Orzeł
A A A

Organy wydziałowe

drukuj drukuj

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk Medycznych

Na mocy Statutu Krakowskiej Akademii została powołana Rada Naukowa Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Rada Naukowa Dyscypliny Nauk
o Zdrowiu w celu zapewnienia wzrostu poziomu  naukowego badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauk Medycznych:
Przewodniczący - Prof. KAAFM dr hab. Monika Rudzińska-Bar
Prof. KAAFM dr hab. Krzysztof Tomaszewski
Prof. KAAFM dr hab. Piotr Buszman
Prof. KAAFM dr hab.  Bogdan  Batko
Prof.  KAAFM dr hab. Wojciech Wysocki
Prof. KAAFM dr hab. Ewa Wypasek

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Zdrowiu

Na mocy Statutu Krakowskiej Akademii została powołana Rada Naukowa Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Rada Naukowa Dyscypliny Nauk
o Zdrowiu w celu zapewnienia wzrostu poziomu  naukowego badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Zdrowiu:
Przewodniczący - Prof. KAAFM  dr hab. Wojciech Trąbka
Prof. KAAFM dr hab. Irena Milaniak
Dr  Joanna Witkoś
Dr Anna Mokrzycka
Dr Piotr Wróbel

Uchwały:

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

STRUKTURA

Komisja ds. Jakości pracuje w oparciu o zorganizowane Zespoły Kierunkowe, ze względu na odmienną specyfikę studiów na różnych kierunkach realizowanych w ramach Wydziału oraz różne problemy, które pojawiają się w trakcie realizacji tych studiów.

Każdy Zespół składa się z 2-3 doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jednego ze stopniem naukowym doktora oraz jednego przedstawiciela studentów z danego kierunku. 

Jednym z członków Zespołu może być pełnomocnik / koordynator (albo opiekun) kierunku. W Komisji Jakości nie może działać osoba będąca w składzie Zespołu Programowego na danym kierunku. 

Przedstawiciele Zespołów kierunkowych przeprowadzają badania jakości zgodnie z procedurami ustalonymi na poziomie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz proponują własne badania, uwzględniające specyfikę kierunku.

Przedstawiciele Zespołów kierunkowych (po jednym z każdego Zespołu) wchodzą w skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości, kierowaną przez  prof. KAAFM dr hab. n. med.  Wojciecha Trąbkę do dnia 28.02.2021, natomiast od 01.03.2021 stanowisko przewodniczącego WKJ objęła dr Magdalena Stachura.

Do Komisji Wydziałowej delegowany jest również przedstawiciel Zgromadzenia Starostów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

W ramach każdego zespołu kierunkowego powinien być wyłoniony:

 • przewodniczący, reprezentujący dany kierunek,
 • członek lub inni członkowie zespołu (1-2 lub więcej w zależności od wielkości kierunku), będący nauczycielami akademickimi,
 • reprezentant studentów.

Wydziałowa Komisja Jakości ds. Kształcenia WLiNoZ - struktura

 

PROCEDURY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Proces zapewniania jakości obejmuje kontrolę jakości oraz działania naprawcze, lub doskonalące.

 

Kontrola jakości realizowana jest poprzez:

 • Zasięganie opinii studentów na temat jakości zajęć (z włączeniem oceny praktyk) oraz oceny nauczycieli:

- w formie uczelnianych ankiet on-line,
- własnych ankiet w formie papierowej przygotowanych na kierunku,
- zbierania informacji lub skarg opracowanych przez przedstawicieli studentów,
- okresowych spotkań Dziekana i Prodziekanów ze starostami grup;

 • Okresową ocenę programów studiów przeprowadzaną przez Zespoły ds. Jakości, które analizują aktualność treści, ich zgodność z efektami uczenia się a także metody oceny postępu studentów w aspekcie ich adekwatności do ocenianych efektów;
 • Analizę wyników sesji egzaminacyjnych, przez Zespoły ds. Jakości, umożliwiającą ocenę poziomu osiągania efektów uczenia się przez studentów;
 • Raporty dotyczące zidentyfikowanych problemów przedstawiane przez opiekunów poszczególnych lat studiów;
 • Hospitacje zajęć, przeprowadzane zgodnie z procedurą określoną przez uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia;
 • Ocenę jakości prac dyplomowych.

            Wyniki wszystkich badań ankietowych, analiz oraz hospitacji podlegają podsumowaniu przez Zespół ds. jakości, który przedstawia je Dziekanowi.

 

Zapewnianie jakości
Za najważniejszy element procedury zapewniania jakości uznaje się przygotowanie propozycji poprawy w odniesieniu do zastrzeżeń wynikających z dokonanych analiz procesu kształcenia.

Propozycje te winny dotyczyć konkretnych, wybranych aspektów działań dydaktycznych i zawierać harmonogram ich wdrożenia. Przygotowanie takich propozycji powinno się odbywać przy współdziałaniu Zespołu ds. jakości kształcenia oraz osób odpowiedzialnych za organizację programu (o ile nie wchodzą w skład tego Zespołu).

 

PEŁNY WYKAZ ZADAŃ KJK ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM REKTORA

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • Raz na kwartał odbywają się spotkania Wydziałowej Komisji ds. jakości, na których przedstawiciele Zespołów Kierunkowych prezentują aktualne działania i wymieniają się doświadczeniami.
 • Raz do roku Rada Wydziału poświęcona jest przedstawieniu analiz jakości oraz propozycji działań naprawczych.

 

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2019/2020

 

HOSPITACJE 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito