Orzeł
A A A

Pielęgniarstwo

drukuj drukuj

PIELĘGNIARSTWO

PIELĘGNIARSTWO

Studia pierwszego i drugiego stopnia  na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a po ukończeniu drugiego stopnia magistra pielęgniarstwa.   

Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują do:

- pielęgnowania osoby chorej, niepełnosprawnej
- rozpoznawania i oceny problemów chorego w różnej sytuacji chorobowej
- wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
- zapewnienia wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich zorientowanych na zachowanie i umacnianie zdrowia, profilaktykę chorób i edukacji prozdrowotnej
- nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia 

NASZE ATUTY:

 •  Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 • Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe.
 • Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasz student zapozna się z pracą w zawodzie.
   
  Program kształcenia prowadzony jest w oparciu o STANDARDY KSZTAŁCENIA / AKTY PRAWNE
  zgodne z:

   
  USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2011 r.)
   
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kerunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 691 zał. 4 oraz Dz.U. z 2016 r  poz.1332)
   
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz 770)
   
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2012 r. poz 970)
   
  USTAWA  z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito