawisk i procesów specyficznych dla bezpieczeństwa jako wartości i stanu stosunków społecznych, co wiąże się z opisem i systematyzacją wiedzy o czynieniu jednostkowego i społecznego życia bezpiecznymi.

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia - typowe miejsca pracy

Ogólnym celem kształcenia założonym dla kierunku: bezpieczeństwo narodowe jest absolwent kierunku działający aktywnie w lokalnej społeczności i instytucjach Systemu Bezpieczeństwa Państwa, dysponujący adekwatnym do pełnionych społecznych i zawodowych ról zasobem wiedzy i umiejętności, w zakresie dziedzin nauk o bezpieczeństwie oraz charakteryzujący się kompetencjami, pozwalającymi takie role efektywnie pełnić. Jest to osiągalne, poprzez:

- dostarczenie studentom całościowej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych pozwalających im na krytyczne rozumienie złożonych procesów i zjawisk związanych z funkcjonowania systemu polityczno-ekonomicznego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego i funkcji poszczególnych instytucji państwa, a także mechanizmów ekonomicznych, politycznych oraz społecznych i prawnych uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo narodowe,

- rozwijanie u studentów zdolności organizacyjnych i przedsiębiorczości w zakresie: innowacyjnego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych, budowania własnej kariery specjalisty w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom /lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. Następuje to poprzez - kształtowanie umiejętności racjonalizacyjnego formułowania i rozwiązywania problemów ze sfery bezpieczeństwa, sprawnego pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym oraz gospodarczym kraju, skutecznego działania zespołowego - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

- kształtowanie u studentów kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etyczno - społecznej oraz zaangażowania w wykonywane zadania oraz poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim,

- uświadomienie studentom potrzeby permanentnego rozwoju osobistego, a także rozwinięcie u nich umiejętności ciągłego kształcenia się. Student na kierunku: bezpieczeństwo narodowe przygotowywany jest przede wszystkim do wykonywania pracy w strukturach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej. Także w instytucjach takich jak: wojsko, policja, służby ochrony państwa, straż pożarna, straż graniczna, służba celna, służby penitencjarne, firmy ochrony osób i mienia, detektywistyczne, formacje obrony cywilnej, podmioty edukacji dla bezpieczeństwa.

Zbieżność zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

Zakładane efekty kształcenia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  nastawione są na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy. Efekty kształcenia są tak skonstruowane, aby absolwent posiadał możliwości podjęcia pracy w różnych instytucjach, zarówno w jednostkach bezpieczeństwa jaki i w administracji publicznej oraz w organizacjach non-profit. Zbieżność zakładanych efektów kształcenia na kierunku z potrzebami rynku pracy polega na:

- interdyscyplinarnym przygotowaniu absolwentów kierunku do pracy w strukturach, tj.: wojsko, policja, administracja publiczna i zarządzania kryzysowego oraz na stanowiskach w typowych zakładach pracy (bezpieczeństwo pracy),

- dostosowywanie treści kształcenia do wymagań wyżej wymienionych potencjalnych pracodawców dla absolwentów kierunku,

- uzyskania przez absolwentów możliwości do dalszego kształcenia na studiach II stopnia lub podyplomowych – w uzyskanych kierunkach / lub specjalizacjach.

Wykorzystanie wzorców międzynarodowych

Doświadczenia oraz wnioski z wymiany poglądów z naukowcami następujących uczelni zagranicznych:

- Akademia Sił Zbrojnych im. Generała Milana Rastislava Stefanika - Liptowski Mikulasz,

- Ekonomiczno – Prawniczy Uniwersytet „KROK” – Kijów,

-  Instytut Ekonomiczno – Humanistyczny - Makiejewka;

- Akademia Korpusu Policyjnego – Bratysława,

- Uniwersytet Katolicki – Rużomberok,

- Uniwersytet Konstantego Filozofa w Nitrze – Słowacja,

uwzględnione zostały w opracowaniu programu kształcenia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe.

Wskazanie na specyfikę kształcenia na kierunku studiów

Specyfikę kształcenia na kierunku:  bezpieczeństwo narodowe  w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego determinują czynniki interdyscyplinarne pozwalające przygotować absolwentów do podejmowania pracy w różnych instytucjach, w charakterze specjalistów od spraw bezpieczeństwa, a także czynniki wynikające z przyjętych celów i misji kształcenia w Uczelni i na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. Odnosi się ona także do postrzegania bezpieczeństwa jako działań ulokowanych w określonym otoczeniu społecznym. Podkreślany jest fakt, że bezpieczeństwo jest wartością wspomagającą realizację celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych państwa oraz  jego mieszkańców, a także organizacji typu gospodarczego i pozagospodarczego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stąd, kształcenie na kierunku; bezpieczeństwo narodowe  wychodzi na przeciw różnym społecznym oczekiwaniom, m.in. związanymi  z zarządzaniem bezpieczeństwem i obronnością, edukacją dla bezpieczeństwa, zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, logistyką bezpieczeństwa. Wymaga to koordynacji działań edukacyjnych, sensownego powiązania wydzielonych modułów, określenia ich treściowego zakresu, wytypowania zaangażowanych w ten proces podmiotów i przyznanie im stosownych uprawnień. Specyfiką studiów na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  jest też ścisłe powiązanie treści nauczania do potrzeb stanowisk pracy w różnych instytucjach, związanych z planowaną karierą zawodową przez absolwentów. Kształcenie na kierunku uwzględnia w swoich treściach szerokie powiązania wiedzy z praktycznymi potrzebami stanowisk pracy - o które ubiegać się będą absolwenci.

Efekty kształcenia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  wykazuje się:

- wiedzą ogólną z dziedziny obszaru nauk społecznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu nauk o bezpieczeństwie - obejmującą terminologię i teorie bezpieczeństwa, pozwalającą na rozumienie specyfiki bezpieczeństwa, a także jego powiązań z innymi dyscyplinami oraz odnoszącą się do problemów sprawczego kontrolowania zagrożeń niemilitarnych i militarnych, związanych ze środowiskami: politycznym, społecznym, ekonomicznym i prawnym,

- sprawnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy i oceny zagrożeń oraz formułowania wniosków i propozycji dla potrzeb bezpieczeństwa lokalnego i ponadlokalnego,

- kompetencją do czynnego uczestniczenia w procesach przygotowania, planowania i decydowania oraz w praktycznej realizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa w środowisku pracy i poza nim,

- zdolnością czytelnego prezentowania i konsultowania w gronie współpracowników swoich pomysłów i wniosków dotyczących rozwoju różnorodnych zagrożeń i przeciwdziałania im w różnych dziedzinach życia społecznego w skali makro i mikro oraz umiejętnością teoretycznego i praktycznego uzasadnienia swoich pomysłów i poglądów,

- sprawnością uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz osobistą postawą pozwalającą im efektywnie kontynuować studia,

- umiejętnością sformułowania typowego zadania badawczego i rozwiązania go przy wykorzystaniu podstawowych metod badawczych oraz nowoczesnych narzędzi pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,

- zdolnością do zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i kontaktach społecznych.

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA II STOPNIA 

Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo narodowe

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Uzyskany tytuł zawodowy daje absolwentowi możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju

Prowadzenie kierunku studiów: bezpieczeństwo narodowe  w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wynika z podstawowych założeń misji Uczelni i w pełni wpisuje się w ogólnouczelnianą strategię rozwoju. Wyraża się w działaniach edukacyjnych i naukowo-badawczych odpowiadających współczesnym wyzwaniom, zwłaszcza w sferze rozwoju społeczno-ekonomicznego i postępu techniczno-technologicznego. Przedsięwzięcia te ukierunkowywane są na kształtowanie osobowości studentów i absolwentów, na rozwijanie u nich zdolności samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk oraz procesów wpływających na bezpieczeństwo (politycznych, ekonomicznych i społeczno – kulturowych), zachodzących we współczesnym świecie. Wpisują się też w misję Uczelni pozwalając na formowanie relacji grupowych i międzygrupowych, budujących społeczeństwo i gospodarkę oparte na wiedzy. Czyni absolwentów zdolnymi do podejmowania wyzwań związanych z pracą w instytucjach Systemu Bezpieczeństwa Państwa, a także z własnym rozwojem zawodowym i działalnością związaną z bezpiecznym rozwojem kraju i regionu poprzez racjonalne działania na rzecz bezpieczeństwa. Nabór kandydatów na kierunek: bezpieczeństwo narodowe  jest zgodny z podstawowym celem strategicznym Uczelni w obszarze dydaktyki, zakładającym dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i preferencji kandydatów na studia. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, chcącej poszerzyć i pogłębić cenioną na rynku pracy wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania pracy w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem. Ponadto kierunek studiów  bezpieczeństwo narodowe należy do kierunków rozwojowych Uczelni w strategicznym obszarze badań naukowych i rozwoju kadry.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe mieści się w obszarze nauk społecznych. Jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, wykazującą zależności i powiązania z innymi kierunkami tego obszaru. W polu zainteresowania tego kierunku  znajdują się zjawiska i procesy związane z rozwijaniem się i oddziaływaniem różnorakich zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska, a także przedsiębiorstw należących do sektora prywatnego i sektora publicznego i organizacji pozagospodarczych, oraz związane z działaniami ukierunkowanymi na utrzymanie pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Obszar badawczy problematyki bezpieczeństwa znajduje swoje uzasadnienie i interpretacje w wielu dyscyplinach wiedzy przynależnych do obszaru nauk społecznych. Problematyka bezpieczeństwa rozpatrywana jest w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym. Wszystkie efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe mieszczą się w zakresie obszarowych efektów kształcenia obszaru nauk społecznych.

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia

Ważnymi dla kierunku: bezpieczeństwo narodowe są następujące dyscypliny wiedzy: nauki o obronności, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, zarządzanie, socjologia, psychologia, polityka społeczna, zdrowie publiczne - w zakresie dotyczącym:

-  istoty, prawidłowości i problemów związanych z zapewnieniem jednostkom, narodowi i państwu pożądanego poziomu bezpieczeństwa,

-  tworzenia więzi i budzenia szeroko rozumianej aktywności społecznej związanej z działaniami dla bezpieczeństwa oraz określania rządzących nimi prawidłowości istotnych z punktu widzenia społecznych procesów integracyjnych. Zasoby wiedzy przynależne do tych dyscyplin pozwalają na analizę zjawisk i procesów bezpieczeństwa, co wiąże się z opisem i systematyzacją wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa i działaniach zaradczych, formułowaniem odpowiedzi na pytania o przyczyny zagrożeń, uwarunkowania przebiegu, co daje podstawę do konstruowania teorii wyjaśniających. Teorie te stanowią podstawę do kreowania działań modelujących bezpieczną teraźniejszość i przyszłość. Kreowanie wiedzy o bezpieczeństwie narodowym stwarza możliwość opracowania szerokiej oferty specjalności zawodowych ukierunkowanych na potrzeby rynku pracy.

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia - typowe miejsca pracy

Ogólnym celem kształcenia założonym dla kierunku: bezpieczeństwo narodowe  jest absolwent potrafiący działać aktywnie w lokalnej społeczności i instytucjach Systemu Bezpieczeństwa Państwa, dysponujący adekwatnym do pełnionych społecznych i zawodowych ról zasobem wiedzy i umiejętności, w zakresie dziedziny nauki o bezpieczeństwie oraz charakteryzujący się kompetencjami, pozwalającymi takie role efektywnie pełnić. Jest to osiągalne, poprzez dostarczenie studentom zaawansowanej i wyspecjalizowanej wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych pozwalających im na krytyczne rozumie złożonych procesów i zjawisk związanych z funkcjonowania systemu polityczno-ekonomicznego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego i funkcji poszczególnych instytucji państwa, a także mechanizmów ekonomicznych, politycznych oraz społecznych i prawnych uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo narodowe. Podejście takie pozwala studentom na kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o przydatności i skuteczności przyswajanej wiedzy. Rozwijanie u studentów zdolności organizacyjnych i przedsiębiorczości w zakresie: innowacyjnego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych, budowania i zarządzania własną karierą jako specjalisty i konsultanta w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom /lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. Następuje to poprzez:

 - kształtowanie umiejętności racjonalizacyjnego formułowania i rozwiązywania problemów ze sfery bezpieczeństwa, sprawnego pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym oraz gospodarczym kraju, a także skutecznego działania zespołowego w warunkach złożoności i niepewności środowiska - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

- kształtowanie u studentów kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etyczno - społecznej oraz zaangażowania w wykonywane zadania oraz poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.

- uświadomienie studentom potrzeby permanentnego rozwoju osobistego, a także rozwinięcie u nich umiejętności ciągłego kształcenia się.

Zbieżność zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

Zakładane efekty kształcenia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  nastawione są na elastyczne reagowanie do potrzeb na rynku pracy. Efekty kształcenia są tak skonstruowane, aby absolwent posiadał możliwości podjęcia pracy w różnych instytucjach, zarówno w jednostkach bezpieczeństwa jaki i w administracji publicznej oraz w organizacjach non-profit. Zbieżność zakładanych efektów kształcenia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  z potrzebami rynku pracy polega na:

- interdyscyplinarnym przygotowaniu absolwentów kierunku do pracy w strukturach, tj.: wojsko, policja, administracja publiczna i zarządzania kryzysowego oraz na stanowiskach w typowych zakładach pracy (tj. bezpieczeństwo pracy),

- dostosowywanie treści kształcenia do wymagań wyżej wymienionych potencjalnych pracodawców dla absolwentów kierunku,

- uzyskania przez absolwentów możliwości do dalszego kształcenia na studiach III stopnia lub podyplomowych – w uzyskanych kierunkach / lub specjalizacjach.

 Wykorzystanie wzorców międzynarodowych

Doświadczenia oraz wnioski z wymiany poglądów z naukowcami następujących Uczelni zagranicznych:

- Akademia Sił Zbrojnych im. Generała Milana Rastislava Stefanika - Liptowski Mikulasz,

-  Ekonomiczno – Prawniczy Uniwersytet „KROK” – Kijów,

- Instytut Ekonomiczno – Humanistyczny - Makiejewka; Akademia Korpusu Policyjnego – Bratysława,

- Uniwersytet Katolicki – Rużomberok,

- Uniwersytet Konstantego Filozofa w Nitrze – Słowacja,

 uwzględnione zostały w opracowaniu programu kształcenia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe

Wskazanie na specyfikę kształcenia na kierunku studiów

Nauka o bezpieczeństwie jako interdyscyplinarny system wiedzy naukowej, kształcenia i badań kształtuje specyfikę kształcenia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ponadto, specyfikę tą determinują czynniki interdyscyplinarne pozwalające przygotować absolwentów do podejmowania pracy w różnych instytucjach, w charakterze specjalistów od spraw bezpieczeństwa, a także czynniki wynikające z przyjętych celów i misji kształcenia w Uczelni i na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. Specyfika kształcenia na Wydziale odnosi się także do postrzegania bezpieczeństwa jako działań ulokowanych w określonym otoczeniu społecznym. Podkreślany jest fakt, że bezpieczeństwo jest wartością wspomagającą realizację celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych państwa i jego mieszkańców, a także organizacji typu gospodarczego i pozagospodarczego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stąd, kształcenie na kierunku: bezpieczeństwo narodowe wychodzi na przeciw różnym społecznym oczekiwaniom, umożliwiając studentom dokonanie świadomego wyboru ścieżki rozwoju, m.in. związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem i obronnością, edukacją dla bezpieczeństwa, zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, logistyką bezpieczeństwa. Każda ze ścieżek rozwojowych pozwala na przygotowanie go do dalszego rozwoju naukowego lub podjęcia pracy. Wymaga to koordynacji działań edukacyjnych, sensownego powiązania wydzielonych modułów, określenia ich treściowego zakresu, wytypowania zaangażowanych w ten proces podmiotów i przyznanie im stosownych uprawnień. Dodatkową specyfiką studiów na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  jest też ścisłe powiązanie treści nauczania do potrzeb stanowisk pracy w różnych instytucjach, związanych z planowaną karierą zawodową przez absolwentów. Kształcenie na kierunku uwzględnia w swoich treściach szerokie powiązania wiedzy z praktycznymi potrzebami stanowisk pracy - o które ubiegać będą się absolwenci.

Efekty kształcenia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: bezpieczeństwo narodowe  wykazuje się:

- wiedzą kompleksową i pogłębioną z dziedziny obszaru nauk społecznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu nauk o bezpieczeństwie - przede wszystkim wiedzą odnoszącą się do problemów bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowania i rozwoju instytucji wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa państwa w ich dynamicznym otoczeniu ekonomicznym, społecznym, kulturowym, prawnym,

- sprawnością krytycznego rozumienia wiedzy, integrowania jej i praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy i oceny zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi w wymiarze jednostkowym i instytucjonalnym, a także do formułowania wniosków i propozycji dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa lokalnego i ponadlokalnego,

- kompetencją do czynnego uczestniczenia w  projektach bezpieczeństwa i procesach ich przygotowania, realizowanych w warunkach postępującej integracji europejskiej i globalizacji, przy uwzględnieniu przesłanek o rozwijających się zagrożeniach w różnych środowiskach i wynikających ze społeczno - kulturowego zróżnicowania,

- zdolnością do czytelnego prezentowania i konsultowania w gronie współpracowników swoich projektów i wniosków dotyczących rozwoju różnorodnych zagrożeń i przeciwdziałania im w różnych dziedzinach życia społecznego w skali makro i mikro oraz umiejętnością teoretycznego i praktycznego uzasadnienia swoich pomysłów i poglądów,

-  sprawnością uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz osobistych postaw pozwalających im efektywnie kontynuować studia i rozwijać działalność badawczą,

- umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań oraz rozwiązania go przy wykorzystaniu właściwych metod badawczych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi do pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,

-  zdolnością do zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i kontaktach społecznych.

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA I STOPNIA 

Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne

 Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjat)

 Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 Forma studiów: studia stacjonarne,  studia niestacjonarne

 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Uzyskany tytuł zawodowy daje absolwentowi możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe II stopnia (magisterskie) oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Wskazanie związku z misją Uczelni i jej strategią rozwoju

Misja Uczelni nawiązuje do ideałów jej patrona Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest zatem przejawem dążeń do naprawy Rzeczypospolitej w wielu sferach, takich jak prawo, polityka, gospodarka, społeczeństwo. Kierunek:  bezpieczeństwo wewnętrzne wpisuje się w misję Uczelni, albowiem kształci Kadry, posiadające umiejętności z zakresu rozumienia i dostrzegania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa, kształtowania bezpieczeństwa w strukturach wewnętrznych państwa oraz społeczeństwa, jak też zapobiegania tym zagrożeniom. Absolwent kierunku będzie przygotowany do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastającej liczby wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa. Kierunek ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, chcącej zdobyć cenioną na rynku pracy wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania pracy w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem. Osiągnięcie tak zakładanych celów edukacyjnych wiąże się ściśle z wychowaniem patriotycznym, obywatelskim, moralnym, obronnym, ekologicznym i fizycznym, które są odzwierciedleniem realizowanych przedmiotów kształcenia na tym kierunku. Absolwenci w ramach studiów uzyskują ogólną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i przygotowanie do rozwiązywania problemów wywołanych wszelkimi zagrożeniami. Prowadzenie kierunku studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne  w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wynika z podstawowych założeń misji Uczelni i w pełni wpisuje się w ogólnouczelnianą strategię rozwoju. Wyraża się w działaniach edukacyjnych i  naukowo-badawczych odpowiadających współczesnym wyzwaniom, zwłaszcza w sferze rozwoju społeczno-ekonomicznego i postępu techniczno-technologicznego. Przedsięwzięcia te ukierunkowywane są na kształtowanie osobowości studentów i absolwentów oraz formowanie relacji grupowych i międzygrupowych, budujących społeczeństwo i gospodarkę oparte na rzetelnej wiedzy. Czyni ich zdolnymi do podejmowania wyzwań związanych z pracą w instytucjach Systemu Bezpieczeństwa Państwa, a także z własnym rozwojem zawodowym i działalnością związaną z bezpiecznym rozwojem kraju i regionu poprzez racjonalne działania na rzecz bezpieczeństwa. Nabór kandydatów na kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne  jest zgodny z podstawowym celem strategicznym Uczelni w obszarze dydaktyki, zakładającym dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i preferencji kandydatów na studia. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne  należy także do kierunków rozwojowych uczelni w strategicznym obszarze badań naukowych i rozwoju kadry. Dzięki dbałości Uczelni o dobór wysoko wykwalifikowanej Kadry na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne  mieści się w obszarze nauk społecznych. Jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, wykazującą zależności i powiązania z innymi kierunkami tego obszaru. Wszystkie efekty kształcenia mieszczą się w zakresie obszarowych efektów kształcenia obszaru nauk społecznych.

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia

Ważnymi dla kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne  są wyróżnione działy następujących dyscyplin wiedzy: nauki o obronności, nauki o bezpieczeństwie (bezpieczeństwo narodowe), prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, zarządzanie, socjologia, psychologia, polityka społeczna, zdrowie publiczne - w zakresie dotyczącym istoty, prawidłowości i problemów związanych z zapewnieniem narodowi i państwu pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Przedmiotem zainteresowania kierunku są szeroko rozumiane systemy bezpieczeństwa oraz ich funkcjonowanie na różnych poziomach organizacyjnych, obejmujących działania instytucji o charakterze państwowym, rządowym i samorządowym, przedsiębiorców i organizacji społecznych oraz działania jednostek ludzkich i ich zbiorowości w sferze ochrony i obrony narodu i państwa oraz jednostek – ich majątku, dziedzictwa narodowego, a także środowiska naturalnego przed ww. już zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, godzącymi w wartości podlegające szczególnej ochronie. Absolwent znajduje pracę w instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa, a także w administracji publicznej i organizacjach gospodarczych.

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia – typowe miejsca pracy.

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest dostarczenie studentom całościowej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych pozwalających im na krytyczne rozumienie złożonych procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem systemu polityczno-ekonomicznego państwa, systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i funkcji poszczególnych instytucji państwa, a także mechanizmów ekonomicznych, politycznych oraz społecznych i prawnych uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne. Następuje to poprzez:

- kształtowanie umiejętności racjonalizacyjnego formułowania i rozwiązywania problemów ze sfery bezpieczeństwa, sprawnego pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym oraz gospodarczym kraju, skutecznego działania zespołowego - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

- kształtowanie u studentów kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etyczno - społecznej oraz zaangażowania w wykonywane zadania oraz poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim,

- uświadomienie studentom potrzeby permanentnego rozwoju osobistego, a także rozwinięcie u nich umiejętności ciągłego kształcenia się,

- rozwijanie u studentów zdolności organizacyjnych i przedsiębiorczości w zakresie m.in. innowacyjnego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych, budowania własnej kariery specjalisty w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom /lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. W szczególności kwalifikacje absolwentów pozwolą im na podjęcie pracy w strukturach zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, w tym w:  Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, a także komórkach zarządzania kryzysowego  oraz w  gminach, starostwach i województwach. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako stosunkowo nowy kierunek studiów powinien wypełnić zapotrzebowanie wielu środowisk na Kadrę o niezbędnej wiedzy i umiejętnościach z zakresu kształtowania bezpieczeństwa w wymiarze struktur wewnętrznych państwa, społeczności regionalnych i lokalnych oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa w warunkach istniejących i potencjalnych zagrożeń.

Zbieżność zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

Zakładane efekty kształcenia nastawione są na elastyczne reagowanie na zmiany na rynku pracy. Są tak skonstruowane, aby absolwent posiadał możliwości podjęcia pracy w różnych instytucjach, zarówno w jednostkach bezpieczeństwa, jaki i w administracji publicznej oraz w organizacjach non-profit. Zbieżność zakładanych efektów kształcenia na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne  z potrzebami rynku pracy polega na interdyscyplinarnym przygotowaniu absolwentów kierunku do pracy w strukturach, tj.: wojsko, policja, administracja publiczna i zarządzania kryzysowego oraz na stanowiskach w typowych zakładach pracy (bezpieczeństwo pracy) oraz dostosowywaniu treści kształcenia do wymagań wyżej wymienionych  potencjalnych pracodawców dla absolwentów kierunku, uzyskaniu przez absolwentów możliwości do dalszego kształcenia na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych – w uzyskanych kierunkach / lub specjalizacjach.

Wykorzystanie wzorców międzynarodowych

Doświadczenia oraz wnioski z wymiany poglądów z naukowcami następujących Uczelni zagranicznych:

- Akademia Sił Zbrojnych im. Generała Milana Rastislava Stefanika - Liptowski Mikulasz,

-  Instytut Ekonomiczno – Humanistyczny - Makiejewka; Akademia Korpusu Policyjnego – Bratysława,

-  Uniwersytet Katolicki – Rużomberok,

- Uniwersytet Konstantego Filozofa w Nitrze – Słowacja,

 uwzględnione zostały w opracowaniu programu.

Wskazanie na specyfikę kształcenia na kierunku studiów

Specyfika kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne wynika z tego, iż jest on interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, wykazującą zależności i powiązania z innymi kierunkami obszaru nauk społecznych. Łączy przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.  Odnosi się do postrzegania bezpieczeństwa, jako działań ulokowanych w określonym otoczeniu społecznym. Podkreślany jest fakt, że bezpieczeństwo jest wartością wspomagającą realizację celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych państwa, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Specyfiką studiów na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne jest ścisłe powiązanie treści nauczania do potrzeb stanowisk pracy w różnych instytucjach związanych z planowaną karierą zawodową przez absolwentów. Kształcenie na kierunku w znacznym stopniu nawiązuje do praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy związanej z przyszłym zawodem - na bazie zawodowego przygotowania kadry wydziału. Mimo, iż studia prowadzone są w profilu ogólnoakademickim, to jednak większość przedmiotów opracowanych zostało w taki sposób, aby posiąść praktyczne umiejętności, które zostaną wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej, jak chociażby umiejętność strzelania, użycia środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia, a następnie dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia przy pomocy środków audiowizualnych, czy też prowadzenia negocjacji i mediacji. Kompleksowo traktuje i odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Przygotowuje do pracy w służbach mundurowych, organach porządku publicznego, także w zakresie umiejętności zarządzania ludźmi, dowodzenia, wyrabia umiejętności zachowania się w sytuacjach stresowych i konfliktowych.

Efekty kształcenia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne wykazuje się:

- wiedzą ogólną z dziedziny obszaru nauk społecznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu nauk o bezpieczeństwie - obejmującą terminologię i teorie bezpieczeństwa, pozwalającą na rozumienie specyfiki bezpieczeństwa, a także jego powiązań z innymi dyscyplinami oraz odnoszącą się do problemów sprawczego kontrolowania zagrożeń niemilitarnych i militarnych, związanych ze środowiskami: politycznym, społecznym, ekonomicznym i prawnym,

- sprawnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy i oceny zagrożeń oraz formułowania wniosków i propozycji dla potrzeb bezpieczeństwa lokalnego i ponadlokalnego,

-  kompetencją do czynnego uczestniczenia w procesach przygotowania, planowania i decydowania oraz w praktycznej realizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa w środowisku pracy i poza nim,

- zdolnością czytelnego prezentowania i konsultowania w gronie współpracowników swoich pomysłów i wniosków dotyczących rozwoju różnorodnych zagrożeń i przeciwdziałania im w różnych dziedzinach życia społecznego w skali makro i mikro oraz umiejętnością teoretycznego i praktycznego uzasadnienia swoich pomysłów i poglądów,

- sprawnością uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz osobistą postawą pozwalającą im efektywnie kontynuować studia,

- umiejętnością sformułowania typowego zadania badawczego i rozwiązania go przy wykorzystaniu podstawowych metod badawczych oraz nowoczesnych narzędzi pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,

- zdolnością do zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i kontaktach społecznych.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito