Orzeł
A A A

Egzamin dyplomowy

drukuj drukuj

Ogólne informacje dotyczące egzaminu dyplomowego obowiązujące na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata lub magistra jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie wszystkich wymaganych egzaminów, zaliczeń i praktyk przewidzianych w programie studiów,
  • uzyskanie oceny przynajmniej dostatecznej z wykonanej pracy dyplomowej,
  • uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz zwrócenie dokumentów stanowiących jej własność (np. książki z Biblioteki)
  • złożenie w Dziekanacie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.

Student zobowiązany jest do uczestnictwa w seminariach dyplomowych prowadzonych na Wydziale przez Promotorów zgodnie z rozkładem zajęć. Odbywają się one indywidualnie lub w grupach. Efektem końcowym wszystkich seminariów dyplomowych jest złożenie w dziekanacie w terminie do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru nauki gotowej, zatwierdzonej przez Promotora pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną, w  skład której wchodzi przewodniczący oraz promotor i recenzent. Przewodniczących Komisji egzaminów dyplomowych powołuje Dziekan Wydziału.Terminy egzaminów ustala Dziekan Wydziału; odbywają się one po zakończeniu zajęć dydaktycznych w dwóch turach: wiosennej i zimowej. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Obejmuje on obronę pracy dyplomowej oraz zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania zgodny z ukończonym kierunkiem studiów. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny z udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, a także końcowy wynik studiów. Ocena z egzaminu jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen za trzy poszczególne pytania, zaokrąglona zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów. W przypadku uzyskania na egzaminie dyplomowym oceny niedostatecznej, albo nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan Wydziału wyznacza termin egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy może się odbyć nie wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w terminie poprawkowym, student zostaje skreślony z listy studentów. W razie uzyskania ocen bardzo dobrych z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów przekraczającego 4,60 Komisja egzaminacyjna na wniosek Promotora może wystąpić do Rektora o przyznanie absolwentowi wyróżnienia. Przyznanie wyróżnienia odnotowuje się w suplemencie do dyplomu.

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent uzyskuje właściwy dla kierunku tytuł oraz dyplom ukończenia studiów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Po upływie tego terminu student zwraca legitymację studencką  do dziekanatu. Studenci studiów  magisterskich  zwracają legitymację studencką do dziekanatu w dniu złożenia egzaminu dyplomowego. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z  dwoma odpisami i dwoma suplementami do dyplomu.

Na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski. Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu w tłumaczeniu na język obcy pobierana jest opłata w wysokości 40,00 zł. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu w języku obcym absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Dyplom ukończenia studiów może zostać wydany absolwentowi, na jego wniosek upoważnionej osobie (upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię lub notariusza) do rąk własnych.

 

Pliki do pobrania

Wzory dokumentów dla Studentów

Obowiązujące wzory dokumentów dla Studentów. 

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_2_-_wzor_opisu_pracy_dyplomowej_wersji_elektornicznejopis_koperty_plyty.docx

Wzór opisu koperty z elektroniczną wersją pracy dyplomowej

zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_o_samodzielnym_napisaniu_pracy_dyplomowej.docx

Wzór oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przeprowadzenie_egzaminu_dyplomowego_w_sposob_zdalny.docx

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w sposób zdalny

zalacznik_nr_5_-_oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_recenzjami_pracy_dyplomowej.docx

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z recenzjami pracy dyplomowej

Wzory dokumentów dla Promotorów i Recenzentów prac dyplomowych

Obowiązujące wzory dokumentów dla Promotorów i Recenzentów prac dyplomowych.

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_6_-_wzor_zgloszenia_egzaminu_dyplomowego.doc

Wzór zgłoszenia egzaminu dyplomowego

Wytyczne dotyczące składania prac dyplomowych

Egzamin dyplomowy obejmuje obronę pracy dyplomowej oraz odpowiedź na zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania. Wymogi formalne jakie powinna spełniać praca dyplomowa określa Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  Nr 2/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez studentów pracy dyplomowej (pobierz). Każdy student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w terminie do  końca sesji egzaminacyjnej poprawkowej przypadającej w ostatnim semestrze studiów (tj. semestr 6 studiów I stopnia oraz semestr 3 lub 4 w przypadku studiów II stopnia). Celem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego student składa w dziekanacie następujące dokumenty:

  • pracę dyplomową w wersji papierowej (wydrukowaną w dwóch identycznych egzemplarzach z przeznaczeniem do akt studenta oraz dla promotora bądź studenta jeżeli promotor nie wymaga egzemplarza) oraz pracę dyplomowę w wersji elektronicznej (zgraną w jednym egzemplarzu na płycie CD, DVD lub pendrive w formacie pdf). Praca w wersji papierowej powinna zostać wydrukowana dwustronnie z zachowaniem  wymogów edytorskich tj. czcionka 10p Times New Roman, interlinia 1,0) oraz z uwzględnieniem pierwszej strony (tytułowej), która powinna być zgodna z obowiązującym wzorcem (pobierz stronę tytułową) UWAGA: strona tytułowa na jednym z egzemplarzy (wersji papierowej) powinna zawierać odręczną adnotację promotora potwierdzającą akceptację pracy i dopuszczenie jej do obrony. Należy również pamiętać, iż strona tytułowa nie posiada numeracji stron, a pierwszy numer strony to 2 i pojawia się w Spisie treści. Nieoprawione prace dyplomowe należy złożyć do dziekanatu w papierowych teczkach opisanych: imieniem, nazwiskiem, numerem albumu i tematem pracy oraz informacją czy jest to praca licencjacka czy magisterska. Koperta z pracą dyplomową zapisana w wersji elektronicznej powinna zostać opisana wg wzoru tj. zapis pliku wg wzoru: Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_rok (pobierz opis płyty). UWAGA: w przypadku długiego nazwiska lub tytułu pracy dyplomowej i brakiem mozliwość całościowego opisu płyty można zastosować w jej opisie skróty. Należy również pamiętać, aby przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie  sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć.
  • oświadczenie Autora o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej tj. każdy egzemplarz musi zawierać podpisane własnoręcznie oświadczenie Autora o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej oraz zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową zgodne z obowiązującym wzorem (pobierz). Oświadczenie powinno znaleźć się w teczce z pracą dyplomową jednakże nie może stanowić jej części tzn. nie doklejamy jego treści do pracy dyplomowej ponieważ stanowi ono odzielny dokument dołączany przez studenta do pozostałych dokumentów.  W przypadku pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na płytę wgrywamy pracę dyplomową bez oświadczenia
  • kartę obiegową – potwierdzoną przez właściwe jednostki organizacyjne uczelni (pobierz),
  • dowód wniesienia opłaty za oprawę prac dyplomowych - opłata wynosi 18 zł za każdy egzemplarz natomiast wpłaty należy dokonać na konto Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego na numer konta: 34 1240 4650 1111 0000 5151 6738,  
  • dowód wniesienia opłaty za dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w wysokości  60 zł (student wpłaty dokonuje na swój Uczelniany nr konta - ten sam na które wpłacał czesne za studia),
  • kartę okresowych osiągnięć i indeks (dla studentów, którzy rozpoczeli studia przed rokiem akademickim 2018/2019) – zawierający potwierdzenie zaliczenia obowiązkowych przedmiotów, zaliczenia praktyk studenckich oraz zwrot książek wypożyczonych z Biblioteki Krakowskiej Akademii lub z innych bibliotek uczelni i placówek naukowych oraz bibliotek miejskich. UWAGA: indeks i kartę okresowych osiągnięć należy złożyć w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej). 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Po upływie tego terminu należy zwrócić legitymację studencką  do dziekanatu natomiast studenci studiów  magisterskich zwracają legitymację studencką do dziekanatu najpóżniej w dniu złożenia egzaminu dyplomowego. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza i wydaje Absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z  dwoma odpisami i dwoma suplementami do dyplomu. UWAGA: na wniosek Absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: angielski. Za jego wydanie pobierana jest opłata w wysokości 40 zł. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu w języku obcym Absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Dyplom ukończenia studiów może zostać wydany Absolwentowi, na jego wniosek upoważnionej osobie (upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane w szczególności przez Uczelnię lub notariusza) do rąk własnych lub wysłany za posrednictwem poczty tradycyjnej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW ORAZ UZYSKANEJ SPECJALIZACJI DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (pobierz)

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW ORAZ UZYSKANEJ SPECJALIZACJI DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU; BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (pobierz)

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW ORAZ UZYSKANEJ SPECJALIZACJI DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (pobierz)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito