Orzeł
A A A

Koła naukowe

drukuj drukuj

 Na wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii systematycznie rozwijana jest współpraca ze studentami w ramach istniejących koł naukowych oraz studenckiego samorządu.  Obecnie aktywnie działają trzy koła naukowe. Koło Naukowe Studentów Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe powołane 16 października 2009 roku oraz Koło Naukowe Studentów Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne  oraz założone w 2015 roku koło naukowe "WORLD HERITAGE"

Z inicjatywy studentów działających w Kole Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowano na przełomie października i listopada 2010 roku kilkudniową wymianę studentów z zaprzyjaźnionym Uniwersytetem w Kijowie, a następnie gościliśmy grupę studentów i wykładowców z tegoż Uniwersytetu, obecnie przygotowujemy się do nawiązania współpracy z Policją w Wielkiej Brytanii.                

Studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie działający w wydziałowym kole naukowym opublikowali dwa artykuły w monografii pod red. S. Mazura i M. Sragi „Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w XXI wieku” (publikacja po recenzji, złożona do druku w 2011 w Oficynie Wydawniczej Akademii Frycza Modrzewskiego):

·        Tokarz Paweł, Problem bezpieczeństwa człowieka XXI wieku [w:] Nowe kierunki w badaniach i naukach w XXI wieku, red. S. Mazur, M. Sraga

·        Bogdan Patryk, Terroryzm powietrzny [w:] Nowe kierunki w badaniach i naukach w XXI wieku, red. S. Mazur, M. Sraga

Koło naukowe studentów i doktorantów "World Heritage", mające na celu rozszerzanie zainteresowań naukowych z dziedziny: ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturalnego Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych oraz roli i działań organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie.

Studenci zaangażowani w działalność koła  naukowego World Heritage biorą aktywny udział w adresowanych do nich wydarzeniach dydaktyczno naukowych m.in. Studenckiej sesji naukowej Politechniki Krakowskiej (maj 2015), samodzielnie przygotowują wystąpienia i referaty naukowe przygotowywane na konferencje naukowe.  Władze Wydziału,  każdorazowo ramach organizowanych konferencji naukowych umożliwiają przedstawienie efektów własnych badań członkom kół naukowych w ramach dedykowanego im panelu.

Członkowie koła World Heritage samodzielnie przygotowują studencką sesję naukową, zaplanowaną na jesień 2015 a skierowaną do studentów wszystkich krakowskich uczelni. Rozpoczęli także projekt otwartych wykładów, których celem jest przedstawienie osób, ich pracy, działalności a także pasji   oraz zagadnień zbieżnych z celami koła.   Odbiorcami tych wykładów są  zarówno pracownicy i studentów Krakowskiej  Akademii a także mieszkańcy Krakowa, mogący uczestniczyć w tych spotkaniach.

Wśród gości zaproszonych na wygłoszenie otwartych wykładów znajdują sie: dyplomaci, członkowie sił zbrojnych pełniący dowódcze stanowiska na misjach stabilizacyjnych i pokojowych, działacze organizacji humanitarnych zaangażowani w pomoc podczas trwających konfliktów zbrojnych, członkowie grup ratowniczych biorący udział  w akcjach poza granicami kraju a także osoby zaangażowane w ratowanie  światowego dziedzictwa materialnego (podwodni archeologowie, eksperci ratujący obiekty zabytkowe podczas trwania konfliktów zbrojnych, konserwatorzy ).  Prelegenci tych spotkań wybierani są z należytą pieczołowitością tak, by pokazać słuchaczom praktyczną stronę swej działalności, rolę  i zadania jakie realizują we współczesnym świecie a przede wszystkim , by swoją wiedzą, doświadczeniami, relacjami oraz wrażeniami poszerzyli horyzonty obecnych na sali osób.

Na wydziale Nauk o bezpieczeństwie działa aktywnie samorząd studencki reprezentujący interesy studentów i stanowiący pomost pomiędzy władzami wydziału, wykładowcami a studentami.  Samorząd podejmuje wiele ważnych dla wydziału, zwłaszcza dla jego wielopłaszczyznowej integracji w wzajemnej współpracy inicjatyw angażując w nie jak studentów jak i wykładowców.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito