Orzeł
A A A

Czasopismo

drukuj drukuj

Państwo i Społeczeństwo - Medycyna i Zdrowie Publiczne

Tytułem „Medycyna i Zdrowie Publiczne” oznaczone są numery czasopisma „Państwo i Społeczeństwo” zawierające artykuły z zakresu medycyny, zdrowia publicznego, biologii medycznej i dziedzin pokrewnych. Na łamach pisma ukazują się prace oryginalne, artykuły przeglądowe i opisy przypadków, recenzje opublikowanych prac innych autorów, sprawozdania z wydarzeń naukowych.


„Państwo i Społeczeństwo” ukazuje się od 2001 roku, znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 5 punktów.
Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne.
Redaktor naukowy numerów „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”: prof. dr. hab. Andrzej Komorowski
Sekretarz redakcji numerów „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”: dr Małgorzata Kalemba-Drożdż

e-mail: medycynazp@afm.edu.pl

Informacje dla autorów

Teksty wraz z podpisanym oświadczeniem autorów należy przesyłać na adres: medycynazp@afm.edu.pl
Decyzja o opublikowaniu tekstu uzależniona jest od opinii recenzentów. Redakcja zastrzega możliwość zwrócenia artykułu autorom bez przesyłania go do recenzji, jeżeli tekst nie spełnia wymogów pisma.
 


Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów przyjętych do druku.


Zasady recenzowania publikacji w czasopismach
(Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obowiązują od roku 2012).
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

 

Oświadczenie
W trosce o rzetelność naukową i jakość publikowanych artykułów Wydawnictwo wdraża procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting. Zarówno zjawisko ghostwriting, jak i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej.
Ghostwriting – autor/współautor publikacji wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia jednak swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Guest authorship – udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, a także będą dokumentowane wszelkie ujawnione przejawy nierzetelności naukowej.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito