Orzeł
A A A

Ratownictwo medyczne

drukuj drukuj

Ratownictwo medyczne – to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również ważny dla systemu opieki zdrowotnej zawód medyczny. Absolwenci tego kierunku mogą wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale również w innych placówkach i instytucjach wykorzystując posiadane kwalifikacje i doświadczenie. W uznaniu posiadanych kompetencji, najlepsi absolwenci tuż po ukończeniu studiów chętnie przyjmowani są do pracy za granicą - w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii i innych krajach.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w 2010 roku rozpoczęła kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne. Do współpracy w wprowadzeniu zajęć na kierunku zaprosiliśmy wiodącą kadrę naukową lekarzy ze specjalności medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, pediatrii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, neurochirurgii, ekspertów w zakresie zarządzania katastrofami, zdarzeniami masowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi, posiadającymi praktyczne doświadczenie zdobyte nie tylko w Polsce, ale również USA, Izraelu, Turcji.

O praktyczną naukę zawodu ratownika medycznego zadbają instruktorzy, wykonujący na co dzień zawód ratownika medycznego. Dla przyszłych ratowników medycznych Krakowska Akademia utworzyła nowoczesne pracownie ratownictwa medycznego, w których realizowane są zajęcia praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo Studenci korzystają z dostępnego dla nich ambulansu medycznego.

Plan studiów i organizacja zajęć

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne realizowane jest w systemie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, trwających 7 semestrów. Program studiów jest dostosowany do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji i tych określonych ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ukończenie studiów (w tym sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne) pozwala na kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia, a także uprawia do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).
Obecnie obowiązujący program studiów przewiduje w ciągu całego okresu ich trwania realizację wymaganych Ustawą o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego zajęć zarówno  w ramach studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Zajęcia obejmują wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. W toku studiów realizowane są przedmioty obowiązkowe i fakultatywne - blisko 1/3 przedmiotów może być wybrana indywidualnie przez każdego Studenta tak, aby w możliwie największym stopniu zapewnić możliwość rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw w obszarze jego zainteresowań.
Innowacyjna i unikalna na tle ofert konkurencyjnych uczelni propozycja przedmiotów do wyboru to:
•    basen i ratownictwo wodne,
•    techniki wspinaczki linowej i ratownictwo wysokościowe,
•    techniki samoobrony,
•    mediacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych,
•    warsztat zarządzania zespołem resuscytacyjnym,
•    medyczne czynności ratunkowe w geriatrii
Treści kształcenia dostosowane są do profilu kompetencji zawodowych ratownika medycznego, określonych w rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Atutem oferty edukacyjnej naszego Wydziału jest uwzględnienie w toku studiów dodatkowych przedmiotów  przygotowujących naszych Absolwentów do wyzwań stawianych im w praktyce zawodowej ratownika medycznego, w tym jego sprawności fizycznej i psychicznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności współpracy z pacjentami w podeszłym wieku, rozwoju własnej przedsiębiorczości. Z tego powodu wybierając ofertę edukacyjną Krakowskiej Akademii nasi Studenci mogą liczyć na przygotowanie do wykonywania zawodu ratownika medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale - co szczególnie ważne - radzenia sobie na rynku pracy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w innych obszarach, w tym rozwoju własnej firmy.
 
Szczególny nacisk kładziemy na praktyczny wymiar kształcenia. Z tego powodu zapewniamy Studentom realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych. W tym zakresie współpracujemy z:
•    5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką w Krakowie
•    Szpitalem św. Rafała w Krakowie
•    Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
•    Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
•    Krakowskim Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ Carint Scanmed w Krakowie
•    Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym
•    Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
•    a także stacjami GOPR, TOPR, WOPR, domami pomocy społecznej i domami dziecka.
 
W toku studiów studenci realizują zajęcia praktyczne w oddziałach klinicznych, m.in. chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii, neurologii, psychiatrii, pediatrii oraz po 160 godzin praktyk zawodowych w szpitalnych oddziałach ratunkowych i u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Zajęcia praktyczne na Uczelni prowadzone są w warunkach laboratoryjnej symulacji medycznej, a także w warunkach symulowanego zdarzenia medycznego w plenerze. Szczególną atrakcję stanowi tygodniowy obóz szkoleniowo - sprawnościowy, podczas którego realizowane są zajęcia z zakresu ratownictwa wysokościowego i wodnego. Obóz sprawnościowy to także okazja do weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności - corocznie w czasie jego trwania organizowane są manewry medyczne. Każda z trzyosobowych drużyn zmaga się ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję scenariuszami symulowanych zdarzeń medycznych.

Ewaluacja efektów kształcenia

W toku studiów każdy Student podlega bieżącej ewaluacji osiąganych przez niego efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Poza tradycyjnymi formami oceny postępów w nauce - egzaminami pisemnymi i ustnymi, w ramach poszczególnych zajęć stosowane są także innowacyjne metody oceny:
•    mini CEX (ang. Mini Clinical Examination) - skrócony egzamin kliniczny, obejmujący ocenę umiejętności zbierania wywiadu od pacjenta, badania fizykalnego i wdrożenia właściwego postepowania ratowniczego
•    OSCE (ang. Objective Structured Clinical Examination) - obiektywny, strukturyzowany egzamin kliniczny wykorzystywany dla oceny umiejętności po zakończeniu podstaw medycznych czynności ratunkowych (pierwszy rok kształcenia), medycznych czynności ratunkowych w urazach (drugi rok kształcenia) i medycyny ratunkowej (trzeci rok kształcenia). Całodniowy egzamin praktyczny obejmuje zwykle od 8 do 12 stacji, dla których przewidziano różne scenariusze dostosowane do ewaluowanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych.

Profil Absolwenta

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne prowadzonego na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie ratownika medycznego w ramach jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne: szpitalnych oddziałów ratunkowych, specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. W ramach posiadanych kompetencji potrafi wykonywać wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych, które moga być podejmowane przez ratownika medycznego (patrz załącznik).

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorca. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru szkoleń medycznych, szczególnie w zakresie kursów pierwszej pomocy.

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku - zależnie od kryteriów kwalifikacji ustalonych przez uczelnię przyjmującą, może także wzbogacać wiedzę i umiejętności w ramach ofert studiów podyplomowych. Jako aktywny zawodowo ratownik medyczny jest zobowiązany do doskonalenia zawodowego przez całe życie - na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Mediateka

Przedstawiamy wybrane materiały multimedialne dokumentujące inicjatywy podejmowane przez Studentów kierunku ratownictwo medyczne:

 

Relacja wydarzeń Dnia Otwartego Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych: 

http://ktvi.pl/film,559,6,0,dzienotwartywydzialuzdrowiainaukmedycznych.html

II Otwarte Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski

Organizatorem Mistrzostw jest Krakowska Akademia

https://www.youtube.com/watch?v=hkesjuK1J5g&feature=youtu.be

Internetowe ABC pierwszej pomocy

Projekt realizowany przez studentów i instruktorów Krakowskiej Akademii we współpracy z RMF24

http://www.rmf24.pl/raport-bezpieczny-powrot-2013/najnowsze-fakty/news-internetowe-abc-pierwszej-pomocy-sprawdz-koniecznie,nId,996595

Nasi studenci jako wolontariusze Fundacji R2 skupiającej ratowników na rowerach i motocyklach

O swojej pracy w fundacji opowiadają Jakub Zapędowski i Krzysztof Palimonka - absolwenci rocznika 2010/2011

http://www.ktvi.pl/film,591,17,0,ratownicy_r_kwadrat.html

Zdarzenie masowe - ćwiczenia w Krakowskiej Akademii

Relacja z ćwiczeń studentów ratownictwa medycznego Krakowskiej Akademii i Państwowej Straży Pożarnej - zdarzenie masowe

http://www.ktvi.pl/film,834,10,0,informacje_-_30.05.2014.html

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito